Afschaffen CER

Raadsbijdrage 23-10-2014 – J.Giethoorn

Afschaffen CER

Het afschaffen van de regeling dat mensen die hun eigen risico opmaakten v.w.b. ziektekosten is -als wij het goed hebben begrepen- vooral ingegeven vanwege het feit dat na allerlei onderzoeken is gebleken dat het geld dat hiervoor beschikbaar was niet altijd terecht kwam bij de mensen die het ook echt nodig hebben.Uit verschillende publicaties van o.a de VNG hebben we dit opgemaakt.

Omdat  er vanuit gegaan wordt dat we als gemeente goed weten bij welke inwoners er zich problemen voordoen,wordt ook deze taak,naast alle andere taken die we moeten gaan oppakken dus aan ons als gemeente overgedragen.

In 2013 werd er,vanuit de regeling een bedrag van 870000 euro uitgekeerd aan 8700 inwoners van onze gemeente.

P.p ontving men 99 euro.

Hoewel we natuurlijk niet weten hoeveel mensen zich melden voor een bijdrage is het ons nu al wel duidelijk dat men waarschijnlijk een veel kleiner bedrag zal ontvangen dan de genoemde 99 euro,omdat er een veel kleiner bedrag beschikbaar zal zijn.€200000 om precies te zijn.

Het college stelt voor om alleen een bedrag toe te kennen aan inwoners die niet meer te besteden  hebben dan110 % van het wettelijk minimum loon.Tevens wordt er ongeveer 10000 euro uitgetrokken voor de uitvoeringskosten.

Er is dan dus 190000 te verdelen onder de binnenkomende aanvragen.We moeten het dus als gemeente doen met veel minder geld dan er voorheen voor dit doel werd uitgekeerd.

En dat betekend dat we keuzes zullen moeten maken.Het is best weer een vervelende keuze die we als gemeente moeten maken,omdat het er weer op neer zal komen dat mensen die het vaak al niet zo gemakkelijk hebben er ook deze keer weer op achteruit zullen gaan.

We zullen ,ondanks dat ,dan ook instemmen met de keuze die ons wordt aangedragen om de uitkeringen ten goede te laten komen aan inwoners met een inkomen tot 110 procent van het wettelijk minimum loon.Dat zijn,naar onze mening,de inwoners die er het meeste baat bij zullen hebben.

En dus stemmen we dan ook in met de voorgestelde begrotingswijziging om 200000 euro te bestemmen voor genoemd doel.

Context Het doel dat de rijksoverheid met de Wtcg en de CER nastreefde was om de chronisch zieken en de gehandicapten een op hun omstandigheden gerichte compensatie te bieden voor meerkosten die zij hebben als gevolg van hun aandoening. De Wtcg was gebaseerd op de veronderstelling dat bij een toenemend zorggebruik de meerkosten toenemen. In de praktijk blijkt dit vaak niet op te gaan. De CER was gebaseerd op de veronderstelling dat chronisch zieken en gehandicapten per definitie hun eigen risico volmaken; mensen die niet chronisch ziek of gehandicapt zijn maar die desondanks jaar op jaar hun eigen risico volmaken blijven buiten beeld.

Financiële gevolgen  Het uitgangspunt is dat de regeling budgetneutraal dient te zijn. Dat betekent dat de hoogte van de uitkering afhangt van het aantal toegekende aanvragen. Het Rijk heeft via het Gemeentefonds € 200.000 (afgerond) ongeoormerkt beschikbaar gesteld. Dit budget wordt gedeeld door het aantal toekenningen. De uitkering wordt gemaximeerd op 99 euro. Dat is gelijk aan het maximale bedrag dat in 2013 uitgekeerd is vanuit de CER. Het budget van € 200.000 was bij het opstellen van de begroting 2014 nog niet bekend; daarom is er voor de voorgestelde regeling geen bedrag opgenomen.

error: Sorry..