Programmabegroting 2010 – 2013

Programmabegroting 2010 – 2013

Aanwezig: Jerk Otten (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Bert Bouwmeester, Jan Braam, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot, Ellen van Heugten-Steenbergen, Gert Huijgen, Lucas Hummel, Klaas van der Laan, Hendrikus Loof, Bé Okken, Bert Otten, Henk Prigge, Wicher van Regteren, Henk Reinders, Hennita Schoonheim-Lunenborg, Rieks Siebring, Frank Snippe, Arend Steenbergen, Jan Steenbergen, Mark Strolenberg, Mark Tuit, Gert Vos, Wim Warrink, Henk van de Weg, Jan Alting, Hetty Bouius, Erik Giethoorn en Frits Nijland.

Verder aanwezig: burgemeester Helmer Koetje, de wethouders Wietze van der Zwaag, Ton Bargeman, Klaas Smid en Betty Poutsma-Jansen.

Commissiegriffier: Alma van Dooren en Jeen Everaarts.

Verslag: Riet Brusselaars (Notuleerservice Nederland).

1.    Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.
 
2.    Spreekrecht
De heer Pijlman is voorzitter van het schoolbestuur BOPO.
Hij zegt dat de schoolbus een prima voorziening is die niet mag verdwijnen. Hij hoopt dat de raad hier ook zo over denkt. Vervolgens schetst hij kort de historie van de schoolbus. Men vond deze voorziening destijds noodzakelijk. De situatie is totaal niet gewijzigd. De schoolbus is een compensatie voor het verdwijnen van een school. Door de begrotingspost te verschuiven raakten de uitgaven wellicht enigszins buiten beeld. Voor de bus gold dit niet. Deze voorziening werd en wordt erg op prijs gesteld. Het bestuur heeft via een omweg vernomen dat de bus in de voorgestelde bezuinigings-maatregelen voor de begroting 2010 is genoemd. Het bestuur is hierover niet geïnformeerd terwijl de zaak al in de media is gebracht. De heer Pijlman vindt deze wijze van informeren getuigen van onzorgvuldigheid.
De belanghebbende partijen van beide scholen staan achter handhaving van de bus. Wanneer de bus wegvalt, kan de school een forse terugloop aan leerlingen verwachten. Door de aard van de verkeerssituatie zal spreiding optreden.
Via de media – wat volgens de heer Pijlman in dit stadium geen geëigend middel  is – wordt tegen het verdwijnen van de bus geageerd. Hij merkt op dat tijdig overleg met de betrokkenen vereist is. Hij vraagt zich af of hier sprake is van uitstel van executie.
BOPO meent dat de grond onder de compensatieregeling niet is vervallen.
De heer Pijlman constateert dat elementaire bestuurlijke normen niet in acht zijn genomen. Met het laten verdwijnen van een voorziening als de bus, staat de leefbaarheid in de dorpen ernstig onder druk. De school in Stuifzand moet volgens BOPO zeker open blijven.
De bestuurscommissie verzoekt de raad op grond van genoemde argumenten en overwegingen het bezuinigingsvoorstel met betrekking tot de schoolbus niet over te nemen en deze te handhaven.
Steenbergen (Gemeentebelangen) vraagt zich af hoe er in normale omstandigheden vanuit de gemeente naar BOPO wordt gecommuniceerd.
De heer Pijlman antwoordt dat een bezuinigingsmaatregel ingevolge de bestuurlijke norm een vorm van overleg rechtvaardigt. Dat is tot op heden nog niet gebeurd.
Steenbergen (VVD) vraagt hoe de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs zich verhoudt tot de situatie in Fluitenberg.
De heer Pijlman antwoordt dat de maatregel grote consequenties voor de leerlingen in Fluitenberg en Stuifzand heeft. De komst van de busvoorziening heeft destijds geleid tot handhaving van de school. Wanneer deze wegvalt zal een leerplichtig kind naar elders moeten uitwijken.
Van de Belt (GroenLinks) vraagt of alle kinderen uit Fluitenberg met de bus naar school gaan.
De heer Pijlman moet het antwoord hierop schuldig blijven. Hij adviseert de vraag aan de schooldirectie voor te leggen.
Voorts vraagt Van de Belt of ouders voor het busvervoer een eigen bijdrage betalen.
De heer Pijlman beantwoordt deze vraag bevestigend. De hoogte van die bijdrage is hem niet bekend. De bus wordt eveneens ingezet voor zwemonderwijs.
Mevrouw Baas is directeur van De Zandloper te Stuifzand. De school bestaat uit 84 leerlingen. Hiervan komen er 37 uit Fluitenberg en 47 uit Stuifzand. De Fluitenbergse leerlingen komen uit 22 gezinnen, waarvan 9 met kinderen uit de onderbouw. De school is een bindende factor in en tussen de twee dorpen. De medezeggenschapsraden bestaan uit ouders uit zowel Stuifzand als Fluitenberg. Feesten en computercursussen worden gezamenlijk in de twee dorpen georganiseerd. Het leerlingenvervoer geeft ouders de mogelijkheid voor openbaar onderwijs te kiezen in de zekerheid dat de leerlingen veilig naar school worden vervoerd. Gezien de bevolkingssamenstelling van Stuifzand en Fluitenberg is de toekomst van De Zandloper van groot belang. De beleidsmatige uitgangspunten aan de hand waarvan de begroting wordt bijgesteld, zijn nooit aan de school voorgelegd. Het gymvervoer is eveneens in de 35.000 euro aan kosten opgenomen. Dit wordt gecombineerd met het schoolvervoer van de kinderen uit Fluitenberg. Het wegvallen van het leerlingenvervoer zou voor de gemeente leiden tot extra kosten voor het gymvervoer. Door de manier waarop De Zandloper kennis van de bezuinigingsmaatregelen heeft moeten nemen, is het vertrouwen van de school in het college beschaamd. Mevrouw Baas hoopt dat het vertrouwen in de raad niet beschaamd wordt.
Steenbergen (Gemeentebelangen) vraagt welk bedrag is bestemd voor het gymvervoer.
Mevrouw Baas antwoordt dat dit bij benadering 10.000 euro is.
Op een eerdere vraag van Van de Belt antwoordt ze dat alle Fluitenbergse kinderen die naar De Zandloper gaan, het busvervoer gebruiken. De eigen bijdrage is niet gerelateerd aan het schoolvervoer. Deze wordt door het schoolfonds geregeld.
De heer Eikelenboom zegt dat ook Plaatselijk Belang Stuifzand bij toeval heeft gehoord dat de gemeente het busvervoer tussen Stuifzand en Fluitenberg wil opheffen. Hij citeert uit een brief van 10 september en een verslag van een vergadering van dorpenteam Noord-West van 17 september waaruit de slechte communicatie met de gemeente blijkt. 40% van de leerlingen komt uit Fluitenberg. Plaatselijk Belang Fluitenberg is bezorgd dat het voortbestaan van de school in gevaar zal komen omdat de ouders uit Fluitenberg vanwege de verkeersonveiligheid voor een andere school zullen kiezen. Gedoeld wordt met name op het viaduct over de A28. Sluiting van de school betekent ook een gevaar voor het sociale netwerk. Ook de verkeerssituatie rond de school zal onveiliger worden.
Mevrouw De Vries spreekt namens Dorpsbelangen Fluitenberg. Ze zegt dat het busvervoer voor de tweede keer in zeven jaar op de agenda staat. Evenals vele ouders is ze zeer teleurgesteld in de gang van zaken en bezorgd om de leefbaarheid. Ze schetst de historie omtrent het verdwijnen van de school. Het is De Zandloper gelukt een verbindende rol tussen Stuifzand en Fluitenberg te ontwikkelen. Door het college is nooit over beëindiging van de voorziening gesproken. Er is ook geen rechtstreeks contact met de gemeente geweest. Via een raadslid uit het dorp heeft de partij het voorgenomen besluit moeten vernemen. Dorpsbelang vindt dit geen manier van communiceren. Met het verdwijnen van de schoolbus zullen ook sociale contacten vervallen wat weer een verarming van de mogelijkheden betekent. Gezien de gevaarlijke verkeerssituatie is per fiets naar Stuifzand en De Weide geen optie. Ook het bij toerbeurt brengen per auto is praktisch onmogelijk. Men wil niet altijd afhankelijk zijn van anderen. In Fluitenberg en Stuifzand is geen openbaar vervoer. Ouders kunnen andere schoolkeuzes maken hetgeen weer leidt tot personele consequenties en verlies aan kwaliteit van het onderwijs. Ook de peuterspeelzaal Fluitenberg-Stuifzand komt in het gedrang. Gezien de afwezigheid van een onderwijsvoorziening zullen jonge toekomstige bewoners van het wonen in de dorpen afzien. Dit betekent vergrijzing. Fluitenberg zou zonder school worden benadeeld. Men weet dat er een schoolbusvoorziening is.
Mevrouw De Vries stelt dat een afbouwregeling geen enkele zin heeft omdat die alsnog tot verdwijning van de schoolbus zou leiden. Ze concludeert dat het voorstel tot beëindiging van de schoolbusvoorziening geen doorgang moet vinden omdat het schoolbusvervoer voor Fluitenberg een basisvoorziening is. Dit mede gezien het feit dat Fluitenberg het enige dorp zonder basisonderwijs is. Omdat Hoogeveen het punt leefbaarheid in de dorpen hoog in het vaandel heeft, adviseert ze het voorstel nogmaals in overweging te nemen. Dorpsbelang Fluitenberg is bereid tot het geven van een toelichting.
Reinders (CDA), vraagt of er voor beide dorpen één peuterspeelzaal is.
Mevrouw De Vries antwoordt bevestigend. De peuterspeelzaal zit in Stuifzand.

De heer Bosman (directeur SWW Hoogeveen) zegt recentelijk schriftelijk te hebben gereageerd op de bezuinigingsvoorstellen vanaf 2011 met betrekking tot het welzijnswerk. Aan de fracties is een kopie verzonden.
Hoewel de SWW begrip heeft voor de als gevolg van de kredietcrisis ontstane situatie beschouwt men de voorgenomen bezuinigingen als een volstrekt onlogische, achterhaalde reflex. Juist ten tijde van economische recessie worden groepen burgers, die extra ondersteuning nodig hebben, geraakt. De SWW richt zich per definitie op kwetsbare burgers. Het voornemen staat haaks op het landelijke beleid en de ambities  van dit kabinet dat sterk inzet op vernieuwend welzijn, wijkaanpak en maatschappelijke participatie. Welzijnswerk heeft een preventieve functie waardoor minder snel een beroep behoeft te worden gedaan op zorg.
Tenslotte verwijst de heer Bosman naar het Wmo-congres van 24 september waarin staatssecretaris Bussemaker opriep juist meer aan het welzijnswerk te doen. Hij vraagt de raad om het voorstel 155.000 euro op het welzijnswerk te bezuinigen, ongedaan te maken.
Voor wat betreft 2010 verwacht de heer Bosman problemen met betrekking tot de ouderenadviseur en het jongerenwerk. De formatie voor het jongerenwerk loopt naar verluidt, vanwege het niet meer beschikbaar zijn van het budget van de afdeling Veiligheid, met 0,6 fte terug waardoor de noodzakelijke basisinzet vanuit het jongerenwerk niet overal in Hoogeveen gerealiseerd kan worden. De  ouderenadviseur verdwijnt.
Steenbergen (VVD) vraagt hoe de heer Bosman de afstemming van het takenpakket op het budget ziet.
De heer Bosman zegt niet te weten wat hiermee precies wordt bedoeld. Mogelijk moeten bepaalde taken worden afgestoten.

3.    Programmabegroting 2010-2013
Loof (PvdA) citeert een uitspraak uit de bespreking van de voorjaarsnota over de verdeling van investeringen in de fysieke en sociale projecten. De PvdA heeft gepleit oplossingen te zoeken voor onder andere het jongerenwerk, ouderenwerk en de schuldhulpverlening. Men is verbaasd dat het college niet heeft uitgelegd waarom niet aan de wensen van de PvdA is voldaan. Men vraagt waarom er ruim 150.000 euro op het welzijnswerk wordt gekort. Het takenpakket dient in overeenstemming te worden gebracht met het budget. De PvdA heeft onlangs een gesprek gevoerd met de heer Bosman. Zowel de partij als SWW is bezorgd over de problematiek met betrekking tot de overlastgevende jongeren in met name het westelijk deel van Hoogeveen. De PvdA heeft in het voorjaar nadrukkelijk aangegeven akkoord te gaan met het geplande investeringsprogramma, maar wil de balans in harde en zachte onderdelen behouden. De PvdA is blij dat De Smederijen buiten de besparingen zijn gebleven. De PvdA gaat momenteel mee in het standpunt van De Tamboer aangaande de bezuinigingen. Wel roept men de verantwoordelijke wethouder op constructief met De Tamboer in gesprek te blijven. De PvdA is tegen de besparing op het leerlingenvervoer. Men sluit zich aan bij de argumenten van de sprekers.
Ook de raad is door het college uitgenodigd over besparingen na te denken. Aangenomen wordt dat men doelt op griffie, raadsondersteuningen en dergelijke. Geopperd wordt de raadsexcursie eens per twee jaar, in plaats van jaarlijks te houden, de raadsvergoeding te verlagen, de bijdrage aan het Oestergala te schrappen en de griffie nog eens onder de loep te nemen. Men vraagt zich af in hoeverre dit de bestuurskwaliteit kan aantasten. Loof zou graag de reactie van de andere fracties hierop horen.
De PvdA is blij met de bruispot voor het stadscentrum en complimenteert de ondernemers en gemeentelijke organisaties die hierin hebben geloofd en hiermee hebben ingestemd. Aangaande het voorstel een wethouder minder te benoemen, vraagt de PvdA hoe het college de herverdeling van taken ziet.
Ten aanzien van de parkeertarieven wordt gevraagd of het college kans ziet meerjarenafspraken met de provincie te maken. De PvdA gaat akkoord met de tariefverhoging
Hoogeveen ontwikkelt
Loof vraagt of er ook is gedacht aan een fysieke aanpak van de Zeeheldenbuurt.
Hoogeveen leeft                                                  Voorts informeert hij naar het project duurzaam bouwen op Erflanden.
Hoogeveen werkt
Er wordt gevraagd naar de effecten van het minimabeleid.
Hoogeveen zorgt                                       De PvdA vindt vrijwilligerswerk op vele fronten belangrijk. De vrijwilligersprijs is een relatief klein bedrag. Dat geldt ook voor de besparing op mantelzorgers.
De PvdA wil, in afwachting van de in december te voeren discussie over het begraafplaatsenbeleid, een voorbehoud maken op de tarieven.
Voorts wil men nadere uitleg over de besparing op de inloopvoorziening.
Hoogeveen veilig
Gevraagd wordt wanneer men de kadernota handhaving tegemoet kan zien. Loof refereert aan een artikel uit het Dagblad van het Noorden over een actieprogramma om het net rond drinkende jongeren aan te trekken. Hij vraagt of Hoogeveen hieraan mee doet.
Tot slot vraagt de PvdA of voor de herinrichting van het Dekkerplein daadwerkelijk 540.000 euro nodig is.                                       
Reinders (CDA) kan zich in grote lijnen in de voorliggende begroting vinden. Hij zegt dat er goed naar de inbreng van het CDA is geluisterd.
In de bespreking van de voorjaarsnota is gepleit voor extra middelen ten behoeve van het jongerenwerk. Helaas is hieraan geen invulling gegeven. Het CDA pleit hier andermaal voor. Op verschillende plaatsen is sprake van overlast. Het gaat niet om de functionaris, maar om een gerichte aanpak van de problematiek met meetbare resultaten.
Reinders hoort graag van de andere fracties hoe men denkt over het punt bestrijding van alcohol en drugs. Het CDA roept, mits hiervoor voldoende draagvlak is, het college op nog eens naar mogelijkheden te kijken.
Aangaande het ouderenwerk vraagt het CDA of er meer regie en coördinatie mogelijk is.
Het CDA zou graag uitleg hebben over de bezuinigingen op SWW. Gevraagd wordt naar de verhouding tot de inzet van het ouderen- en jongerenwerk. Uit de rapportage kostendekkendheid tarieven kan worden geconcludeerd dat het niet goed gaat met betaling van de tarieven door sportverenigingen. Dit was ook tien jaar geleden al een punt van discussie. Kennelijk is er nog geen afdoende systeem. Het CDA vraagt of het college gelooft dat dit nu wel zal lukken. Er dienen heldere, hanteerbare afspraken te worden gemaakt die vervolgens ook worden uitgevoerd.
Voorts wordt geconstateerd dat de diverse programma’s in de begrotingsnotitie verschillend zijn gevuld. Bij de beoogde doelen ontbreekt de nulmeting. Het CDA zou graag zien dat die wordt toegevoegd.
De raad heeft zich sterk gemaakt voor Hoogeveen als intercitystation. Reinders vraagt of het college nog achter het standpunt staat.
Gevraagd wordt hoe de schuldhulpverlening zal worden aangepakt.
Het CDA steunt het beleid met betrekking tot de combinatiefuncties. Wel vraagt men zich af hoe de effecten gemeten zullen worden.
Voor de besluitvorming wordt een overzicht van de IHP-investeringen over 2008, 2009, de komende jaren en de visie achter de verschuivingen gevraagd.
Aangaande de schoolbus oppert Reinders te kijken of compromissen mogelijk zijn.   
Steenbergen (VVD) geeft aan dat economie, onderwijs, veiligheid en zorg de belangrijkste pijlers zijn, waar kritisch naar is gekeken. Er wordt op aangedrongen behoedzaam met de middelen om te gaan.                         Wat betreft veiligheid moet worden nagedacht over projecten als weekendje weg en ontbijt op bed. Het zou een idee zijn om als gemeente mee te doen aan een pilot.
Omtrent de zorg is te weinig in de begroting opgenomen, inzet van werklozen als mantelzorger is een optie.
De VVD zou graag met de fracties van gedachten wisselen over de personeelsformatie. Men ziet forse schommelingen in het budget voor de externe inhuur. Men is van mening dat de hoge kwaliteit van de organisatie externe inhuur overbodig maakt. Men vraagt zich af of er omtrent de gezamenlijke taakstelling afspraken kunnen worden gemaakt.
Het begraafplaatsenbeleid is gedurende de hele raadsperiode onderwerp van gesprek. De VVD is van mening dat eerst een overzicht van de benodigde investeringen gemaakt dient te worden om er vervolgens een tarief aan te hangen.
Steenbergen vraagt een toelichting op de plannen voor de begraafplaats Noordscheschut.
Men vindt dat de mogelijkheden om tot lange termijn oplossingen te komen deze raadsperiode moeten worden onderzocht.
Met betrekking tot het vliegveld vraagt de VVD een gedegen analyse van de voor- en tegenargumenten. Men is van mening dat er te veel wordt gekeken naar de toeristische beleving.
Huijgen (PvdA) is van mening dat het betoog van Steenbergen afwijkt van hetgeen in de media staat. Hij vraagt om opheldering.                             Steenbergen zegt dat de VVD niet van mening is veranderd, maar dat voor- en nadelen tegen elkaar moeten worden afgewogen.                           Hij vervolgt zijn betoog over een aantal winstgevende projecten. Als voorbeeld noemt hij het Bentinckspark. Geopperd wordt alleen herstelwerkzaamheden aan het hockeyveld uit te voeren. Een ander voorbeeld is de oude bibliotheek die de tand des tijds niet heeft doorstaan. Deze zou geschikt kunnen worden gemaakt voor de woningbouw.De VVD ziet hierin mogelijkheden.
Desgevraagd zegt hij dat de VVD bij de standpunten die tijdens de bespreking van de voorjaarsnota naar voren zijn gebracht, blijft.
De VVD hecht groot belang aan De Tamboer. De VVD vindt dat sportverenigingen die actief leden werven moeten worden ondersteund. De financiering zou uit het actieplan Sportstimulering en Evenementen moeten komen.
Loof (PvdA) ziet een paradox. Enerzijds wordt gepleit voor beëindiging van de activiteiten in Bentinckspark. Anderzijds moet de jeugd op het gebied van sport kansen worden geboden.
Steenbergen zegt dat dit niet zo veel met elkaar te maken heeft. Het betreft een aantal fysieke voorstellen waarbij het maximale wordt gedaan, mits de sportverenigingen hier niet onder hoeven te leiden.
De VVD onderschrijft het belang van het leerlingenvervoer met de opmerking dat de afspraken uit het verleden gehandhaafd dienen te blijven.
De VVD accepteert de verhoging van de parkeertarieven mits het parkeren voor Hoogeveen geen “melkkoe” wordt. Aangaande de besparingen op het raadswerk zegt hij dat gekeken moet worden naar de te leveren inzet en kwaliteit. Van bezuinigingen op deze post valt niet zo veel te verwachten.                                                                 Vos (Christen Unie) refereert aan de behandeling van de voorjaarsnota waarin aandacht is gevraagd voor de balans in de begroting tussen de sociale en de fysieke pijler. Ook de ChristenUnie vraagt zich af of deze wel gelijk is. Men constateert dat het niet gelukt is een financiële impuls te vinden voor het ouderenwerk, het jongerenwerk en de schuldhulpverlening. Het college wordt verzocht hierover voor de besluitvorming verantwoording af te leggen.
De ChristenUnie sluit zich aan bij de opmerkingen van het CDA over de kwaliteit van de begroting.
Gevraagd wordt of het aantrekken van een extra wethouder een stelpost is.
De ChristenUnie is geen voorstander van bezuinigingen op het raadswerk. Men kan zich afvragen welk effect deze maatregelen hebben.
Hoogeveen bereikbaar
In de voorjaarsnota was sprake van beleid omtrent het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers terwijl in de toelichting op de begroting staat dat de proef met een jaar wordt verlengd. Gevraagd wordt waarom de proef niet als beleid in de begroting is opgenomen. De ChristenUnie is blij met de inzet van alle fracties en de herformulering van het college met betrekking tot Hoogeveen intercitystation. Wel zou men de volgende zin willen toevoegen. Hoogeveen is en blijft een regionaal openbaar vervoersknooppunt. Mensen komen, per auto of bus, uit Emmen, Klazienaveen en dergelijke om in Hoogeveen op de trein te stappen. Hoogeveen moet die status vooral koesteren en uitbouwen.
Hoogeveen zorgt
Ook de ChristenUnie maakt zich zorgen over de taakstellende bezuiniging die aan de SWW is opgelegd. Men sluit zich bij de eerder gestelde vragen aan. Dit geldt ook voor het jongerenwerk, de schuldhulpverlening, de alcohol- en drugspreventie,  en het ouderenwerk.
Gevraagd wordt wat de status van het ouderenwerk is en hoe hiermee verder zal worden gegaan.
Voorts wordt gevraagd naar de inhoud van het investeringsplan accomodatiebeleid.
Ook de ChristenUnie vindt het jammer dat de vrijwilligersprijs wordt afgeschaft en maakt een voorbehoud over het begraafplaatsenbeleid.
Hoogeveen leert
Aangaande het voorstel tot afschaffing van het leerlingenvervoer ten behoeve van De Zandloper concludeert de ChristenUnie dat de communicatie niet goed was. Voorgesteld wordt met de dorpsbewoners van Fluitenberg in gesprek te gaan om te kijken of het vervoer middels het heffen van een eigen bijdrage kan worden gered.
Op deze manier wordt recht gedaan aan zowel de leefbaarheid van de dorpen en de taak van de overheid voor het verzorgen van goede onderwijsvoorzieninen.
Wijk- en dorpsgericht werken
Op pagina 76 is sprake van meedoen aan de toekomstagenda. Gevraagd wordt naar het realiteitsgehalte van die doelstelling.
                           
Steenbergen (Gemeentebelangen) complimenteert het college met de invoering van de bruispot.
Ook Gemeentebelangen vindt dat de begroting onevenwichtig in elkaar zit. Men is blij met het schrappen van het stadsbomenplan
Gemeentebelangen is het absoluut oneens met de bezuinigingen voor SWW.
Steenbergen adviseert nog eens te kijken naar de raadsexcursie en het Oestergala. Daarnaast dient de inhuur van derden kritisch tegen het licht te worden gehouden.
Ook Gemeentebelangen maakt een voorbehoud op het begraafplaatsenbeleid. Evenals de andere fracties vraagt Gemeentebelangen zich af hoe het college de alcohol- en drugspreventie en de problematiek omtrent de overlastgevende jongeren aan denkt te pakken.
Ten aanzien van De Tamboer verwacht Gemeentebelangen van de wethouder een voortvarende aanpak.
Gemeentebelangen vindt dat het schoolbusvervoer Stuifzand-Fluitenberg moet blijven.
Ten aanzien van de bezuinigingen op een wethouder wordt aangegeven dat dit technisch zou kunnen. Gemeentebelangen wil hierover graag opheldering.
Gemeentebelangen staat achter het voorstel van de VVD voor het schrappen van de parkfunctie van het Bentinckspark waardoor de wielerbaan voorlopig kan blijven bestaan.
Er wordt een voorbehoud gemaakt voor De Smederijen. Alvorens een budgettair besluit te nemen, wil men de evaluatie afwachten.
Gevraagd wordt of de opmerking in de GemRap over de gebiedsregiseur komt te vervallen nu hiervoor in de begroting een bedrag is opgenomen.
Met betrekking tot het sportbeleid vraagt Gemeentebelangen zich af of dit met de voorgestelde tariefsverhoging zal worden verlaten.
Gemeentebelangen vindt dat de intercity in Hoogeveen moet blijven.
Tot slot vraagt men zich af of er voor alle verbonden partijen een subsidiecontract is.                                          Van de Belt (GroenLinks) vraagt aandacht voor de leesbaarheid van de begroting.
GroenLinks is niet te spreken over de kwaliteit van de invulling van de programma’s.
De raad dient serieus te kijken welke zaken efficiënter kunnen worden aangepakt en moet aangeven wat ze nodig heeft.
Betreffende het begraafplaatsenbeleid sluit GroenLinks zich bij het voorbehoud van de andere fracties aan, eerst moet de discussie worden gevoerd.
Het schoolbusvervoer is nog een punt van overweging. GroenLinks ziet hierin ook een verantwoordelijkheid van de ouders.
GroenLinks kan zich vinden in de verhoging van de parkeertarieven.
Van de Belt vraagt op grond van welke inschatting het bezuinigingsvoorstel op een wethouder is gedaan.
GroenLinks vraag waarom de op pagina 11 genoemde maatregelen worden uitgesteld. Men vindt dat het college door moet pakken.
De IC-status van station Hoogeveen moet veel duidelijker worden verwoord.
GroenLinks sluit zich aan bij de opmerking van de PvdA over de balans tusssen de harde en de zachte sector. Verder wil de fractie dat de proef met het gratis openbaar vervoer als beleid wordt opgenomen.

De voorzitter schorst de vergadering voor een kwartier.
Daarna komt het college met de beantwoording.
Elke portefeuillehouder zal dat deel van de beantwoording verzorgen voorzover het zijn of haar beleidsterrein betreft.                                    
Wethouder Van der Zwaag vraagt zich af hoe de raad tegen de financiële situatie van Hoogeveen voor nu en de toekomst aankijkt. Het valt hem op dat de raad weinig over de financiële positie heeft gesproken. Toch hoopt hij dat dit in het besluitvormende deel op 12 november wel aan de orde komt. De begroting wijkt behoorlijk af van de voorjaarsnota. Ten opzichte van een half jaar geleden is het financiële perspectief veel somberder geworden waardoor een aantal posten moesten worden bijgesteld. Enkele posten moesten uit de algemene reserves worden gehaald. Werd voor het verkrijgen van middelen uit het gemeentefonds voorheen nog uitgegaan van 0%, nu wordt uitgegaan van -20%. Uitgaande van dit doemscenario zou Hoogeveen structureel 9 miljoen minder inkomsten hebben. Het zou dan gaan om het schrappen van taken.
Het college is gevraagd of er binnen de bestaande budgetten ruimte kan worden gemaakt ter compensatie van de ozb-verhoging. Door de wens van de raad de voorgestelde ozb-verhoging van 5 % ongedaan te maken, moesten er andere bezuinigingsposten worden gezocht ter waarde van ongeveer vier ton. Ook een aantal tarieven zijn de komende jaren onderwerp van studie. De raad is akkoord gegaan met de stelpost van 350.000 euro. Er is geïnvesteerd in herstructurering, scholen, sportaccommodaties. De wethouder reageert op opmerkingen vanuit de raad dat zorgvuldig moet worden gekeken naar de balans in de uitgaven tussen de onderdelen fysiek en sociaal. De kosten voor de sociale sector overschrijden de kapitaallasten voor de harde sector ruimschoots. Als voorbeeld noemt de wethouder het budget voor de SWW.
De meerjarenafspraak met de provincie is reden tot zorg. Gemeente en provincie zijn in gesprek om tot een convenant  te komen. Er zijn gelden in het vooruitzicht gesteld. Deze zijn afkomstig uit de reguliere potten die voor alle gemeenten beschikbaar zijn. Het college zal in overweging worden gegeven met de opstelling van het convenant te stoppen. Ook binnen de provincie ligt de financiële situatie anders dan een half jaar geleden. Met ingang van 2013 worden de sociale taken binnen de provincie afgestoten waardoor de druk op de gemeenten wordt vergroot. De coöperaties hebben de afgelopen jaren op een geweldige wijze in de samenleving geïnvesteerd. Maar ook de corporaties komen in een financieel moeilijke situatie terecht. Dat zet de cofinanciering onder druk. Binnenkort worden er gesprekken gestart met de eigenaren van de woningen in de Zeeheldenbuurt om te kijken hoe verder te gaan. De wethouder is blij met de positieve reacties over de bruispot.
De oude bibliotheek is nog niet verkocht. Het oude karakter dient in stand te worden gehouden. Dit werkt belemmerend voor de woningbouw.
Steenbergen (VVD) zegt dat de VVD het slopen van het pand als maatregel in overweging heeft willen geven voor het geval het pand in de toekomst onverkoopbaar zou zijn. De wethouder zegt dit dan eerst in de raad te zullen brengen. Hij verwijst naar het feit dat de raad destijds heeft meegegeven om niet te gaan slopen.
Tot slot zegt hij dat er jaarlijks middelen uit de algemene reserve moeten worden gehaald. Daarnaast moet een taakstellende bezuiniging worden opgelegd.
Reinders (CDA) zegt dat er inderdaad iets moet gebeuren. Het is voor de raad moeilijk een keuze te maken.
De wethouder zegt dat dit ook voor het ambtelijk apparaat geldt.
Steenbergen (VVD) vindt het jammer dat vernieuwingsvoorstellen (bijvoorbeeld voor de bibliotheek) worden verworpen.
De wethouder zegt zich te houden aan de door de raad gestelde kaders.
Van de Belt complimenteert de wethouder met de voorstellen hoe de bezuinigingen ongedaan te maken. Ook de raad moet keuzes durven maken.

Wethouder Bargeman begint zijn beantwoording met het voornemen over het busvervoer tussen Fluitenberg en Stuifzand. Hij zegt dat communicatie altijd beter kan. Toen dorpsbelangen Fluitenberg werd gebeld over de op handen zijnde plannen met het schoolvervoer bleek men al op de hoogte te zijn.
Vos (ChristenUnie) vraagt op welke datum het besluit is genomen en waneer dorpsbelangen Fluitenberg is geïnformeerd.
De wethouder zegt toe hierop schriftelijk te zullen ingaan met melding van data en tijdstippen.
Van de Belt vraagt of de raad hierover, ondanks het opheffen van het embargo, niet mag spreken.
De wethouder ontkent dit. Dorpsbelangen was al op de hoogte.
Steenbergen (Gemeentebelangen) vraagt of dit voor of na de persconferentie plaatsvond. De wethouder zegt het antwoord schuldig te blijven.
Steenbergen concludeert dat het na de persconferentie was.
Vos (ChristenUnie)vraagt nogmaals of de wethouder de partijen tijdig heeft geïnformeerd. De wethouder antwoordt dat informeren niet meer nodig was.
Loof (PvdA) waardeert de transparantie. Wanneer een bericht bijna op de websites van de media staat, kan de politiek het idee hebben te laat te zijn geïnformeerd. Die informatie moet vooraf worden verstrekt.
Wethouder Bargeman zegt het tijdstip van het besluit en de informatie daarover niet relevant te vinden. Er is wel degelijk gecommuniceerd.
Met betrekking tot het schoolvervoer van Fluitenberg naar Stuifzand vraagt het college zich af of het ten opzichte van de andere burgers in Hoogeveen eerlijk is dit vervoer te blijven subsidiëren. Ouders hebben hun eigen verantwoordelijkheden. Ouders in een vergelijkbare situatie zouden ook een beroep op een vervoersvoorziening kunnen doen. Ondanks de afspraken uit het verleden, wil men die ongelijkheid opheffen. Uiteraard is gekeken naar de consequenties voor de school in Stuifzand. Er zou een daling kunnen ontstaan. Daarom wordt een overgangsperiode voorgesteld zodat de school en ouders een aantal zaken kunnen regelen waardoor ze op de school in Stuifzand kunnen blijven. Mogelijk kan de gemeentelijke subsidie in de toekomst worden opgeheven. Het college onderkent de moeilijkheden van kleine scholen. Zij worden vanuit het programma Hoogeveen Leert geholpen. Iedereen in Hoogeveen dient gelijk te worden behandeld. Voor de school in Stuifzand geldt dat het van belang is om een goede overgangsperiode te hebben zodat dorp en school zodanig samenwerken dat de gevreesde terugval niet plaats hoeft te vinden
Siebering (PvdA)vraagt of die ongelijkheid waarover de wethouder spreekt voor 2010 niet gold. Regels dienen strikt te worden gehanteerd.
Wethouder Bargeman zegt elke burger recht in de ogen te willen kunnen kijken. Per sector is kritisch gekeken naar de te ondernemen acties.
Bruin Slot (PvdA) vraagt of de wethouder in deze kwestie ook dorpsbreed heeft gekeken.
De wethouder acht het niet onmogelijk dat de problemen voor een grote groep gelden.
Steenbergen (Gemeentebelangen) mist in de argumentatie van wethouder Bargeman het punt leefbaarheid.
Wethouder Bargeman geeft aan dat de problematiek van kleinere scholen op meerdere plaatsen aan de orde is. Tot op het ministerie wordt gekeken hoe de scholen kunnen worden ondersteund.

De uitgave voor de jongerenwerker voor 2009 was gekoppeld aan de overlast in De Weide. Dit bedrag is niet meer beschikbaar. Middels regelmatige bezoeken heeft het college een goed beeld gekregen van de zaken die er in de dorpen en wijken spelen. De problematiek dient integraal te worden bekeken. Dan rijst de vraag wat voor een soort functionaris daarbij past en welke taken moeten worden uitgevoerd. Zodra hierover een helder voorstel is geformuleerd, zal dit aan de raad worden verzonden.
Met betrekking tot het ouderenwerk zegt de wethouder dat de gemeente in de toekomst grote maatregelen moet nemen. Het is niet wenselijk nu beloften te doen waarvan men weet ze niet waar te kunnen maken. In de voorjaarsnota kan hierover meer concreets worden gezegd.
Het grootste deel van het IHP-investeringsbudget zal worden besteed aan de vermindering van de CO2-productie op zes scholen. Dit is een pilot.
Met de NS is een evaluatiegesprek over Hoogeveen als intercitystation gepland. Het is helaas niet gelukt Hoogeveen als stopplaats te laten fungeren. Nadien zou het effect hiervan kunnen worden gemeten. Geprobeerd wordt deze situatie in de dienstregeling 2010-2011 alsnog te bewerkstelligen. In het hele traject is misschien een kans gemist.
Reinders (CDA) vraagt een schriftelijk overzicht van de IHP-investeringen.
De wethouder zegt dit toe.
Vos (ChristenUnie) refereert aan de tekst over de proef met het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Dit is volgens hem niet in overeenstemming met het eerdere voorstel.
Wethouder Bargeman zegt dat de situatie in 2010 zal worden gehandhaafd. Men vindt het echter onverantwoord, in de wetenschap dat er zwaar weer op komst is, beloften te doen. Vos is van mening dat de aangekondigde evaluatie, gezien het grote aantal reizigers, niet nodig is.
Van de Belt mist de 10 miljoen van Riegmeer.
De wethouder zegt dat het bedrag niet afwijkt van twee jaar geleden. GroenLinks vraagt zich af wat de winst zou zijn wanneer er alsnog met dit project zou worden gestopt. De wethouder zegt dat het negatief saldo dan groter wordt. Hij kan hierover geen indicatie geven.

In het kader van de schuldhulpverlening zegt ook wethouder Smid dat het financiële perspectief voor deze begroting moeilijk was. Vanwege de toename van aanvragen is er sprake van een enorme stijging van de kosten van de GKB waarvoor dan weer extra middelen nodig zijn. Het rijk heeft voor de schuldhulpverlening geoormerkte middelen beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt deze gelden te besteden aan enkele preventieve maatregelen. De raad ontvangt hierover nog een voorstel. Verwacht wordt dat het aantal aanvragen het komende jaar met 20% zal stijgen. Het budget is hiervoor niet toereikend.
Met De Tamboer worden constructieve gesprekken gevoerd over de algemene exploitatie en optimalisering.
De mogelijkheden om de kostendekkendheid van een aantal sporttarieven op een hoger plan te brengen worden diepgaand onderzocht. Hierbij wordt ook gekeken naar de effecten van de drempels. De laagdrempeligheid zal zeker niet worden verlaten. De wethouder sluit niet uit dat de laagdrempeligheid door tariefsverhogingen wordt aangetast.
Momenteel is men bezig met de verbetering van de sportunit waarbij het administratieve systeem opnieuw onder de loep wordt genomen. Mogelijk kan dit worden vereenvoudigd zodat verbetering van de facturering tot een verhoging van de inkomsten zal kunnen leiden.
Aangaande de vaststelling van het budget voor De Smederijen adviseert de wethouder niet te wachten tot de evaluatie. Het betreft een zowel kwalitatief als kwantitatief gedegen evaluatie welke in december of mogelijk januari wordt afgerond. Ook het college heeft tijd nodig voor het treffen van de benodigde voorbereidingen voor beperkte uitbreiding van De Smederijen.
Steenbergen (Gemeentebelangen) merkt op dat de vermindering van 2 naar 0,5 miljoen voor de woningstichtingen zorgwekkend is.
De wethouder antwoordt dat dit voor 2010 nog niet aan de orde is. In 2010 dient bekeken te worden waar er voor de budgettering in 2011 mogelijk moet worden geschoven mits de betrokken partners meewerken. Dit is geen garantie. De onderhandelingen kunnen na de vaststelling van de begroting worden afgerond. Wel is er tussen de partners een grote mate van vertrouwen opgebouwd. Een mogelijke uitbreiding is budgettair neutraal.
Van Regteren (VVD) spreekt haar zorg uit over de lange termijn. Plannen voor nieuwe ontwikkelingen moeten realistisch worden begroot.
Wethouder Smid beaamt dat De Smederijen moet worden doorontwikkeld.
Reinders (CDA) is blij met de toezegging over de administratie. Dit punt staat al jaren op de agenda.
De wethouder waarschuwt dat niet alle problemen ineens zullen zijn opgelost. Wel kan worden gezocht naar een oplossing voor administratieve problemen waardoor de verhoudingen zullen verbeteren. Tegenover forse investeringen uit gemeenschapsgeld, mag een redelijke prijs staan.
Voorts wijst Reinders (CDA) op eventuele mogelijkheden van een budgetcursus.
De wethouder zegt dat dit deel van de uit te voeren studie uitmaakt.
Loof (PvdA) informeert naar de eerdere toezegging over de effecten van het minimabeleid.
Wethouder Smid zegt toe hierop terug te komen.

Wethouder Poutsma zegt dat de sombere financiële vooruitzichten en wens geen ozb-verhoging door te voeren reden voor de taakstelling naar de SWW zijn. Dit gebeurt naar analogie van andere organisaties. In 2010 zal worden aangekondigd dat de SWW in 2011 moet kijken op welke wijze invulling aan de bezuiniging kan worden gegeven zonder de daadwerkelijke dienstverlening aan te tasten. In het voorjaar van 2010 zal met SWW in overleg worden getreden om de taakstelling naar de voorjaarsnota te vertalen. Het college realiseert zich dat het, juist in deze tijd, voor kwetsbare mensen lastig is het hoofd boven water te houden. In het programma Hoogeveen Zorgt is verwoord op welke manier mensen zouden moeten worden ondersteund om zelf de regie op hun eigen leven te kunnen houden. Dit betekent zorg voor een goede infrastructuur.
Van de SWW wordt gevraagd kwetsbare mensen toe te leiden naar hulp op het gebied van wonen, welzijn en zorg en indien nodig psychosociale hulp. De SWW dient zelf te bepalen in welke vorm deze hulp wordt aangeboden.
Bruins Slot (PvdA) merkt op dat een dergelijke opdracht niet kan worden uitgevoerd als hiervoor geen financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Ze vraagt zich af in hoeverre die balans wordt onderzocht.
Wethouder Poutsma zegt dat dit in de jaarlijkse sessie met de SWW gebeurt. De herschikking van middelen is een zaak tussen de SWW en het college van B en W. Hierbij wordt de SWW gevraagd inzichtelijk en aannemelijk te maken waarom bepaalde prestaties niet kunnen worden uitgevoerd. Omdat de noodzaak voor ondersteuning door een ouderenadviseur niet aannemelijk is gemaakt, is hiervoor geen geld beschikbaar gesteld.
Bruins Slot vraagt zich, refererend aan het eerdere betoog van de heer Bosman van de SWW, af of er een goede afstemming plaatsvindt. Er lijkt licht te zitten tussen zijn betoog en dat van de wethouder vanavond.
De wethouder zegt dat het een verantwoordelijkheid van SWW is om de problemen aan de orde te stellen.
Vervolgens vraagt Bruins Slot wanneer de beschikking over 2011 komt.
De wethouder zegt dat de gesprekken hierover zijn gevoerd.
Reinders (CDA) zet vraagtekens bij de relatie tussen gemeente en SWW. Die lijkt niet helder te zijn.  Hij stelt voor om voorafgaande aan de besluitvorming een gesprek met de heer Bosman te voeren.
Wethouder Poutsma benadrukt de zorg voor een goede ondersteuningsstructuur voor kwetsbare mensen, waarvan sommige ouderen deel uitmaken. Zij vormen slechts een onderdeel van een groter geheel. De zorg betreft bijvoorbeeld ook mensen met een handicap en jongeren. Deze zorg wordt vertaald in prestaties van de SWW. Op grond van gesprekken wordt naar de SWW een beschikking uitgegeven.
Brouwer (CDA) oppert om de vraag over de ouderenadviseur bij SWW neer te leggen.
De wethouder benadrukt nogmaals het belang van zaken inzichtelijk en aannemelijk te maken. Daarover is men steeds met de SWW in gesprek.
Vos (ChristenUnie) zegt dat de begroting over 2011 pas na de bespreking van de voorjaarsnota van 2010 behoeft te worden vastgesteld. Er is nog tijd om over de invulling van de bezuinigingen na te denken. De raad beslist over een jaar of de bezuinigingen daadwerkelijk moeten doorgaan. Wethouder Poutsma beaamt dit.
De wethouder zegt dat de SWW – mits aan bepaalde prestatie-eisen wordt voldaan – de vrijheid heeft haar taken naar eigen goeddunken uit te voeren. In het voorjaar wordt de taakstelling met de SWW besproken.
Wethouder Poutsma respecteert het voorbehoud met betrekking tot het begraafbeleid. Het beleid wordt door de raad vastgesteld. Het is aan het college de taakstelling in te vullen.
Binnenkort komt het college met een voorstel over een nieuwe wijze van ondersteuning en waardering van vrijwilligers. De oude vrijwilligersprijs wordt hierin opgenomen. Dit geldt ook voor de ondersteuning van mantelzorgers. Dit kan goedkoper. Aangaande de inloopvoorziening is er geen sprake van een bezuiniging, maar een aanbestedingsvoordeel.
Het DUBO-project is onlangs intern gestart. Er zijn veel mensen bij het project betrokken. De raad zal, zodra hierover meer concreet bekend is, schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Met betrekking tot de inhuur van derden zegt burgemeester Koetje dat er enerzijds derden zijn die op ad-interimbasis personeelsfuncties vervullen. Er wordt kritisch gekeken of die, al dan niet in een vast dienstverband,  moeten blijven.
Anderzijds wordt er gebruik gemaakt van onderzoeksbureaus, technische bureaus en dergelijke. Óp een aantal fronten is externe productondersteuning nodig. Ook hier wordt kritisch naar gekeken. Het is hem echter veel te kort door bocht om te zeggen; dat doen we allemaal zelf wel. 
Steenbergen (VVD) merkt op dat ook het beleid met betrekking tot externe inhuur inzichtelijk moet worden gemaakt.
Burgemeester Koetje zegt hierin geen toezeggingen te doen. We moeten geen lijstjes produceren die wel al kennen.
Loof (PvdA) memoreert aan het eerdere onderzoek van de rekenkamercommissie, gedaan op verzoek van de raad. Desondanks komt het onderwerp steeds weer terug en dat moet eens afgelopen zijn, de gegevens zijn bekend. 
De burgemeester vult aan dat zaken, voor zover ze binnen het begrotingskader vallen, zeker inzichtelijk worden gemaakt.

Vermindering van het bestuursapparaat met een wethouder in de volgende bestuursperiode behoort tot de dekking van de begroting. Dat is een technisch voordeel. Het college heeft in vergelijkbare gemeentes gekeken hoe dit in de praktijk werkt. De politiek maakt de uiteindelijke keuze. Het is aan het college de taken daadwerkelijk te herverdelen.
Begrotingstechnisch wordt uitgegaan van 3 fte. Naar aanleiding van een interrumperende vraag van Steenbergen (VVD) beaamt burgemeester Koetje dat het mogelijk is om deze 3 fte ook in te vullen middels een combinatie van fulltime en parttime wethouders.

Aangaande de kadernota handhaving Hoogeveen Veilig zegt de burgemeester zich momenteel te oriënteren. Geprobeerd wordt nog dit kalenderjaar een beleidsstuk aan te bieden. Als het in 2009 niet lukt, dan bericht ik u waarom niet.
De burgemeester is blij dat het meedoen aan het actieprogramma Alcohol en Drugs van de VDG door de raad wordt ondersteund. Hij refereert aan de nota Volksgezondheid. De acties moeten binnen de voorliggende begroting worden uitgevoerd. De inspanningsverplichtingen gelden pas vanaf 2011. Een aantal punten vraagt mogelijk om een verschuiving in de budgetten of nadere prioritering. Koetje verzoekt de raad geen uitspraken te doen over dit onderwerp door met moties te komen. Hij voelt niets voor het idee van de VVD om mee te doen met een pilot zoals weekendje weg of ontbijt op bed.
Aangaande de overlast door jongeren maakt burgemeester Koetje onderscheid tussen de wijken en de Kerkstraat. Uit gesprekken met jongerenwerk, politie en jeugd in de wijken is geconcludeerd dat een groep jongeren met de reguliere aanpak niet meer te bereiken is. De burgemeester is met de politie in gesprek over andere interventies. Dit heeft consequenties voor de capaciteit. Er komt een notitie over herijking van de aanpak. Een verscherpte en verharde repressieve aanpak door de politie en de voortgang van de aanpak vanuit het jongerenwerk vormen hierin de basis. Er wordt een hiaat geconstateerd tussen jongerenwerk en politie. Mogelijk kan dit door een straathoekwerker worden opgevuld. De raad mag hierin een zekere mate van creativiteit verwachten. Gekeken wordt of ter uitbreiding inzet vanuit het veiligheidsbudget mogelijk en noodzakelijk is om de harde overlast aan te pakken.
Er lopen gesprekken over de problematiek in de Kerkstraat. Een aantal jongeren heeft een gebiedsontzegging gekregen. Een aantal jongeren is gevraagd mee te kijken wat er precies speelt. Ook de belendende horecagelegenheden en omwonenden zijn hierin betrokken. Er komt een aanscherping van de tolerantie. Ook hier spelen preventieve elementen een rol. Deze zullen worden verwoord in de integrale nota jeugdbeleid.

           De voorzitter legt de raad voor of er behoefte bestaat aan een tweede termijn. Dat blijkt
           niet het geval te zijn, waarna de voorzitter dit agendapunt sluit.
                
            Toezeggingen:
Wethouder Bargeman
De raad ontvangt schriftelijk informatie op de vraag op welke datum en tijdstip het besluit over het leerlingenvervoer is genomen en wanneer dorpsbelangen Fluitenberg is geïnformeerd.
Zodra een helder voorstel is geformuleerd, over de invulling en het takenpakket van de functionaris bij het jongerenwerk, zal dit aan de raad worden verzonden.
De raad krijgt een schriftelijk overzicht van de IHP-investeringen toegezonden.
    Wethouder Smid
De raad zal een voorstel ontvangen over de besteding van de geoormerkte middelen voor de schuldhulpverlening.
Komt terug op de eerdere toezegging naar de effecten van het minimabeleid.
Wethouder Poutsma
Het college komt binnenkort met een voorstel over een nieuwe wijze van ondersteuning en waardering van vrijwilligers. De oude vrijwilligersprijs wordt hierin opgenomen.
De raad wordt, zodra hierover meer concreet bekend is, schriftelijk op de hoogte gesteld over het onlangs gestarte DUBO project.
         
4.    Rondvraag
Niemand wenst hiervan gebruik te maken.


error: Sorry..