Verslag besluiten 04-02-2010

Aanwezig: H. Koetje (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, B. Boersma, J.W. Braam, S. Brouwer, J. Bruins Slot, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, K.J. van der Laan, H. Loof, B. Okken, J.K. Otten, L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, H. Schoonheim-Lunenborg, H. Siebering, F. Snippe, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, M. Tuit, G. Vos, W. Warrink, H. van de Weg en J.P. Wind (griffier).

Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen, K. Smid en W. van der Zwaag.

Afwezig met kennisgeving: L. Bouwmeester en de gemeentesecretaris G.H. de Vries

Verslag: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Opening en mededelingen.
2. Mondelinge vragen raad.
3. Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2010 t/m 2014.
4. Project Woningbouw Dorpen: Locatiekeuze Nieuw Moscou.
5. Visie externe veiligheid Hoogeveen.
6. Klimaatbeleid: mitigatie en adaptatie.
7. Vaststellen verslagen 21 januari 2010.
8. Sluiting.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. De voorzitter vraagt de fractie van het CDA of de motie over hondenpoep moet worden geagendeerd.

Otten (CDA) merkt op dat de fractie tevreden is met de reactie en de uitleg van het college die vandaag per brief is ontvangen. De motie wordt ingetrokken.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mondelinge vragen raad
Er worden geen vragen gesteld.

3. Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2010 t/m 2014
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

4. Project Woningbouw Dorpen: Locatiekeuze Nieuw Moscou
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

5. Visie externe veiligheid Hoogeveen
Strolenberg (VVD) herhaalt zijn vraag uit meningvormen over flexibiliteit en aanvaardbaarheid. Bij groepsrisico vervult het gemeentebestuur een belangrijke rol. Op bladzijde 4 van de visie staat dat naast veiligheid ook een economische afweging nodig kan zijn. De VVD neemt aan dat dergelijke afwegingen worden voorgelegd aan de raad in de vorm van een advies of een keuze. Als het college dit toezegt, gaat de fractie akkoord.

Prigge (PvdA) vindt dat de vragen in meningvormen afdoende zijn beantwoord. De veiligheidszaken en de aanwezige risico’s zijn goed in kaart gebracht, evenals de maatregelen om die te beperken. Als voorbeeld noemt spreker het beleid voor LPG-vulpunten en voor benzinestations in en nabij woonwijken. Met deze visie weten de ondernemers hoe het staat met de risico’s bij opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.
De fractie vindt het een goede nota en stemt ermee in.

Hiemstra (CDA) zegt dat veiligheid van groot belang is. Het vergt een afweging tussen enerzijds ontwikkelingen en anderzijds goede bescherming van de inwoners. Alle betrokkenen zijn goed geïnformeerd en de reacties zijn verwerkt.
Het CDA had in meningvormen nog één vraag, namelijk over bedrijven met risico’s die binnen de eigen grenzen op het bedrijventerrein moeten blijven. Het blijkt dat die bedrijven niet worden beperkt in hun ontwikkelingsmogelijkheden. De bedrijven kunnen er redelijkerwijs aan voldoen en andere bedrijven worden er niet door beperkt. De fractie kan zich hierin vinden en gaat akkoord met de visie.

De voorzitter gaat in op de vraag van Strolenberg. Voor zover het gaat om bestemmingsplannen wordt de raad zoals gebruikelijk betrokken. Bij vergunningverlening kan de raad achteraf spreken over de besluiten van het college.

De visie wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

6. Klimaatbeleid: mitigatie en adaptatie
Steenbergen (Gemeentebelangen) gaat in op een van de vijf punten, de CO2-neutrale organisatie in 2020. Voor de fractie is dit geen harde doelstelling. Het streven is prima en als het haalbaar is, moet het gebeuren. Het rapport zegt dat 2030 een reëler jaartal is. Ook vindt de fractie dat de gemeente geen koploper maar een volgende organisatie moet zijn.

Van de Belt (GroenLinks) vindt het een belangrijk onderwerp. De afhankelijkheid van fossiele bronnen en van bepaalde landen moet verdwijnen. GroenLinks wil een ambitieuze groene energiepolitiek om zo snel mogelijk af te kicken van de energieverslaving. Zuiniger met energie en energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind, moeten voorop staan. Het klopt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven aan de inwoners om hen te bewegen mee te doen. Dat staat goed weergegeven in dit stuk.
De gemeente moet zo snel mogelijk klimaatneutraal worden. Naast zuinig omgaan met energie en het terugdringen van de CO2-uitstoot, ziet GroenLinks veel heil in investeren in duurzame energie. Spreker is verheugd dat daarvoor een breed draagvlak bestaat in deze raad. GroenLinks wil concreet windenergie realiseren. Helaas werkt de provincie nog wat tegen, maar dat moet veranderen. De provincie moet helpen.
Windenergieplan: GroenLinks heeft samen met een energiebedrijf een concreet plan voor de realisatie van vijf grote molens aan de snelweg en zes kleinere op de eilandjes bij Buitenvaart. De kosten voor de gemeente zijn nihil terwijl de jaarlijkse opbrengst 60.000 euro aan ozb bedraagt.
Het energiedienstenbedrijf is een interessante optie, het is een participatiemodel van verschillende partijen en van burgers om bijvoorbeeld tot eigen windmolens te komen. Zo kan het bedrijf zelf energie leveren en de winst uit windenergie kan worden geïnvesteerd in duurzame initiatieven zoals isolatie van gebouwen.
Alle zeilen moeten dus worden bijgezet en windmolens zijn een belangrijke hefboom. Een eigen duurzaam energiebedrijf levert extra voordelen op waaronder financiële. Spreker noemt dit een win-windsituatie.

Strolenberg vraagt naar de berekening over windenergie.

Van de Belt zegt dat deze is geverifieerd door een ondernemer.

Van der Laan (ChristenUnie) zegt dat klimaatbeleid een van de speerpunten van de fractie is. Spreker prijst het college voor dit ambitieuze stuk. De toezeggingen over communicatie en actieplannen heeft de wethouder goed ingevuld.
Het is duidelijk dat er partners nodig zijn, maar de doelen voor de eigen organisatie kan de gemeente zelf realiseren.
De ChristenUnie wijst de in het stuk opgenomen terugvaloptie af. Indien nodig, kan het college terugkomen naar de raad met een met redenen omkleed voorstel. Een betere optie is de passage uit het raadsvoorstel te halen.

Tuit (PvdA) zegt dat de PvdA wil inzetten op zon, wind en ‘stront’. Hij is blij met de steun van de wethouder en de andere fracties voor het plan van de PvdA om met corporaties in gesprek te gaan over het isoleren van woningen en gebouwen. Dit als werkgelegenheidsproject en als steun voor de lagere inkomens.
De PvdA is het eens met de ChristenUnie om de terugvaloptie ‘afkopen’ te schrappen. Het is beter om dertig jaar biogas te leveren dan om nu in te dekken.
De PvdA roept de wethouder op in zijn reactie op het POP te benadrukken dat Hoogeveen ook voor windenergie wil gaan mits het landschappelijk wordt ingepast.
Communicatie: de middelbare scholen en daarna de basisscholen moeten worden betrokken.
Spreker wijst op het goede samenwerken op het gebied van duurzaamheid van acht gemeenten in de Achterhoek.
De PvdA moedigt de wethouder aan de ambities waar te maken. De PvdA steunt de ambities behalve de terugvaloptie. “Kop d’r veur”.

Steenbergen (VVD) zegt dat de terugvaloptie wel eens nodig kan zijn om de doelstelling voor de eigen organisatie in 2020 te halen.
De VVD heeft twijfels vanwege recente discussies over klimaatonderzoeken. Is het wel verstandig deze ambities door de raad te laten vaststellen? De VVD neigt ertoe het stuk te willen aanhouden.
Het is wel duidelijk dat energie meer zelf moet worden opgewekt, de fossiele brandstoffen zijn eindig. Isolatie van woningen en gebouwen is een goed punt. Zon en wind moeten worden opgepakt als de techniek zover is dat het kostendekkend is.
Bij nieuwbouw moet altijd worden gekeken hoe CO2-neutraal inrichten kan worden gerealiseerd.
De VVD vroeg naar een rendementsoverzicht van windenergie. Het is nooit gratis, er is veel subsidie nodig.
Het is prima dat de gemeente duurzame plannen bij de realisatie ondersteunt en ondernemers faciliteert. De VVD is niet voor financiële deelname.
De fractie stemt tegen het voorstel.

Otten (CDA) gaat in op de vijf punten in het raadsvoorstel.
Ten eerste de CO2-neutrale organisatie in 2020: de fractie is akkoord.
Ten tweede de CO2-neutrale gemeente: besparing op energie en grondstoffen passen hierin. De fractie stemt in met deze ambitie.
Ten derde het inzetten op het realisatieprincipe: de fractie stemt in, maar is niet akkoord met het opnemen van de terugvaloptie. De terugvaloptie moet eruit, het tast de ambitie aan.
Ten vierde het inzetten op grootschalige windenergie en biomassa: de fractie is niet tegen individuele windmolens maar grootschalige windenergie in de gemeente is een punt van discussie. Er blijven energiecentrales nodig. Het CDA is voor kleinschalige opties in de thuissituatie, waardoor de mensen beter gemotiveerd raken.
Ten vijfde het energiedienstenbedrijf: het voeren van de regie door de gemeente is prima. Zo kan de gemeente voorwaarden scheppen naar bedrijven en particulieren. Aangesloten moet worden op de kennis die er al is zodat het wiel niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden.
Het jaarlijkse verslag over de uitvoering kan worden opgenomen in het milieujaarverslag.
De boodschap van het CDA is helder: klimaatverandering is van alle eeuwen. Het college moet doorgaan met de gekozen aanpak, met beide benen op de grond blijven staan en niet meegaan met de waan van de dag.
Het CDA stemt in met het raadsvoorstel onder de voorwaarde dat de terugvaloptie eruit gaat. De overige opmerkingen zijn bespiegelingen.

De voorzitter geeft voor de tweede termijn het woord aan de fracties.

Steenbergen (Gemeentebelangen) vraagt Otten naar het CO2-neutraal zijn van de organisatie in 2020. Het staat er als een harde doelstelling.

Otten antwoordt dat ingezet wordt op het realisatieprincipe en dat is prima. Als het niet lukt, komt het terug in de raad. Dan kunnen mogelijk twee stappen vooruit worden gezet.

Wethouder Poutsma zegt dat de gemeente de ambitie heeft een stap vooruit te maken, vluchten kan niet meer. De uitdaging ligt er.
De terugvaloptie: de wethouder legt uit dat het doel voor 2030 gehaald kan worden zonder terugvaloptie, maar dat het doel voor 2020 alleen kan worden bereikt met toepassing van de terugvaloptie. Dat is de juiste ambitie, het betekent aanpakken. De wethouder ontraadt de raad de terugvaloptie eruit te halen.

Van der Laan gaat in op de terugvaloptie: de gemeente moet de ambitie uitstralen om het doel te willen halen. Als het niet lukt, moet het college terugkomen naar de raad met een voorstel hoe dit is op te lossen.
Tuit en Otten sluiten zich namens de fracties PvdA en CDA aan bij de fractie ChristenUnie.

Steenbergen (VVD) vraagt of het college gekeken heeft naar rendementsplaatjes.
Wethouder Poutsma antwoordt dat het college dit sinds het blok meningvormen van twee weken geleden niet heeft gedaan.

Steenbergen (Gemeentebelangen) maakt uit de reactie van de wethouder op dat 2030 een reëler jaar is dan 2020 om het doel te realiseren. De fractie zal daarom tegen het voorstel stemmen.

Van de Belt vraagt hoe het college met de gedeputeerde om zal gaan.

Berkenbosch (VVD) wijst erop dat in het blok meningvormen is gezegd dat de raad nog een rendementsoverzicht zou ontvangen. De voorzitter heeft dat nog bevestigd.

Wethouder Poutsma hecht eraan de terugvaloptie te handhaven zodat er druk blijft op de organisatie.
Over de uitlatingen van de gedeputeerde: de gemeente is bezig een reactie te maken met een opmerking over windenergie. Meerdere gemeenten gaan dat doen. De wethouder spreekt morgen met gedeputeerde Klip over een af te sluiten klimaatcontract tussen de gemeente en de provincie. Spreker hoopt dat de raad het college zal steunen bij de uit te voeren ‘verleidingskunsten’.

Van de Belt vraagt wat er gebeurt als de provincie geen windenergie wil toestaan en de gemeente het toch gaat doen.

Wethouder Poutsma wil daar niet van uitgaan maar vraagt toch de wethouder RO om een reactie.

Wethouder Van der Zwaag antwoordt dat de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening de gemeenten meer ruimte biedt. De provincie heeft de mogelijkheid zienswijzen en bezwaren in te dienen tegen gemeentelijke voornemens. Als het nieuwe POP bepaalt dat windenergie en windmolens een provinciaal belang is, wordt het moeilijk als gemeente een succesvolle procedure te voeren.

De voorzitter stelt de terugvaloptie nogmaals aan de orde.

Van der Laan herhaalt zijn verzoek aan de wethouder om toe te zeggen terug te komen naar de raad als van de terugvaloptie gebruik gemaakt gaat worden.

Wethouder Poutsma begrijpt het verzoek en zegt toe dit te zullen doen.

De voorzitter gaat over tot besluitvorming en stelt elk voorgesteld besluit apart aan de orde.

Besluitpunt 1 wordt met de stemmen van de VVD en Gemeentebelangen tegen met meerderheid van stemmen door de raad aangenomen.

Besluitpunt 2 wordt met de stemmen van de VVD tegen met meerderheid van stemmen door de raad aangenomen.

Tuit dient een mondeling amendement in dat als volgt luidt: de terugvaloptie in besluitpunt 3
wordt geschrapt.

Het amendement van de PvdA om de terugvaloptie in besluitpunt 3 te schrappen, wordt met de stemmen van de ChristenUnie tegen met meerderheid van stemmen door de raad aangenomen.

Besluitpunt 3 wordt, met inachtneming van het amendement van de PvdA, unaniem door de raad aangenomen.

Besluitpunt 4 wordt met de stemmen van de VVD tegen met meerderheid van stemmen door de raad aangenomen.

Besluitpunt 5 wordt met de stemmen van de VVD tegen met meerderheid van stemmen door de raad aangenomen.

7. Vaststellen verslagen van 21 januari 2010
Steenbergen (VVD) maakt een opmerking over het verslag Meningvormen Commissiekamer 1: in de tekst staat dat de wethouder toezegt de raad te informeren over rendementen bij windenergie. Het staat echter niet bij de toezeggingen. Spreker stelt voor dit via de geluidband te laten checken. Als het klopt, wil de VVD graag dat de toezegging wordt nagekomen.

De verslagen van 21 januari 2010 worden, met inachtneming van het bovenstaande, door de raad vastgesteld.

8. Sluiting
De voorzitter sluit het blok besluiten.

error: Sorry..