Nota Jeugdhulp 2017-2020

Voorzitter,

Voor ons ligt de Nota Jeugdhulp 2017-2020.
Complimenten aan de makers voor de leesbaarheid en de compactheid van dit stuk.

GB is blij dat er aandacht  is voor de jeugd, zij zijn immers de toekomst.

In deze nota vallen ons wel een aantal zaken op.
We kunnen zien dat de  WH hierbij ambitie heeft, we lezen vele wensen.
Er worden veel zaken genoemd en sommigen zijn in gang gezet.

Echter valt ons door het hele document 1 woord / zin steeds op.
En dat is: we gaan onderzoeken / we doen onderzoek / gaan kijken naar.

Voorzitten, 1 januari 2015 begon de transitie, het overhevelen van taken / verantwoordelijkheden vanuit de overheid naar de gemeente. Zoals ook in het document staat zitten we nu in de fase van de transformatie, de daadwerkelijke vernieuwing van de jeugdhulp. In het kader daarvan hadden wij als GB dan ook verwacht dat alle zaken in de eerste drie jaar al onderzocht waren en dat we nu wat meer van de realisatie zouden kunnen vernemen. Kan de WH ons aangeven welke resultaten al zichtbaar zijn en welke we binnenkort kunnen verwachten? We zouden graag een meer SMART (e) nota willen zien. Wat gaan we doen, hoe pakken we zaken op, met wie maar vooral ook: wanneer zien we hier de resultaten van! Hoe weten we nu of we het goed doen als gemeente? Benchmarken zijn op deze wijze niet mogelijk. Er zijn geen cijfers inzichtelijk.

Ter voorbereiding op deze nota heb ik een 7 tal technische vragen gesteld waar ik snel antwoord op kreeg, waarvoor dank. Ondanks deze antwoorden hebben wij nog de volgende vragen aan de WH:

1. De overgang van jongeren van 18+. Hier is al veel voor geregeld begreep ik uit de reactie, maar dit kan nog beter, vandaar de focus op dit onderdeel.  Er zal nog breder gekeken worden dan de WMO, denk hierbij aan werk en inkomen, inzetten van regie coaches etc. Ook kan er evt. nog gebruik gemaakt worden van jeugdzorg tot 23 jaar. Dit vereist een goede onderlinge samenwerking. Hoe wordt dit vastgelegd, zijn hier al registratie systemen voor ingericht om geen gegevens verloren te laten gaan, zijn hiervoor al afspraken gemaakt met mogelijke andere samenwerkende partijen?

2. Bij Uitvoeren van verbeterplan jeugdhulp, staat als laatste punt een extra stap zetten. Ik ging er van uit dat het extra tijd en capaciteit zou kosten maar navraag geeft aan dat het meer om de houding van de hulpverlener gaat. Soms moet je in het belang van het kind handelen en niet afwachten. Mijn vraag is of een medewerker die dit gaat doen vervolgens ook achteraf gesteund’ word indien er later toch iets mis blijkt te gaan?

3. In eerdere bijeenkomsten werd vaak gesproken over het feit dat de huisarts soms te snel zou doorverwijzen, met als gevolg extra kosten. Hier zou aandacht aan besteed worden. Kan de WH hier iets over zeggen, hoe zit het nu met die cijfers, heeft het beoogde beleid hierop ook al effect gehad?

4. In het kader van het personeel is er aandacht voor de caseload. Dit staat mooi op papier maar hoe moet ik me dat voorstellen? Ik weet uit ervaring dat het vaak hollen of stilstaan is, zeker bij escalaties. Indien de caseload te hoog wordt, worden dan taken overgenomen door een collega? Zo ja, kunnen we ons houden aan het principe 1 gezin, 1 coach, 1 aanspreekpunt?
Ik begrijp uit navraag, dat we in het uitvoeringsplan hierop terug komen hoe we daar nader invulling aan gaan geven. GB vindt dit echter wel een punt van zorg waar we erg benieuwd naar zijn in de uitvoering.

5. Het initiëren van kind en ouder feedback op onze dienstverlening. Ik lees dat onvoldoende is georganiseerd. Hoe kan dit? Is het niet zo dat juist de feedback van de ouders en kind  inzicht geeft in de kwaliteit van de dienstverlening, dit is toch je evaluatie?
Bij navraag blijkt dat het lastig is om deze feedback te krijgen. Zou het misschien een idee zijn om standaard de zorg / dienstverlening af te sluiten met een evaluatie moment, zowel met ouder als met kind.  Dat dit onderdeel ook geïntegreerd wordt als een vast onderdeel dat bij het hele traject hoort. De cijfers die hier uit komen zullen dan wat zeggen over je kwaliteit van dienstverlening. Eigenlijk net zoals overal in de reguliere zorg nu ook gebeurd.

6. Hoe is de samenwerking met de provincie en de bereikbaarheid in de avond en nacht uren? Hier hebben we enige tijd geleden in Assen over gesproken. Er werd aangegeven dit gezamenlijk te doen. Hoe is hiervan nu de stand van zaken?

Tot zo ver.

Ina Prins-Vosmeijer

error: Sorry..