Verslag besluiten raadsavond 11 juni 2009

Verslag besluiten raadsavond 11 juni 2009

Aanwezig: K.J. van der Laan (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, B. Boersma, J.W. Braam, J. Bruins Slot, H.B. Giethoorn, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, E.R. Klok, H. Loof, B. Okken, J.K. Otten, L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, J.H. Steenbergen, A.A. Steenbergen, J. Stoefzand, M. Tuit, G. Vos, W. Warrink, H. van de Weg en J.P. Wind (griffier).

Aanwezig namens het college: de wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen, K. Smid en W. van der Zwaag en de waarnemend gemeentesecretaris J.W. de Klein.

Afwezig met kennisgeving: de leden B. Bouwmeester, S. Brouwer, H. Siebering en H. Snippe.

De voorzitter meldt de ziekte van de heer Bouwmeester en wenst hem namens de aanwezigen beterschap.

1. Mondelinge vragen raad
Hiervan zijn geen meldingen binnengekomen.

2. Begroting 2010 GGD
Het voorstel is geen zienswijze in te dienen.

Stoefzand (Gemeentebelangen) heeft de indruk dat de organisatie redelijk op poten staat. Hij vraagt zich af of het opbouwen van 5% reserve voor een dergelijke instelling gangbaar is. Aangaande het acute huisvestingsprobleem oppert hij dat de gemeente Hoogeveen deze tegen huur- of koopprijs beschikbaar stelt.

Wethouder Poutsma zegt toe de raad over de reservevorming te informeren.
Hoogeveen is destijds in beeld gebracht voor de huisvesting. Om inhoudelijke redenen is gekozen voor centrale huisvesting in Assen. De verwachting was dat dit eerder gerealiseerd kon worden. Vandaar dat er wordt gesproken over een acuut probleem. Er gaan berichten dat het probleem niet meer zo acuut is. Zodra er berichten zijn, zal de raad op de hoogte worden gesteld.

Huijgen (PvdA) zegt dat de voorpublicatie en de toelichting helder waren. Wellicht kan de raad worden voorgelicht over de manier waarop naar de monitoring van de gezondheidszorg wordt gekeken.
Tijdens genoemde avond werd gevraagd of Hoogeveen standaardprotocollen heeft voor het diagnosticeren van legionellabesmetting. Voorts werd, in het kader van de Mexicaanse griep, iedereen gewaarschuwd de handen te wassen.

Wethouder Poutsma zal het compliment naar het bestuur van de GGD overbrengen.
Over de legionella zegt ze dat men voornemens is meer richting preventie te gaan werken.

De voorzitter constateert dat de raad geen behoefte heeft aan het indienen van een zienswijze.

 Vaststellen verslagen
Het verslag van 14 mei 2009 is pas uitgereikt en kan nog niet worden vastgesteld.
 Informeren 28 mei 2009. Dit verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
 Informeren commissiekamer 28 mei 2009 Wordt in de volgende vergadering vastgesteld.
 Meningsvorming en besluitenraadszaal 28 mei 2009
Okken (Gemeentebelangen) uit zijn ongenoegen over de verwarring over de te behandelen notulen. De informatie over het vliegveld is te summier weergegeven.
Okken heeft – gesteund door Van Regteren, van de VVD – een vraag gesteld. Dat komt in het verslag niet terug.
De voorzitter vraagt met een tekstvoorstel te komen als men een verslag wil aanpassen. De verslagen worden vervolgens vastgesteld.

Hiermee sluit de voorzitter de vergadering.

error: Sorry..