Verslag informeren 10 september 2009.


                                                                                                                                      

 

Aanwezig: Jan Stoefzand (voorzitter), Jan Braam, Anno Wietze Hiemstra, Lucas Hummel, Hendrikus Loof, Bert Otten, Henk Prigge, Henk Reinders, Arend Steenbergen, Jan Steenber-gen, Mark Tuit, Jan Bekkering, Dik Schuldink, Mark Strolenberg en Jan-Pieter Wind (grif-fier).

Aanwezig namens het college: burgemeester Helmer Koetje.

Verder aanwezige: Jetze Dam (Area), Renny Bosch (bezwaarschriftencommissie) en Elias de Haan (rekenkamercommissie).

Verslag: Tinus Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Spreekrecht
2. Jaarverslag Area 2008
3. Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2008
4. Jaarverslag rekenkamercommissie 2008
5. Rondvraag.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

1. Spreekrecht
Er wordt geen gebruikgemaakt van het spreekrecht.

2. Jaarverslag Area 2008
De voorzitter zegt dat Jetze Dam van Area aanwezig is om vragen te beantwoorden.

Hummel (CDA) stelt de volgende vragen:
• Ziekteverzuim: 2008 gaf een daling ten opzichte van 2007 maar het niveau van 2006 is nog niet bereikt. Het percentage ziekteverzuim heeft directe invloed op het resultaat. Welke acties worden ondernomen?
• Bladzijde 46, onder ‘innovaties en ontwikkelingen’: Het systeem diftar wordt besproken. Spreker zegt dat bekend is dat veel gft in de restcontainer belandt. Hoe kan de heffing bij diftar ervoor zorgen dat het gedrag van de consument positief wordt beïnvloed?
• Bladzijde 74, punt 12 over verlofstuwmeren: Het blijkt dat nogal veel verlofuren moeten worden uitbetaald. Beseft het bedrijf dat er acties voor moeten worden ondernomen?

Steenbergen (Gemeentebelangen) sluit zich aan bij de vraag van Hummel over diftar.

Prigge (PvdA) geeft Area een compliment voor het heldere en leesbare jaarverslag. Spreker stelt de volgende vragen:
• Bladzijden 40 en 47: Wanneer verschijnt het meerjarenafvalbeleidsdocument 2009-2015? Het jaar 2009 is al bijna voorbij.
• Bladzijde 46: Hoe staat het met het inzamelen van plastic flessen, speciaal in Hoogeveen?

Bekkering (ChristenUnie) stelt de volgende vragen:
• Spreker sluit zich aan bij de al gestelde vraag over de inzameling van plastic flessen.
• In het jaarverslag staat een staatje over het LAP dat aangeeft in hoeverre aan de normen is voldaan. Spreker heeft de indruk dat op bijna geen enkel punt aan de normen is voldaan en hij vraagt nadere toelichting.

Dam (Area) heeft met de griffier afgesproken de vragen te inventariseren en er schriftelijk binnen een week op te antwoorden. Spreker gaat alvast op het volgende in:
• Ziekteverzuim: Begin 2009 is een gezondheidmanagementsysteem ingevoerd en ook is een enquête onder het personeel gehouden met daarbij de vraag welke hulp zij kunnen gebruiken. Beide hebben het ziekteverzuim in 2009 flink doen dalen. De stand nu is: iets meer dan 3%. De verwachting is dat lager wordt uitgekomen dan in 2008.
• De vragen over diftar en het afvalbeleidsplan worden schriftelijke beantwoord.

Prigge wijst erop dat het afvalbeleidsplan voor dit jaar staat gepland.

Dam zegt dat Area er samen met de gemeenten hard aan werkt.
• Kunststoffen: Bedoeling is om per 1 januari 2010 te starten met de gescheiden kunststofinza-meling. Er moet nog een keuze worden gemaakt tussen bakken of zakken.

Prigge vraagt of in alle drie gemeenten hetzelfde systeem wordt ingevoerd.

Dam komt schriftelijke op deze vraag terug.

Steenbergen (Gemeentebelangen) vraagt of naast de zak en de bak de optie nascheiding nog wordt bekeken.

Dam antwoordt dat dit op korte termijn geen optie is.

Braam (ChristenUnie) vindt dat Area erg laat is met de aanpak. In de gemeente waar spreker werkt, heeft de gemeente al uitgewerkte plannen. Bewustwording onder jongeren is erg belangrijk.

Dam vervolgt:
• Ondergrondse projecten: In Hoogeveen zijn meer dan 75 projecten uitgezet. Op de vraag of er verdere uitbreiding komt, zal spreker schriftelijk reageren.
• LAP-normen en Hoogeveen: Op bladzijde 26 staat waar de prestaties van Hoogeveen ach-terblijven. In het al genoemde en nog op te stellen afvalbeleidsplan worden de LAP-doelen opgesomd met daarbij de manieren hoe deze te bereiken.

Bekkering vraagt wat de oorzaak is dat Hoogeveen sommige LAP-doelen niet haalt.

Hiemstra (CDA) wijst op het jaarverslag 2008 van de gemeente waar ook op de LAP-normen wordt ingegaan en waar het CDA een vraag over stelde. Spreker adviseert Dam beide jaarverslagen naast elkaar te leggen.

De voorzitter sluit het punt af en zegt dat binnen een week de schriftelijke reactie van Dam komt.

3. Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2008
Loof (PvdA) vindt het een prettig leesbaar verslag met een interessante inleiding. Spreker stelt de volgende vragen:
• Bladzijde 17: Daar staan de woorden ‘té strikt’. Is dat een gevoel van de commissie? Waarom staat dit punt niet bij de aanbevelingen?
• Bladzijde 20: Er staat dat het college lichtvaardig omgaat met de bewijslast bij bijstandzaken. Dat is een pittige uitspraak en spreker vraagt hoe dit is vastgesteld.
• Over de aanbevelingen: Wat gaat het college ermee doen en hoe kan de raad dat volgen?

Braam vindt het een goed jaarverslag en stelt enkele vragen:
• Bladzijde 27 over dwangsom: Uiterlijk 1 januari 2010 moet het geregeld zijn. Hoe is de stand?
• Klachten van burgers kunnen positief worden verwerkt zodat het indienen van een klacht niet meteen nodig is. Wanneer leidt iets tot echte klachten?
• In aanvulling hierop: De klanten van de sociale dienst komen vaak moeilijker tot het indienen van een klacht. Hoe wordt daarmee omgegaan?

Hiemstra vindt het jaarverslag goed leesbaar. Wat opvalt, is het grote aantal vergaderingen van de commissie, bijna wekelijks. Spreker stelt de volgende vragen:
• Parkeerkaart gehandicapten: Dertien bezwaarschriften is veel. Spreker vraagt aan het college of de regels misschien te strikt worden toegepast. Is wel eens overwogen een bepaalde hard-heidsclausule toe te passen?
• Bladzijde 20, parkeerbelasting: De stijging van het aantal bezwaarschriften tot 765 is opval-lend. Ook valt op dat de heffingsambtenaar voor 362 gevallen in een keer alles gegrond heeft verklaard. Dat lijkt in strijd met de vastgestelde verordening die zegt dat er een bonnetje ach-ter de autoruit moet liggen. Van de 765 is 63% gegrond en dat is een zeer hoog percentage. Wat doet de gemeente met deze kennis? Moet de verordening worden aangepast? Spreker stelt voor heel eenvoudig een foto van de voorruit te maken zodat er wel of niet een bon is te zien.
• Bladzijde 15, Woz: De opmerking dat Hoogeveen op modelmatige wijze de Woz-waarde be-paalt, leidt bijna automatisch tot afwijkingen in individuele gevallen. Wordt eraan gedacht dit anders te gaan doen?

Steenbergen (Gemeentebelangen) sluit zich aan bij de vraag van Hiemstra over de Woz.

Bosch (bezwaarschriftencommissie) gaat in op de gestelde vragen.
• Parkeerkaart gehandicapten: Het criterium is inderdaad strikt en hij zegt dat als men niet con-tinu afhankelijk van anderen is, er geen recht op een parkeerkaart bestaat. De commissie heeft de opmerking vooral gemaakt omdat het criterium op grond van medische adviezen strikter wordt toegepast. De commissie hoopt dat het wat minder strikt kan. Er loopt een rechtszaak in Assen over dit punt. Het is geen aanbeveling geworden omdat de commissie er onvoldoende grond voor heeft; dat is in het jaarverslag opgemerkt. De commissie kan nu niet concreet zeg-gen hoe het criterium toegepast zou moeten worden.
• De opmerking van de commissie dat lichtvaardig wordt omgegaan met de bewijslast bij bij-standszaken is gedaan, omdat zich dit regelmatig voordoet zodra een besluit is genomen. De commissie toetst dan of feiten het besluit rechtvaardigen. Het blijkt dat dit vaak niet het geval is en het besluit is dan niet te handhaven. Dan volgt terugverwijzing.

Braam vraagt wat met mensen gebeurt die geen bezwaren indienen maar die het wel is overkomen.

Burgemeester Koetje merkt op dat het hele stelsel ervan uitgaat dat iemand die recht heeft, er zelf gebruik van dient te maken. Van de overheid moet worden verwacht dat er zorgvuldig wordt gehan-deld. De burgemeester gaat ervan uit dat de gemeente Hoogeveen zorgvuldig handelt en dat de be-slissingen wel worden gedragen door de feiten die de medewerkers hebben gezien. Spreker is ver-baasd over de aanbeveling van de commissie dat de beslissingen beter moeten worden gemotiveerd. Zouden ze niet goed gemotiveerd zijn, dan zouden de besluiten bij een hogere rechter kunnen worden voorgedragen voor vernietiging.

Braam zegt dat hij gevallen kent die onvoldoende onderbouwd en gegrond bleken te zijn. Dit soort zaken moet voor de dienstleiding een signaal zijn om bijvoorbeeld steekproefsgewijs een aantal ge-nomen besluiten te toetsen. Dan wordt er iets mee gedaan.

Burgemeester Koetje zegt dat de waarde van de commissie bezwaarschriften is, dat er een signaal-functie richting de gemeente van uitgaat. Dit is zeker het geval als dit soort opmerkingen in het jaar-verslag staat. Binnen de gemeente moet er dan goed naar worden gekeken. De burgemeester vindt dat het college beter moet aangeven wat met het jaarverslag wordt gedaan. In principe worden aanbeve-lingen opgevolgd. De burgemeester zegt toe dat in het vervolg het college duidelijk kenbaar maakt wat met de aanbevelingen wordt gedaan.

Burgemeester Koetje gaat op de opmerkingen van de raadsleden in:
• Regeling dwangsom per 1 januari 2010: Spreker weet niet precies of de voorbereidingen zijn afgerond. Hij gaat ervan uit dat medewerkers die met beschikkingen werken, geïnstrueerd zijn. Koetje hoopt dat de medewerkers de opdracht krijgen dat de gemeente geen enkele dwangsom hoeft te betalen. De hoofdregel behoort te zijn dat het op tijd gebeurt.
• De discussie over de woorden ‘te strikt’: Het toepassen van een hardheidsclausule kan alleen maar als die in de verordening staat. Spreker kent de verordening nog niet. Wel kan een der-gelijke clausule in bepaalde gevallen soelaas bieden. De regel is waarschijnlijk zo strikt om-dat zich oneigenlijk gebruik voordeed. Als de regel te ver doorschiet, moet er iets aan worden gedaan. De uitspraak van de rechter kan duidelijkheid verschaffen. Spreker zegt toe dat het college naar de hardheidsclausule gaat kijken en er bij de raad op terugkomt.
• Parkeren: Spreker is verbaasd over de passages over parkeren. Vanuit het programma Veilig-heid wordt de burgemeester geacht ernaar te kijken in verband met de handhaving. De sug-gestie over het nemen van foto’s wordt meegenomen.

Hiemstra merkt op dat nu de indruk bestaat dat als een brief met een bonnetje wordt opgestuurd, men niet hoeft te betalen.

Burgemeester Koetje vervolgt en zegt op de vraag over de Woz-waarde terug te komen.
Tot slot deelt spreker mee dat de werving van de leden van de bezwaarschriftencommissie in het ver-volg via een normale openbare procedure gaat verlopen.

Toezeggingen burgemeester Koetje:
Het college maakt in het vervolg bekend wat met de aanbevelingen uit het jaarverslag wordt gedaan.
Het college gaat bekijken of het nodig is een hardheidsclausule in de verordening op te nemen en zal er bij de raad op terugkomen.

4. Jaarverslag rekenkamercommissie 2008
Loof geeft een compliment aan de rekenkamercommissie voor de inzet in 2008. Het is goed dat de commissie zegt dat de resultaten beter zichtbaar worden omdat onderzoek via een quickscan wordt gedaan. Zo wordt ook duidelijk wat met de aanbevelingen wordt gedaan.
Het kostenoverzicht: hierin zijn alleen de kosten van de rekenkamercommissie opgenomen. De PvdA wil graag een overzicht van alle kosten.

Reinders (CDA) sluit zich aan bij de vraag over kosten. Na de verkiezingen in maart 2010 houdt deze rekenkamercommissie op. Spreker zegt dat het aan de raad is hoe dan verder wordt gegaan. Hij vraagt of de rekenkamercommissie hier iets over wil zeggen.

Steenbergen (VVD) vraagt of de rekenkamercommissie vindt dat de raad te weinig suggesties voor onderzoek aanlevert, gezien de opmerking in de inleiding.

De Haan (rekenkamercommissie) gaat in op de gestelde vragen:
• Het aanleveren van suggesties: Het kraampje in 2009 heeft meer suggesties opgeleverd dan de oproep per mail of per brief. Een idee is om tussentijds verslag uit te brengen aan de raad.
• Hoe verder na de verkiezingen: Op korte termijn wordt de raad uitgenodigd om hierover met de rekenkamercommissie van gedachten te wisselen. Het verslag 2009 wordt ruim voor de verkiezingen naar de raad gezonden.
• Spreker bedankt voor de complimenten over de quickscan. De rekenkamercommissie vindt het een taak om te monitoren hoe de aanbevelingen worden verwerkt. Spreker vindt dat dit de volgende periode nog meer moet gebeuren; hij noemt als voorbeeld het monitoren van de uit-voering van de aanbevelingen Area.
• Kostenoverzicht: Vanwege de systematiek van de gemeente wordt een deel van de kosten niet rechtstreeks aan onderzoek toegeschreven. Een ander deel zit in het raadsdeel van de begro-ting.

Wind (griffier) zegt dat de rekenkamercommissie wordt ondersteund vanuit de post salaris griffie. Het is dus geen aparte post. De griffier zegt toe dit apart te zullen aangeven en aan de raad te sturen.

De Haan zegt dat externe onderzoekskosten, zoals bij het rapport Mazars, wel in het kostenoverzicht van de rekenkamercommissie zijn verantwoord. De netto onderzoekskosten verantwoordt de reken-kamercommissie in de rapportage. De kosten voor ondersteuning zitten in de begroting van de raad.

De voorzitter sluit dit punt en zegt dat de volgende toezeggingen zijn gedaan:
• De griffie verbijzondert de post salaris griffie zodanig, dat de kosten voor de rekenkamer-commissie inzichtelijk worden.
• De rekenkamercommissie nodigt op korte termijn de raad uit om van gedachten te wisselen over de volgende raadsperiode en de invulling van de rekenkamercommissie.
• Het jaarverslag 2009 van de rekenkamercommissie wordt ruim voor de verkiezingen aan de raad toegestuurd.

5. Rondvraag
Er wordt geen gebruikgemaakt van de rondvraag.

De voorzitter sluit dit blok informeren.
 

error: Sorry..