Verslag besluiten 26 november 2009.

Aanwezig: H. Koetje (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, B. Boersma, L. Bouwmeester, J.W. Braam, S. Brouwer, J. Bruins Slot, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, K.J. van der Laan, H. Loof, B. Okken, J.K. Otten, L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, H. Schoonheim-Lunenborg, H. Siebering, F. Snippe A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, M. Tuit, W. Warrink, H. van de Weg en J.P. Wind (griffier).

Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen, K. Smid en W. van der Zwaag.
 
Afwezig met kennisgeving: het lid G. Vos en de gemeentesecretaris G.H. de Vries; het lid R. van de Belt is het laatste deel afwezig.

Verslag: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1.    Opening en vaststelling van de agenda
2.    Mondelinge vragen raad
3.    Nota Volksgezondheid ‘Gezondheid komt niet vanzelf’ van augustus 2009
4.    Jaarverslag 2008 van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen
5.    Ontwerpbegroting Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs (BOPO) in de gemeente Hoogeveen 2011
6.    Wijziging gemeenschappelijke regeling GKB Drenthe
7.    Ontslag en benoeming plaatsvervangend voorzitter bezwaarschriftencommissie
8.    Vaststellen bestemmingsplannen Buitengebied Noord en Zuid Herziening 2007, deelplan Herziening woningbouwvoorschriften
9.    Verordening werkleeraanbod WIJ
10.    Wijziging drie verordeningen in verband met inwerkingtreding WIJ
11.    Begrotingswijziging nr. 12
12.    Begrotingswijziging nr. 13
13.    Vaststellen verslag van 12 november 2009
14.    Motie Gemeentebelangen over fabriek Fokker
15.    Sluiting.

De voorzitter verzoekt de leden van de raad een moment stilte in acht te nemen.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mondelinge vragen raad
Stoefzand (Gemeentebelangen) stelt vragen over het Wmo-vervoer. Hoe zijn sinds september de gesprekken met Connexxion verlopen? Hoe gaat het nu met het Wmo-vervoer gezien de aanhoudende klachten?

Wethouder Poutsma zegt een gesprek met Connexxion te hebben gehad waar verbeteracties zijn afgesproken. Deze acties zijn echter niet in gang gezet. Vervolgens heeft de gemeente nieuwe afspraken met Connexxion gemaakt: tot eind 2009 vindt wekelijks overleg plaats over de aantallen en de aard van de klachten, de daartoe door Connexxion te nemen acties en over het bewaken of de acties hebben plaatsgevonden. Indien nodig neemt de gemeente maatregelen die contractueel zijn afgesproken.

Huijgen (PvdA) stelt vragen over de voortgang bij het realiseren van ondergrondse containers. Bij de voorjaarsnota zei de wethouder dat alle in 2007 in het openbare gebied aanwezige bovengrondse afvalverzamelcontainers bij hoogbouwwoningen vervangen worden door ondergrondse containers. Van ongeveer 55 bovengrondse containers op particulier terrein werd nog onderzocht of deze vervangen zouden worden. Vanwege de financiering kostte het meer tijd dan gedacht.
Bewoners van hoogbouwwoningen benaderen de fractie met de vraag hoe het hiermee staat. In een antwoord op 24 juni 2009 bevestigt de wethouder dat vooral voor oudere bewoners het slepen met containers erg vervelend is. In 2007 is in ieder geval al een eerste contact geweest met bewoners over ondergrondse afvalcontainers.
Spreker stelt de volgende vragen:
•    Wat is de stand van zaken ten opzichte van juni 2009, ook financieel?
•    Waarom is vorige week wel al besloten zo mogelijk voor 31 december 2009 ondergrondse containers bij Valkenstede te plaatsen?
•    Wordt er gekeken naar andere mogelijkheden van inzameling?
•    Kunnen bewoners van de bewuste hoogbouwwoningen regelmatig op de hoogte worden gehouden? Tot nu toe was het erg stil.

Wethouder Poutsma zegt een gedetailleerd antwoord op papier te hebben en dat zij dit nu samengevat zal weergeven.

De voorzitter zegt dat dit akkoord is en dat het volledige antwoord aan de raad wordt toegestuurd.

Wethouder Poutsma schetst de stand van zaken sinds juni 2009. De toen door de PvdA genoemde dilemma’s om tot actie te komen bestaan nog steeds. Afspraak was in het tweede halfjaar van 2009 een besluit te nemen over een eventuele andere wijze van inzameling voor de overgebleven 55 hoogbouwwoningen. Dit is in de tijd wat opgeschoven omdat veel tijd nodig was om de inzameling van kunststof per 1 januari 2010 te regelen.
Valkenstede: het zijn vergelijkbare woningen, die echter bij de afvalinzameling niet op dezelfde manier worden behandeld als gewone woningen. De gemeente heeft namelijk een zorgplicht voor de inzameling in het kader van de wet Milieubeheer. Voorheen werd Valkenstede als een zorginstelling met bedrijfsafval gekarakteriseerd. Daarom is het een andere situatie dan bij de 55 hoogbouwlocaties.
Het ongemak voor de oudere bewoners klopt, en is een ander dilemma dat nog uitgezocht moet worden. Kleine minicontainers is een optie, maar niet eenvoudig vanwege de plek.
De wethouder bevestigt dat het sinds 2007 te stil is geweest. Dat komt vanwege de dilemma’s en de extra tijd die nodig was. In januari 2010 vindt overleg met de bewoners plaats.

Huijgen zegt dat de gemeente een zorgplicht heeft. Waarom gebeurt het bij Valkenstede anders dan bij andere woningen?

Wethouder Poutsma legt uit dat de zorgplicht betekent dat de gemeente afval moet inzamelen en ervoor moet zorgen dat het straatbeeld op orde is. De gemeente heeft geen sociale zorgplicht, maar de wethouder is het met Huijgen eens dat dit wel belangrijk is. Het is een dilemma hoe dit moet worden opgepakt en financieel moet worden geregeld. Er is nog veel uitzoekwerk nodig, de voorstellen komen naar de raad.

Huijgen vindt het allemaal erg lang duren en is het er niet mee eens dat Valkenstede iets anders is dan de andere woningen.

De voorzitter merkt op dat het punt kan worden geagendeerd voor verdere discussie en om als raad de controlerende taak uit te oefenen.

3. Nota Volksgezondheid ‘Gezondheid komt niet vanzelf’ van augustus 2009
Schoonheim (CDA) zegt dat het CDA niet kan instemmen met de nota. In het raadsvoorstel wordt voor de komende jaren voor bepaalde richtingen gekozen. Op basis van de nota kan de fractie daar nu geen goed besluit over nemen.

Strolenberg (VVD) zegt dat er geen nieuw beleid wordt opgesteld en dat er geen nieuwe programmadoelen worden geformuleerd. De nota is nogal vaag. De wethouder heeft toegezegd de zaken smarter en concreter te maken. De VVD stemt in met de nota. De raad besluit namelijk de nota ter kennisneming aan te nemen.

Schoonheim is het met deze laatste opmerking niet eens, in dat geval moet het raadsvoorstel aangepast worden. Het raadsvoorstel zegt namelijk dat binnen het bestaande beleid, binnen de bestaande budgetten en binnen het bestaande takenpakket wordt gewerkt en dat bij slechts drie onderwerpen extra accenten worden geplaatst. Spreker vraagt zich af of nu goede besluiten worden genomen.

De voorzitter merkt op dat de raad een informerend stuk goed kan vaststellen.

Van de Weg (PvdA) zegt dat een reden voor agendering was, het feit dat de evaluatie niet bij de raad lag. In meningvormen is duidelijk gezegd dat die er de volgende keer bij moet liggen. De nota is vaag en de status is onduidelijk. De strekking is wel duidelijker geworden en de uitwerking komt in de andere programma’s. De fractie stemt in met de nota.

Stoefzand is het eens met Van de Weg. De nota wordt in de programma’s uitgewerkt en daar wordt over beleid gesproken.

Warrink (ChristenUnie) zegt dat ChristenUnie instemt met de nota. In meningvormen is veel verhelderd.

Wethouder Poutsma zegt dat de raad de nota vaststelt. Zij heeft in meningvormen al toegezegd dat de raad de onderzoeken ontvangt zodra deze gereed zijn. De evaluatie zal geen apart stuk worden.

Van de Weg vindt een evaluatie aan de hand van presentaties over ontwikkelingen akkoord. Dat kan binnen de programma’s gebeuren. Aan de hand van de cijfers in de nota kan een evaluatie in de vorm van een stand van zaken worden opgemaakt. Als dit van tevoren gebeurt, ontstaat meer duidelijkheid.

De nota Volksgezondheid wordt zonder hoofdelijke stemming met de stemmen van het CDA tegen door de raad vastgesteld.

4. Jaarverslag 2008 van de stichting openbaar voortgezet onderwijs Hoogeveen

Het jaarverslag wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad goedgekeurd.

5. Ontwerpbegroting Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs (BOPO) in de gemeente Hoogeveen 2011

De ontwerpbegroting wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

6. Wijziging gemeenschappelijke regeling GKB Drenthe

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad goedgekeurd.

7. Ontslag en benoeming plaatsvervangend voorzitter bezwaarschriftencommissie

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad goedgekeurd.

8. Vaststellen bestemmingsplannen Buitengebied Noord en Zuid Herziening 2007, deelplan Herziening woningbouwvoorschriften
Otten (CDA) complimenteert het college dat de bij de herziening van het bestemmingsplan gemaakte afspraken zo snel worden uitgevoerd. Spreker vraagt waaraan het college denkt bij de opmerking in de laatste alinea dat mogelijk nog meer verbeteringen naar voren komen. Het CDA is daar voor wanneer dit een verbetering betekent.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat die laatste zinsnede preludeert op het Provinciaal Omgevingsplan. Als meer vrijheid aan gemeenten wordt geboden, zal het college snel met een aangepast voorstel komen.

Het deelplan wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

9. Verordening werkleeraanbod WIJ

De verordening wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

10. Wijziging drie verordeningen i.v.m. inwerkingtreding WIJ

De wijzigingen in de drie verordeningen worden zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

11. Begrotingswijziging nr. 12
Brouwer (CDA) zegt dat de raad bij de behandeling van de motie bij de voorjaarsnota gevraagd heeft om geïnformeerd te worden over de uitvoering ervan. Spreker vraagt daarom wat met de 20.000 euro ten behoeve van de promotie van de bibliotheek is gebeurd.

Wethouder Bargeman zegt toe de raad informatie te zullen toesturen. De ledenwerfactie is in twee wijken begonnen en heeft al driehonderd nieuwe leden opgeleverd. De actie gaat door en verwacht wordt dat zich de komende maanden tussen de 1500 en 2000 nieuwe leden zullen inschrijven.

De begrotingswijziging wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

12. Begrotingswijziging nr. 13

De begrotingswijziging wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

13. Vaststellen verslag van 12 november 2009
Steenbergen (Gemeentebelangen) maakt een opmerking over de volgende zin op bladzijde 18 die spreker zou hebben uitgesproken: “Steenbergen (Gemeentebelangen) merkt op dat de VVD kiest voor de gebruikers van het vliegveld en dat de VVD geen onderzoek wil.”. Dat zijn niet zijn woorden.

De voorzitter concludeert dat deze zin is uitgesproken door Steenbergen van de VVD.

Het verslag besluiten van 12 november 2009 wordt met inachtneming van bovenstaande wijziging gewijzigd door de raad vastgesteld.

14. Motie Gemeentebelangen over fabriek Fokker
Steenbergen (Gemeentebelangen) dient mede namens de fracties van PvdA, CDA en ChristenUnie een motie in over de JSF-fabriek van Stork Fokker AESP. De motie wil het college maximale ruimte geven en steunen in zijn activiteiten om deze fabriek naar Hoogeveen te halen en verzoekt het college daartoe alles te doen wat in zijn macht ligt.

Steenbergen (VVD) zegt dat zijn fractie de motie volledig ondersteunt. Het behoort tot het takenpakket van de wethouder het maximale te doen om de fabriek naar Hoogeveen te halen.

Wethouder Bargeman zegt dat voor het opstellen van het ‘bidbook’ extra kosten gemaakt zullen worden. Indien nodig wordt dit aan de raad voorgelegd.

De voorzitter constateert datd e raad de motie zonder hoofdelijke stemming heeft aangenomen.

14. Sluiting
De voorzitter sluit het blok besluiten en bedankt iedereen voor de inbreng en aanwezigheid.

Toezegging wethouder Poutsma:
De gedetailleerde antwoorden op de vragen van Huijgen over ondergrondse afvalcontainers worden aan de raad toegestuurd.

Toezegging wethouder Bargeman:
De raad ontvangt informatie over de besteding van de 20.000 euro voor de promotie van het bibliotheekwerk.

error: Sorry..