Verslag informeren 05-02-2009

Verslag informeren 05-02-2009

                                                                                                                                       
Aanwezig: Klaas van der Laan (vz), Jan Ballast, Rolien v.d. Belt,Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Bert Bouwmeester, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot, Erik Giethoorn, Ellen van Heugten-Steenbergen, Anno Wietze Hiemstra, Gert Huijgen, Lucas Hummel, Ewout Klok, Bé Okken, Bert Otten, Henk Prigge, Wicher van Regteren, Henk Reinders, Rieks Siebering, Frank Snippe, Arend Steenbergen, Jan Steenbergen, Jan Stoefzand, Mark Tuit, Gert Vos, Wim Warrink, Henk van de Weg, Jan Bekkering, Hetty Bouius, Frits Nijland, Rien Sloover en Alma van Dooren (commissiegriffier).

Aanwezig namens het college: wethouder Ton Bargeman.

Aanwezige ambtenaren: Rients Turkstra.

Verder aanwezig: Gerard Fidom (namens de fractie van GroenLinks) en drs. B. v.d. Weide (RSG Wolfsbos).

Verslag: Zwaantinus Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Spreekrecht.
2. Presentatie baggerplan.
3. Goedkeuren financieel jaarverslag 2007 en begroting 2009 van de Stichting Openbaar voortgezet onderwijs Hoogeveen.
4. Situatie Schiphollijn.
5. Rondvraag.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

1. Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

2. Presentatie baggerplan
De voorzitter geeft het woord aan de wethouder voor een korte inleiding.

Wethouder Bargeman zegt dat de voorjaarsnota 2008 voorlopig rekening hield met een groter bedrag voor baggeren. Op drie punten bestond echter te weinig inzicht, reden waarom het baggerplan is opgesteld. De drie punten zijn:
• Wat moet er de komende tien jaar worden gedaan?
• Welke kosten zijn hiermee gemoeid?
• Wat zijn de taken van de gemeente en het waterschap? Of: wie doet wat wanneer?
De wethouder geeft het woord aan Turkstra voor de presentatie.

Turkstra (medewerker gemeente) geeft een presentatie over het nieuwe baggerplan.
• Het baggerplan geldt voor alle watergangen binnen de komgrenzen van zowel Hoogeveen als de dorpen.
Vanwege een verouderd bestaand baggerplan is een nieuw plan nodig. Beter inzicht is nodig in:
• De financiën en de verdeling van de verantwoordelijkheden en verplichtingen;
• De kwaliteit en de kwantiteit van het baggeren;
• Hoe op de meest kosteneffectieve manier kan worden gebaggerd;
• De manier van uitvoering;
• De relatie met de regels voor de flora en fauna.
Twee aanvullende opmerkingen:
• Vooruitlopend op het nieuwe plan zijn in 2008 de urgente sloten gebaggerd.
• Het verschil tussen baggeren en maaien: baggeren gebeurt eens in de tien jaar en maaien gebeurt elk jaar. Het baggerplan gaat alleen over baggeren en niet over maaien.
De volgende stappen zijn te onderscheiden bij wie wat wanneer doet:
• Stap 1, baggeren: de beheerder is verantwoordelijk, dat is meestal het waterschap. Soms is de gemeente, de provincie of Rijkswaterstaat verantwoordelijk.
• Stap 2, het transport: de ontvangstplichtige is verantwoordelijk. Dit was tot nu toe niet bij de gemeente geregeld.
• Stap 3, het baggerdepot: de ontvangstplichtige is verantwoordelijk.
• Stap 4, de verwerking: dit gebeurt na indroging van de bagger. In het buitengebied wordt de bagger vaak direct ter plaatse verwerkt. Binnen de komgrenzen gebeurt dit niet.
• De gemeente beheert 36% van de 400.000 m2 watergangen die gemeente en waterschap samen in beheer hebben.

Van de Weg (PvdA) vraagt wanneer eventueel aanwezige vervuiling wordt onderzocht.

Turkstra zegt dat nu indicatief, dat wil zeggen steekproefsgewijs, naar de kwaliteit wordt gekeken. Volgens het nieuwe baggerplan worden bestekken gemaakt en vindt specifiek onderzoek plaats.
Op een vraag van Nijland antwoordt spreker dat een deel van de gemeente onder het waterschap Velt en Vecht valt.
• De kwantiteit van de bagger: in het vervolg wordt per 500 meter sloot één proef gedaan. Dat was één proef per 25 sloten. De komende tien jaar wordt 80.000 m3 slib weggebaggerd.
• De kwaliteit: op basis van het indicatieve onderzoek wordt ervan uitgegaan dat 92% schoon of licht verontreinigd is. Verwerking daarvan is op veel plaatsen mogelijk.
Overige opmerkingen:
• Flora en fauna: de al voor verschillende projecten uitgevoerde ecoscan is erbij betrokken. Per sloot heeft onderzoek plaatsgevonden.
• Slibaanwas: deze is in de gemeente lager dan het landelijke gemiddelde. De slibaanwas zal via monitoring worden bepaald.
• Subsidies waterschap: alleen nog mogelijk bij sterk vervuild slib.
• Asbestverdachte locaties: daar vindt nader onderzoek plaats.
• Communicatie: veel instanties en instellingen zijn betrokken.
• Prioriteitstelling bij het baggeren: dit gebeurt op grond van de vervuilingklasse en het percentage verontdieping.
• De gemeente blijft het baggeren binnen de komgrens regelen en betalen voor particulieren.
• Paspoorten: per sloot zijn gegevens geïnventariseerd.
• Het is beter stap 2 en 3 niet over te slaan vanwege de uitstraling. Dus: bagger snel afvoeren.
• Eigen depot in Hoogeveen: onderzoek wijst uit dat dit te duur is. Het is goedkoper dit aan de markt over te laten.
• Financiën: het verbeterde inzicht in kwaliteit, kwantiteit en uitvoering leidt ertoe dat voor de komende tien jaar ongeveer 1,6 miljoen euro benodigd is.

Okken (Gemeentebelangen) vraagt of onderzocht is of de gemeente zelf de markt op kan, dit om de kosten te drukken.

Turkstra zegt dat het een wisselende markt is. Uit eigen onderzoek blijkt dat het goedkoper is het aan de markt over te laten. Een alternatief is de bagger op het land te laten verwerken. Ook dat blijkt niet goedkoper te zijn. Op een vraag van Okken antwoordt spreker dat ook gekeken is naar een samenwerking met Rijkswaterstaat.

Van Regteren (VVD) stelt een vraagt naar een financiële verdeelsleutel tussen waterschap en gemeente.

Wethouder Bargeman zegt dat de stappen 2 en 3 het duurste zijn: de kosten daarvan bedragen 160.000 euro per jaar. De kosten die het waterschap als beheerder maakt voor het baggeren zijn lager.

Van Regteren stelt een vraag over de vorig jaar uitgebaggerde sloten bij het Bentinckspark.

Wethouder Bargeman antwoordt dat dit losstaat van het baggerplan. Er was sprake van urgentie. Het waterschap was bereid de voorfinanciering te doen.

Hummel (CDA) vraagt waarom eens per tien jaar moet worden gebaggerd.

Turkstra zegt dat het een landelijk gemiddelde is. De komende jaren zal via monitoring de precieze slibaanwas in de gemeente worden vastgesteld. Daarna worden keuzes gemaakt.

Wethouder Bargeman voegt toe dat dan bijv. ook kan worden gekozen om eens per twaalf jaar te baggeren.

Stoefzand (Gemeentebelangen) vraagt of de haven in kaart is gebracht.

Turkstra antwoordt dat de haven en ook de kanalen buiten het plan zijn gelaten. De provincie is verantwoordelijk voor de kanalen. De industriehaven is vervuild en moet worden gesaneerd, dat is een apart project. Op een vraag van Vos antwoordt spreker dat vijvers in het plan zijn opgenomen.

Vos (ChristenUnie) vraagt hoe de verdere procedure is.

Wethouder Bargeman antwoordt dat wat betreft de kosten het nieuwe plan bij het bedrag van het oude plan uitkomt: 160.000 euro per jaar. Dit bedrag is in de begroting 2009 opgenomen en komt terug in de voorjaarsnota 2010. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een bedrag van 300.000 euro per jaar.

Van Heugten (VVD) vraagt of de gemeente een soort verklaring voor schoongeleverde grond krijgt, om namelijk niet meer aansprakelijk te zijn.

Turkstra zegt dat de kwaliteit uitgebreid is onderzocht. Daarna wordt de bagger aan de aannemer aangeboden die het goedkoopst verwerkt.

Snippe (PvdA) stelt een vraag over eendenkroos: wanneer moet de particulier bij de gemeente zijn en wanneer bij het waterschap?

Turkstra zegt dat dit losstaat van het baggerplan. De vraag is wie de beheerder is. Er is een pilot gestart om duidelijkheid te verkrijgen.

Siebering (PvdA) begrijpt dat soms de gemeente en soms de eigenaar van het aanliggende perceel ontvangstplichtig is. Veel sloten zijn scheidingen. Hoe gebeurt het daar?

Turkstra zegt dat het baggerplan een gemeenschappelijk plan van de gemeente en het waterschap Reest en Wieden is. Rijkswaterstaat is ontvangstplichtig bij sloten die geheel op grond van Rijkswaterstaat liggen. Bij twee eigenaren zijn beiden voor de helft ontvangstplichtig.

Hiemstra (CDA) stelt een vraag over de waterheffing, waar al eerder over is gesproken. Valt het baggeren onder de waterheffing?

Turkstra zegt dat de waterheffing niet in het baggerplan is opgenomen. Spreker zal navraag doen.

De voorzitter sluit de beraadslagingen over dit punt. Het baggerplan zal wat de financiën betreft terugkomen in de voorjaarsnota en de begroting.

3. Goedkeuren financieel jaarverslag 2007 en begroting 2009 van de Stichting Openbaar voortgezet onderwijs Hoogeveen
De voorzitter geeft het woord aan de fracties.

Hiemstra (CDA) stelt een vraag over de decentrale huisvestingsgelden: deze staan wel in de begroting maar niet in de jaarrekening. Spreker vindt het begrotingsoverschot van 55.000 euro voor 2009 niet veel. Er zijn echter voldoende reserves en er wordt niet onevenredig opgepot. Het CDA stemt in met het voorstel.

Huijgen (PvdA) wijst op de data die in de statuten staan vermeld: zowel het financieel jaarverslag als de begroting worden te laat ingediend. De gemeente moet de begroting elk jaar voor 1 februari goedkeuren. Spreker vindt dat aan deze data moet worden vastgehouden, anders moeten de statuten worden gewijzigd.
Spreker vindt de argumentatie om de raad te laten instemmen met de jaarrekening onvoldoende. Alleen het simpele feit dat wordt afgesloten met een positief resultaat biedt te weinig onderbouwing om de rekening goed te keuren. De taak van de raad is toe te zien op een gezonde financiële situatie. Op grond van de accountantsverklaring kan de PvdA akkoord gaan.

Wethouder Bargeman geeft het woord aan de heer Van der Weide.

Van der Weide (RSG Wolfsbos) gaat in op de vraag over de decentrale rijksgelden. Spreker verwijst naar de bijlage in het jaarverslag onder het kopje overige baten, waar het bedrag van 773.663 euro is opgenomen voor decentrale huisvesting gemeente Hoogeveen. Aan de lastenkant is de post niet opgenomen omdat hij nog niet werd ingezet voor verbouw of nieuwbouw. Het bedrag staat nu onder de reserves genoemd.

Hiemstra wijst op de post overige baten in de begroting, waar staat ‘rijksbijdragen en overige baten’. Zitten de decentrale gelden in de overige baten?

Van der Weide antwoordt bevestigend.

Wethouder Bargeman gaat in op de vragen van Huijgen. De taak van de raad is te beoordelen of voorwaarden aanwezig zijn om kwalitatief goed onderwijs te geven. Het college kijkt hier ook naar en daarom is positief geadviseerd. Uit het gehele jaarverslag is op te maken dat aan deze voorwaarden is voldaan.

Huijgen ziet graag dat dit de volgende keer onder de argumentatie wordt opgenomen.

Wethouder Bargeman stemt hiermee in.

De voorzitter merkt op dat het presidium hierover heeft gesproken in verband met de raadsconferentie en onderscheid heeft gemaakt tussen a, b en c-stukken. Dit stuk zou als a-stuk worden aangemerkt.

Wethouder Bargeman zegt toe aan de data die in de statuten staan vermeld te zullen vasthouden. De door Huijgen genoemde datum van 1 februari is door ziekte op de afdeling net niet gehaald. De wethouder biedt hiervoor zijn excuses aan.

De voorzitter sluit de behandeling van dit punt. Het onderwerp kan in besluiten aan de orde worden gesteld.

Toezegging wethouder Bargeman:
De data in de statuten waarvoor stukken moeten worden ingediend, zullen worden aangehouden.

3. Situatie Schiphollijn
De voorzitter geeft het woord aan de fractie GroenLinks die het punt heeft geagendeerd.

Van de Belt (GroenLinks) licht het onderwerp toe. Al enige tijd is GroenLinks samen met de SP bezig het verzet te organiseren tegen het voornemen van de NS de rechtstreekse verbinding die Hoogeveen en andere plaatsen in Drenthe met Schiphol hebben, op te heffen. Er is veel steun van andere partijen. De actie wordt lokaal en provinciaal opgezet. Gerard Fidom presenteert de stand van zaken.

Fidom (verkeersdeskundige namens GroenLinks) geeft een presentatie met als titel “Schiphollijn meer dan een trein”.
Twee weken geleden heeft de NS haar plannen gepresenteerd. GroenLinks vindt de plannen een verslechtering van het bedieningsniveau van de inwoners van Drenthe. Toch ligt er ook een kans de Hoogeveense zaak te bepleiten, bijvoorbeeld om intercitystation te worden.
Het onderwerp is urgent omdat de NS dit voorjaar een besluit neemt en zich in februari wil laten adviseren.
Fidom legt de plannen van de NS uit, zoals door deze gepresenteerd:
• In plaats van drie gaan er vier treinen op het traject rijden: twee stop- en twee intercitytreinen.
• De intercitytreinen stoppen alleen in Assen.
• Reizen per stoptrein betekent overstappen in Zwolle.
• De dienstregeling in het weekend wordt niet gewijzigd, wat de overzichtelijkheid niet bevordert.
• Het materieel: dit is nog onduidelijk, mogelijk is er een verslechtering.
• Argumentatie NS: de NS rekent met aantallen reizen. Zo zullen vanuit Groningen en Assen 12.000 reizen tien minuten sneller zijn. Verder zullen meer dan 4000 reizen profiteren van een gelijkmatige halfuurdienst.
• Assen en Groningen hebben vier in plaats van drie treinen: dat betekent 5500 reizen. Volgens de NS zullen 1400 reizen tot een overstap in Zwolle leiden.
• De NS verwacht per saldo 300 extra reizen per dag.

Steenbergen (Gemeentebelangen) stelt een vraag over de tien minuten wachttijd in Zwolle bij de gelijkmatige halfuurdienst.

Fidom zegt dat de extra wachttijd ontstaat door de overstap naar de gelijkmatige halfuurdienst.

Vos zegt dat alleen de mensen die naar Schiphol reizen, worden gedupeerd. Dat is een klein aantal.

Prigge (PvdA) reageert op Vos en zegt dat Fidom gelijk heeft. Spreker reist dagelijks met de trein. Reizen met de stoptrein naar Zwolle betekent dat te Zwolle tien minuten wachttijd ontstaat als reizigers willen doorreizen naar de Randstad. Indien gereisd wordt met de Schiphollijn hebben de reizigers die niet naar Schiphol gaan slechts één à twee minuten overstaptijd in Amersfoort. De Schiphollijn is dus voor alle reizigers naar de Randstad gunstiger.

Vos vermoedt dat een stoptrein minder prioriteit heeft wat betreft de aansluiting op een intercity.

Prigge is het daar mee eens: het is een gevolg van de door de NS gekozen strategie.

Fidom vervolgt de presentatie.
Nadelen van de maatregelen van de NS zijn:
• Veel reizigers worden gedupeerd door de extra overstap en de langere reistijd.
• Er bestaat het risico dat reizigers de aansluiting missen vanwege de overstap.
• Gehandicapten en ouderen ondervinden problemen bij de overstap te Zwolle vanwege de tunnel.
• De dienstregeling is in het weekend totaal anders dan door de week.
Welke argumenten zijn er die een stop van de intercity in Hoogeveen noodzakelijk maken:
• Hoogeveen ontwikkelt zich tot een regionaal OV-knooppunt.
• Betrouwbaarheid en bereikbaarheidsperiode zijn belangrijker dan reistijd.
• 85% van de reizen tussen Groningen en Zwolle vindt plaats op dat baanvak.
• Een stop in Hoogeveen kost slechts anderhalve minuut.
Spreker noemt een aantal alternatieven:
• Beilen, Hoogeveen en Meppel intercitystation laten worden.
• Maak Hoogeveen intercitystation en geef Beilen en Meppel een keer per uur een intercity.
• Geef alle drie stations een keer per uur een intercityverbinding.
Wat is tot nu toe gebeurd:
• In Meppel en Midden-Drenthe zijn raadsbrede moties aangenomen.
• In Provinciale Staten is unaniem een CDA-motie aangenomen, waarin de gedeputeerde opdracht krijgt Hoogeveen tot intercitystation te laten worden.
• Het actiecomité van GroenLinks onderneemt verschillende activiteiten.
• Komende activiteiten richten zich op draagvlak, bestuurlijk overleg met de NS en het indienen van zienswijzen bij de NS.
Volgens spreker zijn er goede kansen op succes. Hij wijst op andere acties.

Reinders (CDA) vraagt wat GroenLinks wil. Hij vindt het positief dat de NS een halfuurdienst instelt. Het punt is hoe in het overleg met de NS iets wordt teruggevraagd, en welke argumenten op welke manier worden ingezet. Spreker begrijpt dat GroenLinks provinciaal gezien in alle plaatsen een intercitystation wil hebben. Hij wijst op de CDA-motie die alleen voor Hoogeveen een intercitystatus vraagt en waarin wordt gewezen op het belang voor geheel Zuid-Drenthe. Reinders mist een duidelijke opstelling van GroenLinks. Opgelet moet worden wat het meest haalbaar is.

Van de Belt (GroenLinks) zegt dat GroenLinks op provinciaal niveau werkt en dat vanavond Hoogeveen aan de orde is. Vanuit Hoogeveen moeten de fracties samen een sterk geluid laten horen. De actie moet breed worden gevoerd en spreker vraagt of iedereen mee wil doen.

Klok (VVD) is het eens met Reinders: wat vraagt GroenLinks van de raad?

Reinders formuleert een voorstel dat uitgaat van de CDA-motie in de Provinciale Staten (PS). Spreker wijst erop dat het Tweede Kamerlid Jan Mastwijk zich voor de zaak inspant. Reinders stelt voor om de wethouder op te roepen de gedeputeerde te ondersteunen met het standpunt van de raad: de halfuurdienst is akkoord, er moet goed materieel komen en Hoogeveen moet intercitystation worden.

Prigge is het eens met Reinders. De PvdA stemt in met de motie die de PS hebben aangenomen.

Vos sluit zich hierbij aan, hij is het eens met de CDA-motie van de PS. Hij stelt voor het volgende argument toe te voegen, namelijk dat het leidt tot vermindering van het autoverkeer tussen Groningen en Zwolle.

Steenbergen (VVD) vindt de CDA-motie goed, zowel voor Hoogeveen als voor het achterland. Er wordt echter een link gelegd met de bochtverruiming, die zou eruit gehaald moeten worden.

Van de Belt zegt dat het niet klopt wat over de gedeputeerde in de krant stond: de bochtverruiming en het stationsgebied spelen niet mee in deze discussie. GroenLinks is wel van plan deze punten later te agenderen.

Fidom zegt dat het besluit dat de NS in het voorjaar neemt betrekking heeft op de dienstregeling 2010.

Vos voelt mee met Steenbergen. Spreker zegt het volgende: als Hoogeveen intercitystation wordt, is bochtverruiming niet meer aan de orde. Deze was namelijk bedoeld om snelheid tussen intercitystations te krijgen.

Fidom zegt dat dit klopt en dat het nu dus zaak is om voor Hoogeveen als intercitystation te gaan.

Er ontstaat een discussie tussen Steenbergen (Gemeentebelangen) en de voorzitter over het volgens Steenbergen niet correcte optreden van de voorzitter richting Gemeentebelangen.

Steenbergen (Gemeentebelangen) zegt dat Gemeentebelangen zich kan vinden in de motie die de PS hebben aangenomen. Gemeentebelangen is altijd voor een intercitystation in Hoogeveen geweest, los van de bochtverruiming. De bochtverruiming is van de baan als Hoogeveen intercitystation is.

De voorzitter constateert dat een meerderheid van de raad de CDA-motie ondersteunt die door de PS zijn aangenomen. Hij verzoekt GroenLinks in besluiten een motie in te dienen.

Van de Belt gaat hiermee akkoord. Zij verzoekt de fracties twee namen aan haar door te geven in verband met vervolgactiviteiten.

Fidom verwijst naar Pietjan Wippo van Rover die verdere vragen kan beantwoorden bijvoorbeeld over de halfuurdienst.

Vos merkt op dat de voor- en nadelen van de halfuurdienst niet van belang zijn als er vier keer per uur een trein stopt.

De voorzitter sluit de behandeling van dit punt.

4. Rondvraag
Okken stelt twee inhoudelijke vragen naar aanleiding van de vandaag ontvangen schriftelijke antwoorden op vragen van de fractie. Het gaat over de aanpassing van de kruising Krakeelsedijk-Riegshoogtendijk. Spreker bedankt eerst de wethouder voor de snelle beantwoording van de vragen. Gemeentebelangen komt later op de inhoud terug omdat de fractie nog niet tevreden is.

Wethouder Bargeman verzoekt Okken om nadere uitleg zodat hij kan reageren.

Okken zegt dat Gemeentebelangen het inhoudelijke punt schriftelijk zal aankaarten.
De fractie heeft nu de volgende twee vragen omdat deze een relatie met de veiligheid hebben.
De eerste vraag gaat over de door de wethouder in zijn antwoorden gesignaleerde tekortkomingen. Deze tekortkomingen moeten volgens de wethouder worden verholpen. Op welke termijn gaat dit gebeuren?
De tweede vraag heeft betrekking op de noodreparatie in verband met de opheffing van de voorrangregeling op de kruising. Deze regeling werd in 1988 door de provincie opgelegd. De wethouder stelt voor deze regeling aan te passen en Gemeentebelangen vraagt wat de eventuele juridische of financiële consequenties zijn van het achteraf wijzigen van deze voorrangsituatie.

Wethouder Bargeman zegt dat Okken en hij het oneens zijn. Okken spreekt over tekortkomingen en de wethouder is van mening dat deze er niet zijn. Naar aanleiding van mondelinge vragen van leden van andere fracties is de situatie bekeken. Punt is onder andere dat als de kruising met een andere snelheid dan de voorgeschreven snelheid wordt genaderd, een bord kan worden gemist. Bij de normale snelheid van 60 km/uur gebeurt dit niet. Op verzoek van enkele raadsleden zal aan de kant van Noordscheschut een extra bord worden geplaatst om te waarschuwen.
De wethouder herhaalt dat geen sprake is van tekortkomingen. Als Gemeentebelangen hierbij blijft, wil de wethouder een uitspraak van de raad hierover.

Okken wijst op de schriftelijke beantwoording en vraagt de wethouder waarom dat extra bord er komt.

Wethouder Bargeman zegt dat dit heeft te maken met auto’s die met een andere snelheid de kruising naderen.

De voorzitter stelt voor de rest van de vragen schriftelijk te behandelen.

Okken verzoekt de wethouder de twee nu gestelde vragen wel te beantwoorden.

Wethouder Bargeman zegt daar niet toe in staat te zijn. Hij heeft de vragen niet van tevoren ontvangen en heeft daarom geen ter zake deskundigen kunnen raadplegen over bijvoorbeeld de juridische aspecten.

Okken vraagt of antwoord kan worden gegeven op zijn vraag over de termijn waarop de maatregelen worden genomen.

Wethouder Bargeman zegt dat dit op korte termijn gebeurt, zoals al in het antwoord is gesteld.

Okken vraagt wat dit betekent. De discussie speelt nu al anderhalve week. Als hij verantwoordelijk wethouder was geweest, zou het bord al zijn geplaatst.

De voorzitter besluit de behandeling van dit punt en zegt dat de wethouder er te zijner tijd op terugkomt.

Okken vindt dat de wethouder geen antwoord heeft gegeven.

Hiemstra vindt dat het in de eerste plaats gaat over het verbeteren van de situatie daar.

Okken zegt dat het ook over de veiligheid gaat.

Hiemstra vervolgt: Okken heeft in de krant geschreven dat de huidige situatie anders is dan in de raad is afgesproken. Volgens Hiemstra is dat niet het geval. Het enige punt is dat dit beter moet worden aangegeven, bijvoorbeeld met extra borden. Naast Okken hebben meerdere raadsleden dat uitgesproken. Het antwoord van de wethouder wijst er op dat het op korte termijn zal gebeuren. Spreker vindt dat Okken daar vertrouwen in moet hebben.

De voorzitter sluit de rondvraag.

De voorzitter sluit het blok informeren.
 

error: Sorry..