Selecteer een pagina

  Tijdcapsule in Krakeel

  Vanmorgen even op bezoek geweest in de wijk Krakeel.
  Daar hebben de commissaris van de Koning,mevr. Jetta Kleinsma, en burgemeester Karel Loohuis een z.g tijdcapsule in de grond ‘verstopt’.
  Leuk om hier bij te zijn. Verschillende wijkbewoners ontmoet en ze zijn allemaal trots op hun wijk.
  Het initiatief om zo’n capsule in de grond te graven is genomen door de zeer actieve leden van de werkgroep Krakeel schoon.
  Deze groep verzamelt elke laatste zaterdag van de maand het zwerfafval dat daar door anderen wordt achtergelaten.
  Complimenten voor de mensen die dit allemaal in hun vrije tijd met veel plezier doen.

  Inzameling oud papier en de doorontwikkeling

  Betreft: Inzameling oud papier en de doorontwikkeling.

  Wij weten dat er een bijpraatmoment met de raad m.b.t. de inzameling van afval/oud papier in juni staat gepland, deze vragen staan daar los van.
  Met het scheiden van oud papier zijn veel van onze inwoners al jaren druk bezig. Het verzamelde papier wordt ingezameld in zeecontainers of het wordt eens in de zoveel weken in kartonnen dozen aan de weg gezet.

  Algemene Waterschapspartij Vechtstromen

  De Algemene Waterschapspartij Vechtstromen is een niet-politieke groepering, die zich inzet voor een goede balans tussen de vier W’s: Waterveiligheid, Waterbeheer, Waterzuivering en Waternatuur. Want jouw waterschapsbelasting kan ook maar één keer worden uitgegeven. Onze verkiezingsslogan ‘AWP: niet politiek, wel deskundig’ geeft precies weer waar de AWP voor staat!

  De gemeente Hoogeveen is “verdeeld” in twee Waterschappen namelijk voor het grootste deel onder Waterschap Drents Overijsselse Delta en in het oostelijk deel van de gem.Hoogeveen (Elim en Nieuwlande) valt deze onder het Waterschap Vechtstromen.

  Het plaatsen van een mantelzorgwoning in de bebouwde kom of in het buitengebied.

  Mantelzorg komt steeds meer voor in de zorgverlening. Een van de mogelijkheden is, dat er een mantelzorgwoning bij een bestaande woning geplaatst kan worden op hetzelfde perceel. Het grote voordeel hiervan is dat zorgverlening (ook letterlijk) dichtbij de cliënt staat, waarbij de cliënt langer in een vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Mantelzorg moet maatwerk zijn.

  Nieuw afwegingskader Zonneparken.

  Gemeenteraad van Hoogeveen ruziet flink over het nieuwe afwegingskader waaraan nieuwe plannen voor deze vorm van het opwekken van hernieuwbare energie aan moet voldoen.
  Ik nam voor Gemeentebelangen deel aan het debat en en had absoluut niet de indruk dat we als raad hier over geruzied hebben. Natuurlijk waren er meningsverschillen, maar dat lijkt mij vrij normaal.

  Regiodeal

  Vanmiddag (14-2-2019) vond de presentatie in het Atlastheater in Emmen plaats van de Regiodeal, dit betreft de toezegging van max 20 miljoen door het kabinet voor Welzijn-Wonen en Werk De subsidie is een cofinanciering dus 20 milj van het Rijk dan ook 20 miljoen van de 6 deelnemende gemeentes en Provincie Drenthe.

  Integraal Veiligheids Plan

  Vanavond is aan de orde het Integraal Veiligheids Plan.

  Als GB staan we achter het voorgestelde beleid met daaraan gekoppeld de 5 doelstellingen voor de jaren 2019-2022.
  De insteek om de nadruk te leggen op preventieve maatregelen lijkt ons goed en kan inderdaad kosten besparend werken. De repressieve kant, straf na het plegen van een delict, zou wel wat strenger mogen zijn, maar daar gaat onze minister van justitie en veiligheid over.

  Drank en horeca beleid

  In het raadsvoorstel over het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2019 – 2023 dat we vanavond bespreken staat in in ieder geval het woord handhaving zo’n 10 keer opgeschreven.

  Wij willen het alcoholgebruik onder jongeren terugdringen want we willen dat onze jongeren gezond opgroeien in een veilige omgeving waar ze hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontplooien. Gebruik van alcohol heeft hierop een negatieve invloed.

  Mondelinge vragen veiligheid W.C. De Weide

  Hoogeveen – Maandag kwam naar buiten dat er in Winkelcentrum de Weide in ieder geval tot 14 januari 2019 extra beveiliging zal zijn. Dit om ondernemers en winkelend publiek een gevoel te geven van veiligheid. Bovendien om ook de ernstige overlast een halt toe te roepen
  Gemeente Belangen heeft hier vragen over aan college van B en W. gesteld , welke in de raad worden gesteld a.s. donderdag 20 december.

  Gemeentelijke belastingen

  Na het parkeerdebat van 6-12-2018 is besloten dat er een nieuw voorstel vanuit het college komt om in 2019 het parkeerbeleid helemaal door te lichten.