Verslag besluiten 29 okotober 2009

Verslag besluiten 29 okotober 2009

Aanwezig: H. Koetje (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, B. Boersma, L. Bouwmeester, J.W. Braam, S. Brouwer, J. Bruins Slot, E. van Heugten-Steenbergen, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, K.J. van der Laan, H. Loof, B. Okken, J.K. Otten, L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, H. Schoonheim-Lunenborg, H. Siebering, F. Snippe, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, M.F. Strolenberg, M. Tuit, G. Vos, W. Warrink, H. van de Weg en J.P. Wind (griffier).

Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen, K. Smid en W. van der Zwaag.
 
Afwezig met kennisgeving: de leden R.A. Berkenbosch, A.W. Hiemstra, J. Stoefzand, alsmede de gemeentesecretaris G.H. de Vries.

1.    Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering.
Van de Weg (PvdA) stelt voor punt 5 te schrappen omdat het meer aandacht verdient. De voorzitter stelt vast dat het presidium zal worden gevraagd voorstel opnieuw te agenderen.

2.    Mondelinge vragen raad
Er zijn geen vragen.

3.    Benoemen nieuw lid Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs
Prigge (PvdA) stemt in met het stuk, maar betreurt het feit dat er wederom geen kandidaat uit Hoogeveen is voorgedragen.
Wethouder Bargeman zegt dat de behoefte van de raad iemand uit Hoogeveen te benoemen bij de bestuurscommissie kenbaar is gemaakt.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming instemt met de benoeming van de heer Lassche.

4.    Verordening leerlingenvervoer Hoogeveen
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de Verordening leerlingenvervoer vaststelt.

5.    Vervallen.

6.    Vaststellen beslisdocument woningbouw
Otten (CDA) vindt de informatie onoverzichtelijk. Men vindt de trage afhandeling zorgwekkend. Er wordt wel gepraat, maar niet gebouwd. Voorts roept het CDA op tot het formuleren van een bestemmingsplan waarin mensen hun creativiteit kwijt kunnen.
Van Regteren (VVD) zou, alvorens het document vast te stellen, kritisch willen kijken naar de situatie op Noordscheschut. Men wil de toezegging dat de woningbouw en de begraafplaatsen worden ontkoppeld.
Steenbergen (Gemeentebelangen) spreekt zich tegen de ontkoppeling van woningbouw en begraafplaats uit. Voorts maakt hij zich zorgen over de voortgang.
Tot slot vraagt hij of Stuifzand en Nieuweroord winstgenererende projecten zijn.
Siebering (PvdA) vindt het een zeer helder stuk. Zijn fractie gaat akkoord.
Wethouder Van der Zwaag zegt dat de tijdsduur inderdaad langer is dan was gepland. Op een aantal plaatsen stagneert de bouw omdat de aankoop bijna een jaar duurt. De situatie in Pesse, waar energieneutraal wordt gebouwd, vergt extra onderzoek. Ook mogelijke bezwaren van omwonenden kunnen tijd kosten. Er komt een beeldkwaliteitsplan waarin ruimte is voor flexibiliteit en creativiteit.
Men is met de bewoners in gesprek over de vorm van de woongebieden, starterswoningen, twee-onder-een-kap of vrije kavel. Er is een uitgebreide ambtelijke werkgroep. Voordat de plannen kunnen worden gerealiseerd, is de inzet van veel disciplines nodig. Omdat de raad de intentie heeft op Noordscheschut een begraafplaats aan te leggen, ziet de wethouder geen mogelijkheid de woningbouw en de begraafplaatsen te ontkoppelen. De raad is niet verplicht zich aan het bestemmingsplan te conformeren. Het beschikken over grondgebied is geen garantie voor winst. Het gaat om het verschil tussen kosten en opbrengsten.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het beslisdocument vaststelt.

7.    Vaststellen verslagen van 24 september 2009
Deze worden zonder opmerkingen vastgesteld.


error: Sorry..