Selecteer een pagina

  Verlichting crematorium Zevenberg in Fluitenberg

  De wintertijd is ingegaan en de dagen worden korter.
  Een crematieplechtigheid kan dus deels in het donker plaatsvinden.
  Aangezien de wandelroute vanaf de parkeerplaats naar het yardenhuis niet voorzien is van een voetpad, maken voetgangers en automobilisten gebruik van dezelfde weg.
  Nu blijkt echter dat de verlichting buiten niet werkt.
  Dit leidt tot gevaarlijke situaties.

  Wij hebben dan ook de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het niet branden van de straatverlichting?

  2. Vindt het college ook niet dat dit gevaarlijk is en dat de veiligheid van mensen die daar lopen in het geding is?

  3. Deelt het college de mening dat hier iets op korte termijn aan gedaan moet worden?

  4. Welke stappen is het college van plan te nemen om deze onveilige situatie te verhelpen?

  5. Wanneer kunnen we deze stappen van het college verwachten?

   

  Namens de fractie van Gemeentebelangen,
  Hilma Hooijer-Everts.

  Bijdrage debat Sociaal Domein

  Voorzitter.

  Voor ons ligt de verordening adviesraad sociaal domein.

  Laat ik maar met de deur in huis vallen, de verordening is voor Gemeentebelangen duidelijk, begrijpelijk en kan wat ons betreft direct door naar besluiten. Wij zijn een voorstander van deze verordening om één adviesraad te maken voor de WMO en de Jeugdzorg gezien de vele raakvlakken. Dit zorgt voor een optimale medezeggenschap van inwoners en cliënten en een optimale beleidsadvisering aan de gemeente. Het zorgt er ook voor dat we voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen.

  Zoals u weet is Gemeentebelangen een voorstander om cliënten en inwoners te betrekken bij vorming van beleid. Dit sluit mooi aan bij onze doelen binnen de Bestuurlijke Vernieuwing waar wij ons mede hard voor maken.

  De cliëntenraad Sociale Zekerheid behoudt haar eigen positie, wij respecteren dit.  In de verordening staat uitgebreid beschreven hoe de nieuwe adviesraad wil gaan werken en wat zij daarvoor nodig zijn. Er komt een aanmerkelijke taakverzwaring voor de adviesraad zoals staat beschreven. Het gevolg is dat daarmee ook het jaarlijkse subsidiebedrag wordt verhoogd. Dit wordt gevonden binnen bestaande budgetten. (gezond&vitaal, blijven meedoen en talent ontwikkeling).

  Gemeentebelangen is een voorstander om naar de inbreng en wensen van de WMO-raad te luisteren en zal zoals al aangegeven dan ook akkoord gaan met deze verordening.

  Wij kunnen ons ook vinden in de beschrijving van het raadsbesluit. We lezen hierin,  dat de raad 2x per jaar zal worden bijgepraat door de adviesraad.

  Gemeentebelangen heeft nog wel het verzoek aan het college om drie maanden na de start, een terugkoppeling te geven aan de raad,    over de samenwerking met en het werk van deze adviesraad   en over hoe dit onderling verloopt.

  We willen graag de vinger aan de pols houden hierbij.

  Tot zover voorzitter.

  Ina Prins Raadslid GB

  Afscheid Jaap Fidom als raadslid

  Op 6 december zal Jaap Fidom zijn functie als raadslid voor Gemeentebelangen beëindigen. Jaap heeft na lang wikken en wegen besloten om deze stap te zetten. De reden is dat hij vanwege gezondheidsklachten deze functie niet meer optimaal kan vervullen.

  Het bestuur en de fractie van Gemeentebelangen respecteren dit besluit. Fractievoorzitter Jacob van der Heide: “De functie van raadslid is niet eenvoudig en vraagt veel tijd en inspanning, waarbij een goede mentale en fysieke gesteldheid belangrijk is. Vanwege aanhoudende gezondheidsklachten is Jaap tot de conclusie gekomen, dat hij het werk als raadslid niet langer kan voortzetten. Wij hebben begrip voor dit besluit. Wij bedanken Jaap voor zijn inzet als raadslid en willen graag met Jaap in overleg om tot een andere invulling te komen om Gemeentebelangen te ondersteunen en te vertegenwoordigen”

  Dit betekent ook dat Adrie Vos, nu nog opvolgend raadslid voor Gemeentebelangen, op 6 december zal worden geïnstalleerd als raadslid.

  Jacob van der Heide

  Fractievoorzitter Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

  Gehandicapten Platform Hoogveen

  Gemeente Belangen Hoogeveen heeft onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college.

  In de nieuwsbrief van 14 november j.l. is een brief toegevoegd van het Gehandicapten Platform Hoogeveen waarin zij aangeven af te zien van hun deelname aan de HATI (Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid en Inclusie).

  In deze brief uit het Platform zijn ongenoegen over tal van zaken o.a.: het gebrek aan eenheid binnen de groep, eenzijdige inbreng, wijzigen van opzet en werkwijze, gemis aan verslaglegging, afspraken worden niet nagekomen, er wordt niet goed gebruik gemaakt van de Hoogeveensche Thermometer, onvrede over niet gebruiken van aangedragen verbeterpunten / adviezen, zich als deskundigen niet gehoord voelen, toegezegde aanpassingen worden niet gedaan, het missen van een vast aanspreekpunt binnen de gemeente.

  1. Heeft het college kennisgenomen van deze brief?
  2. Was het college zich bewust van de punten van onvrede die het Gehandicapten Platform in deze brief aangeeft?
  3. Herkent het college zich in de genoemde punten van ongenoegen?
  4. Hoe belangrijk vindt het college de deelname van het Gehandicapten Platform?
  5. Is het college voornemens in gesprek te gaan met het Gehandicapten Platform om te kijken of we toch gebruik kunnen blijven maken van hun expertise?
   1. Zo ja, op welke termijn zal dit gaan plaatsvinden?
   2. Zo niet, wat gaat het college dan ondernemen om toch hun expertise te kunnen benutten?

  Te weinig plaats in Openbaar Vervoer

  Hoogeveen: Dat het openbaar vervoer niet altijd voldoet met betrekking tot de reizigers was ook het geval op lijn 33, de buslijn Hoogeveen-Coevorden. In de morgen en avond spits rijden er bussen met volop capaciteit maar buiten de spits worden er kleinere bussen met max 8 personen ingezet.

  Sinds het MBO dus ook 16-jarigen recht hebben op een OV kaart is het aantal reizigers (studenten) toegenomen. Er kwamen klachten overvolle busjes en dus geen plaatsen meer in de bus vooral door reizigers uit Elim en Nieuwlande. Dit is door Gemeente Belangen Hoogeveen aangekaart en de capaciteit is vervolgens door het OV buro bijgesteld.

  Mochten er nog steeds of elders ook klachten zijn betreft openbaar vervoer in de gemeente Hoogeveen, dan wordt u verzocht dit door te geven via e-mailadres: gbhoogeveen@kpnmail.nl.

  Kindergemeenteraad 2018

  Net als voorgaande jaren was er ook dit jaar een Kindergemeenteraad georganiseerd.
  Vijf scholen hadden zich hiervoor aangemeld.
  De gemeenteraadsleden die zich hadden opgegeven als coach van een school zijn,voorafgaande aan de kinderraad, op de scholen geweest om aan de deelnemende klassen iets te vertellen over het functioneren van een gemeenteraad en daarnaast om te helpen bij het maken van het voorstel wat ze tijdens de kinderraad wilden gaan presenteren.

  12 november was het dus zo ver.

  Dit jaar was de opdracht om iets te bedenken voor in het nieuwe zwembad van Hoogeveen.

  Om precies 19.00 uur opende burgemeester Loohuis de vergadering en nam met de kinderen de spelregels voor de vergadering door.
  Vervolgens werden de vijf scholen, OBS de Goudvink, CBS de Morgenster, CBS de Sprong, OBS de Posthoorn en CBS de Krullevaar, aan het publiek voorgesteld.

  Op de publiek tribune waren naast raadsleden ook nog de wethouders Gert Vos en Erwin Slomp als toeschouwers aanwezig.

  De vijf scholen die zich hadden opgegeven presenteerden vol enthousiasme hun plannen.

  Deze varieerden van wildwaterbanen tot een aquarium, bandenbad met versnellingen,  een tikspel met als je verliest water over je hoofd , palmbomen/tropische planten, glijbanen en o.a een waterdoolhof.

  Voordat er kon worden gestemd om te bepalen welk plan er het beste scoorde, kwam de wethouder van sportzaken, Erwin Slomp, nog even aan het woord om te vertellen wat hij er van vond. Na de complimenten voor iedereen  kwam hij ook nog met de mededeling dat de school die zou gaan winnen, mee mocht gaan denken over de plannen die voor een nieuw zwembad in Hoogeveen op stapel staan.

  Vervolgens gingen de verschillende fracties van de scholen in overleg om te bepalen welk plan de meeste punten zou gaan krijgen.

  Om het hele proces van de telling van de stemmen natuurlijk eerlijk te laten verlopen koos burgemeester Loohuis van iedere school iemand uit die samen met hem de stemmen moest gaan tellen.
  Na het tellen van de stemmen werd duidelijk dat OBS de Goudvink de meeste stemmen had gekregen.Naast een cheque van €500 mogen zij dus meedenken over de inrichting van het nieuwe zwembad voor Hoogeveen.

  Hun project was getiteld;
  Wildwaterbaan de ‘Collormission’.
  De andere scholen kregen een cheque van €125,- mee om naar eigen inzicht te besteden voor hun school.Dit geldt uiteraard ook voor het gewonnen bedrag door winnaar de Goudvink.

  Onze Hilma Hooyer-Everts was als raadslid de coach van de Goudvink en zij was uiteraard vereerd dat ze de winnende school heeft mogen begeleiden.
  Tot zover een verslag van deze Kindergemeenteraad voor 2018. Volgend jaar komt er ongetwijfeld weer een nieuwe editie.

  Alle plannen zijn terug te vinden in de agenda van de gemeenteraad op de internetsite van de gemeente Hoogeveen.

  https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/572332/Kindergemeenteraad%2012-11-2018

  Bezoek aan Tweede Kamer debat Ziekenhuiszorg

  En wat levert een dagje Den Haag op? Minister gaat in elk geval op korte termijn regelen dat ziekenhuizen verplicht worden om in gesprek te gaan met inwoners, gemeenten en betrokken organisaties, wanneer afdelingen of ziekenhuizen gaan sluiten… En dat er ruimte is voor maatwerk als er aan kwaliteitseisen moet worden voldaan. (Voor mijn gevoel wel minimaal) Helaas hebben we niet het hele debat kunnen volgen omdat alles behoorlijk uitliep, dus ook niet alle antwoorden gehoord die de fracties hebben gesteld. Wethouder Erwin Slomp en verloskundige Atje hebben een goed verhaal gehouden voor zowel de regionale als landelijke pers.

   

  Met dank aan Gerrie Hempen Prent GB de Wolden

  Verontrusting over flora en fauna in de veen streek van Hollandscheveld, Elim en Alteveer wordt onder woorden gebracht

  Komende zaterdag 26 mei 10:30 is de definitieve datum van deze lezing. Het verhaal dat Henk te vertellen heeft is chronologisch opgezet. Hij gaat hierbij in grote stappen terugkijken tot de ijstijd. Hij verteld over de eindmorene van Lutten, de zijmorene van de Hondsrug en vervolgens over het Drentse Hoogland. Ook de De Westrug van Linde, Zuidwolde en Ten Arlo komen aan bod. Tussen deze gebieden is de zogenaamde badkuip ontstaan. “Het is niet echt een goed woord, maar kan tot op heden nog geen beter woord vinden (misschien komen er die morgen betere benamingen naar boven)”? Ook de ontginning van het gebied van Hoogeveen en Lutten wordt besproken. Er worden videobeelden getoond over de weidevogels, die gemaakt zijn door Rein Schonewille. Na de film komt het onderwerp “ het dichten van het Zuideropgaande en de omliggende wieken en sloten en welke gevolgen dit heeft gehad in de natuur van onze omgeving”. Het gevolg van deze dempingen is namelijk dat er nauwelijks nog weidevogels, bijen, vlinders en andere insecten voorkomen in de omgeving van Elim, Hollandscheveld, Hoogeveen, Alteveer en Kerkenveld.

  TREANT

  Vandaag heeft TREANT het besluit kenbaar gemaakt waarbij het slechtst denkbare scenario voor Hoogeveen waarheid wordt. Acute verloskunde en kindergeneeskunde sluit en in Hoogeveen en Stadskanaal en worden geconcentreerd in Emmen. Wij zijn zeer teleurgesteld in dit genomen besluit en delen de ernstige zorg van onze inwoners en beroepsgroepen waaronder de verloskundigen. Daarbij, Hoogeveen wordt ernstig gedupeerd door de problematiek die in Emmen is ontstaan. Dit voelt niet goed.

  Bij navraag door fractievoorzitter, Jacob van der Heide, bij de bestuursvoorzitter Carla van der Wiel is aangegeven dat op basis van de volgende gronden het besluit genomen.
  – Het tekort aan kinderartsen kon niet worden opgelost.
  – Het tekort is zodanig, dat ook het open houden van twee locaties geen optie is voor de langere termijn.
  – Emmen de enige locatie is die voldoet aan de normen om de verzorgingsgebieden Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen te kunnen bedienen.

  Wij zijn zeer teleurgesteld in het genomen besluit en hebben grote zorg voor onze inwoners. Wij gaan ons beraden over de te ondernemen stappen in het besef dat onze invloed op de bedrijfsvoering van TREANT net als bij elk ander bedrijf alleen een moreel appél kan zijn. Vooruitlopend daarop zullen wij het college van B&W dwingend verzoeken alles in het werk te stellen dit besluit van TREANT van tafel te krijgen!.

   

  Rondweg Hollandscheveld van start

  Een historisch hoogtepunt voor Hollandscheveld, na 40 jaar zich hiervoor ingezet te hebben is vanmorgen de officiële handeling verricht voor de start werkzaamheden door wethouder Jan Steenbergen. Een mooie afsluiting van 4 jaar deelname in het college.

  We hadden op deze mooie morgen ook de officiële aftrap als Gemeentebelangen voor onze verkiezingscampagne en onze verenigingskleur geel was goed vertegenwoordigd.
  De Rondweg stond afgelopen 4 jaar prominent op onze agenda als GB