Verslag besluiten 10 september 2009Verslag besluiten 10 september 2009

 

Aanwezig: H. Koetje (voorzitter), Jan Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, B. Boersma, L. Bouwmeester, J.W. Braam, S. Brouwer, J. Bruins Slot, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, K.J. van der Laan, H. Loof, B. Okken, J.K. Otten, L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, H. Schoonheim-Lunenborg, F. Snippe, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, M. Tuit, G. Vos, W. Warrink, H. van de Weg en J.P. Wind (griffier).

Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen, K. Smid en W. van der Zwaag alsmede de gemeentesecretaris G.H. de Vries.
 
Afwezig met kennisgeving: H. Siebering.

Verslag: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Installatie M.F. Strolenberg en afscheid E. Klok
2. Mondelinge vragen raad
3. Onderzoek verkoop bedrijventerreinen
4. Reglement van orde voor de raad, reglement voor het presidium en instructie voor de griffier
5. Benoeming tot lid presidium E. van Heugten-Steenbergen
6. Vaststelling bestemmingsplan Landelijk gebied, deelplan Zuideropgaande 72/72a te Hollandscheveld
7. Vaststelling bestemmingsplan Zuid, revitalisering winkelcentrum De Nije Nering
8. Vaststellen verslagen van informeren en besluiten van 27 augustus 2009.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

De voorzitter opent met een woord van stilte.

1. Installatie M.F. Strolenberg en afscheid E. Klok
De voorzitter heeft Klok toestemming gegeven aan tafel te zitten, maar wetstechnisch is Klok geen raadslid meer omdat hij is verhuisd.

De voorzitter staat stil bij het afscheid van Ewout Klok als raadslid en als fractievoorzitter van de VVD van de gemeenteraad van Hoogeveen. Spreker memoreert de reuring die Klok in de Hoogeveense politiek bracht tijdens de vorige verkiezingscampagne. Klok begon deze periode met een bijna compleet nieuwe fractie in de raad. Als ‘wethouder van buiten’ zou Klok terug kunnen komen in de Hoogeveense politiek, maar daar zit wel een verhuisplicht aan vast.
De voorzitter heeft nog niet zo veel met Klok gediscussieerd, maar zegt goede herinneringen te bewaren aan de gesprekken met de vertrouwenscommissie waar Klok deel van uitmaakte. Hij bedankt Klok voor de impulsen die hij aan de Hoogeveense politiek heeft gegeven en wenst hem succes. Als dank voor de aan de gemeenschap en de gemeenteraad bewezen diensten krijgt Klok de speld van de gemeente Hoogeveen opgespeld.

Klok spreekt enkele woorden bij zijn afscheid van de gemeenteraad en zegt in het Frans dat afscheid nemen een beetje doodgaan is: ‘partir c’est mourir un peu’. Aanvankelijk werd spreker gekozen tot voorzitter van de VVD en later tot fractievoorzitter. De VVD had één doel voor ogen: Hoogeveen. De VVD in Hoogeveen deed het goed. Nu neemt Klok afscheid van de grootste VVD-fractie ooit in Hoogeveen. Klok bedankt iedereen binnen zijn partij voor de gegeven steun. Klok noemt de besluitvorming in de politiek en zegt achteraf dat die niet snel kan gaan omdat het belang daarvoor te groot is, namelijk het belang van Hoogeveen en de meer dan 50.000 inwoners. Het werk van de raad wordt gewaardeerd.
Klok somt een aantal belangrijke Hoogeveense zaken op die soms landelijk de aandacht trokken, zoals de woontorens en de downburst.
De afgelopen periode is in de raad goed gediscussieerd en is de aanzet gegeven tot verdere dualisering. Spreker zegt tot de raadsleden dat zij lef hebben hier te willen zitten. Hij bedankt hen voor de strijd en de steun. Er is één gezamenlijk doel: Hoogeveen.
Klok bedankt het college van B en W en richt speciaal het woord tot Wietze van der Zwaag. Alle collegeleden nemen besluiten die gevoed zijn door hun passie voor Hoogeveen.
Klok bedankt Henk de Vries en zijn complete team en bedankt hen voor wat zij voor de fractie betekenden.
Klok bedankt de fractievoorzitters en richt een speciaal woord tot Rolien van de Belt en Hendrikus Loof. Klok wenst de leden van de VVD-fractie veel succes in de raad.
Klok bedankt zijn vrouw en kinderen voor de altijd aanwezige steun.
Klok bedankt de pers voor de kritiek en de lovende woorden.
Klok reikt aan alle genoemde ‘groepen’ een fles uit. Klok wenst burgemeester Koetje heel veel sterkte, hier in Hoogeveen en bovenal persoonlijk.

Steenbergen (VVD) spreekt enkele woorden als fractievoorzitter. Hij bedankt namens de fractie Ewout Klok voor zijn inzet. De fractie heeft veel waardering voor de manier waarop hij invulling gaf aan het fractievoorzitterschap. Spreker weet dat de VVD in de toekomst van Ewout Klok gebruik zal maken. Vooral van Ewout Klok met zijn passie voor Hoogeveen.

De voorzitter geeft het woord aan Hummel als voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven.

Hummel spreekt als voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven en zegt dat na enige discussie de geloofsbrieven van Strolenberg in orde zijn bevonden.

De voorzitter verzoekt Strolenberg binnen te leiden.

De voorzitter leest de verklaring voor:
“Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enig gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de gemeenteraad naar eer en geweten zal vervullen.”

Strolenberg: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.”

De voorzitter feliciteert Strolenberg en heet hem van harte welkom in de
gemeenteraad.

De voorzitter gaat naar aanleiding van de benoeming van Strolenberg in op de verantwoordelijkheden van het nieuwe raadslid. Naast de eed hoort daar een andere kant bij. Een raadslid heeft drie rollen. Ten eerste het geven van regels en het vaststellen van hoofdlijnen van beleid. Ten tweede het controleren van het bestuur en de organisatie. Volgens de voorzitter spelen daar rollen bij als integriteit, openheid, zorgvuldigheid en rechtvaardigheid. Vanzelfsprekend zijn die ingekleurd langs de lijnen van de politieke stromingen maar dit behoren de basisnormen te zijn die ook bij een raadslid horen. Ten derde is elk raadslid volksvertegenwoordiger, gekozen door de inwoners van Hoogeveen. Samen vormen de raadsleden de gemeenteraad van Hoogeveen. De raad is het hoofd van de gemeente. Natuurlijk is er ruimte voor persoonlijke inkleuring, maar centraal staat de afweging met het algemeen belang van de gemeente Hoogeveen. De voorzitter doet ook aan Strolenberg een oproep om die samenhang van rollen op een manier in te vullen die persoonlijk bij hem past. Verder roept spreker op om niet alleen in deze zaal maar ook naar de inwoners van Hoogeveen toe verantwoording af te leggen over wat in deze zaal wordt besloten in het belang van de inwoners van de gemeente Hoogeveen. De voorzitter wenst Strolenberg veel succes toe in zijn raadswerk.

2. Mondelinge vragen raad
Steenbergen (VVD) stelt vragen over permanente bewoning van recreatiewoningen op het Nuilerveld. Op 11 juni 2009 is per brief aan de raad medegedeeld dat permanente bewoning op het park Schoonhoven via een wijziging van het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. In de brief wordt gezegd dat hetzelfde voor de recreatiewoningen op het Nuilerveld nog niet mogelijk was, maar dat alles in het werk wordt gesteld dit alsnog te doen. Spreker vraagt om in het kader van het op te stellen nieuwe omgevingsbeleid dit te regelen en ook voor het Nuilerveld permanente bewoning mogelijk te maken.

Wethouder Van der Zwaag antwoordt dat dit zal gebeuren.

Steenbergen (Gemeentebelangen) stelt vragen over aan de fractie gemelde vernielingen in de voetbaldriehoek op het Bentinckspark. Is het college van deze vernielingen op de hoogte? Welke maatregelen treft het college? Bij dit laatste geeft spreker aan te hechten aan de bestaande openheid van het park.

Wethouder Smid antwoordt bevestigend op de eerste vraag: er zijn vernielingen aangericht. Er wordt langs meerdere sporen aan de oplossing van de problematiek gewerkt: de verenigingen, het jongerenwerk en politie en toezicht. Het is goed dat de velden worden gebruikt maar dat moet gebeuren binnen strenge kaders. Aan dat laatste wordt hard gewerkt.

3. Onderzoek verkoop bedrijventerreinen
Steenbergen (Gemeentebelangen) vraagt als fractievoorzitter het woord en deelt het volgende mee. Gemeentebelangen heeft na ampele overweging en na intern fractieberaad besloten excuses aan te bieden voor alle berichten die in de pers zijn verschenen en die hebben geleid tot onrust bij de bevolking, het ambtelijke apparaat, het college en in deze raad.

Loof (PvdA) vindt het groots van Gemeentebelangen.

Reinders (CDA) vindt het erg goed en is er erg blij mee. Spreker bedankt de rekenkamercommissie voor het rapport en de organisatie voor de gepleegde inzet en het verrichte werk. Het CDA is akkoord met de reactie van het college hoe met de aanbevelingen zal worden omgegaan.

Steenbergen (VVD) sluit zich kortheidshalve aan bij de woorden van de vorige twee sprekers.

Vos (ChristenUnie) sluit zich bij de vorige sprekers aan en neemt onder dankzegging de excuses van Gemeentebelangen in ontvangst.

Van de Belt (GroenLinks) vindt het prima dat excuses worden gemaakt en hoopt dat het voor de toekomst een gedragsverandering betekent.

De voorzitter stelt vast dat het rapport voor kennisgeving kan worden aangenomen en geeft de raad complimenten voor de manier waarop dit is afgerond.

4. Reglement van orde voor de raad, reglement voor het presidium en instructie voor de griffier
Dit punt wordt vanwege tijdgebrek verschoven naar de volgende raadsvergadering, het blok meningvormen.

5. Benoeming tot lid presidium E. van Heugten-Steenbergen
De voorzitter constateert dat de raad bij acclamatie instemt met de benoeming.

6. Vaststelling bestemmingsplan Landelijk gebied, deelplan Zuideropgaande 72/72a te Hollandscheveld
Het bestemmingsplan wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen door de raad vastgesteld.

7. Vaststelling bestemmingsplan Zuid, revitalisering winkelcentrum De Nije Nering
Van Regteren (VVD) zegt dat de fractie al in december 2007 tevredenheid uitsprak over een herziening van dit bestemmingsplan. Dit ondanks dat er toen al discussies en bedenkingen waren over het winkelvloeroppervlak en de levensvatbaarheid van het winkelcentrum, mede ingegeven doordat de vernieuwde detailhandelstructuurvisie voorlag.
Bij navraag heeft de fractie geconstateerd dat het grondvloeroppervlak gelijk is gebleven. Verder is discussie ontstaan over de mogelijkheid van twee supermarkten. De VVD is voor een vrije economische en dienstgerichte marktontwikkeling. De VVD is akkoord met de staat van wijzigingen en het gewijzigde bestemmingsplan.

Hummel (CDA) zegt dat de revitalisering een verbetering van het gebied is. Het oppervlak blijft ongwijzigd en er zijn geen zienswijzen ingediend. Het CDA is groot voorstander van het plan, het is een upgrading van het gehele gebied. Het is niet aan de raad te beslissen over de vestiging van supermarkten.

Wethouder Van der Zwaag kan zich vinden in de woorden van beide sprekers.

Het bestemmingsplan wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen door de raad vastgesteld.

8. Vaststellen verslagen van informeren en besluiten van 27 augustus 2009

De verslagen van informeren en besluiten van 27 augustus 2009 worden ongewijzigd door de raad vastgesteld.

De voorzitter sluit het blok besluiten en bedankt iedereen voor de inbreng en aanwezigheid.
 

error: Sorry..