Aan de voorzitter van de raad,
Het college of de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag of vragen schriftelijk dan wel mondeling te beantwoorden:
Vraag 1; Waarom is het project nog niet afgerond?
Vraag 2; Waaruit bestond de tijdsdruk in 2010?
Vraag 3; Wanneer is het project wel afgerond?
Vraag 4; Waarom wordt dit niet gewoon vermeld in de begroting 2011? Er is nu weer sprake van overheveling van budgetten van het ene naar het andere jaar.
Vraag 5; Waarom zijn wij niet geïnformeerd door het college over de enorme vertraging mede op basis van de toezegging van het college nav onze vragen bij de behandeling van de jaarrekening 2009?
Vraag 6; Is het college het met ons eens dat ze verzuimd hebben de Raad actief te informeren?

Toelichting:In de bijlage treft u een brief aan de raad van uw college van januari 2010.Daarin staat dat het project spoorwegovergang Pesserstraat in april 2010 zou zijn afgerond als de raad met spoed een krediet beschikbaar zou stellen.In de jaarrekening van 2009 stond al dat het was afgerond. Wij hebben daar toen vragen over gesteld en het zou begin 2010 zijn afgerond.Het project is nog steeds niet afgerond. Namens fractie Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

error: Sorry..