Raadsbijdrage 2 oktober

Jeugdhulp / zorg

Voorzitter,

Allereerst wil GB het college complimenteren met het beleidstuk wat er nu ligt voor de jeugdzorg. De  kaders zijn gezet. Veel zaken blijken al goed overdacht en al in gang gezet te zijn. Inhoudelijk wil ik dan ook niet op alle punten ingaan maar me beperken tot de vragen die er na het lezen van het beleidsdocument bij GB blijken te zijn. Uiteraard vraagt dit stuk ook om nadere uitleg van enkele punten.

Hoogeveen is een onderdeel van de Drentse pilot. Samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin is een feit. GB vindt het van belang dat deze samenwerking optimaal draait en dat de koppeling goed moet gaan hierbij.

GB is van mening dat er vooral ingezet moet worden op preventie en vroeg signalering binnen de jeugdzorg. Dit zijn de interventie niveau.s 1 t/m 3. In dit voortraject blijkt 90% van de kandidaten met een zorgvraag te zitten. Vroeg tijdige signaleren en preventie zal uiteindelijk het aantal hulpvragen voor niveau 4 t/m 8  gaan verminderen. Voor niveau 4-8 zijn boven regionale afspraken gemaakt en dit is samen 10% van alle hulp vragen met de daarbij hogere kosten.

GB is blij met de ontwikkeling van 1gezin, 1 plan en 1 aanspreekpunt.
Uit een bijeenkomst van 22 september jl. bij de politie werd duidelijk dat hier toch nog wel een aantal aandachtspunten blijken te zijn in de praktijk. Men gaf aan dat ze de ervaring hebben opgedaan dat het tijdens het hulpverleningstraject allemaal prima verloopt. Hun zorg zit hem in het feit dat er, nadat het traject succes vol is afgesloten, blijkt dat een gezin geen controle momenten meer heeft en er geen vinger meer aan de pols wordt gehouden m.a.g. dat er vaak een terugval en recidief van de problemen ontstaan. GB wil graag van het college weten of ze dit herkennen en wat en of ze hier ook iets aan gaan doen.

In het document staat bij 5.1 – kaders voor toegang het volgende:
Bij systeem eisen staat dat alle professionals (niveau 3) in staat zijn een brede integrale analyse te maken. Uit mijn persoonlijke ervaring binnen de zorg vraag ik me ernstig af of dit niet een hoger niveau dient te zijn? Voor het indiceren wordt bijvoorbeeld al niveau 5 gevraagd.

Verder staat er in het stuk 6.2 – criteria en bewaking van de kwaliteit het volgende: Volgens de  jeugdwet moet men werken met geregistreerde professionele instellingen. Controle vindt plaats dmv klant tevredenheidsonderzoek. Er zijn normen waaraan gemeentelijke organisatie moet voldoen. Landelijk vindt er uniform toezicht plaats op de jeugdhulp aanbieders en gecertificeerde instellingen. GB vraagt zich af of de gemeente Hoogeveen buiten het klant tevredenheidssonderzoek en de jeugdmonitor nog andere controles gaat uitvoeren om de kwaliteit van zorg te waarborgen of is dit voldoende?

Bij 7.4 – aansluiting Passend onderwijs – staat dat school besturen een zorgplicht krijgen. In de wet passend onderwijs & de jeugdwet is vastgesteld dat gemeenten de samenwerkingsverbanden met elkaar moet afstemmen. GB wil graag weten in hoeverre dit in Hoogeveen inmiddels al is gebeurt en wat er evt nog in gedaan moet worden. Liggen we hier mee op schema?

Bij 11 gaat het over de communicatie:
12 juni jl. ben ik bij een bijeenkomst geweest, georganiseerd door ZLM – genaamd de jonge mens – samen met allemaal professionals die te maken hebben met de jeugdzorg. Hieruit bleken veel zaken al goed geregeld te zijn. Echter was een van de zorgen, dat er in de huidige situatie met regelmaat onvoldoende voorlichting, verbinding en communicatie is met de gemeenten. GB is dan ook benieuwd wat Hoogeveen hieraan gaat doen om dit te verbeteren tov hoe het nu gaat?

Verder wil GB het college vragen of we op koers liggen voor januari 2015?
Zullen we tijdig klaar zijn hiervoor? Heeft het college er vertrouwen in dat het goed gaat komen voor de Hoogeveense jeugd en diens problematiek?

Tot zover.

Met vriendelijke groet
Ina Prins
Raadslid voor Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

error: Sorry..