Verslag besluiten 24 september

Aanwezig: H. Koetje (voorzitter), Jan Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, B. Boersma, L. Bouwmeester, J.W. Braam, S. Brouwer, J. Bruins Slot, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, K.J. van der Laan, H. Loof, J.K. Otten, L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, H. Schoonheim-Lunenborg, H. Siebering, F. Snippe, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, G. Vos, W. Warrink, H. van de Weg en J.P. Wind (griffier).

Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, K. Smid en W. van der Zwaag.
 
Afwezig met kennisgeving: de leden B. Okken, M. Tuit, wethouder A. Poutsma-Jansen alsmede de gemeentesecretaris G.H. de Vries.

Verslag: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:

1. Mondelinge vragen raad
2. Onteigening noordelijke helft van het bedrijventerrein Riegmeer
3. Vaststellen programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten
4. Vaststellen reglement van orde voor de raad, wijziging reglement voor het presidium en instructie voor de griffier
5. Vaststellen begrotingswijziging nr. 11
6. Vaststellen verslagen raadsavond van 10 september 2009.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

1. Mondelinge vragen raad
Van de Belt (GroenLinks) stelt vragen over de situatie bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Er is een grote toeloop en de wachttijden zijn al bijna twaalf weken. Spreker vindt dat erg lang. Daarnaast zijn er berichten met verontrustende verhalen over bestaande klanten omdat hun rekeningen niet betaald worden. De post van begin juni zou nu pas behandeld worden. Mensen met een schuldregeling zijn hiervan de dupe.
Spreker vraagt het college of de zorgen van GroenLinks worden gedeeld. Welke acties heeft het college al ondernomen of gaat het college nog ondernemen om hier iets aan te doen?

Wethouder Smid zegt dat het college de zorgen deelt over de lengte van de wachtlijst. Dat heeft alles te maken met het grote beroep dat op de GKB wordt gedaan. De wethouder heeft de vorige vergadering al gezegd dat dit niet heeft te maken met de economische crisis. Het kan nog veel erger worden. De GKB gaat het medewerkersbestand uitbreiden, ook met tijdelijke krachten. Dat kost enige tijd. Het probleem van de wachtlijst is niet zomaar opgelost. De GKB is gestart met gesprekken met de 21 aangesloten gemeenten. Het Rijk stelt mogelijk geoormerkte middelen beschikbaar voor schuldhulpverlening.
De vraag over bestaande klanten is nieuw voor de wethouder en hij zal daarover contact opnemen met de GKB. De wethouder zal de raad hierover schriftelijk informeren.
Kortom: naast meer medewerkers zijn meer middelen nodig om de wachtlijsten terug te dringen. De GKB helpt mensen in noodsituaties wel direct.

Van de Belt is blij dat er aandacht voor het probleem is en hoopt dat de mensen die het betreft goed worden geholpen.

Schoonheim (CDA) vraagt of het punt terugkomt bij de begroting omdat de wethouder spreekt over meer middelen.

Wethouder Smid antwoordt ontkennend: de bijdrage van de gemeente is afhankelijk van het aantal mensen dat vanuit de gemeente een beroep doet op de GKB. Spreker wees op de geoormerkte rijksmiddelen, waarover trouwens nog geen duidelijkheid bestaat.

Van de Belt stelt een vraag over het extra bedrag van 153 miljoen euro dat het Rijk inzet om overlast en verloedering in wijken te bestrijden. Is het college hiervan op de hoogte? Wat gaat het college doen om een deel van het geld naar Hoogeveen te halen?

Wethouder Smid zegt schriftelijk te zullen antwoorden. Er is niets bekend over de verdeling.

Van de Belt vindt dat te passief.

Wethouder Smid zegt dat het college zich altijd inspant om middelen binnen te halen.

Berkenbosch (VVD) zegt dat meestal een verdeelsleutel wordt toegepast.

De voorzitter heeft gelezen dat de middelen vooral voor grote steden en achterstandswijken zijn bedoeld. Dit zal worden uitgezocht.

Van de Belt zegt dat enkele wijken in Hoogeveen er zo voor in aanmerking zouden komen.

De voorzitter zegt dat dit niet betekent dat het geld binnenkomt. Het college is volop met die wijken bezig.

Reinders (CDA) zegt informatie te hebben gekregen waaruit blijkt dat de Oranjebuurt, de Verzetsbuurt en de Zeeheldenbuurt gezamenlijk voor dit project worden aangemeld.

Boersma (CDA) stelt een vraag over de situatie bij de brandweervrijwilligers. Spreker heeft kennisgenomen van de notitie ‘Passie met een gouden rand’ van de Vakvereniging Brandweervrijwilligers. De notitie vraagt aandacht voor de positie van de brandweervrijwilliger. De afgelopen jaren zijn veel vrijwilligers met het werk gestopt: er zijn ongeveer 1000 meer vertrokken dan er nieuwe zijn bijgekomen. Volgens de vereniging kan dit verschillende oorzaken hebben. De notitie zegt dat de oplopende opkomsttijd niet op het conto van de vrijwilliger mag worden bijgeschreven. Uit onderzoek blijkt dat de verwerkingstijd van meldingen bij brand bij de regionale meldcentrales tussen 2001 en 2007 is opgelopen van 1 naar 4,9 minuten.
Het CDA vindt het in de notitie geschetste beeld zorgelijk en stelt de volgende vragen:
• Kent het college de genoemde notitie?
• Is het geschetste beeld van toepassing op de situatie in Hoogeveen en andere Drentse gemeenten?
• Het gaat vooral om het gebrek aan instroom en de verwerkingstijd van de meldingen in relatie tot de opkomsttijd. Als dit beeld voor Hoogeveen geldt, welke acties of maatregelen staan dan op stapel?
• Staat de inzet van de Hoogeveense brandweer en daarmee de veiligheid onder druk?

De voorzitter antwoordt dat hij de notitie nog niet heeft gelezen. De notitie is gisteren aan de orde geweest in het ab van de Veiligheidsregio Drenthe. Het beeld in de notitie over te weinig instroom ten opzichte van de uitstroom is bepaald niet van toepassing op Hoogeveen en Drenthe. In 2008 zijn in Drenthe dertien vrijwilligers uitgetreden waarvan twee in Hoogeveen. De twee personen in Hoogeveen zijn verhuisd.
Sinds 2002 zijn de kwaliteitseisen verhoogd waardoor oefen- en opleidingslasten voor de vrijwilligers enorm zijn toegenomen. Dit wordt in Zuidwest-Drenthe en in Drenthe onderkend; er wordt daarom gekozen voor maatwerkoplossingen. De verwerkingstijd in Drenthe is licht gestegen en ligt op twee minuten. Dat is binnen de norm. De opkomsttijd is in ruim 80% van de gevallen binnen de norm van vijftien minuten. De conclusie is dat er voor Hoogeveen en voor geheel Drenthe geen reden tot zorg is.
Het korps Hoogeveen houdt regelmatig wervingsacties. Er is geen acute behoefte aan vrijwilligers behalve bij de duikploeg. Gesprekken lopen om dit op te lossen. De inzet van de Hoogeveense brandweer, en daarmee de veiligheid, staat niet onder druk.

Boersma vindt dit een positief beeld en hoopt dat dit nog lang zo blijft. Er is altijd aandacht voor werving nodig, ook in verband met de vergrijzing bij het korps Hoogeveen.

Toezeggingen wethouder Smid:
De vraag of bestaande klanten de dupe zijn van de situatie bij de GKB wordt schriftelijk beantwoord.
De raad ontvangt schriftelijke informatie over de toedeling van de extra rijksmiddelen voor bestrijding van overlast en verloedering in wijken en over de vraag of Hoogeveen hiervoor in aanmerking komt.

2. Onteigening noordelijke helft van het bedrijventerrein Riegmeer
Otten (CDA) vindt het jammer dat uiteindelijk besloten moest worden tot onteigening. De fractie had gevraagd om zoveel mogelijk tot een minnelijke schikking te komen. Spreker heeft zeker de indruk dat dit is geprobeerd omdat er op bepaalde punten resultaten zijn bereikt.
Het CDA steunt het voorstel, om zo maatregelen te kunnen nemen om Riegmeer te realiseren.

Van de Belt zegt dat GroenLinks zoals gebruikelijk tegen dit soort voorstellen zal stemmen.

Wethouder Bargeman zegt dat er inderdaad al veel via overleg en minnelijke schikking tot stand is gebracht. Tot de daadwerkelijke onteigening blijft dat de plicht van het college, en het college zal dat zeker doen.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming met de stem van GroenLinks tegen door de raad aangenomen.

3. Vaststellen programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten
De voorzitter geeft het woord aan Vos.

Vos spreekt namens de commissie, die bestaat uit A. Steenbergen, Hiemstra en Vos. In het bijgaande voorstel moet een correctie worden gemaakt: bovenaan bladzijde 16 moet ‘20%’ worden veranderd in ‘30%’, waar het gaat over de wegingsfactor.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

4. Vaststellen reglement van orde voor de raad, wijziging reglement voor het presidium en instructie voor de griffier
Stoefzand (Gemeentebelangen) zegt dat Gemeentebelangen kan instemmen met de uitleg die de burgemeester in meningvormen heeft gegeven.
Spreker geeft het standpunt van de fractie bij de verschillende punten:
• ingestemd wordt met het organiseren van Schoonhoven 2;
• ‘de waan van de dag’ kan worden veranderd in ‘de actualiteit van de dag’;
• ingestemd wordt met het schrappen van artikel 53 onder de voorwaarde dat ieder raadslid zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot de mobiele telefoons;
• de fractie stemt in met de uitleg van de burgemeester bij artikel 37;
• artikel 17: Gemeentebelangen vindt de rol van de voorzitter erg belangrijk. De situaties met insprekers moet goed worden aangevoeld.

Steenbergen (VVD) zegt dat de VVD gezien de uitleg van de voorzitter van het presidium en gezien het feit dat er in de toekomst verder wordt gesproken over verbeteringen, geen behoefte heeft aan de amendementen. De fractie stemt in met het reglement van orde. Als het goed is, verdwijnt het stuk in de kast en komt het er alleen uit bij eventuele wijzigingen.
De VVD stemt in met het voorliggende voorstel.

Huijgen (PvdA) zegt dat de PvdA achter het betoog van de portefeuillehouder staat en geen behoefte aan wijzigingen heeft.

Hiemstra (CDA) wil de 30 minuten in artikel 17 laten staan. Voor het overige heeft spreker in meningvormen het CDA-standpunt al gegeven.

Van de Belt zegt dat er geen meerderheid is om de 30 minuten als maximumspreektijd te laten vallen. Het amendement wordt ingetrokken.
Artikel 53: Spreker begreep van de burgemeester dat het artikel kon worden ingetrokken om het daarmee aan ieders verantwoordelijkheid over te laten.

De voorzitter wil dan nu meteen wel afspreken dat de mobiele telefoons in de raadzaal worden uitgezet of op ‘stil‘ staan.

Van de Belt stemt hiermee in. Het amendement van GroenLinks om de woorden ‘waan van de dag’ in het raadsvoorstel te vervangen, wordt gehandhaafd.

De voorzitter stelt vast dat artikel 53 is ingetrokken en dat de raad zich kan vinden in het amendement van GroenLinks om de woorden ‘waan van de dag’ in het raadsvoorstel te vervangen door ‘onmiddellijke actualiteit’.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming met inachtneming van het bovenstaande unaniem door de raad aangenomen.

5. Vaststellen begrotingswijziging nr. 11

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

6. Vaststellen verslagen van 10 september 2009

De verslagen informeren raadzaal, informeren commissiekamer 1, meningvormen en besluiten van 10 september 2009 worden ongewijzigd door de raad vastgesteld.

De voorzitter staat kort stil bij het vertrek van Jaap de Boer als bode van de gemeenteraad die binnen de facilitaire dienst een ander takenpakket krijgt.

De voorzitter sluit het blok besluiten en bedankt iedereen voor de inbreng en aanwezigheid.
                

 

 

 

Aanwezig: H. Koetje (voorzitter), Jan Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, B. Boersma, L. Bouwmeester, J.W. Braam, S. Brouwer, J. Bruins Slot, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, K.J. van der Laan, H. Loof, J.K. Otten, L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, H. Schoonheim-Lunenborg, H. Siebering, F. Snippe, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, G. Vos, W. Warrink, H. van de Weg en J.P. Wind (griffier).

Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, K. Smid en W. van der Zwaag.
 
Afwezig met kennisgeving: de leden B. Okken, M. Tuit, wethouder A. Poutsma-Jansen alsmede de gemeentesecretaris G.H. de Vries.

Verslag: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:

1. Mondelinge vragen raad
2. Onteigening noordelijke helft van het bedrijventerrein Riegmeer
3. Vaststellen programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten
4. Vaststellen reglement van orde voor de raad, wijziging reglement voor het presidium en instructie voor de griffier
5. Vaststellen begrotingswijziging nr. 11
6. Vaststellen verslagen raadsavond van 10 september 2009.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

1. Mondelinge vragen raad
Van de Belt (GroenLinks) stelt vragen over de situatie bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Er is een grote toeloop en de wachttijden zijn al bijna twaalf weken. Spreker vindt dat erg lang. Daarnaast zijn er berichten met verontrustende verhalen over bestaande klanten omdat hun rekeningen niet betaald worden. De post van begin juni zou nu pas behandeld worden. Mensen met een schuldregeling zijn hiervan de dupe.
Spreker vraagt het college of de zorgen van GroenLinks worden gedeeld. Welke acties heeft het college al ondernomen of gaat het college nog ondernemen om hier iets aan te doen?

Wethouder Smid zegt dat het college de zorgen deelt over de lengte van de wachtlijst. Dat heeft alles te maken met het grote beroep dat op de GKB wordt gedaan. De wethouder heeft de vorige vergadering al gezegd dat dit niet heeft te maken met de economische crisis. Het kan nog veel erger worden. De GKB gaat het medewerkersbestand uitbreiden, ook met tijdelijke krachten. Dat kost enige tijd. Het probleem van de wachtlijst is niet zomaar opgelost. De GKB is gestart met gesprekken met de 21 aangesloten gemeenten. Het Rijk stelt mogelijk geoormerkte middelen beschikbaar voor schuldhulpverlening.
De vraag over bestaande klanten is nieuw voor de wethouder en hij zal daarover contact opnemen met de GKB. De wethouder zal de raad hierover schriftelijk informeren.
Kortom: naast meer medewerkers zijn meer middelen nodig om de wachtlijsten terug te dringen. De GKB helpt mensen in noodsituaties wel direct.

Van de Belt is blij dat er aandacht voor het probleem is en hoopt dat de mensen die het betreft goed worden geholpen.

Schoonheim (CDA) vraagt of het punt terugkomt bij de begroting omdat de wethouder spreekt over meer middelen.

Wethouder Smid antwoordt ontkennend: de bijdrage van de gemeente is afhankelijk van het aantal mensen dat vanuit de gemeente een beroep doet op de GKB. Spreker wees op de geoormerkte rijksmiddelen, waarover trouwens nog geen duidelijkheid bestaat.

Van de Belt stelt een vraag over het extra bedrag van 153 miljoen euro dat het Rijk inzet om overlast en verloedering in wijken te bestrijden. Is het college hiervan op de hoogte? Wat gaat het college doen om een deel van het geld naar Hoogeveen te halen?

Wethouder Smid zegt schriftelijk te zullen antwoorden. Er is niets bekend over de verdeling.

Van de Belt vindt dat te passief.

Wethouder Smid zegt dat het college zich altijd inspant om middelen binnen te halen.

Berkenbosch (VVD) zegt dat meestal een verdeelsleutel wordt toegepast.

De voorzitter heeft gelezen dat de middelen vooral voor grote steden en achterstandswijken zijn bedoeld. Dit zal worden uitgezocht.

Van de Belt zegt dat enkele wijken in Hoogeveen er zo voor in aanmerking zouden komen.

De voorzitter zegt dat dit niet betekent dat het geld binnenkomt. Het college is volop met die wijken bezig.

Reinders (CDA) zegt informatie te hebben gekregen waaruit blijkt dat de Oranjebuurt, de Verzetsbuurt en de Zeeheldenbuurt gezamenlijk voor dit project worden aangemeld.

Boersma (CDA) stelt een vraag over de situatie bij de brandweervrijwilligers. Spreker heeft kennisgenomen van de notitie ‘Passie met een gouden rand’ van de Vakvereniging Brandweervrijwilligers. De notitie vraagt aandacht voor de positie van de brandweervrijwilliger. De afgelopen jaren zijn veel vrijwilligers met het werk gestopt: er zijn ongeveer 1000 meer vertrokken dan er nieuwe zijn bijgekomen. Volgens de vereniging kan dit verschillende oorzaken hebben. De notitie zegt dat de oplopende opkomsttijd niet op het conto van de vrijwilliger mag worden bijgeschreven. Uit onderzoek blijkt dat de verwerkingstijd van meldingen bij brand bij de regionale meldcentrales tussen 2001 en 2007 is opgelopen van 1 naar 4,9 minuten.
Het CDA vindt het in de notitie geschetste beeld zorgelijk en stelt de volgende vragen:
• Kent het college de genoemde notitie?
• Is het geschetste beeld van toepassing op de situatie in Hoogeveen en andere Drentse gemeenten?
• Het gaat vooral om het gebrek aan instroom en de verwerkingstijd van de meldingen in relatie tot de opkomsttijd. Als dit beeld voor Hoogeveen geldt, welke acties of maatregelen staan dan op stapel?
• Staat de inzet van de Hoogeveense brandweer en daarmee de veiligheid onder druk?

De voorzitter antwoordt dat hij de notitie nog niet heeft gelezen. De notitie is gisteren aan de orde geweest in het ab van de Veiligheidsregio Drenthe. Het beeld in de notitie over te weinig instroom ten opzichte van de uitstroom is bepaald niet van toepassing op Hoogeveen en Drenthe. In 2008 zijn in Drenthe dertien vrijwilligers uitgetreden waarvan twee in Hoogeveen. De twee personen in Hoogeveen zijn verhuisd.
Sinds 2002 zijn de kwaliteitseisen verhoogd waardoor oefen- en opleidingslasten voor de vrijwilligers enorm zijn toegenomen. Dit wordt in Zuidwest-Drenthe en in Drenthe onderkend; er wordt daarom gekozen voor maatwerkoplossingen. De verwerkingstijd in Drenthe is licht gestegen en ligt op twee minuten. Dat is binnen de norm. De opkomsttijd is in ruim 80% van de gevallen binnen de norm van vijftien minuten. De conclusie is dat er voor Hoogeveen en voor geheel Drenthe geen reden tot zorg is.
Het korps Hoogeveen houdt regelmatig wervingsacties. Er is geen acute behoefte aan vrijwilligers behalve bij de duikploeg. Gesprekken lopen om dit op te lossen. De inzet van de Hoogeveense brandweer, en daarmee de veiligheid, staat niet onder druk.

Boersma vindt dit een positief beeld en hoopt dat dit nog lang zo blijft. Er is altijd aandacht voor werving nodig, ook in verband met de vergrijzing bij het korps Hoogeveen.

Toezeggingen wethouder Smid:
De vraag of bestaande klanten de dupe zijn van de situatie bij de GKB wordt schriftelijk beantwoord.
De raad ontvangt schriftelijke informatie over de toedeling van de extra rijksmiddelen voor bestrijding van overlast en verloedering in wijken en over de vraag of Hoogeveen hiervoor in aanmerking komt.

2. Onteigening noordelijke helft van het bedrijventerrein Riegmeer
Otten (CDA) vindt het jammer dat uiteindelijk besloten moest worden tot onteigening. De fractie had gevraagd om zoveel mogelijk tot een minnelijke schikking te komen. Spreker heeft zeker de indruk dat dit is geprobeerd omdat er op bepaalde punten resultaten zijn bereikt.
Het CDA steunt het voorstel, om zo maatregelen te kunnen nemen om Riegmeer te realiseren.

Van de Belt zegt dat GroenLinks zoals gebruikelijk tegen dit soort voorstellen zal stemmen.

Wethouder Bargeman zegt dat er inderdaad al veel via overleg en minnelijke schikking tot stand is gebracht. Tot de daadwerkelijke onteigening blijft dat de plicht van het college, en het college zal dat zeker doen.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming met de stem van GroenLinks tegen door de raad aangenomen.

3. Vaststellen programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten
De voorzitter geeft het woord aan Vos.

Vos spreekt namens de commissie, die bestaat uit A. Steenbergen, Hiemstra en Vos. In het bijgaande voorstel moet een correctie worden gemaakt: bovenaan bladzijde 16 moet ‘20%’ worden veranderd in ‘30%’, waar het gaat over de wegingsfactor.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

4. Vaststellen reglement van orde voor de raad, wijziging reglement voor het presidium en instructie voor de griffier
Stoefzand (Gemeentebelangen) zegt dat Gemeentebelangen kan instemmen met de uitleg die de burgemeester in meningvormen heeft gegeven.
Spreker geeft het standpunt van de fractie bij de verschillende punten:
• ingestemd wordt met het organiseren van Schoonhoven 2;
• ‘de waan van de dag’ kan worden veranderd in ‘de actualiteit van de dag’;
• ingestemd wordt met het schrappen van artikel 53 onder de voorwaarde dat ieder raadslid zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot de mobiele telefoons;
• de fractie stemt in met de uitleg van de burgemeester bij artikel 37;
• artikel 17: Gemeentebelangen vindt de rol van de voorzitter erg belangrijk. De situaties met insprekers moet goed worden aangevoeld.

Steenbergen (VVD) zegt dat de VVD gezien de uitleg van de voorzitter van het presidium en gezien het feit dat er in de toekomst verder wordt gesproken over verbeteringen, geen behoefte heeft aan de amendementen. De fractie stemt in met het reglement van orde. Als het goed is, verdwijnt het stuk in de kast en komt het er alleen uit bij eventuele wijzigingen.
De VVD stemt in met het voorliggende voorstel.

Huijgen (PvdA) zegt dat de PvdA achter het betoog van de portefeuillehouder staat en geen behoefte aan wijzigingen heeft.

Hiemstra (CDA) wil de 30 minuten in artikel 17 laten staan. Voor het overige heeft spreker in meningvormen het CDA-standpunt al gegeven.

Van de Belt zegt dat er geen meerderheid is om de 30 minuten als maximumspreektijd te laten vallen. Het amendement wordt ingetrokken.
Artikel 53: Spreker begreep van de burgemeester dat het artikel kon worden ingetrokken om het daarmee aan ieders verantwoordelijkheid over te laten.

De voorzitter wil dan nu meteen wel afspreken dat de mobiele telefoons in de raadzaal worden uitgezet of op ‘stil‘ staan.

Van de Belt stemt hiermee in. Het amendement van GroenLinks om de woorden ‘waan van de dag’ in het raadsvoorstel te vervangen, wordt gehandhaafd.

De voorzitter stelt vast dat artikel 53 is ingetrokken en dat de raad zich kan vinden in het amendement van GroenLinks om de woorden ‘waan van de dag’ in het raadsvoorstel te vervangen door ‘onmiddellijke actualiteit’.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming met inachtneming van het bovenstaande unaniem door de raad aangenomen.

5. Vaststellen begrotingswijziging nr. 11

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

6. Vaststellen verslagen van 10 september 2009

De verslagen informeren raadzaal, informeren commissiekamer 1, meningvormen en besluiten van 10 september 2009 worden ongewijzigd door de raad vastgesteld.

De voorzitter staat kort stil bij het vertrek van Jaap de Boer als bode van de gemeenteraad die binnen de facilitaire dienst een ander takenpakket krijgt.

De voorzitter sluit het blok besluiten en bedankt iedereen voor de inbreng en aanwezigheid.
 

error: Sorry..