Verslag besluiten 9 april 2009

Verslag besluiten 9 april 2009
                                                                                                                                     

Aanwezig: J.K. Otten (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Sjoukje Brouwer, Jose Bruins Slot, H.B. Giethoorn, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, E.R. Klok, K.J. van der Laan, H. Loof, B. Okken, L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, G. Vos, W. Warrink, H. van de Weg en J.P. Wind (griffier).

Aanwezig namens het college: wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen, K. Smid en W. van der Zwaag alsmede de secretaris G.H. de Vries.

Afwezig met kennisgeving: de leden B. Boersma, B. Bouwmeester, J.W. Braam, H. Siebering en M. Tuit.

Notulist: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Mondelinge vragen raad
2. Delegeren uitvoeringsbeslissingen onteigeningsbesluit
3. Instellen commissie selectie accountant
4. 3e begrotingswijziging 2009
5. 4e begrotingswijziging 2009
6. 5e begrotingswijziging 2009
7. 6e begrotingswijziging 2009
8. Vaststellen verslagen van 26 maart 2009
9. Motie CDA

Het volgende werd naar voren gebracht:

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.

1. Stoefzand (Gemeentebelangen) stelt vragen over de Oost-westas die op 13 en 27 november 2008 in informeren, meningvormen en besluiten is besproken. Het ging om het vormen van een visie over het profiel van deze weg. Gemeentebelangen had bedenkingen over het gedeelte tussen Het Haagje en de rotonde bij de Buizerdlaan en de Melkweg. Het college antwoordde dat de raad wordt betrokken bij de invulling van de onderdelen. De bedenkingen gingen over de versmalling van de weg en het verwijderen van een gedeelte van het asfalt. Dit asfalt was volgens de fractie nuttig voor de verkeersafwikkeling en te gebruiken als parkeergelegenheid bij grote evenementen.
Op 1 april wordt een overzicht gepubliceerd van de wegwerkzaamheden in 2009. Ook het door spreker bedoelde deel valt hieronder, namelijk het stuk bij de rotonde bij de Galileilaan.
Ter hoogte van de sportvelden zijn de fietspaden deels verwijderd. Spreker vraagt of deze werken tot gevolg hebben dat straks ‘geen weg terug’ mogelijk is, dus dat zij een onomkeerbare ontwikkeling zijn. Spreker vraagt het college of deze veronderstelling klopt.
De tweede vraag gaat over de betrokkenheid van de raad. Spreker veronderstelt dubbel werk in verband met het fietspad. Wat is de waarde van de gedane toezeggingen tijdens de genoemde vergaderingen?

Van Regteren (VVD) stelt een aanvullende vraag. De VVD vraagt zich af of de werkzaamheden aan het fietspad verband houden met de reconstructie van de Mr. Cramerweg. Waarom zijn de werkzaamheden versneld? Is het niet logischer en goedkoper om de werkzaamheden te combineren vanwege de reconstructie?

Wethouder Bargeman zegt dat het college aanstaande dinsdag over het voorstel voor de uitvoering van de reconstructie van de Mr. Cramerweg overlegt. Zodra het college een besluit heeft genomen kan de raad het onderwerp op de geëigende manier aan de orde stellen. De wethouder geeft aan dat vanwege de vorig jaar gestelde vragen in de raad met de hulpdiensten en de organisatie is gesproken over het profiel.
De werkzaamheden voor de onderdelen rotonde-Galileilaan en Galileilaan zijn van 2010 naar voren gehaald om tegelijkertijd te kunnen uitvoeren in verband met het beperken van de overlast.
De huidige werkzaamheden aan onder andere het fietspad gebeuren door derden en hebben niets te maken met de eventuele versmalling van de Mr. Cramerweg. Het is dus geen dubbel werk.

Stoefzand reageert en weet zeker dat in de vergaderingen van 13 en 27 november is toegezegd dat het onderwerp opnieuw in de raad aan de orde zou komen.

Wethouder Bargeman zegt dat de uitvoeringsprogramma’s altijd in de raad aan de orde komen. Dat is toegezegd. Dit is zeker het geval bij de Mr. Cramerweg.

Van Regteren begrijpt dat het college over het profiel komt te praten. Hij wijst op de onlangs gehouden goede presentatie over de Schutstraat voor bewoners, gebruikers en raadsleden. Spreker ziet dit ook graag voor de Mr. Cramerweg gebeuren.

Stoefzand begrijpt dat het werk door derden wordt gedaan. Volgens spreker gaat het om werk voor de gemeente in verband met de sportvelden.

Wethouder Bargeman antwoordt dat het fietspad wordt opengebroken omdat dwars onder het fietspad door gewerkt moet worden.

De voorzitter sluit af met de opmerking dat de raad zelf zijn agenda bepaalt.
 
2. De voorzitter zegt dat het een herzien voorstel is waarin de vormfouten zijn hersteld.

Steenbergen (Gemeentebelangen) stelt een vraag over de volgende passage in de agenda: “de nog geldende Onteigeningswet”. Betekent dit dat er een nieuwe wet komt?

Wind (griffier) zegt dat in de toekomst de raad alleen het besluit zelf vaststelt, en niet meer een uitvoeringsbesluit. De passage die Steenbergen noemt heeft geen betrekking op een geheel nieuwe Onteigeningswet maar alleen op het deel van die wet dat dit uitvoeringsbesluit nodig maakt.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

3. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

De voorzitter wenst de voorzitter, de heer Vos, succes met de werkzaamheden van zijn commissie.

4. Van Heugten (VVD) vraagt een nadere verbijzondering van de gevraagde 80.000 euro in verband met de applicatie, de implementatie en het gebruik van het elektronisch kinddossier.

Wethouder Poutsma antwoordt dat het elektronisch kinddossier ook in de begroting van de GGD zit. De 80.000 euro heeft betrekking op wat de gemeente moet doen zodat de scholen het elektronisch kinddossier kunnen gebruiken.

Van Heugten vraagt of zich een extra belasting van het bureau Jeugdzorg voordoet.

Wethouder Poutsma zegt dat de GGD het werk doet, dat is de dossiers digitaliseren. Het bedrag slaat vooral op de benodigde hardware.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

5. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

6. Van Heugten stelt een vraag over de betrokken partners: spreker mist de mensen, vooral werkzaam op Wmo-terrein, die voor de gemeente gezinnen bezoeken en zaken kunnen waarnemen.

Wethouder Bargeman antwoordt dat veel meer mensen dan de in het voorstel genoemde, kunnen verwijzen. Ook mensen vanuit de gemeente kunnen dit. Bureau ROL coördineert de werkzaamheden rond de Drentse verwijsindex risicojongeren.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

7. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

8. De verslagen van 26 maart 2009 worden ongewijzigd door de raad vastgesteld.

9. Otten (CDA) geeft een toelichting op de motie, die gaat over de plaats van de bushalte onderaan de Harm Smeengelaan vlak bij het ziekenhuis. Het CDA heeft veel klachten ontvangen en is benaderd door het gehandicaptenplatform. De naar het ziekenhuis af te leggen afstand is te groot. De motie, die dit een zeer ongewenste situatie noemt die hersteld moet worden, richt zich tot het OV-bureau.
De tekst van de motie wordt op de beamer geprojecteerd.

Vos (ChristenUnie) staat achter doel en strekking van de motie maar vindt het als instrument te zwaar.

Van de Belt (GroenLinks) vindt het een sympathiek voorstel, en wil er een element aan toevoegen. Om het argument van het OV-bureau en de vervoerbedrijven dat de omrijtijd stijgt, te ontzenuwen, stelt spreker voor het ziekenhuis in plaats van het station tot eindpunt van de buslijnen te maken. Het is een tip die Rover vaak geeft.

Prigge (PvdA) is positief over de inhoud van de motie maar vindt het als instrument te zwaar.

Steenbergen (Gemeentebelangen) zegt dat de motie misschien niet nodig was, hij gaat ervan uit dat het college de inhoud overneemt. Het ziekenhuis als eindpunt is een onderzoek waard.

Klok (VVD) stelt voor dat het college de motie en de aanvulling van GroenLinks overneemt.

Wethouder Bargeman reageert op de inbreng en zegt niet goed te weten wat hij met de motie moet doen. De wethouder heeft kortgeleden goede afspraken met de nieuwe directeur van het OV-bureau kunnen maken over de onderlinge contacten en werkverhoudingen. Daarbij is afgesproken samen met de vervoerbedrijven op een aantal plekken naar verbeteringen te kijken. Een van die plekken is Bethesda. De wethouder zegt de motie te willen meenemen naar het overleg met het OV-bureau en de vervoerbedrijven. Het hangt vooral van de drie partijen af of het college de motie uitgevoerd kan krijgen.
De toevoeging van GroenLinks is een groter punt: dan komen de bustypes aan de orde en bij grote bussen kost het vele tonnen. De wethouder wil dit punt parkeren.
De wethouder vindt de door Otten geschetste situatie eveneens ongewenst en geeft aan in overleg met het OV-bureau en Connexxion te willen proberen lijn 101 aan te passen volgens de wens van de motie. Binnen zes weken krijgt de raad een terugkoppeling. Ook zal worden gekeken naar de consequenties als grote bussen de lus moeten maken. De wethouder zegt zich sterk te zullen maken voor de inhoud van de motie.

De voorzitter vraagt het CDA of de inzet van de wethouder voor de fractie voldoende is.

Otten beluistert dat iedereen, inclusief de wethouder, zich kan vinden in de motie. Het gaat het CDA erom dat de wethouder richting het OV-bureau en Connexxion laat weten dat de gehele raad er zo over denkt.

Wethouder Bargeman vindt dat Otten de boodschap van de motie volstrekt helder heeft overgebracht.

De voorzitter concludeert dat het CDA voldoende vertrouwen heeft. De motie is van tafel.

De voorzitter sluit het blok besluiten.
 

error: Sorry..