Verslage besluiten 27 augustus 2009 


     Aanwezig: H. Koetje (voorzitter), Jan Ballast, R.A. Berkenbosch, L. Bouwmeester, J.W. Braam, S. Brouwer, J. Bruins Slot, E. van Heugten-Steenbergen, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, E.R. Klok, K.J. van der Laan, H. Loof, B. Okken, J.K. Otten, L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Schoonheim-Lunenborg, H. Siebering, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, G. Vos, W. Warrink en J.P. Wind (griffier).

 

Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen, K. Smid en W. van der Zwaag.
 
Afwezig met kennisgeving: de leden B. Boersma, A.W. Hiemstra, H. Reinders, F. Snippe, J. Stoefzand, M. Tuit, H. van de Weg alsmede de gemeentesecretaris G.H. de Vries.

Verslag: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Mondelinge vragen raad
2. Krediet warmte-koudeopslag
3. Evaluatie welstand 2007
4. Verkeersveiligheidsmaatregelen Melkweg
5. Bestedingsstatuut Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs
6. Jaarrekening 2008 Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs
7. Vaststellen Verordening BI-zone
8. Vaststellen Monumentenverordening
9. Vaststellen verslagen van meningvormen 14 mei, meningvormen 25 juni, besluiten 25 juni en besluiten 1 juli 2009.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

1. Mondelinge vragen raad
Er worden geen mondelinge vragen gesteld.

2. Krediet warmte-koudeopslag
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen door de raad aangenomen.

3. Evaluatie welstand 2007
Van Regteren (VVD) zegt dat de VVD tevreden is over de daling van de aantallen welstandsadviezen in 2007 ten opzichte van de vorige twee jaren. Het beleid voor de bouwaanvragen werpt zijn vruchten af, dit tot tevredenheid van de aanvragers.

Steenbergen (Gemeentebelangen) sluit zich aan bij de opmerkingen van Van Regteren. De nieuwe Welstandsnota is eigenlijk een product van CDA, VVD en Gemeentebelangen. Spreker vraagt de wethouder hoe het staat met de mogelijkheid burgers te benoemen in de welstandscommissie. Hier is al eerder om gevraagd.

Hummel (CDA) sluit zich aan bij de opmerkingen van beide vorige sprekers. Het CDA zei bij de evaluatie 2006 dat welstand werkbaar, toepasbaar en duidelijk moet zijn voor de burgers. Hieraan is volledig tegemoet gekomen. De fractie hoopt dat meer duidelijkheid en toepasbaarheid echt wordt ingevoerd. Het is positief dat 90% na één keer met een positief advies wordt doorgeschoven en dat de lichte bouwvergunning sneller en zonder advies wordt behandeld. Dit dankzij de Welstandsnota en de actualisering van de bestemmingsplannen.
De reactie van het college op de aanbevelingen van de Welstandscommissie is helder.
Tot slot: wanneer komt de volgende aanpassing van de Welstandsnota?

Van de Belt (GroenLinks) zegt dat het er goed uit ziet. Spreker vond de argumentatie van het college onvoldoende en vroeg daarom uitleg bij ambtenaren. GroenLinks wil bij de volgende evaluatie graag meepraten over het gebied bij de A28 en over allerlei nieuwe vormen van reclame-uitingen waar nog geen regels voor zijn.

Wethouder Van der Zwaag reageert op de inbreng en zegt dat de gehele raad achter de Welstandsnota staat. De wijze van afhandeling van aanvragen is goed. De wethouder krijgt nauwelijks of geen klachten. De wethouder merkt op dat slechts een gering deel van de bouwaanvragen in de commissie wordt behandeld.
Het staat de raad altijd vrij een discussie te starten over het beleid en eventuele aanpassingen van de Welstandsnota.
De wethouder verkeerde in de veronderstelling dat het onderwerp ‘burgers in de welstandscommissie’ al met de raad was besproken met als uitkomst dat dit niet zou gebeuren.

Steenbergen (Gemeentebelangen) zegt dat dit punt bij de benoeming van de nieuwe leden van de welstandscommissie door Okken is aangekaart. De wethouder zei toen ernaar te zullen kijken.

Wethouder Van der Zwaag biedt zijn excuses aan en zegt toe er nogmaals serieus naar te zullen kijken.

Okken (Gemeentebelangen) zegt een aantal voorbeeldgemeenten te hebben genoemd. Hij verzoekt de wethouder binnen afzienbare tijd te reageren.

Wethouder Van der Zwaag zegt toe voor het eind van het jaar te reageren.

Okken merkt op dat de raad het punt eventueel zelf kan agenderen.

Hummel vraagt of het klopt dat 10% van de aanvragen in de commissie wordt behandeld.

Wethouder Van der Zwaag kan geen percentage geven en zal proberen dit te achterhalen.

De evaluatie welstand 2007 wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.

Toezeggingen wethouder Van der Zwaag:
Voor het eind van het jaar ontvangt de raad een reactie van het college op het idee om burgers in de welstandscommissie te benoemen.
Geprobeerd wordt te achterhalen of het klopt dat 10% van de aanvragen in de welstandscommissie wordt behandeld.

4. Verkeersveiligheidsmaatregelen Melkweg
Van Heugten (VVD) zegt dat de verkeersveiligheid voorop staat. Er is een toezegging uit het verleden dat in Hoogeveen geen drempels meer worden gerealiseerd. Spreker vraagt wat het beleid voor drempels is. Het klopt dat in het wijkontwikkelplan een drempel bij het winkelcentrum is afgesproken. Nu wordt voorgesteld drempels bij de Nadirlaan en bij de Meteorenlaan aan te leggen. De VVD is van mening dat andere maatregelen van tijdelijke aard mogelijk zijn. Spreker noemt als voorbeeld de ‘Bargemanpaaltjes’ in de Schutstraat.
De Melkweg wordt een 30 km-zone. Spreker wijst erop dat de drukte op de Melkweg tijdelijk is en afneemt na afronding van de werkzaamheden aan de Mr. Cramerweg. Spreker vraagt de mening van de wethouder.

Okken is verrast door het voorstel gezien de eerdere afspraken in de raad over drempels. Afspraak was alleen bij de Sterrenlaan een drempel aan te leggen. Spreker merkt het volgende over het raadsvoorstel op.
Onder punt 2 wordt voorgesteld akkoord te gaan met het verhogen van enkele kruispunten. Bij de Sterrenlaan wordt echter een plateau vóór het kruispunt aangelegd.
Onder ‘Aanleiding’ klopt de tekst niet waar het gaat over het aan te wijzen 30 km-gebied.
Onder ‘Beoogd resultaat’: wat wordt bedoeld met ‘een veilige Melkweg zonder doorgaand verkeer’?

Otten (CDA) zegt dat er een drempelbeleid is, met de afspraak dat het college naar de raad komt als het college nieuwe drempels wil realiseren. Dat gebeurt nu en het CDA vindt dat het college dit op de goede manier doet.

Okken wijst Otten erop dat het college achteraf naar de raad komt.

Otten zegt dat er vooraf wordt gesproken. Spreker zegt dat er veel en hard wordt gereden op de Melkweg. Vanaf de Nadirlaan komen veel fietsers en dit aantal zal in toekomst verder toenemen. Die fietsers moeten veilig de Melkweg kunnen oversteken. De drempels krijgen een autovriendelijke uitvoering. Het CDA stemt in met het voorstel.

Bouwmeester (PvdA) is het grotendeels eens met Otten. Naar aanleiding van de nieuwe fietsroute vanuit Geesbrug en Noordscheschut richting de scholen, verzoekt spreker het college om eens te bekijken hoe het fietsverkeer zich in relatie tot het andere verkeer langs de Nadirlaan beweegt. Tot slot wijst spreker nog op de aanwijzing van de ring in 1991. De PvdA kan zich vinden in het voorstel.

Van de Belt is het eens met het voorstel. Spreker vraagt waarom alleen bij de Sterrenlaan het plateau naast de kruising wordt gelegd in plaats van erop. Dit is niet gebruikelijk in een 30 km-zone.

Wethouder Bargeman reageert op de inbreng en merkt als eerste op dat een Melkweg zonder doorgaand verkeer de essentie van het voorstel is. De Melkweg hoort bij een wijk waar 30 km moet gelden. Alle plannen zijn erop gericht dat de mensen over de Mr. Cramerweg en de Galileilaan gaan, en niet over de Melkweg. Het voorstel ondersteunt deze plannen. Er is geen andere mogelijkheid dan het realiseren van drempels.
Fietsverkeer: het college evalueert regelmatig het fietsverkeer.
De wethouder geeft op een later moment een reactie op de vraag waarom het plateau bij de Sterrenlaan niet naar de kruising is doorgetrokken. Op een vraag vanuit de raad antwoordt de wethouder dat het kruispunt uiteindelijk een plein wordt.
Het 30 km-gebied tussen de Nadirlaan en de Melkweg heeft betrekking op de Melkweg vanaf de Nadirlaan tot aan de rotonde.

Gossen (ambtenaar) geeft desgevraagd aan dat in de tekst van het raadsvoorstel een fout staat. Onder de kop Aanleiding wordt in de laatste zin niet bedoeld het gebied tussen Nadirlaan en Melkweg, maar het gebied tussen Nadirlaan en Meteorenweg.

Okken begrijpt dat de 30 km-zone niet alleen betrekking heeft op het plateau.
Spreker reageert op de uitleg van de wethouder over ‘een veilige Melkweg zonder doorgaand verkeer’: hoe kan dit worden afgedwongen? Met kentekencontroles?

Wethouder Bargeman antwoordt dat met de voorgestelde maatregelen wordt geprobeerd het gedrag van automobilisten te veranderen.

Okken komt terug op de in 2003 in de raad gemaakte afspraak: eerst wordt de raad geraadpleegd waarna het voorstel de inspraak ingaat. De raad heeft namelijk gezegd niet zomaar elk voorstel te willen accepteren.

Loof (PvdA) is blij over dit soort zaken met het CDA te kunnen spreken.

Otten merkt op dat het een verkeersmaatregel is die niet de inspraak in hoeft.

Okken zegt dat in 2003 de overgrote meerderheid van de raad tegen het aanleggen van nieuwe drempels en plateaus was. Spreker wijst op de procedure die nu wordt gehanteerd: die is niet volgens de toen gemaakte afspraak omdat de raad pas achteraf wordt geraadpleegd.
Gemeentebelangen luistert overigens goed naar de reactie van de inwoners en is wel voor het voorstel. In het vervolg moet eerst de raad worden geraadpleegd.

Otten merkt op dat de Melkweg toegankelijk blijft voor doorgaand verkeer mits men 30 km wenst te rijden. Het CDA deelt de zorg van Bouwmeester over de fietsers in de Nadirlaan.

Vos (ChristenUnie) zegt dat het een A-stuk betreft. Het verbaast spreker dat de behandeling veel tijd kost.

Van Heugten vindt de beantwoording voldoende. De VVD stemt in met het voorstel.

Wethouder Bargeman wijst Okken erop dat in de mobiliteitsvisie de binnen- en de buitenring zijn opgenomen. De Mr. Cramerweg en de Galileilaan zijn onderdeel van de binnenring.

Okken zegt dat de opmerking van de wethouder correct is. Gemeentebelangen was akkoord met de mobiliteitsvisie. De afspraak van 2003 wordt echter genegeerd; dat is niet goed.

Wethouder Bargeman zegt dat de raad het laatste woord heeft.

Okken vindt de afgesproken procedure het belangrijkste punt.

De voorzitter zegt toe het procedurele aspect in het presidium te zullen bespreken met het oog op een juiste agendering.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen door de raad aangenomen.

Toezegging wethouder Bargeman:
De raad wordt geïnformeerd over het plateau bij de Sterrenlaan, vooral over het punt waarom dit niet is doorgetrokken naar het kruispunt.

Toezegging burgemeester Koetje:
Het procedurele aspect van het beleid ten aanzien van drempels en plateaus wordt in het presidium besproken.

5. Bestedingsstatuut Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs
Schoonheim (CDA) wijst op artikel 6 waarin staat dat de gemeente de financiële administratie uitvoert. Volgens spreker is bij de verzelfstandiging afgesproken dat dit eveneens zou worden verzelfstandigd. Gaat dat nog gebeuren en zo ja, op welke termijn?

Wethouder Bargeman zegt dat hierover binnenkort een rapport zal verschijnen waarin drie alternatieven staan. Zodra het rapport gereed is, wordt de raad hierover geïnformeerd.

Berkenbosch (VVD) vraagt of het rapport over het geheel gaat of alleen over de administratie.

Wethouder Bargeman antwoordt dat het over het administratieve deel, de organisatorische ophanging en de verdeling van de verantwoordelijkheden gaat. Er komt een voorstel naar de raad.

Het bestedingsstatuut wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen door de raad vastgesteld.

Toezegging wethouder Bargeman:
De raad wordt geïnformeerd zodra het rapport over de administratie en de organisatorische ophanging gereed is. Er komt een voorstel naar de raad.

6. Jaarrekening 2008 Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs
Van de Belt zegt dat de jaarrekening er goed uitziet. Spreker mist een passage over het binnenklimaat in de scholen.

Huijgen (PvdA) geeft complimenten voor de jaarrekening en het bestuursverslag. Spreker verzoekt de wethouder op de energielasten in te gaan.

Wethouder Bargeman reageert en zegt dat de GGD pas eind 2008 is betrokken bij het binnenklimaat. Verwacht mag worden dat het terugkomt in de jaarrekening 2009. De wethouder kan nu niet ingaan op de energielasten en zal dat een andere keer doen.
De wethouder wijst de raad op een ander belangrijk onderwerp, namelijk de te treffen reserveringen voor de ouder wordende leraren die minder gaan werken.

Huijgen had begrepen dat er voor dit onderwerp rijksgelden beschikbaar worden gesteld.

Schoonheim zegt dat de gemeente zich niet druk hoeft te maken over dit onderwerp omdat het onderdeel van de verzelfstandiging is.

Wethouder Bargeman verduidelijkt dat de gemeente moet opletten dat het openbaar onderwijs goed uit de voeten kan. Er moet een reserve van 1,9 miljoen euro worden gevormd.

De jaarrekening wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen door de raad vastgesteld.

Toezegging wethouder Bargeman:
Op een nader te bepalen tijdstip zal nader op de energielasten in het openbaar primair onderwijs worden ingegaan.

7. Vaststellen Verordening BI-zone
Steenbergen (Gemeentebelangen) zegt dat Gemeentebelangen voorstander is van het instellen van een BI-zone om zo freeriders te laten meebetalen. Spreker stelt enkele vragen. Heeft overleg plaatsgevonden met de ondernemersvereniging over de gekozen staffel voor het te betalen bedrag? Is er draagvlak voor gecreëerd? Spreker brengt een alternatief naar voren: een vast bedrag per pand. Dit omdat de waarde van een pand niets zegt over de kapitaalkrachtigheid van een ondernemer. Het is mogelijk A, B en C-locaties te onderscheiden en de tarieven te differentiëren. De Hoofdstraat is een ander verhaal dan de Van Echtenstraat.

Van Regteren (VVD) zegt dat de fractie niet op voorhand voor het opleggen van extra heffingen aan het bedrijfsleven is. In dit geval wordt echter een doel nagestreefd waar samenwerking een versterkte rol gaat spelen. Leefbaarheid, toeristisch-economische opwaardering en evenementen komen beter tot hun recht. De VVD stemt in met de verordening BI-zone en met de uitvoeringsovereenkomst met het stadscentrummanagement. Spreker wenst ieder veel succes.

Loof sluit zich aan bij de woorden van Van Regteren en wenst het stadscentrummanagement veel succes toe. De PvdA stemt van harte in en hoopt dat veel ondernemers meedoen om ‘de bruispot’ vol te krijgen.

Hummel is het eens met Van Regteren en Loof. Het CDA wil een bruisend stadscentrum met hogere omzetten en dat kan met deze verordening. De fractie hoopt dat de ondernemers massaal meedoen. Spreker heeft twee vragen. Zijn de opmerkingen van de juridische dienst voldoende meegenomen en worden alle ondernemers betrokken bij de tussentijdse evaluatie? Het CDA stemt in met het voorstel.

Okken constateert dat de standpunten van de PvdA en de VVD erg dicht bij elkaar liggen.

Wethouder Van der Zwaag geeft een toelichting op de totstandkoming van de verordening. De samenwerking tussen ondernemers en tussen gemeente en ondernemers is gegroeid sinds het moment dat de gemeente flink bezig is met het stadscentrum. Met dit voorstel behoren freeriders tot het verleden.
Als de uitvoering lukt, is Hoogeveen de eerste gemeente in Nederland met een succesvolle BI-zone. Het centrummanagement heeft het nodige werk verricht, waardoor het draagvlak zo groot mogelijk is. De heffing is ten voordele van degenen die worden aangeslagen.
De wethouder reageert op de gestelde vragen. Over alles is overlegd met de ondernemers; zij zullen uiteraard zoveel mogelijk worden betrokken bij de tussentijdse evaluatie. De opmerkingen van de juridische dienst zijn meegenomen.
De wethouder is erg optimistisch en vindt ‘de bruispot’ een goede benaming.

Hummel bedankt de wethouder voor de heldere beantwoording en hoopt dat Hoogeveen de eerste in Nederland is met een BI-zone. De gemeente is dan weer een voorbeeld voor andere.

Klok (VVD) merkt op dat er op 21 september een bijeenkomst van het centrummanagement is en roept iedereen op daarbij aanwezig te zijn.

Steenbergen (Gemeentebelangen) bedankt de wethouder voor de heldere antwoorden en hoopt dat Hoogeveen de eerste gemeente met ‘een bruispot’ is, waar alle ondernemers op één lijn zitten. Dat zou uniek zijn.

De verordening wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen door de raad vastgesteld.

8. Vaststellen Monumentenverordening
Siebering (PvdA) zegt dat de fractie instemt met het voorstel. Positief is dat de besluitvorming dichter bij de mensen wordt gelegd en dat naast monumenten ook naar de cultuurhistorische waarde wordt gekeken. Met deze verordening komt de aanwijzing van de Oranjebuurt tot beschermd woongebied een stuk dichterbij.

Okken is blij met het voorstel. Een vraag: kunnen reeds geactualiseerde bestemmingsplannen nog worden aangepast door er panden in op te nemen?

Ballast (CDA) stemt in met het voorstel en pleit ervoor burgers zo breed mogelijk te betrekken bij en in de Monumentencommissie.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat een geactualiseerd bestemmingsplan altijd kan worden gewijzigd, maar dat dit een lange procedure vergt. Cultuurhistorische zaken kunnen via een beeldkwaliteitplan, welstandseisen en via een bestemmingsplan worden geregeld. Spreker noemt als voorbeeld de Oranjebuurt.
De Monumentencommissie: deskundigheid wordt nu ingehuurd via het Drents Plateau. Gesprekken zijn gaande om lokale vertegenwoordigers toe te voegen. Er hebben zich al instellingen gemeld.

De verordening wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen door de raad vastgesteld.

9. Vaststellen verslagen van meningvormen 14 mei, meningvormen 25 juni, besluiten 25 juni en besluiten 1 juli 2009

De verslagen meningvormen van 14 mei, meningvormen van 25 juni, besluiten van 25 juni en besluiten van 1 juli 2009 worden ongewijzigd door de raad vastgesteld.

De voorzitter sluit de vergadering.
 

error: Sorry..