Aan: College van B&W Gemeente Hoogeveen.

Betreft: schriftelijke vragen conform: artikel 41
             Reglement van orde voor de raad.

Betreffende: Ombouw N48/Oversteek Oosterveld.
Met verzoek tot mondelinge beantwoording in de raad.

Van: Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.


Aan: College van B&W Gemeente Hoogeveen.

Betreft: schriftelijke vragen conform: artikel 41
             Reglement van orde voor de raad.

Betreffende: Ombouw N48/Oversteek Oosterveld.
Met verzoek tot mondelinge beantwoording in de raad.

Van: Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

 

Elim: 24 november 2008.

 

Geacht College,

Onlangs vernamen wij dat Rijkswaterstaat een oriënterend onderzoek is gestart, naar de ombouw van de N48.
Een en ander zou in samenspraak met de Gemeente de Wolden plaatsvinden,
Ook wat betreft de oversteek N48/ Oosterveld.

Onze Fractie is gebleken dat daarbij ook wordt gekeken naar het nut en de noodzaak van de oversteek Oosterveld.

Onze Fractie is van mening dat:

1. De oversteek Oosterveld gehandhaafd dient te blijven voor bestemmingsverkeer, landbouwverkeer en langzaam verkeer ( fietsers/bromfietsers ).
2. De oversteek zou kunnen worden voorzien van ondertunneling i.p.v. gelijkvloerse oversteek.
3. De ondertunneling voorzien zou moeten worden van vrij liggende fiets/voetpaden, deze i.v.m. vrij robuust landbouw verkeer terplaatse.
4. Dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan eerder gedane toezeggingen aan perceelhouders aan weerszijden van de N48 voor het gebruik van de oversteek, dit in relatie tot toetreding van de agrarische percelen.
5. Dat uw College actief mee moet denken met de verschillende partners om tot een voor een ieder acceptabele oplossing/ uitvoering te komen.

Wij vragen uw College in hoeverre u op de hoogte bent van de lopende ontwikkelingen?
Deelt uw College onze vijf aandachtpunten hierboven omschreven?
Weet uw College in welk stadium de planvorming is?

Wij wachten met belangstelling uw reactie af,
met vriendelijke groet namens de Fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen, Raadslid Be Okken.
 

error: Sorry..