Verslag besluiten 21 januari 2010

Aanwezig: H. Koetje (voorzitter), J. Ballast, R.A. Berkenbosch, B. Boersma, L. Bouwmeester, J.W. Braam, S. Brouwer, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, K.J. van der Laan, H. Loof, B. Okken, J.K. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, H. Schoonheim-Lunenborg, F. Snippe, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, M. Tuit, G. Vos, W. Warrink, H. van de Weg en J.P. Wind (griffier).

Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen, K. Smid en W. van der Zwaag.

Afwezig met kennisgeving: R. van de Belt, J. Bruins Slot, L. Otten, H. Siebering en de gemeentesecretaris G.H. de Vries.

Verslag: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mondelinge vragen raad
3. Delegatie van enkele raadsbevoegdheden
4. Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken in de Wsw
5. Re-integratieverordening
6. Begroting 2010 van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen
7. Bestemmingsplan Clubaccommodatie Roeivereniging De Compagnie Te Hoogeveen
8. Milieuprogramma 2010
9. Verslag welstandsbeleid 2008
10. Begrotingswijziging nr. 2 Programmabegroting 2010
11. Begrotingswijziging nr. 3 Programmabegroting 2010
12. Begrotingswijziging nr. 4 Programmabegroting 2010
13. Vaststellen verslagen van 10 december 2009
14. Sluiting

De voorzitter verzoekt de leden van de raad een moment stilte in acht te nemen.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter deelt het volgende mee. Op voorstel van het presidium wordt besloten agendapunt 3 te schrappen. Er komt een nader voorstel, waarschijnlijk na de verkiezingen.
Er worden enkele moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. Die worden na punt 14 behandeld.

2. Mondelinge vragen raad
Snippe (PvdA) stelt vragen naar aanleiding van klachten over de aangelegde blindengeleidestrook in het centrum. Borden van winkeliers staan op of dicht bij de geleidestrook. Tegels zijn gebroken. Zo ontstaan gevaarlijke situaties voor de gebruikers. De fractie stelt de volgende vragen:
• Is het college op de hoogte van de problemen?
• Is inmiddels actie ondernomen of wordt deze ondernomen? Zo ja, wat houdt deze actie in?
• Wordt rekening gehouden met de problemen die terrassen kunnen geven in de Hoofdstraat-Noord? Er blijkt een minimale afstand nodig tussen terras en pand.

Wethouder Poutsma antwoordt dat het college op de hoogte is van de manier waarop winkeliers met hun terrasvergunning omgaan. Het toezicht ligt bij het centrummanagement. Het college zal dit punt doorgeven aan het centrummanagement. Kapotte tegels moeten worden gerepareerd.
De wethouder gaat in op het algemene beleid de toegankelijkheid van voorzieningen aan de Hoofdstraat te vergroten. In dat kader is de blindengeleidestrook aangelegd, in nauw overleg met betrokkenen.

Snippe zegt dat aan de Hoofdstraat-Noord de bibliotheek een belangrijke basisvoorziening is. Hij gaat ervan uit dat de dingen altijd in overleg met betrokkenen worden besproken, zoals de wethouder aangeeft.

Van Regteren (VVD) vraagt of de beoordeling van dit soort situaties, vooral vanwege terrassen, al bij de aanvraag van de precariovergunning kan plaatsvinden.

Wethouder Van der Zwaag merkt op dat de afspraak is dat de winkelier zijn borden mag plaatsen tussen zijn pui en de blindengeleidestrook. Het blijkt dat daar wel eens overheen wordt gegaan. Het is aan het centrummanagement hier iets aan te doen.

De voorzitter zal als portefeuillehouder Handhaving verzoeken corrigerend op te treden om de situatie feitelijk verbeterd te krijgen.

3. Delegatie van enkele raadsbevoegdheden
Dit punt is geschrapt.

4. Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken in de Wsw
De verordening wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

5. Re-integratieverordening
De verordening wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

6. Begroting 2010 van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen
De begroting wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

7. Bestemmingsplan Clubaccommodatie Roeivereniging De Compagnie Te Hoogeveen
Het bestemmingsplan wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

8. Milieuprogramma 2010
Steenbergen (VVD) heeft twee opmerkingen. De eerste gaat over duurzaam bouwen en de afbouw van de oude regeling. Wordt nog iets gedaan met de mensen die duurzaam hebben gebouwd en dit kunnen aantonen? Zijn de opbrengsten hiervan in de grondprijs verwerkt? Of is de gemeente hierover verantwoording verschuldigd?
De tweede opmerking gaat over afvalverwijdering. De gemeente Westerveld verwerkt het kunststofafval via achteraf scheiden. Wanneer kan Essent Milieu dat op dezelfde wijze? Is de gemeente Hoogeveen bereid te onderzoeken of dit goedkoper is dan het gescheiden ophalen van kunststoffen?

Stoefzand (Gemeentebelangen) leest op bladzijde 12 over afvalstoffen voor paasvuurverbranding. Spreker neemt aan dat hiervoor de regels in acht worden genomen.
Verder verzoekt spreker om informatie over de passage over het voortbestaan van de commissie Milieuhygiëne Vliegveld.
De centrumruit: worden de milieunormen gehaald in verband met de beperkt beschikbare gelden?
Fietsvoorzieningen: als gewerkt wordt aan de weg, zouden de fietsvoorzieningen moeten worden meegenomen.

Hiemstra (CDA) wil het college uitdagen de volgende keer met een ambitieuzer milieuprogramma te komen dat tevens beter is ingevuld. Er worden keuzes gemaakt vanwege de beperkte beschikbare capaciteit, maar onduidelijk is hoeveel capaciteit nodig is om alles te doen. Dit zou er de volgende keer in moeten staan.
Handhavingsbeleid: er worden keuzes gemaakt bij welke bedrijven wel en bij welke niet wordt gehandhaafd. Waarop zijn deze keuzes gebaseerd? Het oude handhavingsbeleid bestaat niet meer. Om beter te kunnen sturen, heeft de raad een nieuw handhavingsbeleid nodig.
Verbreding: kan het milieuprogramma worden verbreed naar andere taakvelden in verband met de omgevingsvergunning?
Tijdstip van vaststelling: vorig jaar is toegezegd dat het programma tegelijk met de begroting zou worden vastgesteld. Dat is nu niet gelukt, maar het CDA wil vasthouden aan deze toezegging.

Wethouder Poutsma reageert:
• Tijdstip van vaststelling: het milieuprogramma was gereed op het moment van de begrotingsbehandeling. Een aantal punten ontbrak echter omdat daarover geen besluitvorming had plaatsgevonden. De toezegging blijft gehandhaafd.
• Het milieuprogramma als groeimodel: wat de gemeente doet, wordt opgeschreven en voldoet aan de wettelijke eisen. Er staat dus niet in wat de gemeente niet doet. Zou dat wel gebeuren, dan zou het een beleidsstuk zijn met keuzemogelijkheden. De wethouder worstelt hiermee maar geeft de voorkeur aan de huidige opzet.

Hiemstra ziet graag deze afweging terugkomen evenals de verbreding naar andere beleidsvelden, ook als hier niet voor wordt gekozen. Spreker wil meer afrekenbare doelen zien en ziet het graag smarter.

Wethouder Poutsma zegt dat de raad de keuzes al eerder heeft gemaakt, en dat het college niets anders doet door dit op te schrijven.
• De oude DuBo-regeling: de vraag van de VVD wordt uitgezocht.
• Commissie Milieuhygiëne: in de nieuwe regelgeving is de commissie niet meer verplicht.
• Kunststofinzameling: de wethouder schetst een stukje geschiedenis, de raad heeft dit ontvangen. De ontwikkeling bij Essent Milieu was niet zo snel dat de nascheiding per 1 januari 2010 kon starten. Dat is niet gelukt, Essent gaat door met ontwikkelen. Het inzamelen is beter dan niets doen. Het geldt voor drie jaar en de gemeente krijgt er geld voor. Maar liefst 90% van de inwoners doet mee en dat is positief.

De voorzitter gaat in op de vraag over de handhaving bij verschillende typen bedrijven. Het heeft te maken met een landelijke categorie-indeling. De raad ontvangt nog voor de verkiezingen nadere informatie over de landelijke opzet. Dit is iets later dan spreker aanvankelijk had toegezegd.

Wethouder Bargeman gaat in op de vraag over de centrumruit. De gemeente heeft een jaar uitstel gekregen. Het moet passen in de ontwikkelingen bij de Hoofdstraat-Zuid. Volgens de wethouder past dat en voldoet de gemeente aan de beloftes van het ministerie. Over een jaar kan de ruit worden afgerond.

Het milieuprogramma wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

Toezeggingen wethouder Poutsma:
De oude DuBo-regeling: de vraag van de VVD wordt uitgezocht

Toezegging burgemeester Koetje:
De raad ontvangt voor de verkiezingen informatie over handhaving bij typen bedrijven en de landelijke categorie-indeling.

9. Verslag welstandsbeleid 2008
Okken (Gemeentebelangen) brengt andermaal de burgerparticipatie in de commissie naar voren. Spreker complimenteert de wethouder dat dit na drie jaar is geregeld en ziet graag dat het burgerlid al in 2010 in de commissie wordt opgenomen.
Wanneer kan de raad de bijbehorende wijziging van de Bouwverordening ontvangen?

Hummel (CDA) gaat in op het beoogde resultaat: 85% is de eerste keer al doorgegaan. Openbaarheid en correctheid zijn van belang richting de inwoners. Dit moet ook in het landelijk gebied.
Ruimte voor Ruimte: er staat dat maatwerk wordt geleverd. De fractie ontvangt signalen dat de welstandstoets niet inzichtelijk is. Hoe zit dit?
De meters: wat is hiervan bekend? Het speelt op provinciaal niveau.
Staltypen: bij beeldcriteria is gelijke maatvoering gewenst. De bijlage is onduidelijk. Het moet aansluiten bij bestaande bebouwing. Waarom de extra randvoorwaarde, want stallen zijn ’s avonds en ’s nachts niet verlicht.
Kortom: de regels moeten praktisch blijven.

Van Regteren (VVD) is het met de laatste opmerking van Hummel eens. Er moet niet krampachtig worden omgegaan met regels bij de bouw van stallen.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat de deelname van het burgerlid zo snel mogelijk via de Bouwverordening wordt vastgelegd. Samen met Drents Plateau wordt gekeken naar de ervaring hoe het burgerlid het beste kan deelnemen aan de commissie.
Ruimte voor Ruimte: na de evaluatie van de welstandsnota dit jaar zullen richtlijnen worden opgesteld. De signalen die het CDA bereiken, heeft de wethouder niet ontvangen.
De stallen: de inpassing in het landschap is een zeer belangrijk punt. Met de huidige richtlijnen kan men goed stallen realiseren, de wethouder hoort geen klachten.

Hummel vraagt of de wethouder bedoelt: aansluitend aan de bestaande bouw.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat per geval moet worden gekeken, dat de ondernemer er goed mee uit de voeten moet kunnen en dat het belangrijk is dat het landschap goed intact blijft.

Het verslag wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad goedgekeurd.

10. Begrotingswijziging nr. 2 Programmabegroting 2010
Vos (ChristenUnie) zegt dat de fractie volledig voor aanleg van het P&R-terrein is, het is belangrijk in verband met de intercitystatus. Wordt het terrein duurzaam aangelegd, ingericht en duurzaam verlicht?

Snippe (PvdA) sluit zich aan bij de opmerking van Vos dat het terrein belangrijk is voor Hoogeveen en de intercitystatus.

Wethouder Bargeman zegt dat de armaturen voor de verlichting waarschijnlijk al zijn besteld zodat Led-verlichting niet meer mogelijk is. De NS gaat over de verlichting en het blijkt dat met Led-verlichting de seinen moeilijk worden gezien.

De begrotingswijziging wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad goedgekeurd.

11. Begrotingswijziging nr.2 programmabegroting 2010
Strolenberg (VVD) vraagt hoe het mogelijk is dat de vervanging van de brug niet in de begroting staat. Komt er nog een begrotingswijziging voor de Noordwegbrug?

Huijgen (PvdA) vindt de voorgelegde begrotingswijziging erg vreemd: hoe kan het dat deze bruggen zo lang in gebruik zijn gebleven zonder dat ze voldoen? Dat de brug slecht is, is al langer bekend, en spreker wijst op de mobiliteitsvisie waarin de klachten over de brug zijn verwoord. Zijn er voor de bruggen net als bij de wegen wel periodieke inspectierondes? Spreker hoort graag de toezegging dat bruggen en kunstwerken net als wegen regelmatig worden geïnspecteerd.

Reinders (CDA) sluit aan bij de vraag van de VVD over de financiering: waarom gebeurt dit uit de algemene middelen?

Stoefzand (Gemeentebelangen) sluit aan bij de vraag over financiering uit de begroting. Hij hoort graag een nadere toelichting over eventueel afsluiten van de Noordwegbrug.

Wethouder Bargeman kan nu niet zeggen hoe vaak kunstwerken worden geïnspecteerd. Nadat de begroting was vastgesteld, kwam de informatie over de kapotte brug in de andere gemeente beschikbaar. Daarop ging de wethouder in overleg met bewoners rond de twee bruggen. Het ziet er nu naar uit dat alleen de Haarwegbrug moet worden vervangen. De eventuele vervanging van de tweede brug kan via de begroting of de voorjaarsnota worden geregeld. Omdat zwaar verkeer over de brug blijft gaan, is deze begrotingswijziging zo snel mogelijk door het college aan de raad voorgelegd.

Strolenberg is verbaasd dat de wethouder zegt de informatie pas na de begroting te hebben gekregen. In augustus werd onderzoek aan de brug verricht, waarover op 9 september in Het Torentje werd bericht.

Wethouder Bargeman is bereid dit precies uit te zoeken. Het college heeft het bij de begroting niet met opzet vergeten, dat is helder.

Huijgen blijft het vreemd vinden dat bruggen anders worden beoordeeld dan wegen en dat het blijkbaar kan voorkomen dat bruggen langere tijd in slechte staat blijven. Welke garantie is er dat dit niet opnieuw kan gebeuren?

Wethouder Bargeman zegt toe de raad een brief te sturen met informatie over periodieke inspecties van kunstwerken. De garantie die Huijgen vraagt, kan de wethouder zonder deze informatie nu niet geven.

Reinders wijst erop dat de financiering uit de algemene middelen gebeurt. Vanwege de komende bezuinigingen moet hier voorzichtig mee worden omgegaan. Financiering uit de reguliere middelen is beter maar is blijkbaar niet mogelijk. De fractie gaat wel akkoord.

Steenbergen (Gemeentebelangen) sluit aan bij de opmerking van Reinders en vraagt inzicht in de stand van de algemene reserve. Er wordt nu met deze twee begrotingswijzigingen 0,5 miljoen euro uitgehaald.

Wethouder Bargeman geeft nadere uitleg. Het investeringsplafond voor 2010 en daarna is 19 miljoen euro per jaar. Bij de voorjaarsnota krijgt de raad informatie over de precieze omvang van de investeringsprojecten. Omdat door deze voorliggende projecten het plafond met 0,5 miljoen wordt verhoogd, zullen enkele projecten moeten worden doorgeschoven. Dat wordt bij de voorjaarsnota aangegeven. Elk jaar is er sprake van dat projecten worden doorgeschoven. Binnenkort ontvangt de raad een voorstel over aanpassing van de Riegshoogtendijk, dat wordt op dezelfde manier gedaan. Dat is dus niets nieuws.

Steenbergen (Gemeentebelangen) gaat ervan uit dat dit doorschuiven binnen hetzelfde programma gebeurt.

Wethouder Bargeman zegt dat dit in het geval van deze bruggen moeilijk is omdat er in het programma Bereikbaar voor 2010 geen grote projecten zijn opgenomen. Dat komt omdat voor 2010 de investeringsgelden naar onder andere de Hoofdstraat-Zuid gaan.

De voorzitter stelt vast dat het bij de voorjaarsnota aan de orde komt.

Steenbergen (Gemeentebelangen) is nog niet tevreden met de uitleg en komt erop terug.

Toezegging wethouder Bargeman:
De raad ontvangt nadere informatie waarom de vervanging van de Haarwegbrug niet in de begroting is opgenomen en hoe vaak periodieke inspecties van kunstwerken plaatsvinden.

12. Begrotingswijziging nr. 2 Programmabegroting 2010
Schoonheim (CDA) constateert dat de nieuwe beleidsregels betekenen dat een aantal beroepskrachten weggaat bij projecten zoals het Maatjesproject. Het is goed dat dit nu vanuit één punt wordt gedaan. Het kan echter gevolgen hebben voor mensen die via een project gebruikmaken van een professional. Het CDA verzoekt er bij de overdracht naar de SWW goed rekening mee te houden en er bij de evaluatie op te toetsen of het goed is gebeurd.

Van Heugten (VVD) krijgt graag de toezegging dat de evaluatie over een jaar bij de raad ligt. Over het geld dat aan de mantelzorgcomplimenten wordt uitgedeeld: vierduizend mantelzorgers krijgen het financiële compliment. De VVD verzoekt er goed op toe te zien dat dit bij de mantelzorgers terechtkomt.

Stoefzand (Gemeentebelangen) zegt dat de eerder vanavond verstrekte informatie veel helderheid heeft gegeven. Bij de overdracht naar de SWW mogen cliënten niet de dupe worden. Spreker hoopt dat het een succesvol plan gaat worden.

Wethouder Poutsma zegt dat het verzoek van VVD en CDA over de overdracht volstrekt helder is en wordt meegenomen. De evaluatie: de wethouder zegt toe dat de raad op de hoogte wordt gehouden, op welke manier is nog niet te zeggen.
Waar gaat het mantelzorgcompliment naartoe: dat zijn de mensen die betrokken zijn bij de cliënten van het Zorgloket. Op een nadere vraag van Van Heugten: de cliënten van het Zorgloket zorgen er zelf voor dat de mantelzorgers de bonnen krijgen.

Van Heugten is verbaasd: dit staat niet zo in het stuk.

Wethouder Poutsma zegt dat dit door de organisaties in de werkgroep Mantelzorg van de Wmo is voorgesteld.

Toezegging wethouder Poutsma:
De wethouder zegt toe dat de raad op de hoogte wordt gehouden over de overdracht van de beroepskrachten naar de SWW; op welke manier dat gebeurt, is nog niet te zeggen.

13. Vaststellen verslagen van 10 december 2009
De verslagen meningvormen raadzaal, meningvormen commissiekamer 1 en besluiten van 10 december 2009 worden ongewijzigd vastgesteld.

Hiemstra zegt dat de verslagen wat minder belangrijk zijn omdat er geluidsbanden zijn. Spreker maakt een opmerking naar aanleiding van het verslag meningvormen raadzaal, bladzijde 13: er is nooit een reserve onderhoud graven geweest. Er is wel een reserve geweest voor mensen die het onderhoud van de graven hebben uitbesteed aan de gemeente. Dit potje bestaat inmiddels niet meer.

Wethouder Poutsma zegt dat de opmerking van Hiemstra klopt.

13b. Motie over hondenpoep en motie over Haïti
Hiemstra merkt op dat de motie over hondenpoep een motie van Otten is. Hij is vanavond verhinderd. De motie wordt geprojecteerd op het scherm.
Leerlingen van de Juliana van Stolbergschool hebben onlangs een brief gestuurd over de overlast van hondenpoep. Het probleem speelt overal. Er zijn op verschillende plekken hondenhaltes en hondenuitlaatplaatsen. Eigenaren zijn verantwoordelijk voor hun honden. Er is iets aan te doen middels een aanpassing van de APV. Het CDA stelt het middel van de bestuurlijke strafbeschikking voor en roept het college op met een wijzigingsvoorstel voor de APV te komen zodat kan worden opgetreden bij overlast.

Steenbergen (VVD) verneemt graag eerst de mening van het college over de meest eenvoudige manier van handhaven. De inwoners hebben in het huidige beleid een eigen verantwoordelijkheid. Misschien is preventief optreden al voldoende.

Loof (PvdA) zegt dat het inderdaad ergernis nummer 1 is. De PvdA is verbaasd over het voorstel om extra regels in de APV op te nemen. Hij is dat niet gewend van het CDA. Daarnaast zal vast meespelen dat het verkiezingstijd is.
Er zijn goede ervaringen met het bestrijden van de overlast in wijken die geherstructureerd zijn. Dat werkt en is het beste, dus moet dit samen opgelost worden. Dat is beter dan nieuwe regels in de APV. Spreker verneemt graag de mening van het college.

Stoefzand (Gemeentebelangen) zegt dat het een bekend probleem is. Dat blijkt ook bij de recreatievaart aan de Hoogeveensche Vaart zo te zijn. Daarna speelt het probleem van de kattenpoep. Spreker vraagt wat een bestuurlijke strafbeschikking precies inhoudt. De vraag is hoe kan worden gehandhaafd. Gemeentebelangen deelt de zorg.

Vos (ChristenUnie) sluit aan bij de PvdA die zei dat het een sympathiek ogende motie in verkiezingstijd is. De fractie erkent het probleem. Is dit het juiste middel? Het grote probleem is de handhaving. Als dit niet lukt, moeten geen nieuwe regels worden opgesteld. Als het wel handhaafbaar is, moet de nota Handhaving meteen worden gewijzigd. Dat speelt nu niet. Spreker wijst op de goede voorbeelden in de praktijk, waar ook Loof naar verwees. Spreker noemt de wijk Aardenburg waar kinderen een belangrijke rol hebben gespeeld. Dat werkt, en is een betere oplossing. Het gedrag verbetert. Het is een betere aanpak dan de motie.

Wethouder Poutsma zegt dat het alles met het leefbaar houden van de stad te maken heeft. Wat te doen als mensen zich niets aantrekken van de al aanwezige uitlaatplekken en de mogelijkheid zakjes te gebruiken? Waarom lukt het in de ene wijk wel en in de andere niet? De eigen verantwoordelijkheid van de mensen staat voorop. De voorzieningen die er zijn, blijken wel te werken. Het moet bij de mensen regelmatig worden opgefrist. Buurten kunnen de gemeente vragen om een gerichte opfrisactie, daar is geen wijziging van de APV voor nodig. Kortom: het college erkent het probleem maar ontraadt deze motie.

De voorzitter voegt als portefeuillehouder het volgende toe. Met het toevoegen van regels aan de APV wordt de handhaafbaarheid niet verbeterd. Het college heeft moeite met de uitspraak in de motie dat de overlast tot een minimum wordt beperkt: dat kan het college niet waarmaken. De capaciteit op het gebied van handhaafbaarheid wordt voor vele zaken ingezet. Een gerichte actie op verzoek, in een specifieke buurt, is op zich geen probleem. Dat kan met de huidige APV al. Dat kan niet voor de gehele gemeente zoals de motie wil. Dan moet de raad zeggen op welke terreinen minder moet worden gehandhaafd. Het gaat om de pakkans.

Hiemstra vindt de reactie van het college jammer. Spreker betwijfelt of met de huidige APV gerichte acties in buurten mogelijk zijn. Loof sprak over voorzieningen en eigen verantwoordelijkheid, en toch lukt het niet. De betrouwbare overheid is in het geding. Waar de situatie uit de hand loopt, moet worden ingegrepen. Gericht optreden is prima. Spreker vraagt de raad de motie nog een keer in overweging te nemen.

Steenbergen (VVD) zegt dat extreme situaties moeten worden aangepakt. Hij verzoekt het college de al bestaande mogelijkheden van de APV op een rij te zetten en erop terug te komen.

Loof noemt als voorbeeld de invoering van de 30 km-zones. Ook daar gebeuren soms gerichte acties in de wijken en dat werkt. Er zijn opfrismomenten nodig, steeds opnieuw. Als het niet lukt in een bepaalde wijk, moet de gemeente helpen door een wijkagent in te zetten. Een wijk kan leefregels maken. Spreker noemt de wijk van de Juliana van Stolbergschool waar een herstructurering bezig is. Daar kan een nieuw begin worden gemaakt.

Hiemstra zegt dat het CDA wil doorpakken als mensen niet willen.

Vos is voor de aanpak zoals door de wethouder geschetst. De argumenten van de burgemeester over de handhaving spelen mee. Klopt het wat de burgemeester zegt dat er voldoende regels in de APV staan, of heeft het CDA gelijk? Als de burgemeester gelijk heeft, is de motie overbodig. Als Hiemstra gelijk heeft, ziet de ChristenUnie graag een initiatief van het college om handhaving via gerichte acties mogelijk te maken.

Steenbergen (VVD) ondersteunt dit laatste.

Stoefzand zegt dat Vos het goed heeft verwoord. Als de huidige regels in de APV voldoende zijn, is de motie niet nodig. Anders moet worden bezien welke aanvullende regels nodig zijn om extreme situaties aan te pakken. Dat moet wel steeds samen met de buurtbewoners gebeuren en moet regelmatig worden herhaald via het opfrissen.

De voorzitter zegt dat in ieder geval de bestuurlijke boete en strafbeschikking niet goed zijn geregeld in de APV. Dat kan beter en heeft met nieuwe wetgeving te maken. Het is belangrijk om te weten wat met de huidige APV kan. De voorzitter stelt voor de motie aan te houden zodat het college binnen twee weken inzicht kan geven in de artikelen in de APV. Als het nodig is, moeten extra regels worden gemaakt om zo de burger het vertrouwen te geven dat het kan worden aangepakt.

Motie Haïti

Loof dient namens CDA, ChristenUnie en de PvdA een motie in die het college verzoekt om vanuit de gemeente een bedrag van 1 euro per inwoner over te maken naar de gezamenlijke hulporganisaties in verband met de ramp die Haïti heeft getroffen. Het initiatief komt uit het college. Spreker roept de andere twee fracties op de motie te ondersteunen.

Van Heugten zegt dat deze ramp de VVD niet onberoerd laat, dat geldt voor iedereen. De regering maakt al een gebaar. De VVD had over een gebaar vanuit Hoogeveen graag met de andere partijen gesproken. De VVD is voor een andere manier dan geld overmaken, namelijk de handen uit de mouwen steken. De Hoogeveners hebben vast al veel gedaan. De fractie vindt het jammer dat alleen deze mogelijkheid is bekeken en dat dit al op voorhand is beslist.

Steenbergen (Gemeentebelangen) kan zich geheel vinden in de woorden van Van Heugten. De communicatie over de motie naar de partijen is erg divers verlopen en dat vindt spreker erg vreemd en kwalijk. De motie is sympathiek en wordt gesteund door de fractie.

De voorzitter voelt zich door de opmerking van Steenbergen over de communicatie aangesproken en geeft uitleg. Gistermiddag heeft de voorzitter alle fractievoorzitters een mail met het voorstel gestuurd. Verschillende fracties hebben gereageerd waaronder de VVD. Blijkbaar heeft de mail Steenbergen van Gemeentebelangen niet bereikt. De voorzitter zegt dat hij niet kan worden beticht van onzorgvuldige communicatie.

Steenbergen (Gemeentebelangen) zegt de mail niet te hebben ontvangen. Mogelijk is een oud mailadres gebruikt.

De voorzitter zegt de gebruikelijke lijst met mailadressen te hebben gebruikt.

Steenbergen (Gemeentebelangen) zegt de motie vandaag van een collega-fractievoorzitter te hebben ontvangen. Spreker heeft daarna contact met de griffie opgenomen en de motie op zijn werkadres toegestuurd gekregen.

De voorzitter voegt toe dat in de mail van gistermiddag de mogelijkheid van overleg was aangegeven. Daarom is niet verzocht, vandaar dat geen overleg is geweest en deze motie zo in behandeling komt.

Vos vindt het jammer dat de VVD, die de motie wel heeft ontvangen, zegt dat alles al beklonken en besloten is. Deze motie is volstrekt transparant en open gecommuniceerd waarop iedereen met respect voor zijn eigen mening kon reageren. Spreker hecht eraan dit te zeggen.

Steenbergen (VVD) zegt dat de mail netjes is ontvangen en dat de VVD erop heeft gereageerd, met in het achterhoofd de discussie in de raad.

Vos heeft zijn woorden gericht tot Van Heugten die stelde dat de motie was dichtgetimmerd. Van Heugten gebruikte de vergelijking met de woontoren en spreker werpt die vergelijking verre van zich. Dat is volstrekt niet aan de orde.

Loof zegt zijn inleidende woorden iets te zwaar te hebben aangezet. Hij stelt het op prijs als ook de VVD en Gemeentebelangen hun naam onder deze motie zetten.

Steenbergen (Gemeentebelangen) kan zich hierin volledig vinden, zo waren zijn eerdere woorden bedoeld. Gemeentebelangen steunt de motie volledig.

De voorzitter constateert dat de motie unaniem wordt onderschreven. De motie wordt uitgevoerd en het geld wordt overgemaakt en de voorzitter gaat ervan uit dat de raad lering trekt uit deze discussie, indachtig de woorden van de VVD.

De motie Haïti wordt zonder hoofdelijke stemming door alle fracties onderschreven en unaniem door de raad aanvaard.

Toezegging burgemeester:
Het college komt binnen twee weken met een nader inzicht in de artikelen in de APV. Als het nodig is, moeten extra regels worden gemaakt om overlast door hondenpoep aan te pakken.

14. Sluiting
De voorzitter sluit het blok besluiten.

error: Sorry..