Verslag 11 december Raad besluiten

Verslag 11 december Raad besluiten

Aanwezig: W.P.M. Urlings (voorrzitter), R.A. Berkenbosch, B. Boersma, L. Bouwmeester, J.W. Braam, S. Brouwer, J. Bruins Slot, H.B. Giethoorn, E. van Heugten-Steenbergen, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, E.R. Klok, K.J. van der Laan, H. Loof, B. Okken, J.K. Otten, L. Otten, H. Prigge, H. Reinders, W. van Regteren, F. Snippe, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, A.M. Tuit, G. Vos, W. Warrink, H. van de Weg en J.P. Wind (griffier).

Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen, K. Smid en W. van der Zwaag.
 
Afwezig met kennisgeving: de leden J. Ballast, R. van de Belt, A.W. Hiemstra, H. Siebering en gemeentesecretaris G.H. de Vries.

Verslag: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Mondelinge vragen raad
2. Vaststellen bestemmingsplan Fluitenberg 2007
3. Vaststellen Visie veiligheid
4. Vaststellen Verordening onroerende zaakbelastingen 2009
5. Wijzigen Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand (Wwb) en intrekken Verordening cliëntenparticipatie Wsw
6. Vaststellen verslagen van 27 november 2008

Het volgende wordt naar voren gebracht:

De voorzitter opent met een ogenblik van stilte.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1. Mondelinge vragen raad

Huijgen (PvdA) stelt vragen over het zware vrachtverkeer dat gedurende enkele maanden dagelijks  door het stationsgebied en de Pesserstraat rijdt vanwege het vervoer van grond door de sanering van het stationsgebied.
De wijkagent heeft zorgen over de verkeersveiligheid, speciaal voor scholieren. De gemeentelijke projectleider deelt deze zorgen maar zegt dat er geen andere oplossing is. Bij de begrotingsbehandeling 2009 heeft de PvdA haar verzoek, gedaan bij de voorjaarsnota, herhaald om de toezegging van het vorige college op te pakken en een onderzoek te doen naar het weren van het vrachtverkeer uit de Pesserstraat.
Spreker stelt de volgende vragen:
• Waarom is voor deze afvoerweg gekozen?
• Is gekeken naar het drukste moment van de dag, ’s morgens 8 uur?
• Hoe probeert het college de gezamenlijke zorgen van de wijkagent en de projectleider te beheersen en te verminderen?
• Wanneer start het college het onderzoek om zwaar verkeer uit de Pesserstraat te bannen?

Wethouder Bargeman antwoordt dat een persbericht is verschenen en dat de bewoners zijn geïnformeerd. Bij de aanbesteding is gekozen voor de kortste route vooral vanwege de kosten. De meerkosten van een andere route zijn 30.000 euro. Het college heeft zaken tegen elkaar afgezet: de toename van het aantal vrachtauto’s met twintig, de veiligheid en de kosten. Het college vindt het verantwoord het zo te doen. De raad kan een andere mening zijn toegedaan.
De wethouder zegt dat al voor zijn tijd aan de raad is toegezegd dat, zodra de A.G. Bellstraat en de Industrieweg gereed zijn, er geen enkele reden is nog vrachtverkeer door de Pesserstraat te laten rijden. Spreker stelt voor dit eerdere besluit op dat moment nogmaals te bekrachtigen.

Huijgen vraagt de wethouder te reageren op de zorgen over de verkeersveiligheid, vooral tijdens de ochtendspits.

Wethouder Bargeman antwoordt dat de vrachtauto’s al voor 8 uur rijden en dat de twintig extra vrachtauto’s gespreid over de dag rijden.

Vos (ChristenUnie) neemt aan dat het college gaat over de beslissing welke route vanuit welke overwegingen wordt gekozen, en verwijst naar de Visie Veiligheid en de mobiliteitsvisie. Hij wil de beslissing bij het college laten. Een mensenleven is meer waard dan 30.000 euro.

Wethouder Bargeman vindt de opmerking van Vos vreemd. Het college heeft de afweging vooraf gemaakt op grond van verschillende door hem genoemde overwegingen. Als de raad het niet eens is met de afweging kan hij dat zeggen. De wethouder vindt het verkeerd als de raad achteraf, na een voorval, zegt dat de afweging verkeerd was.

Vos zegt zich uitgedaagd te voelen door de opmerking van de wethouder dat de raad een andere mening kan hebben. Hij vindt een bedrag van 30.000 euro niet veel gezien de totale kosten. Als het besluit om definitief vrachtverkeer uit de Pesserstraat te weren daarbij wordt gevoegd, vindt spreker het van wijs beleid getuigen wanneer het college nu ook al zou zeggen het vrachtverkeer niet door de Pesserstraat te willen laten rijden. Meer wil spreker er niet van zeggen want de raad gaat er volgens hem niet over.

Huijgen wijst nogmaals op de zorgen van de wijkagent en de projectleider. Hij ziet graag dat het college hier iets mee doet om incidenten te voorkomen. Verder is spreker verheugd over de toezegging van de wethouder het vrachtverkeer definitief te zullen weren uit de Pesserstraat.

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Van der Zwaag voor de beantwoording van de eerder ingediende vragen van Gemeentebelangen over bestemmingsplannen.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat de vragen betrekking hebben op de actualisering van bestemmingsplannen vanwege de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Gemeentebelangen heeft de indruk dat voor bouwaanvragen binnen de structuurvisies Zuideropgaande en Hollandscheveldse Opgaande onterecht leges worden geheven. De wethouder reageert op de gestelde vragen.
De wethouder geeft uitleg over het project actualisering bestemmingsplannen en licht de huidige stand van zaken toe. De ruim driehonderd oude bestemmingsplannen worden teruggebracht naar 26 plannen. Negen van deze plannen zijn onherroepelijk en beslaan 70% van het gemeentelijke grondgebied. In 2012 is de actualisering afgerond.
De nieuwe Wro bevat overgangsrecht tot 2013, waardoor er geen problemen met het heffen van leges zijn. Er zijn geen ten onrechte gevorderde leges.
De afdelingen zijn geïnformeerd over de nieuwe WRO.
Bij de gemeentewinkel zijn op dit moment ongeveer dertig ontvankelijke bouwplannen ingediend.
Op de site van de gemeente is de informatie over bestemmingsplannen al aangepast naar aanleiding van de nieuwe WRO.

Okken (Gemeentebelangen) bedankt de wethouder voor de beantwoording. Hij merkt op dat bij de informatie aan de raad over de nieuwe WRO het overgangsrecht ontbrak. Als dit wel aanwezig was geweest, waren de vragen anders of niet gesteld.

Toezegging wethouder Bargeman:
Het vrachtverkeer wordt definitief geweerd uit de Pesserstraat zodra de A.G. Bellstraat en de Industrieweg gereed zijn.

2. Vaststellen bestemmingsplan Fluitenberg 2007

Zonder hoofdelijke stemming wordt het bestemmingsplan met algemene stemmen door de raad vastgesteld.

3. Vaststellen Visie Veiligheid

Zonder hoofdelijke stemming wordt de Visie Veiligheid met algemene stemmen door de raad vastgesteld.

4. Vaststellen Verordening onroerende zaakbelastingen 2009

Zonder hoofdelijke stemming wordt de Verordening met algemene stemmen door de raad vastgesteld.

5. Wijzigen Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand (Wwb) en intrekken Verordening cliëntenparticipatie Wsw

Zonder hoofdelijke stemming wordt de wijziging van de Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en het intrekken van de Verordening cliëntenparticipatie Wsw met algemene stemmen door de raad goedgekeurd.

6. Vaststellen verslagen van 27 november 2008

Zonder hoofdelijke stemming worden de verslagen van 27 november 2008 ongewijzigd door de raad vastgesteld.

De voorzitter sluit de vergadering.
 

error: Sorry..