Stand van zaken over het vliegveld.Stand van zaken over het vliegveld.

Zoals u wellicht uit de media heeft kunnen vernemen is het na veel onrust te hebben veroorzaakt door de VVD fractie in de gemeenteraad van Hoogeveen
stil geworden over het praten van het vliegveld.
Vorig jaar kwam de fractie van de VVD met het voorstel het vliegveld te sluiten.
Dit omdat er te weinig activiteiten worden ontplooid door het bestuur van voor noemt veld.
Tijdens de behandeling van de structuurvisie Hoogeveen werd besloten rekening te houden met de aanwezigheid van een vliegveld. Direct daaraan gekoppeld was ook het doel dat het vliegveld bestuur meer activiteit zou ontplooien.
Dit laatste was (nog)niet tot wasdom gekomen.
Ook de erfpacht verlenging zou aan de orde komen wanneer deze afliep en dat is in 2014 het geval.
Een belangrijk aspect voor de VVD is ook het economische deel.
De VVD fractie wilde die nu open breken. Met als doel zekerheid voor de toekomst en tijdig duidelijkheid.
Voorgaande veroorzaakte veel onrust, niet alleen bij gebruikers van het veld maar ook bij veel inwoners welke het vliegveld een warm hart toe dragen.
De fractie van Gemeente belangen had al eerder een commissie vliegveld in het leven geroepen. Het doel was behoud van het vliegveld. Deze commissie is door toe doen van de VVD weer actief geworden.
Wat een belangrijk aspect is voor behoud van het vliegveld zijn de geluidscontouren.
De geluidscontouren bepalen namelijk in hoeverre er bebouwing in de omgeving mag plaats vinden. Het gaat vooral om woning bouw.
Deze contouren werden tot 1 juli 2009 bepaald door de regering, cq. De minister van verkeer en waterstaat.
Vanaf 1 juli 2009 behoort dit bij de provincie Drenthe.
De verwachting is dat de geluidscontouren dichter om het veld komen te liggen, uitgezonderd de aan en uitvlieg route.
Hier is echter nog niets over bekend en dat kan ook nog wel enige tijd duren.
Mocht die aanpassing er komen dan zou dat voor Hoogeveen betekenen dat er op diverse locaties ruimte komt om woningen te kunnen bouwen.
De fractie van Gemeente belangen en gelukkig meerdere fracties willen niet vooruit lopen op deze toekomst.
Hoogeveen heeft al viel verloren en laten eens zuinig zijn op wat we hebben. Zeker ook in het licht van dat een dergelijk veld in Nederland bijna uniek aan het worden is. Gras banen en dan ook het laten vliegen van historische vliegtuigen is in Nederland bijna niet meer mogelijk cq aanwezig.
Door het vliegveld Hoogeveen worden nieuwe vliegeniers de mogelijkheid gegeven hun vak te leren.

Door het terug trekken van het voorstel van de VVD is de discussie op dit moment voorbij. Uiteraard maar dan hopelijk op goede en betrouwbare gegevens (geluidscontouren) kan de volgende gemeenteraad zich uitspreken over een erfpacht verlenging. Daarnaast is de zaak dat het vliegveld bestuur (samen met andere partijen) zich inspant meer activiteiten te laten plaats vinden.

Namens de commissie behoud vliegveld,
Jan Stoefzand.
 

error: Sorry..