Elim, 24 februari 2009.

Aan: College van B&W van de Gemeente Hoogeveen.
Van: Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen.e.o.
Betreft: Riegshoogtendijk/Krakeelsedijk/6e wijk.
N.a.v. : Onze schriftelijke en mondelinge vragen.

Elim, 24 februari 2009.

Aan: College van B&W van de Gemeente Hoogeveen.
Van: Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen.e.o.
Betreft: Riegshoogtendijk/Krakeelsedijk/6e wijk.
N.a.v. : Onze schriftelijke en mondelinge vragen.

Geacht College van B&W,

Naar aanleiding van uw beantwoording op onze vragen mbt de Riegshoogtendijk het volgende:

Wij concluderen dat,

1.Het aantal ongevallen volgens onze informatie hoger is dan door u wordt aangegeven.

2.Het uitgevoerde werk afwijkt van de vastgestelde situatietekening.

3.Geen deugdelijke markering is aangebracht.

4.Geen of onvoldoende bebording m.b.t. de verkeersveiligheid aanwezig was.

5.De verlichting ter plaatse voldoet aan de eisen van een uit de kluit gewassen kaars.

6.De zinsneden in uw beantwoording: ”Bij nader inzien blijkt het nodig”-“ wij hebben niet tijdig onderkend”, er blijk van geven dat er sprake is van ernstige tekortkomingen, in relatie tot de verkeersveiligheid voor fietsers en overig verkeer.

7.Onze vraag over eventuele financieel risico m.b.t. het zonder een voorafgaand rechtsgeldig verkeersbesluit, wijzigen van de voorrangsituatie in relatie tot de ongevallen die hebben plaatsgevonden, ontwijkend beantwoord wordt.

8. Mede gelet op de publieke opinie, een ingestelde werkgroep, een duidelijke reactie van de verenigingen van plaatselijke belangen in de dorpen, een discussie over acceptabel zijn van de huidige situatie en de eventuele tekortkomingen overbodig maakt.

9. Het besluit van Oktober 2008 – achteraf bezien – een zeer ongelukkige is geweest.

10. Er een heroverweging plaats zou moeten vinden m.b.t. het genomen besluit, dat in ieder geval met zich mee moet brengen dat de voorzieningen in de huidige vorm worden weggehaald.

Onze fractie heeft de volgende aanvullende vragen,

1. Wij wensen geïnformeerd te worden over het destijds ingenomen standpunt van Rijkswaterstaat over de mogelijkheden van het aanleggen van een fietsvoorziening/fietstunnel. Wij willen weten wanneer en op welke wijze die standpunten of afspraken zijn vastgelegd en inzage hebben in alle daarop betrekking hebbende documenten en aantekeningen.

2. Wat zijn de kosten voor het opheffen van de huidige situatie en het herstellen van de oorspronkelijke situatie?

3. Wat zijn de kosten van de aanleg van een tunneltje, zoals door de diverse plaatselijke belangen verenigingen is geopperd?

4. Wat zijn de kosten voor het verdubbelen van het fietspad aan de westzijde van de Riegshoogtendijk ( oorspronkelijke plan )?

5. Zijn er inmiddels schadeclaims ingediend m.b.t. de ongevallen op genoemde locatie?

Uw College besluit de schriftelijke beantwoording van onze mondelinge vragen in uw raad van 12 februari jl. met het volgende citaat:
 “ Overigens wordt daardoor de feitelijke reconstructie niet ongedaan gemaakt. Daarvan kan pas sprake zijn na een beslissing van ons college en mits daar dan budget voor beschikbaar is”.
Is op basis van bovenstaand citaat onze conclusie juist dat het college ook niet erg gelukkig is met de huidige situatie?

Onze fractie gaat er daarom vanuit dat het college bereidt is de gevoelens van de gemeenteraad te respecteren en voortvarend maatregelen neemt als de gemeenteraad daarom verzoekt en de middelen daarvoor ook beschikbaar stelt.

Wij verzoeken uw college om onze vragen wederom voortvarend te beantwoorden, en doen tevens een beroep op het presidium om voornoemd agendapunt te agenderen voor het eerst volgende blok informeren, zodat de gehele Gemeenteraad haar visie hierop kan geven.

Wij vertrouwen op uw welwillende medewerking, namens de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen.e.o. voor deze,

Met vriendelijke groet, Raadslid  Be.Okken.

 

error: Sorry..