Selecteer een pagina

Bezoek aan Tweede Kamer debat Ziekenhuiszorg

En wat levert een dagje Den Haag op? Minister gaat in elk geval op korte termijn regelen dat ziekenhuizen verplicht worden om in gesprek te gaan met inwoners, gemeenten en betrokken organisaties, wanneer afdelingen of ziekenhuizen gaan sluiten… En dat er ruimte is voor maatwerk als er aan kwaliteitseisen moet worden voldaan. (Voor mijn gevoel wel minimaal) Helaas hebben we niet het hele debat kunnen volgen omdat alles behoorlijk uitliep, dus ook niet alle antwoorden gehoord die de fracties hebben gesteld. Wethouder Erwin Slomp en verloskundige Atje hebben een goed verhaal gehouden voor zowel de regionale als landelijke pers.

 

Met dank aan Gerrie Hempen Prent GB de Wolden

Verontrusting over flora en fauna in de veen streek van Hollandscheveld, Elim en Alteveer wordt onder woorden gebracht

Komende zaterdag 26 mei 10:30 is de definitieve datum van deze lezing. Het verhaal dat Henk te vertellen heeft is chronologisch opgezet. Hij gaat hierbij in grote stappen terugkijken tot de ijstijd. Hij verteld over de eindmorene van Lutten, de zijmorene van de Hondsrug en vervolgens over het Drentse Hoogland. Ook de De Westrug van Linde, Zuidwolde en Ten Arlo komen aan bod. Tussen deze gebieden is de zogenaamde badkuip ontstaan. “Het is niet echt een goed woord, maar kan tot op heden nog geen beter woord vinden (misschien komen er die morgen betere benamingen naar boven)”? Ook de ontginning van het gebied van Hoogeveen en Lutten wordt besproken. Er worden videobeelden getoond over de weidevogels, die gemaakt zijn door Rein Schonewille. Na de film komt het onderwerp “ het dichten van het Zuideropgaande en de omliggende wieken en sloten en welke gevolgen dit heeft gehad in de natuur van onze omgeving”. Het gevolg van deze dempingen is namelijk dat er nauwelijks nog weidevogels, bijen, vlinders en andere insecten voorkomen in de omgeving van Elim, Hollandscheveld, Hoogeveen, Alteveer en Kerkenveld.

TREANT

Vandaag heeft TREANT het besluit kenbaar gemaakt waarbij het slechtst denkbare scenario voor Hoogeveen waarheid wordt. Acute verloskunde en kindergeneeskunde sluit en in Hoogeveen en Stadskanaal en worden geconcentreerd in Emmen. Wij zijn zeer teleurgesteld in dit genomen besluit en delen de ernstige zorg van onze inwoners en beroepsgroepen waaronder de verloskundigen. Daarbij, Hoogeveen wordt ernstig gedupeerd door de problematiek die in Emmen is ontstaan. Dit voelt niet goed.

Bij navraag door fractievoorzitter, Jacob van der Heide, bij de bestuursvoorzitter Carla van der Wiel is aangegeven dat op basis van de volgende gronden het besluit genomen.
– Het tekort aan kinderartsen kon niet worden opgelost.
– Het tekort is zodanig, dat ook het open houden van twee locaties geen optie is voor de langere termijn.
– Emmen de enige locatie is die voldoet aan de normen om de verzorgingsgebieden Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen te kunnen bedienen.

Wij zijn zeer teleurgesteld in het genomen besluit en hebben grote zorg voor onze inwoners. Wij gaan ons beraden over de te ondernemen stappen in het besef dat onze invloed op de bedrijfsvoering van TREANT net als bij elk ander bedrijf alleen een moreel appél kan zijn. Vooruitlopend daarop zullen wij het college van B&W dwingend verzoeken alles in het werk te stellen dit besluit van TREANT van tafel te krijgen!.

 

Rondweg Hollandscheveld van start

Een historisch hoogtepunt voor Hollandscheveld, na 40 jaar zich hiervoor ingezet te hebben is vanmorgen de officiële handeling verricht voor de start werkzaamheden door wethouder Jan Steenbergen. Een mooie afsluiting van 4 jaar deelname in het college.

We hadden op deze mooie morgen ook de officiële aftrap als Gemeentebelangen voor onze verkiezingscampagne en onze verenigingskleur geel was goed vertegenwoordigd.
De Rondweg stond afgelopen 4 jaar prominent op onze agenda als GB

Fractiebezoek Vliegveld Hoogeveen.

Gemeenteraadsfractieleden  van  Gemeentebelangen Hoogeveen e.o waren  door  het  bestuur  van de  stichting  Vliegveld  Hoogeveen  uitgenodigd  om  hun  complex  te  bekijken  en  om  te  horen  hoe  men  plannen  maakt  voor  de  toekomst.

De pas aangetreden voorzitter van de Stichting Vliegveld Hoogeveen, Jur Stavast, ontving ons in een van de hangars van het vliegveld waar hij ons samen met de pas aangetreden penningmeester John van Dorp en havenmeester Freek Dijkstra uit de doeken deed hoe ze het vliegveld de komende tijd letterlijk en figuurlijk “tot grotere hoogtes willen brengen”.

Een goede baan om te landen en natuurlijk ook weer op te kunnen stijgen is van essentieel belang voor een vliegveld. Deze baan moet eigenlijk nodig aangepakt worden. Drainage van het terrein is b.v een wens en de baan zou ook verstevigd moeten worden, omdat dezeheel vaak erg drassig is en er daardoor problemen ontstaan bij het opstijgen en natuurlijk ook bij het landen.

Stichting Vliegveld Hoogeveen wil naar een beter gebruik van het vliegveld, en naar meer reuring, en ook meer inkomsten.

Men ziet o.a kansen voor Hoogeveen om uit te breiden als vliegveld voor parachutisten. “We hebben nu jaarlijks 6000 sprongen van de paraclub Eelde-Hoogeveen. We zouden hier wel een verdubbeling van het aantal parasprongen kunnen krijgen, omdat Teuge als Nationaal Paracentrum toch wordt dwarsgezeten door de uitbreiding van Lelystad en de aanvliegroutes. Nu kunnen de para’s daar niet altijd van vijf kilometer hoogte springen, wat toch nodig is voor bepaalde figuren. In Hoogeveen kan dat probleemloos.”

Een van de dingen die momenteel ook spelen is dat de Rijksoverheid  graag wil dat vliegveld Lelystad de uitwijkluchthaven wordt van Schiphol v.w.b vakantievluchten. Dan is er geen ruimte meer voor alle kleine luchtvaart op Lelystad, zoals voor de historische vliegtuigen. Die zouden dan mooi naar Hoogeveen kunnen komen.

Nieuwe toekomstvisie

Stichtingsvoorzitter Stavast gaat samen met de andere bestuursleden  van het vliegveld de komende tijd hard aan de slag met een nieuwe toekomstvisie.

Het college van B en W van Hoogeveen en Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn inmiddels ook op de hoogte van deze plannen. Bij zo’n nieuwe visie hoort natuurlijk ook een financieel plaatje en ook dat zit in de pen.

Na nog even op de verkeerstoren te hebben gekeken vertrokken we met heel veel nieuwe indrukken huiswaarts.

We wensen het vliegveld Hoogeveen alle goeds voor de toekomst en we zien uit naar de plannen die er aan zitten te komen. Hopelijk landen de plannen goed bij alle instanties waar ze worden gepresenteerd.

Gemeenteraadsfractie Gemeentebelangen Hoogeveen.

Mondelinge vragen: kleine vliegvelden

Mondelinge vragen voor Raadsavond donderdag 25 jan 2018.

Geacht college,

Op woensdag 17 jan. j.l stond er in het Dagblad van het Noorden een artikel over kleine vliegvelden.

De kop van het artikel, controle op kleine airstrips is niet in orde, is voorzichtig uitgedrukt en enigszins verontrustend.

Na het lezen van het artikel en ook de reactie van de havenmeester, stellen ons niet geheel gerust. Er landen verschillende aantallen vliegtuigjes op de dagen. En er is geen enkele indicatie of er ook wat mis kan zijn. Of het nu om mensen smokkel of om andere ongure praktijken kan gaan is niet bekend want er is geen controle.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

 1.  Is het college het met ons eens dat er op het Hoogeveense vliegveld een vrijblijvendheid heerst?
 2. Zo ja, wat denkt het college voor actie te ondernemen om risico te voorkomen?
 3. Gegevens over passagiers binnen de Schengen gebied is vrijwillig, het gaat om kleine aantallen, maar toch. Gemeente belangen zou er voor willen pleiten hier wel een registratie op na te houden, bent u dat met ons eens?
 4. Ook mag er duidelijkheid zijn over wat voor goederen er vervoerd worden.
  Ook hier geen grote hoeveelheden maar waar het om gaat kan makkelijk in een koffer gedragen worden
 5. Landen er ook vliegtuigjes van buiten de Schengen landen?

Fractie Gemeentebelangen,
Raadslid Jan Stoefzand

Massale belangstelling bijeenkomst behoud d’Olde Bieb

Jan Steenbergen in de Olde Bieb. Foto: Krant van Hoogeveen

HOOGEVEEN – Wethouder Jan Steenbergen heeft in d’ Olde Bieb in een informatieve bijeenkomst uitgelegd wat er in de toekomst met het gebouw gaat gebeuren.
(uit: de krant van Hoogeveen. Bron: http://www.krantvanhoogeveen.nl/nieuws/50990/massale-belangstelling-bijeenkomst-behoud-dolde-bieb/)

De wethouder was zichtbaar onder de indruk dat zoveel wijkbewoners aanwezig waren. Hij was verrast door de vele activiteiten die in het gebouw plaats vinden. Door veel wijkbewoners werd aan de wethouder gevraagd hoe de gemeente Hoogeveen omgaat met het stimuleren van de sociale contacten in de wijk Wolfsbos. ‘Omzien en geven om elkaar en daardoor zichtbaar blijven. Dat is wat er gebeurt in d’Olde Bieb, sociale en maatschappelijke participatie.’ Deze krachtige termen werden door een wijkbewoner in een prachtige inspirerende speech aan de wethouder voorgelezen.

Zij ging in op de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Karel Loohuis. Iedereen die Hoogeveen een warm hart toedraagt, zich betrokken voelt bij onze samenleving, iets wil veranderen in uw buurt, bedrijf of omgeving, en vindt dat Hoogeveen kansen moet grijpen (economisch, cultureel, op hetgebied van zorg, sport en onderwijs), moet dat doen.

Zoeken naar verbinding om mensen bij elkaar te brengen. Het mee laten doen van betrokken inwoners bij zaken die hen raken en interesseren. Een symbolische verrekijker met een doos vol protestbrieven werd aan de wethouder aangereikt met een vriendelijk verzoek om dit te overhandigen aan burgemeester en wethouders.

De oprichting van een adviesgroep, die advies uitbrengt aan de gemeente, waarbij de wethouder aangeeft mee te willen luisteren, was een de belangrijkste resultaten van deze bijeenkomst.

Parkeren bij NS station

Onderwerp: Parkeren bij NS Station
Aan: College van B&W
Aanleiding


Ons bereiken klachten omtrent de parkeersituatie bij het NS station. De parkeerplaats is geregeld
overvol. Mede daardoor wordt er fout geparkeerd; dubbel, buiten de vakken en in de grasstrook.
Het aantal parkeerplaatsen is te beperkt. Dit is al een probleem op zich, maar ook de overlast die het
veroorzaakt door fout parkeren is een probleem. Een bijkomend ongewenst effect is dat de
parkeerdruk zich zal verplaatsen naar de naast gelegen straten.

Het volledige document treft u in de onderstaande bijlage.


Namens de fractie van Gemeentebelangen
Jacob van der Heide
Tel.nr.:06 37603795

Mondelinge vragen Zorgtafel

Provinciale Staten in Drenthe heeft een motie aangenomen dat gedeputeerde staten een ‘zorgtafel’ organiseert om met het bestuur van Treant, zorgverzekeraars en andere betrokkenen te praten over de problemen en hoe de ziekenhuiszorg er in de toekomst uit moet zien. Wij verwachten dat deze zorgtafel een structureel karakter krijgt, waarbij de regie bij de provincie ligt. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat ook Hoogeveen vertegenwoordigd is en aanschuift aan deze zorgtafel. Niet alleen om acute problemen in de zorg te bespreken, maar zeker ook voor nu en in de toekomst mee te denken over hoe de zorg er in het algemeen, en ziekenhuiszorg in het bijzonder eruit zou moeten zien. Gemeentebelangen vindt dat hier vanuit een breed perspectief en vanuit alle geledingen in de samenleving inhoud aan gegeven kan worden. Samen, vanuit vertrouwen werken aan betaalbare, bereikbare en goede (ziekenhuis) zorg in onze omgeving

Onze vragen zijn:
Is het college bekend met de aangenomen motie in provinciale staten m.b.t. Het inrichten van een zorgtafel?

Is het college het met Gemeentebelangen eens, dat het belangrijk is dat wij als gemeente aanschuiven bij deze zorgtafel om onze invloed op de uitgevoerde zorg te maximaliseren en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige visie op de zorg, en in het bijzonder de ziekenhuiszorg?

Zo ja, op welke wijze gaat het college daar invulling aan geven?

Raadslid gemeentebelangen Hoogeveen, Jacob van der Heide .

Vragen over modder op begraafplaats Hollandscheveld

Hoogeveen – Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. gaat aanstaande donderdagavond vragen stellen over toegankelijkheid van de begraafplaats in Hollandscheveld.

De partij krijgt regelmatig klachten over de slechte toegankelijkheid van de graven door modder, regenwater en veel blad. Er gaan namelijk stemmen op van nabestaanden die het heft in eigen handen willen nemen, aldus Gemeentebelangen.

Uiteraard beseft Gemeentebelangen dat de weersomstandigheden in deze tijd van het jaar extra verzwarend werken maar men wil graag weten:

 • Wat is de oorzaak van die slechte toestand?
 • Was dit te voorkomen geweest, door bv vooraf goede notie van de toestand daar waar te nemen en te bepalen?
 • Er worden nu maatregelen genomen, dat verlicht de pijn enigszins, maar het beeld hebben de nabestaanden voor ogen en dat is geen geruststellende gedachte.
 • Wat denkt het college te doen zodra de omstandigheden het toelaten hier verbetering aan te brengen?
 • Wat kunnen de nabestaanden of wat mogen de nabestaanden eventueel doen om te zorgen voor een beter aanzien en bereikbaarheid?
 • Dit uiteraard in goed overleg met het onderhoudsteam.