Gemeente Hoogeveen
Postbus 20000
7900 PA Hoogeveen
T.a.v. College van B&W

Hoogeveen, 24 januari 2010
Betreft: Veldenproblematiek v.v. De Weide

Geacht college

Zoals u ongetwijfeld bekend is, heeft v.v. De Weide een prachtige accommodatie en hopelijk nog mooiere toekomstperspectieven. Echter, het tekort aan velden (met name om op te kunnen trainen) en het feit dat door de hoge gebruiksintensiteit de kwaliteit van enkele velden te wensen overlaat, haalt de kwaliteit van de accommodatie danig naar beneden en maakt het de vereniging onmogelijk haar (sportieve) ambities voor de toekomst waar te kunnen maken. Hierover heeft het bestuur van de vereniging sinds november 2007 in talloze bijeenkomsten met diverse afgevaardigden van de gemeente gesproken. Het valt de vereniging dan ook zwaar tegen dat er, ondanks dat de gemeente constant aangeeft het probleem te onderkennen, nog steeds geen duidelijkheid is wat de gemeente hieraan denkt te gaan doen. Sterker nog, v.v. De Weide bespeurt geen enkele bereidwilligheid bij de gemeente om het veldentekort binnen een acceptabele termijn op te lossen.
Een van de speerpunten uit de kadernotitie ‘Sportbeleid 2008-2011’ van de gemeente Hoogeveen is ‘het op peil houden van de kwaliteit van sportaccommodaties’. De verschillende afgevaardigden van de gemeente die de accommodatie bezocht hebben, waren het unaniem met v.v. De Weide eens dat de kwaliteit van een aantal velden en de capaciteit van het totaal aantal velden onder de maat is. Het bestuur van de vereniging is daarbij verteld dat het beleid van de gemeente is dat accommodaties voldoen aan de bondsnormen. De KNVB heeft een analyse gemaakt van de situatie bij v.v. De Weide en deze rapportage is ook in het bezit van de gemeente. De conclusies zijn dat gezien het huidige ledenaantal van v.v. De Weide en de verwachte ontwikkeling daarin de vereniging minimaal 6 wedstrijdvelden en 2,5 trainingvelden zou moeten hebben. Oftewel, de vereniging heeft qua capaciteit voor wedstrijden een tekort van 17 % en voor trainingen van maar liefst 40 %. Gezien dit grote capaciteitsprobleem dat alsmaar toeneemt meent de vereniging dan ook dat het de hoogste tijd is dat de gemeente de veldencapaciteit vergroot.
Een ander speerpunt uit dezelfde notitie is ‘een toegankelijk sport- en beweegaanbod van hoge kwaliteit met name voor kinderen en jongeren’. Helaas kan v.v. De Weide als gevolg van het veldentekort de naar gestreefde hoge kwaliteit absoluut niet leveren. Het trainingsrooster puilt uit en trainingen moeten op veel te kleine ruimtes plaatsvinden waarbij de ondergrond van een aantal velden ronduit slecht is. Minder trainen of uitwijken naar vroegere of latere tijdstippen is helaas ook al geen optie meer. Daarnaast komt het dit seizoen al regelmatig voor dat er thuiswedstrijden op zaterdag om 16.15 uur moeten beginnen omdat ook dan het schema overvol is.
Ook komt de toegankelijkheid van het aanbod in het geding. Aangezien er nog steeds nieuwe aanmeldingen, vooral van jeugdleden, binnenkomen komt het moment steeds dichterbij dat er een ledenstop afgekondigd moet worden. Daar v.v. De Weide een echte familievereniging is voelt het bestuur helemaal niets voor een ledenstop. Het is absoluut niet wenselijk dat jonge kinderen niet lid kunnen worden van de vereniging waar hun familieleden en vriend(innet)jes actief zijn. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat inwoners van de wijk De Weide die graag in clubverband willen voetballen, naar de andere kant van Hoogeveen gedwongen worden en niet kunnen voetballen bij de vereniging van hun voorkeur. Dit vergroot ook niet de aantrekkelijkheid van de wijk De Weide, een van de door de gemeente Hoogeveen gewenste maatschappelijke effecten gemeentebreed.
In de genoemde notitie geeft de gemeente een aantal voor haar belangrijke argumenten om de inwoners te stimuleren te gaan sporten, maar de faciliteiten voor voetbal in de wijk De Weide bieden die gelegenheid onvoldoende. Als er met teveel mensen op een te kleine ruimte gevoetbald moet worden zoals nu het geval is bij v.v. De Weide, dan ondervinden de sporters hinder van elkaar wat het plezier hebben in het sporten en bewegen sterk verminderd. Dit geldt niet alleen voor de sporters, maar ook voor de vrijwilligers die trainer zijn. Deze zijn al moeilijk te vinden en daarom is het voor de vereniging des te pijnlijk dat er jaarlijks meerdere trainers stoppen omdat ze niet de invulling kunnen geven aan het trainen zoals ze graag zouden willen als gevolg van het ruimtegebrek en dat deze mensen er dan dus geen plezier meer in hebben.
Een ander door de gemeente genoemd argument is het bevorderen van een gezonde levensstijl en het tegengaan van bewegingsarmoede en vetzucht. Er liggen verzoeken van teams die graag vaker zouden willen trainen, maar aangezien daar de ruimte niet voor is, kunnen deze leden minder vaak sporten dan ze zouden willen en dan goed voor hen zou zijn.
Daarnaast neemt de criminaliteit in de wijk De Weide toe. Het zou dan ook goed zijn om de jeugd van de straat te houden en hier wil v.v. De Weide graag een rol spelen. Zo zijn er door het bestuur van v.v. De Weide gesprekken gevoerd met de Stichting Welzijns Werk om deze ook van de accommodatie gebruik te kunnen laten maken, maar het moge duidelijk zijn dat als de capaciteit al tekortschiet voor de eigen leden, dat v.v. De Weide deze stichting ook niet verder kan helpen.
Het bestuur van v.v. De Weide heeft steeds de insteek gehad om samen met de gemeente het beschreven probleem op te lossen. Daar er na ruim twee jaar overleg nog geen oplossing lijkt te komen meent de vereniging dat het tijd is om de problematiek op een andere manier onder de aandacht te brengen. Vandaar deze brief, die ook wordt verzonden naar de politieke partijen in de gemeenteraad. V.v. De Weide verzoekt het college van B&W vriendelijk doch dringend de inhoud van deze brief met de gemeenteraad te bespreken. Hopelijk maakt de gemeente Hoogeveen haar eigen ambities waar en is het tekort aan velden bij v.v. De Weide snel verleden tijd.

Met sportieve groet,

Marc te Kamp
Voorzitter, namens het bestuur van v.v. De Weide

error: Sorry..