Verslag Besluiten 10 december 2009

Aanwezig: H. Koetje (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, B. Boersma, L. Bouwmeester, J.W. Braam, S. Brouwer, J. Bruins Slot, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, K.J. van der Laan, H. Loof, B. Okken, J.K. Otten, L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, H. Schoonheim-Lunenborg, H. Siebering, F. Snippe A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, M.F. Strolenberg, M. Tuit, G. Vos, W. Warrink en J.P. Wind (griffier).

Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen, K. Smid en W. van der Zwaag en de gemeentesecretaris G.H. de Vries.
 
Afwezig met kennisgeving: J. Stoefzand en H. van de Weg.

Verslag: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1.    Opening en vaststelling van de agenda
2.    Mondelinge vragen raad
3a. Verruiming starterregeling voor de koopwoningmarkt
3.    Benoemen nieuw lid bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs
4.    Besluitvorming locatiekeuze MFC Nieuwlande
5.    Verordening begraafplaatsen 2009
6.    Belastingverordingen 2010
7.    Vaststelling financieel kader en gewijzigde Financiële verordening
8.    Aanwijzing accountant
9.    Begrotingswijziging nr. 14 programmabegroting 2009
10.    Begrotingswijziging nr. 1 programmabegroting 2010
11.    Vaststellen verslagen van 26 november 2009
12.    Sluiting.

De voorzitter verzoekt de leden van de raad een moment stilte in acht te nemen.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

1. Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mondelinge vragen raad
Steenbergen (Gemeentebelangen) stelt vragen naar aanleiding van de commotie in de pers over de ouderenadviseur. Spreker citeert uitspraken van mensen die door de ouderenadviseur geholpen zijn. Naar aanleiding van de persartikelen en het persbericht van SWW stelt Gemeentebelangen de volgende vragen:
•    Wat is het commentaar van het college op de diverse publicaties over het schrappen van de ouderenadviseur bij SWW vanaf 1 januari 2010?
•    Is het schrappen het gevolg van het korten van de subsidie voor SWW?
•    Is het college het eens met de directeur van SWW dat de gemeente hiermee ouderen in de kou zet?
•    Hoe staat het met het overleg met SWW dat het college heeft aangekondigd bij de begrotingsbehandeling?

Wethouder Poutsma heeft naar aanleiding van de perspublicaties contact gezocht met de heer Bosman van de SWW. De boodschap die de heer Bosman wilde brengen luidde als volgt: de SWW stopt met de ouderenadviseur, de gemeente dwingt de SWW daartoe. Dit is onjuist in de krant gekomen.
Het college neemt afstand van de boodschap van de SWW. Stoppen met de ouderenadviseur komt volledig voor rekening van de SWW. De opdracht van de gemeente aan de SWW is en blijft: zoek kwetsbare mensen op en begeleidt hen naar passende voorzieningen of hulpverlening.
De wethouder kan zich erg goed vinden in de uitspraken van mensen die Steenbergen heeft geciteerd. De SWW zal de opgedragen taak moeten blijven invullen. Deze publiciteit dient niet het belang van kwetsbare ouderen.
Er wordt niet bezuinigd bij de SWW op de functie ouderenadviseur. De aanvraag daarvoor is wel ingediend maar niet gehonoreerd. Volgens het college passen de hulpvragen van ouderen in de zojuist genoemde opdracht aan de SWW.
Het schrappen is geen gevolg van het korten op de subsidie. Voor 2010 heeft de raad extra geld beschikbaar gesteld, ruim 200.000 euro. Dit is voor onvermijdelijke stijging van de kosten.
Er zijn eerste verkennende gesprekken geweest en het overleg over de door de raad voorgestane korting van 155.000 euro op de subsidie 2011 wordt in januari 2010 vervolgd.

3a. Verruiming starterregeling voor de koopwoningmarkt
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

3. Benoemen nieuw lid bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

4. Besluitvorming locatiekeuze MFC Nieuwlande
Siebering (PvdA) is het helemaal eens met het voorstel en zegt: ‘Kop d’r veur’.

Steenbergen (Gemeentebelangen) feliciteert Nieuwlande met het multifunctioneel centrum.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

Burgemeester Koetje feliciteert de inwoners van Nieuwlande.

5. Verordening begraafplaatsen 2009
Burgemeester Koetje geeft aan dat de wens van de raad om de openingstijden aan te passen door het college wordt overgenomen, zoals wethouder Poutsma in meningvormen heeft toegezegd. Dit maakt deel uit van de verordening.

Hiemstra (CDA) gaat eerst in op de verordening.
Het CDA is tevreden met de toezeggingen van de wethouder en wil de bevoegdheid van het college voor het opstellen van uitvoeringsbesluiten niet wijzigen. Spreker noemt de toezeggingen waar het CDA tevreden mee is:
•    het aanpassen van de verordening;
•    het aan de raad voorleggen van het ruimingsprotocol en het beleid voor historische graven;
•    de aanpassing van het Besluit gemeentelijke begraafplaatsen;
•    het besluit wordt aan de raad voorgelegd voordat het college definitief beslist.
Het CDA stuurt haar opmerkingen per mail aan het college en de raad. De fractie heeft voldoende vertrouwen in de uitwerking en gaat akkoord met de verordening.

Steenbergen (Gemeentebelangen) zegt dat Gemeentebelangen dezelfde mening heeft als het CDA en op basis van de toezeggingen van de wethouder instemt met de verordening.

De verordening wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

6. Belastingverordingen 2010
Hiemstra zegt dat op dit moment het inzicht ontbreekt in de cijfers om tot een goede kostentoedeling te komen. Het CDA kan de voorgestelde tarieven niet uitleggen aan de inwoners. Hier komt bij dat inwoners niet gedwongen mogen worden op basis van kostenoverwegingen een keuze tussen cremeren of begraven te maken. Door de tariefstijging lijkt dat wel te gaan gebeuren. Het CDA gaat niet akkoord met deze tarievenverordening.

Steenbergen (Gemeentebelangen) vindt de verhouding 80-20 helemaal verkeerd en zegt dat het inzicht in de cijfers ontbreekt. Gemeentebelangen stemt tegen de tarievenverordening.

Van de Belt (GroenLinks) zegt dat GroenLinks op grond van andere argumenten dan het CDA en Gemeentebelangen niet instemt met de uitgangspunten financiën.

De Belastingverordeningen 2010 worden met uitzondering van de Belastingverordening lijkbezorgingsrechten met tarieventabel unaniem door de raad vastgesteld.
De Belastingverordening lijkbezorgingsrechten met tarieventabel wordt met de stemmen van de fracties CDA, Gemeentebelangen en GroenLinks tegen met meerderheid van stemmen door de raad vastgesteld.

7. Vaststelling financieel kader en gewijzigde Financiële verordening
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

8. Aanwijzing accountant
Huijgen (PvdA) complimenteert de commissie Selectie accountant met het verrichte werk en de gemaakte keuze.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

De voorzitter bedankt de commissieleden Vos, Hiemstra en Steenbergen.

9. Begrotingswijziging nr. 14 programmabegroting 2009
De begrotingswijziging wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

10. Begrotingswijziging nr. 1 programmabegroting 2010
Steenbergen (Gemeentebelangen) merkt op dat de gevraagde 92.000 euro voor aanpassing van gebouwen niet strookt met de eerdere toezegging van het college dat alle gebouwen op orde zouden zijn en op dat punt geen nieuwe kosten zouden worden gemaakt. Die toezegging werd gedaan bij de bespreking van de overschrijding van de bouwkosten voor de uitbreiding van de gemeentelijke gebouwen.

De voorzitter is niet op de hoogte van de toezegging, hij was er toen niet bij. De voorzitter heeft deze begrotingswijziging op zichzelf beoordeeld en deugdelijk bevonden. De voorzitter zegt toe schriftelijk te zullen reageren.

Steenbergen (Gemeentebelangen) gaat hiermee akkoord. Op deze manier kan Gemeentebelangen instemmen met de begrotingswijziging.

Steenbergen (VVD) sluit zich bij de mening van Gemeentebelangen aan.

Van de Belt (GroenLinks) zegt dat de fractie zich erg heeft verbaasd over dit voorstel. Bij de bespreking van de bouwkosten voor het gemeentehuis heeft GroenLinks al flinke kritiek geleverd. Nu komt er weer een dergelijke kostenpost en GroenLinks gaat niet akkoord.

Huijgen (PvdA) vindt de reactie van de voorgaande sprekers praten voor de bühne.

De begrotingswijziging wordt zonder hoofdelijke stemming met de stemmen van GroenLinks tegen met meerderheid van stemmen door de raad vastgesteld.

Toezegging burgemeester Koetje:
De raad ontvangt uitleg over de door Steenbergen (Gemeentebelangen) aangehaalde eerdere toezegging dat na de overschrijding van de bouwkosten voor de uitbreiding van de gemeentelijke gebouwen, geen sprake meer zou zijn van dergelijke overschrijdingen.

11. Vaststellen verslagen van 26 november 2009
De verslagen van 26 november 2009 worden ongewijzigd door de raad vastgesteld.

12. Sluiting
De voorzitter staat stil bij het jaareinde. Hij wenst iedereen gezegende kerstdagen en een goede periode van bezinning op de toekomst.

De voorzitter sluit de vergadering.

error: Sorry..