Raadsavond 8 januari 2009 besluiten

Aanwezig: W.P.M. Urlings (voorzitter), Jan Ballast, R.A. Berkenbosch, B. Boersma, L. Bouwmeester, J.W. Braam, J. Bruins Slot, H.B. Giethoorn, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, E.R. Klok, K.J. van der Laan, H. Loof, B. Okken, J.K. Otten, L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, H. Siebering, F. Snippe, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, G. Vos, W. Warrink, H. van de Weg en J.P. Wind (griffier).

Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen, K. Smid en W. van der Zwaag alsmede de secretaris G.H. de Vries.
 
Afwezig met kennisgeving: de leden S. Brouwer, L. Hummel en M. Tuit.

Verslag: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Mondelinge vragen raad
2. Vaststellen werkelijke uitgaven en inkomsten openbaar en speciaal- en basisonderwijs 2004 en 2005 alsmede de overschrijdingsregeling periode 2001 tot en met 2005.
3. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Zuid herziening 2008
4. Het beste raadsvoorstel 2008
5. Vaststellen verslagen van 11 december 2008

Het volgende wordt naar voren gebracht:

De voorzitter stelt vast dat de agenda ongewijzigd kan worden vastgesteld.

1. Mondelinge vragen raad
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Bargeman voor een mondelinge reactie op schriftelijke vragen van Gemeentebelangen over de N48.

Wethouder Bargeman zegt dat Rijkswaterstaat (RWS) een oriënterend onderzoek doet naar de ombouw van de N48. De wethouder vat de vragen van Gemeentebelangen als volgt samen:
• Kan de oversteek Oosterveld voor bestemmings-, landbouw- en langzaam verkeer worden gehandhaafd?
• Kan deze oversteek worden voorzien van een ondertunneling in plaats van een gelijkvloerse oversteek?
• Kan deze ondertunneling worden voorzien van vrijliggende voet- en fietspaden in verband met het vrij robuuste landbouwverkeer ter plaatse?
• Er mag geen afbreuk worden gedaan aan eerdere toezeggingen aan perceelhouders aan weerskanten van de N48 voor het gebruik van de oversteek om de landbouwgronden te kunnen bereiken.
• Gemeentebelangen verzoekt het college actief mee te denken met de verschillende partners om tot een voor iedereen acceptabele uitvoering te komen.
De wethouder reageert op de vragen. Het college is volledig op de hoogte van de studie van RWS. De N48 zal een volwaardige autoweg worden die vergelijkbaar is met de autoweg Emmen-Drachten, dat wil zeggen met een groene middenstreep, een brede rijstrook van 9.80 meter en met een maximumsnelheid van 100 km.
Gelijkvloerse oversteken zouden bij een dergelijke autoweg moeten verdwijnen. De gemeente Zuidwolde overlegt met RWS wat de beste oplossingen voor de verschillende oversteekplaatsen zijn. Een mogelijkheid is de herinrichting van land zodat de oversteken niet meer nodig zijn. RWS is de verantwoordelijke partij en beziet ook andere oplossingen. De gemeente Hoogeveen overlegt met de gemeente Zuidwolde om ervoor te zorgen dat eerdere afspraken met bewoners worden nagekomen.

Okken (Gemeentebelangen) begrijpt dat het college het eens is met de punten die Gemeentebelangen in de vragen verwoord heeft.

Wethouder Bargeman antwoordt dat het college het eens is met Gemeentebelangen dat oplossingen moeten worden gezocht. Gemeentebelangen noemt een beperkt aantal mogelijke oplossingen. RWS kijkt in overleg met de gemeente Zuidwolde ook naar andere oplossingen. De gemeente Hoogeveen is daarbij de toekijkende partij.

De voorzitter sluit de behandeling van dit agendapunt.

2. Vaststellen werkelijke uitgaven en inkomsten openbaar en speciaal- en basisonderwijs 2004 en 2005 alsmede de overschrijdingsregeling periode 2001 tot en met 2005

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen door de raad vastgesteld.

3. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Zuid herziening 2008

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen door de raad vastgesteld.

4. Het beste raadsvoorstel 2008
De voorzitter geeft het woord aan Otten die als woordvoerder optreedt namens de jury. De jury bestaat uit de leden van het presidium.

Otten (PvdA) is woordvoerder van de jury en leest het juryrapport integraal voor, omdat dit de vierde en laatste keer is dat de verkiezing van het beste raadsvoorstel wordt gehouden. Het presidium hecht groot belang aan de totstandkoming van goede en duidelijke raadsstukken.

De door Otten uitgesproken tekst van het juryrapport luidt als volgt:
“Vanavond wordt voor de vierde keer de prijswinnaar bekend gemaakt voor het beste raadsvoorstel in het afgelopen jaar. De prijs is destijds door het presidium ingesteld om extra aandacht te krijgen voor de kwaliteit van raadsvoorstellen. Voor de raad is het immers van groot belang dat een raadsvoorstel juist, volledig en duidelijk is. Het afgelopen jaar heeft ook de aandacht voor de kwaliteit van rapportages aan het college vorm gekregen en wordt door een door het college ingestelde jury een aantal malen per jaar een collegevoorstel genomineerd. Verder is er het afgelopen jaar een nieuwe schrijfwijzer verspreid die een aantal nuttige tips geeft voor het met aandacht voor de lezer schrijven van heldere stukken. Het presidium meent dan ook dat het dit jaar de laatste keer kan zijn om het instrument van de prijs voor het beste raadsvoorstel te gebruiken.

Het presidium gaat ervan uit dat de aandacht voor de kwaliteit van raadsstukken blijvend zal zijn. Opvallend is overigens dat staatssecretaris Bijleveld in de in december verschenen Staat van de Dualisering constateert dat er in het algemeen op dit vlak nog wel een verbeterpunt bij de gemeenten is. Zij merkt op dat door de raadsgriffier kwaliteitseisen te laten stellen aan de raadsstukken, de kwaliteit van die raadsstukken kan worden verbeterd. Het is duidelijk dat Hoogeveen op dit punt al grote vorderingen heeft gemaakt. Dat dit proces doorgaat mag blijken uit de discussies over het nog beter aangeven van de bestuurlijke context van voorstellen, ook in het kader van de programmasturing.

De jury heeft alle voorstellen die de raad in 2008 in ‘het Raethuis’ heeft behandeld nog eens de revue laten passeren. Daarbij viel in de eerste plaats op dat de raad kaderstellende besluiten heeft genomen. Er zijn veel visies vastgesteld, maar ook als het gaat om het vaststellen van bestemmingsplannen zijn duidelijk resultaten geboekt. Ook zijn diverse voorstellen aan de orde geweest die een nadere invulling geven aan al vastgestelde visies, zoals de fysieke structuurvisie.

Van deze kaderstellende besluiten heeft de jury er drie genomineerd die eruit sprongen. Deze komen in aanmerking voor de prijs van het beste raadsvoorstel 2008. Het zijn in volgorde van behandeling: het voorstel tot vaststelling van de Milieuvisie, opgesteld door Hans van der Velde van het ingenieursbureau, het voorstel over woningbouw in Pesse, opgesteld door Lucas Benning van de afdeling Ruimte en het voorstel voor de reparatie van het bestemmingsplan bedrijventerrein Buitenvaart II, opgesteld door Mineke de Jong van diezelfde afdeling.

Bij het voorstel over Buitenvaart II is de jury van oordeel dat zeer duidelijk werd uitgelegd waarom het besluit moet worden genomen en dat helder op een ingewikkelde materie is ingegaan bij de reacties op alle ingekomen zienswijzen van belanghebbenden.

Bij het voorstel over woningbouw in Pesse was de relatie met de structuurvisie goed aangegeven. Verder werd op heldere wijze geschetst dat het voorstel op interactieve wijze met de bevolking tot stand is gekomen. Dat dit geen sinecure is, mag ook blijken uit de reactie van een inspreker die zich bij de behandeling van het stuk richtte tot de raad. Hij was vol lof over het gevoerde overleg, ook al was hij het op een onderdeel met de uitkomst daarvan niet eens.

Het voorstel over de Milieuvisie maakte helder dat het ging om het formuleren van ambities voor de langere termijn die jaarlijks moeten worden uitgewerkt in milieuprogramma’s. De ambities waarover het ging zijn kernachtig samengevat. Bij het opstellen van het voorstel werd een meer integrale benadering gevolgd dan het gebruikelijke denken in milieucompartimenten. Ook hier is de wijze waarop interactie met belanghebbenden is gezocht, duidelijk verwoord. Dat hierbij gebruik is gemaakt van een internetenquête beschouwt de jury als een waardevolle toevoeging.

Het is duidelijk dat bij het opstellen van deze stukken meerdere ambtenaren zijn betrokken. Voor dergelijke kaderstellende besluiten ligt dat ook voor de hand. Maar uiteindelijk staat er op elk stuk slechts één naam. Deze ambtenaren heeft de jury dan ook genomineerd. En van hen kan er maar één de winnaar zijn van de prijs voor het beste raadsvoorstel. Voor de andere genomineerden is wel een troostprijs beschikbaar. De jury hoopt dat hiermee voor de laatste keer op deze manier een impuls wordt gegeven aan de kwaliteit van raadstukken.

De uitgereikte prijzen zijn steeds substantieel geweest. De eerste keer ging het om een vliegreis naar Rome. De tweede keer om een weekend Den Haag met een bezoek aan het Circustheater. Vorig jaar was de hoofdprijs een weekend Antwerpen. Daarmee wil het presidium uitdrukken hoeveel waarde het aan de kwaliteit van raadsvoorstellen hecht. De hoofdprijs is dit jaar geworden een weekend Berlijn. En het winnende voorstel is geworden het voorstel tot het vaststellen van de Milieuvisie met als winnaar Hans van der Velde”.

Otten verzoekt de burgemeester de prijzen uit te reiken.
Voordat de burgemeester het woord krijgt, merkt spreker op dat dit de laatste raadsvergadering van burgemeester Urlings is. Daarom heeft de burgemeester de gehele raadsavond de vergadering voorgezeten. Op 2 februari zal op grootse wijze afscheid worden genomen van burgemeester Urlings. Nu krijgt hij het laatste woord.

De burgemeester deelt mee dat Hans van der Velde en Mineke de Jong zich hebben laten verontschuldigen. Hun managers zullen de prijzen in ontvangst nemen.
De prijzen worden vervolgens door de burgemeester aan Lucas Benning en beide managers uitgereikt.

De voorzitter spreekt voor het laatst de openbare raadsvergadering toe.
Het was vanavond een korte maar erg interessante raadsvergadering. De voorzitter zegt dat er naast het formele moeras een extra probleem voor hem bijkwam: het initiatiefvoorstel van de VVD had als programmahouder Hoogeveen Vliegt, terwijl de ondertitel luidde: “Met beide benen op de grond”.
De voorzitter heeft per abuis vergeten een moment stilte in acht te nemen aan het begin van de vergadering waarvoor hij zijn excuses aanbiedt.
Het verbeteren van de kwaliteit van raadsstukken heeft voor de raad en de gemeente een duurzaam belang.
De voorzitter staat kort stil bij ruim tien jaar voorzitterschap van de raad. Spreker vond dat een groot genoegen. Het schilderij “De ontdekking van Hoogeveen” hangt in de raadzaal en het ontdekken van Hoogeveen heeft de voorzitter altijd geboeid. Het ontdekken van Hoogeveen zal doorgaan.
De voorzitter wenst de raad alle goeds en wijsheid toe. Hij zal als ambteloos burger de raad kritisch maar op gepaste afstand blijven volgen. De weg van de kwaliteit is de beste weg voor de raad, met veel goeds en wijsheid. Dat is waartoe de raad is geroepen.
De voorzitter wenst alle partijen volgend jaar een verkiezingsoverwinning toe.

De voorzitter sluit de vergadering.
 

error: Sorry..