Verslag raadsavond 11 december informeren.    
   

 Verslag raadsavond 11 december informeren.                                                                                                                

Aanwezig: Klaas van der Laan (voorzitter), Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Bert Bouwmeester, Jan Braam, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot, Erik Giethoorn, Ellen van Heugten-Steenbergen, Gert Huijgen, Lucas Hummel, Ewout Klok, Hendrikus Loof, Bé Okken, Jerk Otten, Bert Otten, Henk Prigge, Wicher van Regteren, Henk Reinders, Rieks Siebering, Frank Snippe, Arend Steenbergen, Jan Steenbergen, Jan Stoefzand, Mark Tuit, Wim Warrink, Henk van de Weg, Jan Alting, Jan Bekkering, Hetty Bouius, Francien Hellenthal, Frits Nijland, Rien Sloover en Jeen Everaarts (commissiegriffier).

Aanwezig namens het college: wethouders Bargeman, Smid, Van der Zwaag

Aanwezige extern adviseur: Goffe Venema

Notulist: Zwaantinus Jeuring

De agenda luidde als volgt:
1. Spreekrecht
2. Presentatie Stedenbouwkundig plan van eisen voor het Bentinckspark
3. Presentatie pilot proeftuin Zuid
4. Bestemmingsplan Fluitenberg 2007
5. Rondvraag

1. Spreekrecht
De voorzitter deelt mee dat zich drie insprekers hebben gemeld.

Hans Strijker spreekt in namens de hockeyvereniging.
De hockeyclub is niet gelukkig met het e-mailincident. De inhoud moet voorop staan. Spreker vindt dat de raad het voorstel van het college en het tegenvoorstel van de hockeyclub tegen elkaar moet afwegen en een eindoordeel moet geven. De communicatie is erg belangrijk, er zijn voorbeelden waarbij het mis is gegaan. De hockeyclub is gekrenkt over het hele proces. Haar wensen zijn niet geïnventariseerd en er is geen tekensessie met de club geweest. Een brief met een besluit is zoek en soms ontbreken verslagen van bijeenkomsten.
De besluitvorming over de vijf varianten is voor de hockeyclub erg onduidelijk. Heeft de club de boot gemist? In het overzicht van besluiten van het college staat geen besluit over het Bentinckspark. Hoe is met het conceptplan omgegaan? Een dergelijk plan moet op een zorgvuldige manier tot stand komen, in het openbaar en met inachtneming van alle belangen. Ook de Algemene wet bestuursrecht eist dat.
Spreker gaat in op de inhoud. De hockeyclub kon pas met de gemeente over de inhoud praten toen het collegevoorstel naar de raad ging. Het resultaat is het eraan toegevoegde alternatieve voorstel. De hockeyclub staat achter het convenant. Belangrijk punt daarin was de centrale ligging nabij de centrale voorzieningen. Dat is het multifunctionele centraal gelegen centrum, ter ondersteuning van alle sportverenigingen. De hockeyclub heeft dat al opgestart en wil dat uitbreiden. Een ligging aan de rand van het park zou dat belemmeren. Andere argumenten gaan over de sociale veiligheid, de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid. De hockeyclub wil doorgaan met de samenwerking met onderwijs, welzijn en kinderopvang. Daar zijn volwaardige hockeyvelden voor nodig. Voor de korte termijn is uitbreiding nodig en daar heeft het college nog niet in voorzien.
De raad zal moeten beslissen: of de Hoogeveense sportverenigingen of een stadspark.

Steenbergen (Gemeentebelangen) vraagt of Strijker weet waarom de hockeyclub niet bij de tekensessie was.

Strijker zegt dat de hockeyclub later wel is uitgenodigd voor een tekensessie voor het clubgebouw. Het bleef echter volstrekt onduidelijk waarom de hockeyclub in het park werd geplaatst.

De voorzitter geeft het woord aan Wim Annen voor zijn inspraakreactie.

Annen spreekt in namens de voetbalvereniging HZVV.
HZVV is de oudste en grootste vereniging in het Bentinckspark met 916 leden. In 2005 hebben de gemeenten en de club afspraken over de communicatie gemaakt. Dit leidde tot het convenant.
Spreker is benieuwd over welk plan de raad op 22 januari 2009 een besluit neemt. De vereniging kent geen definitief plan, maar ziet graag een integraal plan. De club maakt zich zorgen en wijst op de Mr. Cramerweg, de waterpartijen en de verkeersveiligheid. HZVV is voor constructief overleg; echter, er is geen totaalplan, de consequenties zijn onbekend en er is geen duidelijkheid over de vergoeding van de herbouw van de opstallen. De club heeft nu een prima sportcomplex, mits het onderhoud wordt uitgevoerd. De vereniging wil daar graag blijven.
De vereniging blijft meedoen met de gesprekken en heeft gezegd bereid te zijn te verhuizen. De eigenheid moet wel blijven. Het aan de gemeente toegestuurde boekwerk van de vereniging schijnt zoek te zijn.
HZVV wil zich blijven inzetten voor een goede oplossing. Procedures en vertraging moeten worden voorkomen. Het is de club veel waard. Alvorens te beslissen zou eerst een goed plan moeten worden gemaakt.

Van Regteren (VVD) vraagt wat Annen bedoelt met mogelijke procedures.

Annen zegt dat mogelijk andere trajecten worden bewandeld als men het niet eens wordt. HZVV wil dat absoluut niet, dat gaat jaren duren.

Steenbergen (Gemeentebelangen) stelt een vraag over de door Annen genoemde eigenheid. Wat ontbreekt in de voetbaldriehoek in verband met die eigenheid?

Annen zegt dat HZVV nu een goed te controleren deel van het park heeft. Als wordt verhuisd worden zaken met andere verenigingen gedeeld en dat betekent een andere situatie. HZVV wil een eigen club blijven.

Reinders (CDA) stelt een vraag over de indeling van de velden, speciaal de jeugdvelden. Spreker had de indruk dat de club er met de gemeente uitkwam.

Annen zegt dat na ingrijpen van de wethouder overleg met de voetbalvereniging Hoogeveen is geweest over het ruilen van velden. Er is overeenstemming bereikt. Over
andere zaken bestaat nog verschil van opvatting.

Van Regteren stelt nog een vraag over mogelijke procedures: gaat dat over de vergoeding van de opstallen?

Annen zegt dat de vereniging graag de garantie wil dat dezelfde opstallen worden gerealiseerd. Er ligt een brief waarin de gemeente zegt dat hand- en spandiensten moeten worden verricht. Spreker vindt dat vreemd en is het daar niet mee eens.

Loof (PvdA) vraagt of de gemeente in de gesprekken erop heeft gezinspeeld dat HZVV en Hoogeveen samen zouden moeten.

Annen zegt dat dit in het geheel niet het geval is geweest.

Bouwmeester (PvdA) stelt een vraag over de zorgen van HZVV met betrekking tot de voetbalvlek. Sommige zijn technisch oplosbaar en het is de bedoeling dat verenigingen meer in gezamenlijkheid gaan doen. Is HZVV bereid hieraan mee te doen, gezien de uitgesproken wens over eigenheid?

Annen zegt een probleem te hebben met de situering van het hoofdveld en met het opschuiven van de velden met twaalf meter.

Huijgen (PvdA) begrijpt dat HZVV het eens is met de nieuwe oplossing om een veld te draaien. Klopt dit of wil de club het liefst blijven zitten?

Annen zegt het liefst te willen blijven zitten, maar HZVV stelt zich constructief op en is bereid te verhuizen.

De voorzitter geeft het woord aan Loes Eefting voor haar inspraakreactie.

Eefting spreekt in namens het Bewonerscomité Bentinckspark. Haar inspraakreactie staat hieronder integraal vermeld.
Vooraf gaat spreker in op het e-mailincident. Na overleg met verschillende betrokken personen vindt het bewonerscomité dat het incident volledig uit de wereld is. Het comité heeft al laten weten zich volledig te distantiëren van het stuk in het Dagblad van het Noorden.
“Zoals u allen weet is de gemeente Hoogeveen vanaf 2005 bezig met plannen voor een nieuw Bentinckspark. In 2005 is naar aanleiding van deze plannen een convenant gesloten tussen gemeente en de sportverenigingen in het Bentinckspark. Wij omwonenden waren tot die periode weinig tot niet betrokken bij de plannen die op stapel staan in onze woonomgeving. Tijdens een informatiebijeenkomst in de burgerzaal van de gemeente heeft een aantal omwonenden het plan opgevat om een bewonerscomité op te richten om zodoende de belangen van de omwonenden te behartigen en een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente te zijn. Een ieder die geïnteresseerd was en is, kon en kan zich opgeven om derhalve op de hoogte te worden gehouden van de stand van zaken.
Belangrijke speerpunten voor de omwonenden waren / zijn onder andere:
– parkeerproblematiek;
– verkeersveiligheid;
– geluidsoverlast;
– aantasting van het woongenot in het algemeen;
– juiste schaal van het parkgedeelte met voldoende recreatieve mogelijkheden voor zowel omwonenden alsook de overige inwoners van Hoogeveen;
– voldoende ruimte voor de diverse sporten die op het park bedreven worden;
– het kostenaspect.
We hebben vanaf 2005 herhaaldelijk deze speerpunten kenbaar gemaakt bij zowel het college als bij raadsleden en uiteraard bij de projectleider van Bentinckspark.
Wij als omwonenden hebben graag inspraak in het vervolgtraject welke we nu bewandelen om zo een bruisend stadspark te realiseren met ruimte voor alle partijen inclusief de omwonenden met zo min mogelijk onderlinge overlast.
In februari 2007 is vervolgens het raadsbesluit genomen voor ambitieniveau 2B. Het raadsbesluit betrof de keuze van het voorgestelde ambitieniveau en de keuze voor ruimte met betrekking tot onderwijs met een koppeling naar de sport op het Bentinckspark. Met het bijbehorende schetsontwerp, eigenlijk vlekkenplan geheten, voor het park en de hierin aangegeven posities van de diverse voorzieningen en tevens de schaal van het parkgedeelte waren wij omwonenden op zijn zachtst uitgedrukt nogal ongelukkig.
In de tijd na het raadsbesluit van februari 2007 hebben er diverse overleggen en werkateliers voor en met omwonenden plaatsgevonden, dit samen met betrokkenen van de gemeente Hoogeveen, Gideon Consult en MTD Landschapsarchitecten. Deze overleggen en werkateliers hadden vooral betrekking op de afmetingen en inrichting van het stadsparkgedeelte. Het resultaat van deze inspanningen is onder andere het voor u liggende ontwerp van het parkgedeelte voor het nieuwe Bentinckspark.
In dit ontwerp van het stadspark zijn op enkele punten na alle door omwonenden gewenste c.q. aangedragen voorzieningen opgenomen zoals deze zijn aangedragen tijdens de werkateliers. Daarnaast vinden wij de schaalgrootte van het parkgedeelte zoals deze nu is vastgesteld, goed gekozen en passend in de totale schaal van het Bentinckspark.
Wij, omwonenden Bentinckspark, kunnen ons zodoende in grote lijnen zeker vinden in de plannen zoals deze nu aan u worden gepresenteerd. We willen hierbij dan ook alle betrokkenen van de gemeente, Gideon Consult en MTD Landschapsarchitecten complimenteren met het ontwerp zoals dit nu is opgenomen in het Stedenbouwkundig Plan van Eisen.
Wel hebben wij nog een aantal zorgpunten:
 Als eerste maken we ons nog zorgen over de capaciteit van de geplande parkeervoorzieningen en de bijbehorende overlast en verkeersveiligheid. Dit geldt zeker op het moment dat er grote aantallen bezoekers op het park aanwezig zullen zijn, een topsporthal kan bijvoorbeeld 900 tot 1200 bezoekers verwachten bij grote evenementen. De voorziene parkeergelegenheid kan dit niet opvangen, waardoor er voor de huizen van omwonenden wordt geparkeerd.
 Daarnaast hebben we nog onze zorgen ten aanzien van de verkeersontsluiting van onder andere de woningen aan de Zwembadweg en Sportlaan. (Spreekster licht dit toe.) Hier zal zeker nog een kritische blik op geworpen moeten worden.
 De fasering van de deelprojecten in Bentinckspark geeft aan dat het parkgedeelte in 2015 op de planning staat. Wij begrijpen dat de sportverenigingen verder moeten, echter, wij zouden het op prijs stellen wanneer het parkgedeelte in delen al eerder aan de orde komt.
Wij zouden graag, en we gaan er gezien het huidige voortraject ook van uit dat het gebeurt, in overleg blijven met de gemeente, Gideon Consult en MTD Landschapsarchitecten over de definitieve invulling van het Bentinckspark.
Samenvattend vinden we dat we met zijn allen de juiste weg hebben ingeslagen om tot een aantrekkelijk en bruisend Bentinckspark te komen met ruimte voor alle belanghebbenden welke naar onze mening zeker een waardevolle aanvulling voor Hoogeveen zal zijn”.

Reinders stelt een vraag over de zorgen die het bewonerscomité heeft over het verkeer in de Sportlaan dat wordt afgesneden.

Eefting legt uit dat het gaat om hoe bewoners per auto bij hun woningen kunnen komen. Vanuit de richting Emmen komend via de afslag Hoogeveen-Oost is dat geen groot probleem, vanaf de andere kant wel.

Steenbergen (Gemeentebelangen) vraagt of het bewonerscomité een rol heeft gespeeld bij de keuze van de plek voor HHC.

Eefting antwoordt dat dit niet het geval is. Het comité heeft geen rol gehad in de keuze van de plek voor het park. Er waren wel veel bezwaren, het stadspark was te klein. Nadat nieuwe tekeningen waren gemaakt door andere bureaus waren de bewoners wel tevreden.

Steenbergen (Gemeentebelangen) merkt op dat het bewonerscomité eerst vond dat het park te klein was. Het is daarna vergroot. Is dat vanwege de inbreng van het comité?

Eefting weet dat niet, maar als het door het bewonerscomité komt, heeft het comité het goed gedaan.

Stoefzand (Gemeentebelangen) vraagt hoeveel omwonenden worden betrokken.

Eefting denkt namens een meerderheid van de bewoners te spreken. Een vaste groep wordt gevormd door dertig adressen, en daarnaast doet geheel Valkenstede mee.

Van Regteren vraagt Eefting of het Dagblad e-mails aan haar heeft verstuurd.

Eefting antwoordt dat dit niet het geval is.

Sloover (GroenLinks) vraagt of de bewoners zelf ideeën voor parkeren en ontsluiting en dergelijke hebben ingebracht.

Eefting zegt dat het comité vindt dat de parkeervoorziening te gering is. Verder zijn dingen gezegd over parkeren buiten het Bentinckspark: er is namelijk een wandelpad langs Maxx. Parkeren bij grootschalige evenementen is daar geschikt.

De voorzitter sluit het spreekrecht af.

2. Presentatie Stedenbouwkundig Plan van Eisen voor het Bentinckspark
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Smid.

Wethouder Smid is blij het Stedenbouwkundig Plan van Eisen te kunnen presenteren en hoopt dat dit in januari in meningvormen en besluiten wordt behandeld. Hij geeft uitleg over het stadium waarin de ontwikkeling zich bevindt.
In juli 2007 heeft de raad voor het laatst besluiten genomen over het Bentinckspark. Verschillende aandachtspunten werden door de raad aan het college meegegeven en besloten werd tot de aanleg van twee kunstgrasvelden. Vanuit die opdracht is het college aan het werk gegaan. In december en februari is de raad verder geïnformeerd over de hoofdlijnen van het Stedenbouwkundig Plan van Eisen.
Het voorliggende concept is het gewenste eindbeeld. Met dit plan wordt op een later moment extern opgetreden richting onderwijs en commerciële functies. De uitvoering van het geheel vergt tien tot vijftien jaar, reden waarom duidelijke beslismomenten zijn ingebouwd. Zo is de fasering expliciet aangegeven om raad en college gelegenheid te bieden op de juiste momenten bij te sturen, zowel financieel als inhoudelijk.
De heer Venema zal het plan presenteren.

Venema (extern adviseur) presenteert het Stedenbouwkundig Plan van Eisen. De presentatie is digitaal beschikbaar, hierna worden de aanvullingen van Venema weergegeven.
• De opdracht van de raad van juni 2007 bevat de uitgangspunten.
• Voor de invulling van het Stedenbouwkundig Plan van Eisen zijn de drie functies uit het convenant sportverenigingen van 2005 gebruikt.
• Afspraak is te voldoen aan de bondsnormen; dat gebeurt in dit plan.
• Samenwerking tussen sportverenigingen: de kwartiermaker verenigingsmanagement vervolgt zijn werk.
• Het gaat om verdere individuele professionalisering en tegelijk verdergaande samenwerking.
• Ongeorganiseerde sport krijgt een plek in het parkgedeelte en in het voorzieningencluster.
• In juni 2007 werd besloten het onderwijscluster toe te voegen. Daarover is veel gesproken met Wolfsbos en met Roelof van Echten. Samen met het Alfa College en het Drenthe College wordt invulling gegeven aan het leren-werken.
• Bentinckspark kan meerwaarde bieden voor de drie groepen: sport, onderwijs en bewoners. Dit geldt vice versa.
• De huidige situatie: weinig samenhang en weinig kwaliteit. Veel inefficiënt gebruikte ruimte.
• Het wensbeeld van het Stedenbouwkundig Plan van Eisen moet meer samenhang opleveren en tot kruisbestuiving leiden.
Venema geeft uitleg over de hoofdopzet van het wensbeeld.
• Er is een zoeklocatie voor het zwembad ingepland. Met een vastgesteld plan wordt straks een geïnteresseerde gezocht.
• Voetbalverenigingen: met de voetbalbond is overlegd dat voldoende velden aanwezig zijn voor toekomstige groei. Efficiënt ruimtegebruik is de reden beide verenigingen bij elkaar te zetten.
• Dezelfde redenen gelden voor het bij elkaar brengen van de hockeyvereniging en de korfbalvereniging.
• De plaats voor de atletiekvereniging is gekozen vanwege de bijdrage aan de op te zetten campus.
• Nieuwbouw Roelof van Echten komt niet in het midden van het park. Samen met Wolfsbos ontstaat medegebruik van voorzieningen. De campus bestaat uit beide scholen en hun voorzieningen, en het voorzieningencluster waar het centrum voor leren en werken zal komen.
• Het voorzieningencluster heeft een belangrijke functie voor alle drie de doelgroepen. Voor alle drie ontstaat meerwaarde.
• Het voorzieningencluster is ook belangrijk voor de ongeorganiseerde sport. Er is een directe verbinding met het park.
• Venema legt uit wat wordt verstaan onder regionale uitstraling ‘plus’. Dat zit in de voorzieningen die sportverenigingen worden geboden om op topamateurniveau de sport te kunnen bedrijven. Het gaat daarbij over de velden, de accommodaties en de invulling van de campus en de combinatie met het leren-werken op het park.
• De ‘plus’ gaat ook over de invulling van het commerciële deel in het noorden van het Bentinckspark. Hiervoor wordt een businesscase opgezet.
• En de ‘plus’ gaat over evenementen, zowel binnen als buiten.
Aandachtspunt hockey:
• De varianten van het college en de hockeyclub worden aan de raad voorgelegd.
• Het college is van mening dat het eigen voorstel voldoet aan de vragen van de club over de decentrale ligging, professionalisering en uitvoering van het convenant. Andere verenigingen liggen even ver van de voorzieningen. Samenwerking wordt georganiseerd.
Fasering en beslismomenten:
• De fasering wordt vooral bepaald door ruimtelijke en financiële zaken. Zo is er bijvoorbeeld in de voorjaarsnota voor de komende vijf jaren geld beschikbaar gesteld voor de afronding van de voetbaldriehoek.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties.

Bouwmeester (PvdA) vindt de beslismomenten een goede zaak, zo kan de raad continu worden bijgesproken en besluiten nemen. De fractie vindt dat de verplaatsing van de wielerbaan nooit later kan plaatsvinden dan in 2013, als de besluiten over atletiek, hockey en korfbal worden uitgevoerd. Later verplaatsen gaat ten koste van het park.
De PvdA kan de ratio van het plan goed begrijpen, maar wil wel permanent de vinger aan de pols houden om te kijken of het past binnen dit Stedenbouwkundig Plan van Eisen.
De fractie ziet graag dat het capaciteitsprobleem bij de hockeyclub voor de start van de nieuwe competitie wordt opgelost, in overleg met de hockeyclub. Verder moet op zeer korte termijn gekeken worden naar de sociale veiligheid en het vandalisme, zoals de hockeyclub vroeg.
De PvdA kan zich vinden in het plan en verzoekt bovenstaande punten buiten het plan om te regelen.

Reinders (CDA) vraagt de wethouder hoe het overleg met HZVV verloopt en welke status dit heeft. Hoe kijkt de wethouder tegen de accommodaties aan?
De hockeyclub: hoe wordt het parkeren aan de Sportlaan aangepakt indien de hockeyclub op de voorgestelde plaats komt? Wat gebeurt er met het capaciteitsprobleem? Spreker vraagt opheldering over een zinsnede in de gemeentelijke reactie op het voorstel van HHC. Daarin wordt gezegd dat de variant van de hockeyclub veel belemmeringen oplevert voor het functioneren van het stadspark en het voorzieningencluster. Spreker vindt dit erg zwaar aangezet.
Roelof van Echten: hoe is de stand van zaken?
Mr.Cramerweg: spreker voorziet spanning met de uitgangspunten in de ‘ruggengraat Hoogeveen’.
Klopt het dat de uitvoering in totaal 30 miljoen wordt in plaats van 25 miljoen euro?
Is al bekend naar welke locatie de wielerbaan wordt verplaatst?
Er gelden bondsnormen voor het aantal velden, maar zijn deze er ook voor kleedaccommodaties?

Van Regteren (VVD) zegt dat de VVD voorstander was van een kwalitatief en bovenregionaal sport- en wandelpark. Dat noemde de VVD variant 3-klassiek. Nu wordt dat de plusvariant genoemd. Op 8 februari 2007 is gekozen voor variant 2b, met regionale uitstraling en met elementen uit variant 3. Kan deze keuze nog steeds gestand worden gedaan?
De kosten variëren tussen 13 en 30 miljoen euro. Van de kosten is 13 miljoen euro opgenomen en begroot. Hoe zit het met de andere 13 miljoen?
De VVD vindt dat met de wensen van de hockeyclub rekening moet worden gehouden en dat de club op de locatie komt waarvoor zij zelf de voorkeur uitspreekt. De samenhang is niet gebaat bij een decentrale ligging. Ook de combinatie van de club met het voorzieningencluster is belangrijk. Samen met het onderwijs moet een synergie ontstaan. Verder speelt de sociale veiligheid.
Moet ook op andere plekken dan bij de locatie hockeyclub onderzoek worden gedaan naar pingoruïnes?
De VVD vindt dat een stad als Hoogeveen een binnen- en een buitenzwembad moet hebben met een 50 m-wedstrijdbad en een speelse leasurevoorziening. Op die manier zijn gemakkelijker marktpartijen te vinden om deel te nemen. Hoe is de stand van zaken bij de ontwikkeling van de noordkant van het Bentinckspark? Hoe verhoudt zich dit tot het tegenoverliggende bedrijventerrein?

Bekkering (ChristenUnie) zegt dat de fractie met een ‘helikopterview’ naar het voorliggende plan kijkt. De vraag is of de geformuleerde eisen met de uitgangspunten overeenstemmen. De conclusie is dat er een goed plan ligt. Spreker heeft enkele vragen.
Hoe zit het met de onderhoudskosten als alles gereed is?
Hoe verlopen de contacten over de wielerbaan?
Hoe zit het met het capaciteitsprobleem bij de hockeyclub?
De wethouder sprak over tien tot vijftien jaar, maar spreker neemt aan dat hij het plan in tien jaar wil realiseren.

Steenbergen (Gemeentebelangen) denkt dat het een fantastisch plan kan worden. Hij constateert dat er een communicatieprobleem is richting HZVV en HHC. Spreker vraagt de wethouder hoe dit mogelijk is. Vanwege de expertise die de gemeente in huis heeft zou dit niet moeten kunnen.
De parkfunctie: gezien de uitgebreide recreatieve mogelijkheden rond Hoogeveen vraagt Gemeentebelangen zich af of een park van deze omvang nodig is.
Over de 25 en 30 miljoen euro merkt spreker op dat dit een gevolg is van het niet kunnen plegen van woningbouw. Is bekeken of de woningbouw op een andere plek mogelijk is?
In de oude plannen stond dat sport voorrang had op het stadspark. In de ogen van Gemeentebelangen worden HHC en de wielerbaan tekortgedaan. In de tekst staat dat de parkfunctie voorrang krijgt op de wielerbaan. Is dit nu sport voorrang geven?
Waarom heeft de gemeente geen bredere bewonersgroep bij het plan betrokken? Nu zijn slechts dertig personen betrokken. Klopt de opmerking van de inspreker dat er 12 meter van de Mr. Cramerweg af zou moeten?
Zijn de kosten van de verplaatsing van de wielerbaan in het totaalplaatje meegenomen?
Roelof van Echten: hoe is de stand van zaken? Zijn de plannen reëel? Als dit niet doorgaat, moet het plan volledig worden veranderd.
HZVV: spreker begrijpt dat er naast het jeugdstadion veel meer problemen bij de club zijn. Hoe komt hier op korte termijn een oplossing voor, mede gezien de grote onderhoudsachterstanden?
De hockeyclub: Gemeentebelangen vindt dat het capaciteitsprobleem moet worden opgelost. Binnen welke termijn kan dit? Gemeentebelangen is het eens met de opmerking van Reinders over de zinsnede in het raadsvoorstel die zegt dat de parkfunctie moet worden heroverwogen als het plan van de hockeyclub wordt uitgevoerd. Spreker ziet nog heel goed een parkfunctie overblijven. Wat Gemeentebelangen betreft mag het park kleiner.

Reinders zegt dat de parkfunctie altijd in de plannen heeft gestaan. Hij hoort de opvatting van Gemeentebelangen. Zegt Gemeentebelangen nu dat het park uit het plan kan?

Steenbergen zegt geen mening te hebben gegeven maar een vraag te stellen, namelijk of er behoefte is aan een dergelijk park gezien de veelheid aan voorzieningen rondom Hoogeveen. Gemeentebelangen is niet tegen een park, maar in deze omvang is het te groot.

Sloover (GroenLinks) vraagt informatie over het totale parkeergebeuren, vooral bij grote evenementen. Waar is de buffer? Een andere vraag betreft het parkeren in relatie tot het nieuwe programma van eisen: hoe wordt een veilige oversteek over de Mr. Cramerweg gewaarborgd voor de daar aanwezige twee scholen?

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Smid voor de beantwoording.

Wethouder Smid behandelt de vragen in de volgorde van de sprekers. Eerst de vragen van Bouwmeester.
Het klopt dat de beslismomenten belangrijk zijn voor de raad om inhoudelijk en financieel te kunnen bijsturen. De wethouder zegt toe de opmerkingen van Bouwmeester over de wielerbaan te zullen meenemen. De Peddelaars willen ook snel duidelijkheid, en het moet geen langdurig proces worden.
De hockeyclub: het capaciteitsprobleem is terecht aangeroerd en de wethouder zegt toe dat in het raadsvoorstel een opdracht voor het college zal worden opgenomen om hiervoor zo snel mogelijk een oplossing te vinden. De hockeyclub mag niet geremd worden in zijn ontwikkeling, juist omdat de vereniging een belangrijke rol kan spelen bij bepaalde ontwikkelingen op sportgebied.
Sociale veiligheid en vandalisme: in het ontwerp is voor een meer open karakter gekozen, dat komt de sociale veiligheid ten goede. Dit blijft de aandacht houden bij de verdere uitwerking.
De wethouder gaat in op de vragen van Reinders.
Het overleg met HZVV: de wethouder verwijst naar het overleg van beide verenigingen met hem over de situering van het jeugdveld van HZVV. De voetbalvereniging Hoogeveen is HZVV tegemoetgekomen, waarna de wethouder van HZVV de toezegging heeft gekregen dat de club bereid is verder te praten over de uitvoering van het plan Bentinckspark. Dit is per brief bevestigd, waarin tevens is gezegd dat nadere afspraken worden gemaakt over de planning en de inhoud van het overleg. Een van de onderwerpen is de accommodaties.
De wethouder zegt dat het college goed rekening heeft gehouden met de belangen van de voetbalverenigingen. De gemeente heeft namelijk ingestemd met het realiseren van twee hoofdvelden en twee jeugdstadions. Het college vindt dat zo volledig is voldaan aan de wens tot behoud van de eigen identiteit. De voetbalverenigingen behouden een eigen hoofdveld, een eigen kantine en eigen kleedkamers. Wat betreft het gezamenlijk gebruik van velden: de gemeente is verhuurder en gezamenlijk en efficiënt gebruik staat voorop. De wens van de raad was de voetbalverenigingen bij elkaar te brengen vanwege de grote investeringen.
Het stadspark: dit is een belangrijk onderdeel van het plan en de opdracht van de raad was het park groter te maken dan in de oorspronkelijke plannen. Het moet uitnodigen om te sporten en te bewegen, het is anders dan een regulier park.

Van Regteren zegt dat de wethouder erg de nadruk legt op de omvang van het park. Spreker vindt dat door in te stemmen met het alternatief van de hockeyclub geen afbreuk wordt gedaan aan de omvang.

Wethouder Smid antwoordt dat het niet zozeer om de omvang maar om de kwaliteit van het park gaat. Naast de kwaliteit en de functie van het park vindt het college de verbinding naar het voorzieningencluster een belangrijk element. Er ontstaat meerwaarde voor het voorzieningencluster en voor de recreatieve functie van het park. Het college heeft keuzes moeten maken in de afweging tussen individuele en algemene belangen. De wethouder zegt dat volledig is beantwoord aan de wens van de hockeyclub om in het Bentinckspark te functioneren. Het college kijkt anders aan tegen de decentrale ligging: ook daar kan tot samenwerking worden gekomen. Zeker als de afstanden die andere verenigingen tot het voorzieningencluster hebben in de beschouwing worden betrokken.
De raad heeft het laatste woord en moet de belangen wegen en een besluit nemen. Voor het college blijft het belangrijk dat de raad de opdracht gaf het park een stevige functie te geven, en dat betrof niet alleen de omvang. Het gaat om kwaliteit, de verbinding en de aantrekkelijkheid voor alle Hoogeveners.
Sloover sprak over de verkeersveiligheid. Dit is een essentieel belang gezien de grote aantallen kinderen die van de voorzieningen gebruikmaken. Naar de mening van de wethouder past versmalling van de Mr. Cramerweg daarin. Dit is tevens de uitdrukkelijke wens van Wolfsbos. Ook veel leden van sportverenigingen moeten in het donker ‘die snelweg’ oversteken.

Reinders verwijst naar de discussie in de raad over de ‘ruggengraat’. Als dat beleid wordt, hoe komt de wethouder dan uit met zijn beleid voor het Bentinckspark? Spreker onderschrijft de wens om tot een veilige oversteek te komen.

Wethouder Smid antwoordt dat in de optiek van het college dit beleid past in het verhaal over de ‘backbone’.

Reinders gaat in op de hockeyclub en zegt dat de raad moet kiezen tussen de twee alternatieven. Hij herhaalt zijn vraag over de zwaarwegende argumenten van het college als het alternatief van de hockeyclub wordt aangenomen, vanwege de grote invloed op de parkfunctie.

Wethouder Smid zegt de parkfunctie en de relatie met het voorzieningencluster al te hebben uitgelegd. Het college vindt dit erg essentieel, het is in de stukken uitgelegd. De door het college voorgestane indeling van het park is goed en doet de verenigingen niet tekort. Het park heeft ook een ruime publieke functie. Voor de verenigingen wordt flink geïnvesteerd in velden, kleedkamers en een totale vernieuwing.

Reinders vraagt welke consequenties het college ziet voor het park indien een meerderheid van de raad ja zegt tegen het alternatief van de hockeyclub.

Wethouder Smid zegt de argumenten van het college zo goed mogelijk te hebben uitgelegd, rekening houdend met de opdracht van de raad van het park meer te maken dan het in de oorspronkelijke plannen was. Dit legt het college nu aan de raad voor.
De wethouder gaat in op de vragen van Van Regteren.
Er zijn een drietal redenen waarom het college deze keuze gestand kan doen. Ten eerste wat betreft de sportvoorzieningen: er kan een regionale uitstraling worden gegarandeerd. Ten tweede: via samenwerking met het onderwijs kan het onderwijs regionaal tot een enorme versterking komen. Ten derde: in het noordelijke deel ontstaat een belangrijke recreatieve leasurevoorziening. Het zwembad komt in een goede businesscase om externe partijen te interesseren. Externe partijen moeten weten hoe het Bentinckspark er in zijn geheel als eindbeeld uitziet, vooral om mogelijke verbindingen te kunnen leggen.
Onderhoudskosten: in de begrotingen voor de komende jaren zijn nauwelijks middelen vrijgemaakt voor regulier onderhoud. Er bestaat bij veel verenigingen achterstallig onderhoud. Zonder een plan voor het Bentinckspark zouden grote investeringen in het onderhoud nodig zijn geweest.
Over de vraag van Bekkering: het klopt dat de fasering uitgaat van tien jaar.
De wethouder gaat in op de vragen van Steenbergen.
De communicatie: in de stukken staat dat het college lering trekt uit de opgedane ervaringen. Enkele maanden geleden zijn nieuwe afspraken met de verenigingen gemaakt, rekening houdend met de ervaringen uit het verleden.
De relatie tussen sport- en stadspark: volgens de wethouder is hier geen sprake van tegenstrijdigheid. De raad gaf de opdracht beide te realiseren en de raad heeft ooit de wethouder hiertoe expliciet opgeroepen. Het heeft betrekking op de combinatie van drie dingen: sport en onderwijs, inclusief de synergie tussen beide, en het beleven van wat de wethouder ‘het stadssportpark’ voor alle Hoogeveners noemt.
De groep betrokken bewoners: alle bewoners zijn door de gemeente geïnformeerd, waarna een groep actieve bewoners is ontstaan. Deze groep heeft alle bewoners benaderd. De wethouder vindt dat in deze stadia nooit sprake is van grote aantallen betrokken bewoners. Er is sprake van een representatieve groep, de aantallen zeggen niet alles.

Venema beantwoordt de overblijvende vragen.
Woningbouw: in eerdere plannen was veel meer woningbouw voorzien dan in het huidige plan. Gevolg is dat de opbrengsten zijn gedaald en de investeringskosten zijn gestegen, namelijk van 25 naar 30 miljoen euro. Puur ruimtelijk bezien zijn er andere mogelijkheden voor woningbouw in het park, namelijk in het noordelijke deel, echter de vliegveldcontour belemmert de bouw voor wonen, zorg en onderwijs. De enige andere optie is het gedeelte waar nu het stadspark is, echter vanuit de opdracht en vanuit de doelstellingen van het convenant bezien vindt de optimalisatie daar niet via woningbouw plaats. Er resteren dan nog twee plekken die als zodanig in de stukken zijn benoemd: de plek waar nu de sporthal staat en de plek van het huidige zwembad.
De Mr. Cramerweg: spreker gaat in op de noodzaak van versmalling en de gevolgen voor de inrichting van de voetbaldriehoek. In het voorliggende plan is aangesloten op de discussie over de ‘ruggengraat’, waar versmalling vanuit verkeerskundig en veiligheidsoogpunt mogelijk wordt geacht. Van daaruit is de voetbaldriehoek ingericht. In de stukken is te zien dat het profiel aansluit op het profiel uit het visiedocument over de ruggengraat. Belangrijk is dat op deze manier de veilige oversteek wordt gerealiseerd. Alleen met een versmalde weg is een efficiënte en veilige oversteek mogelijk. Spreker gaat in op de consequentie van het niet versmallen van de weg. Hij noemt een aantal mogelijkheden zonder dat de kunstgrasvelden worden verplaatst. De eerste mogelijkheid is de ruimte van het voet- en fietspad te benutten. De tweede mogelijkheid is het indikken in de voetbaldriehoek zelf.
Het archeologisch onderzoek: dit onderzoek is voor het gehele gebied gedaan. Op de locatie bij het zwembad bevindt zich mogelijk een pingoruïne. Op andere plekken bevinden zich bijzondere bodemprofielen in de bodem. In beide gevallen geldt dat alleen nader onderzoek verplicht is indien in de grond wordt geroerd op een bepaalde diepte. Voor de kunstgrasvelden is geen nader onderzoek nodig. Op de plek van de pingoruïne is in ieder geval nader onderzoek nodig. Na het onderzoek zal blijken of op die plek activiteiten mogelijk zijn.
Parkeren: de huidige parkeerplaatsen zitten verspreid in het noordelijke deel. In het plan is het centrale parkeergedeelte opgenomen met ongeveer 260 plaatsen. De centrale parkeeras wordt in twee richtingen verlengd. Met een andere inrichting van het parkeerterrein komen daar 450 plaatsen. Aan de Sportlaan kan het huidige aantal van 140 plaatsen met een iets andere indeling worden gehandhaafd. De combinatie met de scholen zorgt voor optimaal medegebruik. Er wordt voldaan aan de parkeernormen voor scholen en sportvoorzieningen. Voor de piekmomenten bij commerciële voorzieningen en evenementen is een overloop nodig, en gedacht wordt aan een plek op De Wieken van waaruit mensen worden vervoerd.

Sloover zegt dat scholen en sport qua parkeren soms overlappen en merkt op dat dit niet door Venema is genoemd.

Venema zegt dat enige overlap nooit is uit te sluiten. Door vergroting van de parkeerruimte op de centrale parkeeras wordt dit opgevangen. Dat is al bekeken. Daar komt bij dat de parkeerbehoefte van Wolfsbos mede een reden is voor een veilige oversteek naar de centrale parkeeras.

Van Regteren vraagt of het klopt dat er geen beperkingen voortvloeien uit het onderzoek naar de pingoruïne.

Venema antwoordt dat dit van de uitkomsten van het nadere onderzoek afhangt. Daarover oordeelt de provinciale archeoloog. Het hangt af van de kwaliteit en de diepte.

Van Regteren vraagt hoe lang een dergelijk onderzoek duurt. Hij vraagt verder of een dergelijk onderzoek ook onder de plek van de kunstgrasvelden heeft plaatsgevonden.

Venema antwoordt dat een dergelijk onderzoek niet lang duurt. En onder de plek van de kunstgrasvelden was een nader onderzoek niet verplicht omdat de bedoelde bodemprofielen op een bepaalde diepte lagen. Voor een pingoruïne is een nader onderzoek altijd verplicht.

Wethouder Bargeman reageert op een tweetal aan de orde gestelde onderwerpen.
De stand van zaken Roelof van Echten: de afgelopen maanden heeft de school de eigen alternatieven en de huisvestingsmogelijkheden geïnventariseerd. Het ligt in de bedoeling dat de gemeente en de school in januari of februari praten over vestiging van Roelof van Echten op het Bentinckspark. Zodra meer bekend is, wordt de raad na februari geïnformeerd.
De versmalling van de Mr. Cramerweg: dit is bij de discussie over de ruggengraat al aan de orde geweest. Indien wordt besloten tot de versmalling, worden twee zaken nader bekeken. Ten eerste of extra parkeerplaatsen kunnen worden gecreëerd als de fietsweek wordt gehouden. Ten tweede wordt bekeken of voldoende uitwijkplaats kan worden gemaakt om een goede doorgang voor de politie en dergelijke mogelijk te maken. Een ding geldt nog steeds: een eenbaansweg biedt voldoende capaciteit. Daarnaast speelt het willen hebben van een veilige oversteek mee: dat kan alleen als op waarschijnlijk een tweetal plekken een eenbaansweg wordt gerealiseerd.

Bouwmeester vraagt nog antwoord op zijn vraag over de wielerbaan. Naar aanleiding van de opmerking van Reinders over een storende zinsnede vraagt spreker nadere uitleg over de redenen van het college om de inrichting voor de hockeyclub te maken zoals het college heeft gedaan. Dat moet met behulp van de beelden niet moeilijk uit te leggen zijn.

Venema zegt dat afgelopen week met De Peddelaars is gesproken en dat gemeente en club zich op een concrete voorkeurslocatie richten. De club heeft de wensen voor de inrichting overlegd. Als dat lukt, is de club erg tevreden. Alle aan de orde zijnde aspecten op die plek moeten nog worden uitgezocht. Het budget zal in de exploitatie moeten worden opgenomen. Welke locatie het is, kan nog niet worden gezegd.
Venema geeft aan de hand van de kaarten uitleg over de door Reinders aangehaalde zinsnede waarin het college het alternatief van de hockeyclub vrij resoluut afwijst omdat het park en het voorzieningencluster niet meer kunnen functioneren. Het voorzieningencluster heeft een belangrijke functie voor ontmoeting in het geheel. De verbinding met de entree en het openbare gedeelte is belangrijk. Als die verbinding er niet is, staat dat doel van het voorzieningencluster, het ontmoeten, ter discussie. Dat heeft invloed op de businesscase, het kan de mogelijkheden beperken. In beide alternatieven is de plek van het park verschillend, en dat heeft invloed op het gebruik, zeker in relatie tot de voorzieningen. Als het park kleiner wordt gemaakt, komen de voorzieningen op een kluitje. Dat is niet gewenst.

Wethouder Smid zegt tot slot dat het college de hockeyclub een goede plek heeft aangeboden en dat het college achter de andere wensen van de club staat. De keuze van het college is gebaseerd op een afweging met als belangrijke punten de kwalitatieve meerwaarde en het publieke belang. De wethouder vindt dat de club niet tekort is gedaan.

Venema merkt op dat De IJshazen tevreden zijn met de 400 m-baan die in de plannen van De Peddelaars is ingetekend.

Toezeggingen wethouder Smid:
De opmerking van Bouwmeester dat de wielerbaan nooit later dan in 2013 moet worden verplaatst, als de besluiten voor atletiek, hockey en korfbal worden uitgevoerd, wordt door de wethouder meegenomen.
Het capaciteitsprobleem van de hockeyclub wordt in het raadsvoorstel opgenomen: een opdracht voor het college zal worden opgenomen om hiervoor zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

3. Presentatie pilot proeftuin Zuid
De voorzitter geeft het woord aan de heren Dolf Duym, Bart Jonker en Herman Lip voor de presentatie over de proeftuin Zuid.

Duym geeft uitleg over de ervaringen met het project. De mensen zijn op straatniveau benaderd en bedoeling was het ‘noaberschap’ te bevorderen. Veel mensen bezochten de bijeenkomst met de woningbouwverenigingen. Het project heeft 2,5 jaar gelopen en op 1 januari 2009 eindigt het contract met VWS. Spreker vindt dat doorgegaan moet worden ook vanwege het belang voor andere wijken. Het ontwerpconvenant lag klaar maar is niet getekend, omdat het geld op was.
De mensen van proeftuin Zuid willen het project doorgeven en overdragen aan De Smederijen, waar al twee jaar mee is samengewerkt. De professionals staan daarachter. Waarschijnlijk kan in twee jaar tijd de overname door De Smederijen worden afgerond. Er is geld voor nodig en de groep heeft een verzoek met een begroting aan het college gestuurd.
Duym geeft het woord aan Bart Jonker om over de ervaringen in de praktijk te vertellen.

Jonker is de intermediair en heeft directe contacten met de mensen in de buurt. De kenmerken van het project zijn zorg en eigen kracht. Jonker legt uit wat dit inhoudt en wat zijn rol daarbij is. De intermediair start in de buurt, bij de mensen, en niet bij de professionals. De oplossingen van problemen liggen vaak in de buurt zelf. Uitgegaan wordt van de vragen van de mensen en wat de buurt zelf kan doen om oplossingen dichterbij te brengen. De buurt komt met een plan van aanpak en blijft er eigenaar van. De professionals worden daarna betrokken.
Mensen kunnen zich daarnaast aanmelden voor vrijwilligerswerk. Vraag en aanbod worden samengebracht.
De inbreng van de buurt staat voorop, dat is de eigen kracht. Vervolgens wordt bekeken wat van buitenaf nodig is aan georganiseerd vrijwilligerswerk vanuit bijvoorbeeld Humanitas of Rode Kruis, en andere vormen van hulpverlening. Tot slot is het inschakelen van professionals mogelijk voor aanvullende zorg.
De intermediair hanteert de volgende middelen: het spreekuur, de straataanpak en de kaartenbak voor vrijwilligers.

Herman Lip geeft toelichting bij de ervaringen met de proeftuin die volgens hem tot een ‘volkstuin’ is uitgegroeid. De bewonerskerngroep en de bewoners hebben het samen bedacht en ontwikkeld. Het belangrijkste kenmerk is dat het van onderop komt. Er is daarom nog enige tijd nodig voor de volledige overdracht aan De Smederijen. Als dit goed gebeurt, zullen beide elkaar versterken.
Voorlopig zijn dus nog vrijwillige aanjagers nodig, mensen vanuit de buurt en de straten.
Lip gaat in op wat is bereikt. Een groot succes was het wijkfestival met maar liefst zevenhonderd bezoekers uit de buurt. Om alles goed te laten verlopen was de communicatie met de gemeente en de betrokken ambtenaren van groot belang. Dat verliep uitstekend omdat van beide kanten het naoberschap als uitgangspunt werd genomen en men elkaar kende. Dezelfde goede communicatie was er met de middenstand uit De Nije Nering: die heeft de aangeboden kansen benut.
Lip rondt af met de vaststelling dat nog een aantal buurtbijeenkomsten nodig is. Hiervoor is geld nodig en de begroting is bij het college ingediend. Spreker weet niet of de raad erover beslist, maar vraagt de raad het vervolg een warm hart toe te dragen.

De voorzitter bedankt de drie sprekers, wenst hun veel succes met het vervolg en sluit dit agendapunt af.

4. Bestemmingsplan Fluitenberg 2007
De voorzitter geeft het woord aan de fracties.

Hummel (CDA) zegt dat de annotatie in de agenda niet klopt: ‘waardevolle elementen’ staat nergens in de stukken vermeld. Hij vermoedt een verschrijving.
Het bestemmingsplan is een vervolg op de oude bestemmingsplannen. Het CDA kan zich volledig vinden in de aangepaste argumentatie voor de bouwmogelijkheden voor de begraafplaats. Het CDA staat volledig achter het bestemmingsplan.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat de omschrijving bij de agenda inderdaad niet klopt. De wethouder heeft niets toe te voegen aan de woorden van Hummel.

De voorzitter concludeert dat het voorstel naar besluiten kan.

5. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit het blok informeren.
 

error: Sorry..