Verslag besluiten raadsavond 12 maart 2009

Verslag besluiten raadsavond 12 maart 2009

Aanwezig: J.K. Otten (voorzitter), Jan Ballast, R.A. Berkenbosch, B. Boersma, L. Bouwmeester, J.W. Braam, S. Brouwer, J. Bruins Slot, H.B. Giethoorn, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, E.R. Klok, K.J. van der Laan, H. Loof, B. Okken, L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, H. Siebering, F. Snippe, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M. Tuit, G. Vos, W. Warrink en J.P. Wind (griffier).

Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman,  K. Smid en W. van der Zwaag.
 
Afwezig met kennisgeving: het lid H. van de Weg, wethouder A. Poutsma-Jansen alsmede de secretaris G.H. de Vries.

Verslag: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:

      0.   Hernieuwde installatie Erik Giethoorn.
1. Mondelinge vragen raad.
2. Vaststellen Hoogbouwnotitie gemeente Hoogeveen.
3. Benoeming leden welstandscommissie.
4. Jaarkalender Planning&Control 2009.
5. Wijziging legesverordening 2009.
6. Vaststellen Verordening langdurigheidtoeslag.
7. Wijziging Maatregelenverordening Wet werk en bijstand.
8. Vaststellen Brandbeveiligingsverordening Hoogeveen.
9. Vaststelling van het bestemmingsplan “Landelijk gebied, deelplan Zuideropgaande 132 te Hollandscheveld”.
10a. 1e begrotingswijziging 2009 ten behoeve van de revitalisering van De            Wieken fase.
      10b. 2e begrotingswijziging 2009 voor de aankoop van het Arriva-gebouw en de sanering in complex D van het stationsgebied.
11. Vaststellen verslagen van 29 januari en 5 februari.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

De voorzitter opent met een ogenblik stilte.

0.   Hernieuwde installatie Erik Giethoorn

De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de commissie, de heer Vos.

Vos deelt als voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven mee dat de geloofsbrieven van de heer Giethoorn zijn onderzocht en akkoord bevonden.

De voorzitter leest de verklaring voor:
“Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de gemeenteraad naar eer en geweten zal vervullen.”

Giethoorn: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.”

De voorzitter verklaart dat de heer Giethoorn is geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad. Hij feliciteert hem met de benoeming en wenst hem veel succes.

1. Mondelinge vragen raad

Warrink (ChristenUnie) stelt vragen naar aanleiding van de unaniem door de raad aangenomen motie van de ChristenUnie over de invoering van een collectieve vrijwilligersverzekering. De motie is uitgevoerd door het college. Mantelzorgers werden uitgesloten van de regeling. Eind februari bleek dat in overleg tussen de VNG en Centraal Beheer de voorwaarden zijn aangepast en de positie van de mantelzorgers is aangepast. Spreker stelt de volgende vragen:
• Is het college op de hoogte van voornoemde aanpassingen?
• Kan het college aangeven welke invloed dit heeft op de positie van de mantelzorgers in de collectieve vrijwilligersverzekering?
• Is het college voornemens de mantelzorgers in Hoogeveen onder te brengen in deze verzekering?
• Zo ja, hoe denkt het college de doelgroep op de hoogte te stellen van deze nieuwe mogelijkheid? Naast gebruikmaking van het Torentje kan ook worden gedacht aan het aanschrijven van organisaties die werken met mantelzorgers.

Wethouder Smid antwoordt als plaatsvervanger van wethouder Poutsma. Het college is op de hoogte. Het gaat om een passende vrijwilligersdekking. Het college is voornemens de mantelzorgers in deze verzekering onder te brengen, ervan uitgaande dat dit geen meerkosten oplevert. Het college neemt de suggesties over het benaderen van de doelgroep over. De raad zal over de verdere aanpak worden geïnformeerd.

Wethouder Bargeman geeft antwoord op schriftelijke vragen van Gemeentebelangen over de Carstenstraat. De wethouder gaat eerst in op de positie van de gemeente.

Okken (Gemeentebelangen) merkt op dat vragen conform het reglement van orde van de raad zijn gesteld. De fractie heeft verzocht de antwoorden schriftelijk aan Gemeentebelangen mee te delen. Spreker is nu niet in staat inhoudelijk op de reactie van de wethouder te reageren en is genoodzaakt er later schriftelijk op terug te komen.

De voorzitter zegt dat de griffier de fractie Gemeentebelangen heeft geïnformeerd over de wijze van beantwoorden en over het feit dat deze manier juist is.

Wethouder Bargeman geeft aan dat bewoners veelal voor hun eigen belangen opkomen en dat de positie van de gemeente breder is, namelijk het bewaken van het algemeen belang en het maken van een goede afweging. De in het geding zijnde belangen gaan over parkeren, groenvoorziening, veiligheid, enzovoort.
De eerste vraag luidt: is het juist dat u bij de brief van 14 januari 2009 het definitieve ontwerp heeft vastgesteld en aan de bewoners heeft meegedeeld, zonder de bewoners daarvan vooraf in kennis te stellen?
De wethouder geeft een opsomming van de data: 24 april 2008 informatieavond, 19 augustus 2008 inloopavond met nadere uitwerking van het ontwerp, 4 november 2008 inloopavond over aanpassingen van het ontwerp, 13 november 2008 presentatie van de plannen aan de raad, 13 januari 2009 bewoners huis-aan-huis definitief ontwerp toegezonden, 10 februari 2009 gesprek met afgevaardigden bewoners over ontwerp en nogmaals vijf extra parkeerplaatsen aangebracht, 23 februari 2009 brief van twee heren over aanpassingen van het ontwerp.
Er heeft dus veel overleg plaatsgevonden. Bij de uiteindelijke vaststelling door de raad zijn nog zeven parkeerplaatsen toegevoegd.
De tweede vraag luidt: is het juist dat er pas daarna op verzoek van de bewoners een gesprek is geweest?
De wethouder heeft de data genoemd waarop gesprekken met bewoners zijn gevoerd. Omdat in de raad werd besloten zeven parkeerplaatsen toe te voegen, heeft het college gemeend de bewoners het definitieve concept toe te sturen.
De derde vraag luidt: is het juist dat er daarna op 10 februari een gesprek is geweest met een vertegenwoordiging van bewoners waarbij eenzijdig is vastgesteld dat er vijf parkeerplaatsen zouden worden toegevoegd?
De wethouder antwoordt dat dit niet juist is, er is gesproken met vier bewoners die aandacht vroegen voor een aantal persoonlijke zaken. Met deze bewoners zijn goede afspraken gemaakt en het college heeft toegezegd zijn best te doen naast die zeven nog eens drie, vier, vijf of zes extra parkeerplaatsen te realiseren. Dit past niet meer in het definitief ontwerp omdat de aanbesteding al is gestart. De realisatie gebeurt daarom los van de aanbesteding.
De vierde vraag luidt: is het juist dat er tussen 14 januari en de gesprekken met bewoners een situatieschets is verspreid die afwijkt van wat is besproken en meegedeeld?
De wethouder antwoordt dat er alleen is afgeweken vanwege het toevoegen van de zeven met de raad afgesproken parkeerplaatsen. Er is niet afgeweken vanwege de vijf andere parkeerplaatsen omdat dit na de start van de aanbesteding speelde.
De vijfde vraag luidt: waarom heeft u de raad niet geïnformeerd zoals toegezegd op 13 november 2008?
De wethouder is van mening dat als met vier bewoners wordt geprobeerd oplossingen te vinden, hij hiermee niet terug hoeft te komen bij de raad.
De zesde vraag: wij maken ons ernstig zorgen over de uitvoering van projecten en uw regiefunctie daarin. Kunt u aangeven of u nog sturing heeft op de uit te voeren projecten en de uitwerking daarvan?
De wethouder zegt kort en krachtig dat hij die sturing wel heeft.

Okken (Gemeentebelangen) bedankt de wethouder voor de beantwoording. Spreker is van mening dat het de wethouder niet is gelukt sturing op de projecten te hebben. Ter verduidelijking vraagt spreker wanneer de raad heeft besloten zeven extra parkeerplaatsen toe te voegen. Hij wijst op de notulen van november 2008 waarin de wethouder heeft toegezegd bij de raad terug te komen zodra er witte rook zou zijn.
Okken vindt de wijze van beantwoording door de wethouder niet conform het reglement van orde van de raad. Hij zal zich daarin nog verdiepen. Alvorens inhoudelijk te reageren verzoekt spreker inzage in de lijst met data die de wethouder heeft opgesomd.

Wethouder Bargeman zegt toe de beantwoording schriftelijk toe te sturen.

Okken bedankt de wethouder. Zodra de notulen van deze vergadering en de schriftelijke beantwoording van de vragen zijn ontvangen, zal de fractie een schriftelijke reactie aan de wethouder sturen. Indien Gemeentebelangen behoefte heeft, zal het presidium worden verzocht het onderwerp te agenderen.

Loof (PvdA) vindt de manier waarop Okken met de beantwoording omgaat zeer stuitend en niet gebruikelijk. Uit de opstelling van Okken spreekt een groot stuk wantrouwen richting de wethouder. Spreker vindt dat Gemeentebelangen blij mag zijn dat de beantwoording vanavond heeft kunnen gebeuren. De kou zou nu uit de lucht moeten zijn. Okken maakt er echter een geweldige show van.

De voorzitter richt zich tot Okken. Okken heeft gezegd het prima te vinden dat de beantwoording vanavond plaatsvindt en dat hij zich het recht voorbehoud later te reageren omdat daar tijd voor nodig is. De voorzitter stelt voor de antwoorden van vanavond te laten bezinken. Okken heeft alle ruimte er daarna op terug te komen.

Okken antwoordt dat dit ook zijn conclusie is.

2. Vaststellen Hoogbouwnotitie gemeente Hoogeveen

De voorzitter verwijst naar de boeiende discussie in meningvormen. Het college heeft een toezegging gedaan over een extra XL-locatie. Het woord is aan de fracties.

Otten (CDA) zegt dat het CDA zich in de notitie kan vinden en is blij met de steun van andere fracties voor het voorstel een extra XL-locatie in de noordwest hoek van het stationsgebied toe te voegen. Het CDA is eveneens blij met de toezegging van de wethouder dat dit zorgvuldig zal gebeuren.

Van Heugten (VVD) zegt dat de VVD niet instemt met het hoogbouwbeleid zoals in de notitie verwoord.

Braam (ChristenUnie) heeft in meningvormen al gezegd akkoord te gaan met het traject dat gevolgd zal worden om de extra XL-locatie aan de notitie toe te voegen.

Van de Belt (GroenLinks) verklaart dat GroenLinks tegen de Hoogbouwnotitie is.

De Hoogbouwnotitie wordt met de stemmen van de fracties VVD en GroenLinks tegen met meerderheid van stemmen door de raad vastgesteld.

3. Benoeming leden welstandscommissie

De voorzitter deelt mee dat de agenda vanavond voor het eerst spreekt over A- en B-stukken. De raad weet wat dit betekent.

Okken (Gemeentebelangen) bedankt het college voor het gewijzigde voorstel. Een punt is nog blijven liggen: het benoemen van anderen dan architecten. Gemeentebelangen heeft dit in het verleden al aangekaart. Spreker verwijst naar drie andere gemeenten in Drenthe waar het wel gebeurt. Hij verzoekt de wethouder zich er in te verdiepen en te kijken naar de in het verleden gedane toezeggingen en de mogelijkheden.

Vos (ChristenUnie) zegt dat ChristenUnie akkoord gaat met het voorstel. Hij vraagt zich af waarom is afgezien van een delegatiebepaling en gaat ervan uit dat dit een volgende keer wordt besproken.

Siebering (PvdA) verklaart dat de PvdA akkoord gaat met het voorstel.

Hiemstra (CDA) maakt een opmerking over de delegatiebepaling. In de Bouwverordening is geregeld dat de raad benoemt. Als de raad dat niet meer wil, zal de Bouwverordening moeten worden gewijzigd. Dat hoort niet te worden geregeld met een delegatiebepaling.
Over het punt van Okken ook anderen te benoemen: het is mogelijk een burger namens de gemeente te benoemen, maar eerst zal de Bouwverordening moeten worden gewijzigd. Het college moet een dergelijke wijziging aan de raad voorleggen.

Wethouder Van der Zwaag zegt toe nader te gaan bekijken of het verzoek kan worden ingewilligd en of het wenselijk is.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

4. Jaarkalender Planning&Control 2009

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

5. Wijziging legesverordening 2009

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

6. Vaststellen Verordening langdurigheidtoeslag

De voorzitter deelt mee dat de raad een aanvulling van artikel 3 heeft ontvangen. Artikel 3.1 luidt: “Niet voor de langdurigheidtoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die een studie volgt als genoemd in de wet Studiefinanciering”.

Ballast (CDA) zegt dat het CDA akkoord gaat met de verordening. De fractie heeft een vraag bij monitoren en evaluatie. Spreker vraagt wanneer de raad het in 2009 te plegen onderzoek naar de financiële effecten kan ontvangen. Hij verzoekt het woord ‘wellicht’ te veranderen in ‘zal’, waar het gaat om het meenemen van de nieuwe wijzigingen in het onderzoek. De reden is dat dan een goede vergelijking inclusief 2009 mogelijk is, zodat in 2010 een goede start kan worden gemaakt.

Stoefzand (Gemeentebelangen) zegt dat Gemeentebelangen instemt met de verordening. Dit omdat ook werkende mensen onder de toeslag kunnen vallen en omdat de referentieperiode van vijf naar drie jaar is gegaan. Spreker vraagt aandacht voor de monitoring en evaluatie op het punt van de referentieperiode. Mogelijk kan een ander jaar worden gehanteerd en de vraag is hoe de raad daarmee omgaat.

Bruins Slot (PvdA) zegt dat de PvdA blij is met de verruiming van de mogelijkheden voor een langdurigheidtoeslag. Het is logisch eerst een onderzoek te doen naar de financiële gevolgen alvorens tot verdere verruiming te besluiten. De fractie vindt het belangrijk een combinatie te maken met de effecten van het minimabeleid. De wethouder heeft al een onderzoek toegezegd naar de effecten van het minimabeleid.

Van Heugten (VVD) zegt dat de VVD akkoord gaat met de verordening. Spreker sluit zich aan bij Ballast en ziet het woord ‘wellicht’ graag vervangen worden door ‘zal’.

Wethouder Smid bedankt voor de gegeven steun. Het college streeft ernaar de consequenties in het laatste kwartaal van 2009 helder te hebben, zodat nog invloed op de begroting mogelijk is. De wethouder neemt de suggesties van de raad graag over.

De voorzitter deelt mee dat de nummering van de artikelen nog zal worden aangepast.

De verordening wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

7. Vaststellen wijziging Maatregelenverordening Wet werk en bijstand

De wijziging van de verordening wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

8. Vaststellen Brandbeveiligingsverordening Hoogeveen

De verordening wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

9. Vaststelling van het bestemmingsplan “Landelijk gebied, deelplan Zuideropgaande 132 te Hollandscheveld”

Het bestemmingsplan wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

10a. 1e begrotingswijziging 2009 ten behoeve van de revitalisering van De Wieken fase 2a

De 1e begrotingswijziging wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

10b. 2e begrotingswijziging 2009 voor de aankoop van het Arriva-gebouw en de sanering in complex D van het stationsgebied

De 2e begrotingswijziging wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

11. Vaststellen verslagen van 29 januari en 5 februari

De verslagen van 29 januari en 5 februari 2009 worden ongewijzigd vastgesteld.

De voorzitter sluit de vergadering.
 

error: Sorry..