Verslag informeren raadszaal 21 januari 2010

Aanwezig: Jerk Otten (voorzitter), Jan Ballast, Bert Boersma, Bert Bouwmeester, Ellen van Heugten-Steenbergen, Lucas Hummel, Wicher van Regteren, Henk Reinders, Hennita Schoonheim-Lunenborg, Frank Snippe, Jan Stoefzand, Wim Wararink, Henk van de Weg, Jan Alting, Francien Hellenthal en Frits Nijland.

Verder aanwezig: wethouders Betty Poutsma en Klaas Smid en de ambtenaren Henk Fokkes, Arthur Overgoor en Martijn Schuring.

Commissiegriffier: Alma van Dooren.

Verslag: Zwaantinus Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Spreekrecht
3. Presentatie programma Hoogeveen Zorgt
4. Presentatie actieplan Sport en bewegen
5. Rondvraag
6. Sluiting

Het volgende wordt naar voren gebracht.

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Vanavond verzorgt Radio Hoogeveen voor de eerste keer een live-uitzending.

1. Opening en vaststelling agenda
Er wordt geen gebruikgemaakt van het spreekrecht.

2. Spreekrecht
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van Kuilenburg die namens de Wmo-raad zal inspreken.

Van Kuilenburg (voorzitter Wmo-raad) gaat in op Hoogeveen Zorgt, het onderdeel mantelzorg en vrijwilligerswerk.
• De Wmo-raad heeft ingestemd met de nota’s over mantelzorg en vrijwilligerswerk en met het ineenschuiven van beide nota’s.
• De raad is blij dat er voor beide onderwerpen geen aanbesteding plaatsvindt.
• De raad is tevreden dat uitvoering wordt gegeven aan het mantelzorgcontingent.
• Het is jammer dat de raad de laatste versie van het stuk ondershands heeft moeten verkrijgen. Dat was de versie van 12 december. De raad ontvangt graag nog het officiële stuk.
• De raad is ervoor om 2010 als overgangsjaar te zien vanwege de overgang van de beroepskrachten van Icare naar de gemeente. Zij zullen een bredere taak moeten krijgen. De raad zal bij de beleidsveranderingen moeten worden betrokken.
• De raad wil meepraten over de voorwaarden waaronder een aantal organisaties nu de subsidie van SWW ontvangen. Zo kan ook de uitvoering worden getoetst.
• Er moet vaart worden gemaakt, er is veel tijd verloren met het ineenschuiven van beide nota’s. Spreekster is blij dat de mantelzorgers vooruit kunnen.

Stoefzand (Gemeentebelangen) vraagt naar het overgangsjaar 2010 en de gewenste bredere taakinvulling voor de beroepskrachten.

Van Kuilenburg zegt dat de Wmo-raad die beroepskrachten graag een bredere taakinvulling ziet krijgen op zorggebied.

Van Heugten (VVD) ziet het overgangsjaar 2010 niet in de stukken staan. Bestaan er afspraken over?

Van Kuilenburg zegt dat de raad het als een overgangsjaar ziet, vooral vanwege de snelheid waarmee alles is gegaan.

Van de Weg vraagt welke stukken de WNO-raad niet heeft ontvangen.

Van Kuilenburg zegt dat het gaat om de de laatste versie van 12 december. Hierin zit een beleidswijziging, waarmee de raad overigens wel blij is.

3. Presentatie programma Hoogeveen Zorgt
Wethouder Poutsma leidt kort in. In de presentatie wordt ook ingegaan op door de raad gestelde vragen bij de begroting: de aanbesteding bij het huishoudelijke werk, de pakketmaatregel AWBZ, het Wmo-vervoer, InterWonen,de inloopvoorzieningen, de notitie Mantelzorg en vrijwillige thuiszorg en de ontwikkelingen op rijksniveau.
Henk Fokkes verzorgt de presentatie.

Fokkes verzorgt een presentatie over Hoogeveen Zorgt. Een hand-out wordt aan de raadsleden uitgedeeld. De presentatie wordt hieronder beknopt samengevat.
• De basis is het Zorgloket. Daar kunnen inwoners terecht met vragen over wonen, welzijn en zorg.
• Verschillende aanbestedingen zijn afgerond.
• Uit onderzoeken blijkt dat 90% tevreden is over de ingezette zorg.
• De kanteling: van claimgericht naar vraaggericht. Gekeken wordt naar wat mensen nodig hebben en in hoeverre zij zelf in staat zijn problemen aan te pakken.
• Veel nieuwe aanbieders: van vier naar achttien. Icare heet nu TSN.
• De tarieven liggen fors hoger en dat heeft gevolgen voor de begroting: extra uitgaven van 800.000 euro.
• Clienten mogen per 1 januari geen contracten meer met alfahulpen afsluiten. Zij zijn grotendeels in loondienst gekomen bij zorgaanbieders.
• Mensen kunnen kiezen: zorg in natura of de zorg zelf inkopen. Voor zelf inkopen ontvangt de klant 18 euro per uur. Op een vraag van Van de Weg (PvdA): er is voorlopig nog geen differentiatie in de pgb’s en het tarief is nog even ongemoeid gelaten. De landelijke ontwikkeling wordt afgewacht. Op een vraag van Schoonheim (CDA): de tarieven zijn gebaseerd op de prijzen in de markt. De cliënt behoudt keuzevrijheid.

Warrink (ChristenUnie) stelt een vraag over de ranking die op prijzen is gebaseerd. Kijkt de gemeente ook naar de kwaliteit van de aanbieders?

Fokkes antwoordt dat nu ook wordt gekeken naar wachttijden en klanttevredenheid. Dit weegt mee in de ranking en de ondernemers worden erdoor geprikkeld. De cliënten worden benaderd met persoonlijke vragen over de tevredenheid.
Fokkes gaat in op de pakketmaatregel AWBZ:
• In Hoogeveen gaat het om 900 personen, waarvan er bij 650 personen niets wijzigt. Zij houden hun oude indicatie. Bij 250 personen is sprake van een andere indicatie, waarvan het bij 200 personen bij de gemeente bekend is. Van de andere 50 personen zijn geen gegevens bekend. Van de 200 personen behouden nog 100 hun indicatie, zij het minder.
• De effecten zitten vooral bij groepsbegeleiding zoals dagopvang. Van de 90 personen die dit hadden zijn er nog slechts 20 over.
• De ouderen: bij de groep van 200 personen zitten 50 ouderen, waarvan 40 ouderen hun indicatie hebben verloren. Dat is een forse ingreep.
• Op een opmerking van Stoefzand (Gemeentebelangen): van de 200 personen verliezen dus 100 hun indicatie. De gemeente weet niet welke zorg deze mensen hebben gehad. Er bestonden vele vormen van begeleiding. Van hen hebben weinig mensen zich gemeld.

Van de Weg weet dat 40% van de mensen in de problemen komt. Naast ouderen zijn dat de mensen met psychiatrische problemen.

Fokkes zegt dat de mensen met psychiatrische problemen nog wel een indicatie hebben. De dupe worden vooral de mensen met psychische problemen, zij hebben geen indicatie. Er is wel zicht op de aantallen maar niet op het verhaal erachter.
De dagactiviteiten worden minder bezocht. Sommigen wijken uit naar Het Anker.

Van de Weg zegt dat toch snel duidelijk moet kunnen zijn hoeveel mensen tussen wal en schip vallen.

Wethouder Poutsma wijst op de aantallen. Uitgegaan is van de Hoogeveense aantallen. Door gesprekken met zorgaanbieders wordt geprobeerd de achtergronden van de mensen te krijgen. Dan kan de gemeente bekijken of een passend ondersteuningsaanbod kan worden gegeven. De dagopvang was een vorm van een goed aanbod.

Schoonheim vraagt of de mensen persoonlijk kunnen worden benaderd. Heel veel van de gedupeerde ouderen hebben onvoldoende hulp in de omgeving. Velen zijn niet assertief genoeg om actie te ondernemen. Het gaat om kleine aantallen, de gemeente zou best contact kunnen opnemen.

Fokkes zegt dat het de vraag is of de gemeente zelf contact moet gaan opnemen.

Wethouder Poutsma zegt dat het probleem zit bij de vijftig ouderen die niet hebben gereageerd. Wat zit daarachter? Het is moeizaam deze mensen te vinden.

Van Heugten (VVD) vraagt of dit bij de taken van SWW hoort.

Wethouder Poutsma zegt dat dit feitelijk al bij de SWW ligt. Het staat ook al in de notitie Mantelzorg. De huisartsen hebben eveneens een taak deze mensen te vinden. De gemeente moet proactief met deze mensen in gesprek gaan om de groep ouderen op te sporen. Het blijkt dat vele gemeenten hiermee zitten. Zorgaanbieders en anderen gaan het regionaal oppakken. De wethouder begrijpt dat de raad verzoekt dat de gemeente een taak op zich neemt. Het is overigens niet zo dat de rechten die mensen onder de AWBZ hadden automatisch overgaan naar de gemeente.

Fokkes vervolgt de presentatie.
• AWBZ: ter compensatie van nadelige effecten zijn middelen in het Gemeentefonds gestort, voor Hoogeveen 200.000 euro.
• Met MEE wordt contact opgenomen om cliënten op te speuren.
Fokkes gaat in op de problemen van vorig jaar bij het collectief vervoer:
• Wekelijks worden gesprekken gevoerd met het vervoer, dit om de kwaliteit van het vervoer te verbeteren.
• Spreker projecteert een schema en geeft uitleg. De kwaliteit van het vervoer is flink verbeterd. Het aantal klachten is flink gedaald. Chauffeurs ontvangen trainingen naar aanleiding van opmerkingen van Visio.
• Volgende week vindt een afrondend gesprek plaats van de gemeente en Connexxion met de actiegroep.
• Op een vraag van Stoefzand: aan de cliënten zijn de spelregels uitgelegd. Connexxion stuurt deze maand een nieuwsbrief daarover.
• Op een vraag van Van de Weg: door het faillissement van de vorige vervoerder was het noodzakelijk om tijd te nemen alles goed te regelen.
• Op een vraag van Warrink: wat een klacht is, is goed vastgelegd in overleg met de Wmo-raad. De klachten komen bij de gemeente binnen en worden doorgestuurd. Op de vraag van Warrink of er santies zijn als de afgesproken 95%niet wordt gehaald, antwoordt Fokkes dit te zullen nakijken en de informatie toe te sturen.

Overgoor (beleidsmedewerker) gaat in op de zorgketen voor marginaal gehuisvesten en op de nota voor mantelzorg en vrijwillige thuishulp.
De zorgketen voor marginaal gehuisvesten:
• Er is onderzoek gedaan naar wat er aan voorzieningen is, wat nodig is en wat dreigde weg te vallen.
• Het project InterWonen dreigde weg te vallen. Hoogeveen miste een inloopvoorziening voor dak- en thuislozen en een regeling voor nachtopvang.
• Stand van zaken: al de genoemde voorzieningen zijn gerealiseerd en/of behouden.
• De inloopvoorziening is in november geopend. Het aantal bezoekers is nog bescheiden maar het Leger des Heils wil er meer bekendheid aan geven, en wil ook meer ‘outreachend’ te werk gaan. Spreker schetst welke bezoekers er komen. De voorziening is voor marginaal gehuisvesten en niet voor zwervers.

Van de Weg vraagt of het om mensen gaat in een uitkeringssituatie en/of die schuldproblemen hebben.

Overgoor bevestigt dat er vaak sprake is van schulden. De mensen hebben vaak meerdere problemen. Het gaat om een moeilijke doelgroep. Het gaat om meer dan alleen eenzaamheid.
Op basis van een vertrouwensband zijn de mensen naar hulpverlening toe te leiden.
• InterWonen is verhuisd naar de Lomanlaan. Spreker geeft de Hoogeveense gemeenschap een compliment dat geen protesten te horen zijn, ook niet bij de inloopvoorziening.
• Bij InterWonen gaat het om acht flats voor mensen die uit Hoogeveen komen. De mensen worden getraind om weer als normale huurder te kunnen functioneren. Het werkt al sinds 2006, in totaal zijn 21 cliënten begeleid. 8 zijn al doorgestroomd naar een huurwoning van het Leger des Heils.
De notitie Mantelzorg en vrijwillige thuishulp:
• Stamm heeft onderzoek gedaan naar de behoefte en er is gekeken naar de door mantelzorgers zelf aangedragen 94 punten.
• Na overleg met de verschillende organisaties zijn een aantal maatregelen voorgesteld.
• Een maatregel is om alle professionele ondersteuning bij één instelling neer te leggen, en wel bij de SWW. Het is niet de bedoeling het werk van bestaande organisaties over te laten nemen door de SWW. De gemeente wil voor die activiteiten juist een ruimhartige subsidieregeling opzetten. Het gaat onder andere om het Contactpunt Mantelzorg. Daarnaast opereren organisaties als Rode Kruis en Humanitas.
• Op een vraag van Schoonheim: het bovenstaande heeft consequenties voor het ‘Maatjesproject’, want er wordt geen subsidie meer verleend voor het inhuren van professionals. Dat budget gaat naar de SWW. Het Maatjesproject en ook het gebruikersplatform GGZ en de logeerkring MEE Drenthe gaan over naar SWW. Dit wordt gedaan omdat uit het onderzoek bleek dat gelden vrij inefficiënt werden ingezet, er was te veel versnippering. ‘Present’ wordt op dit moment gefinancierd uit een potje voor vernieuwend vrijwilligerswerk.

Van de Weg stelt een vraag over de EVC-methodiek en de relatie met het participatiebudget. Veel mantelzorgers verrichten geschoolde arbeid.

Fokkes erkent dat velen goed werk doen. Als dit wordt betaald, zou dit niet gefinancierd kunnen worden. Het Rijk bouwt niet voor niets de AWBZ af. De gemeente wil het werk faciliteren maar niet betalen.
• Uit het onderzoek blijkt dat een aantal leemtes bestaat. De SWW wordt gevraagd een aantal producten neer te zetten om deze gaten te dichten.
• Het eenmalig ‘mantelzorgcomplimentgeld’: met de Wmo-raad en het contactpunt is besproken hoe dit kan worden ingezet.

Van Heugten vraagt of afspraken zijn gemaakt over het overgangsjaar.

Wethouder Poutsma legt uit dat pas laat in 2009 bleek dat Icare niet doorging met ondersteuning mantelzorg. Daarom heeft de Wmo-raad de officiële stukken niet ontvangen, maar dit wordt uiteraard hersteld. Bij de SWW komt dus een nieuwe taak te liggen die samen met de gemeente wordt ontwikkeld. De wethouder is het eens met Van Kuilenburg dat dit zorgvuldig moet gebeuren. De effecten moeten helder worden en er zal afstemming met de betrokken medewerkers plaatsvinden.
Het gaat in Hoogeveen om vele organisaties en dat betekent versnippering. Een aantal ondersteunende functies bij andere organisaties verdwijnen en gaan naar de SWW. Op zich waren die organisaties daar niet blij mee. De gemeente wil wel dat die organisaties blijven doordraaien, zij zijn onderdeel van de gehele keten voor de mantelzorg. Het jaar 2010 is daarvoor een overgangsjaar.

Enkele raadsleden waaronder Van Heugten en Stoefzand vragen om aan het eind van het jaar daarover met de raad te communiceren.

Wethouder Poutsma zegt toe dat de raad op de hoogte wordt gehouden zodat eventueel vragen kunnen worden gesteld.

Schoonheim heeft op de websites van de SWW en de gemeente niets kunnen vinden over waar het Steunpunt Mantelzorg naartoe is gegaan. Zij hoopt dat dit goed wordt gecommuniceerd.

Wethouder Poutsma merkt aan de reacties op de tribune dat het goed is gecommuniceerd met de mensen die het moeten weten.

Overgoor deelt mee dat alle klanten van het Zorgloket, vierduizend, en de mensen van het Contactpunt Mantelzorg allen een bon krijgen om aan een mantelzorger uit te delen.

Van de Weg zegt dat de PvdA al eerder speciale aandacht heeft gevraagd voor de allochtone mantelzorger. Dat ontbreekt nu.

Wethouder Poutsma zegt dat die aandacht er wel is. Voor de Molukse gemeenschap werkt een consulent. Als dit een hiaat is, moet de SWW daar dit jaar op inspringen.

De voorzitter sluit de beraadslagingen en bedankt de inleiders.

4. Presentatie actieplan Sport en bewegen
Wethouder Smid leidt kort in. De wethouder citeert uit een Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat sport en bewegen goed zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Schuring (beleidsmedewerker) presenteert aan de hand van sheets. Hieronder volgt een beknopte samenvatting.
• Het voorliggende actieplan is een uitwerking van deelname aan twee landelijke regelingen. Verder is het een vervolg op de BOS-projecten.
• Meer inzet op sport en bewegen is ook nodig vanwege de overgewichtproblemen. Drenthe scoort landelijk bovengemiddeld.
• Ingezoomd wordt op speciale doelgroepen waarbij achterstanden een rol spelen.
• Naast NSAP voor projecten en activiteiten is er de Impuls combinatiefuncties.
• Impuls combinatiefuncties: deze regeling is op de inzet van mensen gericht. Het gaat bij dit laatste om mensen die ingezet worden op twee werkvelden. Ook bij de brede school gaat het om meer dan alleen onderwijs. Het moet om nieuwe functies gaan. Binnen sportverenigingen en onderwijs kunnen deze mensen uitvoerende activiteiten doen. Met het onderwijs worden gesprekken gestart.
• De activiteiten: eerst wordt het BOS-project geëvalueerd. Dit is input voor het nieuwe plan. Ook de Omnibusenquête is input.
• Naschoolse vrijetijdsarrangementen: dit is het vervolg op BOS-projecten. Er bleek veel behoefte BOS-projecten voort te zetten. Naast de bekende gebieden worden voor nieuwe gebieden activiteiten opgezet. De uitvoering gebeurt door de SWW.
• Naast sporten en bewegen kan het in dit actieplan om andere activiteiten gaan zoals cultuur of hobby. Dit zit in de naschoolse vrijetijdsarrangementen.

Stoefzand vraagt naar de belangstelling bij sportverenigingen.

Schuring zegt dat de hockeyvereniging een goed voorbeeld is. Veel verenigingen willen wel participeren maar vinden het moeilijk dit na schooltijd te doen omdat het kader ontbreekt. Straks kunnen de combinatiefuncties aan de projecten worden gekoppeld. De professionele ondersteuning kan zorgen voor het opleiden van kader binnen verenigingen. Daarom is een geïntegreerde regeling nodig, in het belang van school, vereniging en individu.
• Acties en activiteiten: aandacht voor de jeugd en voor revalidatie. Het project Revalidatie is het laatste jaar goed gaan lopen, meer mensen vinden de weg.
• In 2010 wordt gestart met de samenwerking met huisartsen.
• Project Denken en Doen, bridgelessen: dit is gericht op ouderen. Een eerste project is gestart in Zuid-Wolfsbos, er zijn veel aanmeldingen. Het project kost de gemeente 10.000 euro, de mensen betalen 1 euro per cursusles.
• Veel aandacht wordt gericht op kinderen met overgewicht. NSAP biedt hiervoor programma’s aan. Op een viertal basisscholen is gestart met een pilot en het blijkt noodzakelijk op de gebieden over- en ondergewicht en obesitas acties op te zetten. Samen met de GGD wordt bekeken hoe de problemen zich voordoen en hoe verder kan worden gegaan.

Wethouder Smid voegt toe dat de problemen in het noorden voor de rijksoverheid aanleiding waren middelen beschikbaar te stellen voor overgewicht en aanverwante problemen. Het geld komt uit het budget NSAP, en de genoemde activiteiten zijn een onderdeel daarvan.

Schuring vervolgt:
• Het aantal fte’s voor de combinatiefuncties: in 2010 is dit 4,3 fte, in 2011 is dit 5,3 fte en in 2012 is dit 8,9 fte. Voor 2010 betaalt het Rijk 100% en daarna betaalt het Rijk 40%.
• Inzet fte’s in 2010: voor een deel is dit gericht op cultuur, daarvoor wordt een professional ingezet.
• Vanuit de gemeente wordt een algemene coördinator aangesteld. De andere drie fte’s sluiten aan op bestaande projecten.
• De gebieden waarop in 2010 wordt ingezet komen uit de sociale structuurvisie. Vanuit andere dorpen en wijken is al belangstelling aangegeven. De gemeente heeft hen daarop gevraagd waar zij een combinatiefunctie op willen inzetten. De gemeente gaat daarop bekijken of in 2011 andere gebieden worden aangewezen.

Wethouder Smid gaat nog in op de financiering. Met de rijksmiddelen en de herschikking van bestaande middelen wordt dit mogelijk tot en met 2013. In de loop van het proces wordt bekeken of de doelen worden bereikt. Ook wordt bekeken of na 2013 een structurele financiering mogelijk is. Dit wordt aan alle betrokkenen heel duidelijk gecommuniceerd. Een eigen bijdrage van de scholen en de clubs na 2013 is een bespreekpunt. Vanwege de grote waarde van het project vond het college het zinvol toch met dit voorlopig tijdelijke project te starten. Op vragen van Stoefzand en Boersma: het geheel is budgetneutraal en vastgelegd in de meerjarenbegroting. De functionarissen krijgen een contract bij Sport Drenthe maar vallen onder de regie van de coördinator.

Bouwmeester (PvdA) vraagt of door de manier van financiering een claim op verenigingen wordt gelegd.

Wethouder Smid zegt dat dit niet het geval is. De combinatiefunctionaris moet zijn waarde gaan bewijzen. Verenigingen zeggen vaak gebrek aan ondersteuning te hebben. Als verenigingen dit erg waardevol vinden, kan dat ertoe leiden dat zij zelf een deel gaan financieren. Spreker noemt als voorbeeld de hockeyclub die een verenigingsmanager had. Zo kunnen clubs op het Bentinckspark gaan samenwerken door één functionaris aan te stellen.

Hellenthal (ChristenUnie) vraagt wat de hiphopschool is.

Wethouder Smid zegt dat het is gericht op jongeren die moeilijk warmlopen voor cultuur. De provincie draagt eraan bij via de Culturele Alliantie.

Schuring antwoordt op een vraag van Brouwer dat alle activiteiten worden gemonitord. Dat wordt ook aan de partners gevraagd. Alles wordt gebundeld in een jaarrapportage op basis waarvan een nieuw jaarprogramma wordt gemaakt. De raad kan de rapportage ontvangen.

Bouwmeester vraagt wat het doel is dat wordt nagestreefd.

Schuring zegt dat dit de landelijke doelen zijn: voor ouderen vijf keer per week een half uur bewegen, voor de jeugd een uur per dag. Dat geldt voor 50% van de groep en de gemeente wil dit in de periode verhogen tot 70%.

De voorzitter sluit dit punt.

5. Rondvraag
Er wordt geen gebruikgemaakt van de rondvraag.

6. Sluiting
De voorzitter sluit dit blok informeren.

error: Sorry..