Verslag informeren 24 september 2009

Aanwezig: Klaas van der Laan (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Bert Bouwmeester, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot, Ellen van Heugten-Steenbergen, Anno Wietze Hiemstra, Gert Huijgen, Lucas Hummel, Hendrikus Loof, Jerk Otten, Bert Otten, Henk Prigge, Wicher van Regteren, Henk Reinders, Rieks Siebring, Arend Steenbergen, Jan Steenbergen, Jan Stoefzand, Mark Strolenberg, Gert Vos, Wim Warrink, Henk van de Weg, Jan Alting, Jan Bekkering, Hetty Bouius, Erik Giethoorn (vanaf agendapunt 3), Francien Hellenthal, Frits Nijland en Alma van Dooren (commissiegriffier).

Verder aanwezig: de wethouders Betty Poutsma-Jansen, Wytze van der Zwaag en Ton Bargeman. En ook aanwezig Maaike Hamstra-Ytsma (projectleider milieu-advies) en Boudewijn Casparij (concerncontroller).

Verslag: Zwaantinus Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Spreekrecht
2. Presentatie gemeentelijk rioleringsplan en waterplan
3. Gemrap 2009
4. Rondvraag

Het volgende wordt naar voren gebracht.

De voorzitter heet iedereen van harte welkom, speciaal de gasten uit Zwolle en Staphorst. Er is een geactualiseerde agenda die de raadsleden vanochtend hebben ontvangen.

1. Spreekrecht
Er wordt geen gebruikgemaakt van het spreekrecht.

2. Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)
Wethouder Poutsma leidt kort in. In 2009 wordt vanwege de nieuwe wetgeving een nieuw verbreed GRP opgesteld. Via deze presentatie wordt de raad inzicht geboden in de verhouding tussen de tarieven en de hoogte van de reserve egalisatie riolering, dit in relatie tot de zorgplicht van de gemeente. De raad heeft bij begrotingsbehandelingen hier verschillende keren om gevraagd. Met dit inzicht is de raad op de hoogte van de achtergrond van de paragraaf lokale heffingen in de begroting 2010. Maaike Hamstra verzorgt de presentatie.

Hamstra (medewerkster ingenieursbureau) zegt dat de raad op een later moment in het proces wordt geïnformeerd over het waterplan. De presentatie komt digitaal beschikbaar en in het onderstaande staan de discussie en de punten die in de vergadering aan de orde kwamen.
• In het nieuwe vGRP wordt naast het invulling geven aan de wettelijke taken ook de vraag van de raad beantwoord hoe het staat met de reserve en wat de betekenis hiervan is voor de rioolheffing. De kosten worden aangegeven.
• Per 1 januari 2008 heeft de gemeente in het kader van de zorgplicht twee nieuwe wettelijke taken: de inzameling en transport van hemelwater en het tegengaan van structurele grondwateroverlast.
• Bij de zorg ten aanzien van hemelwater en grondwater vindt een doelmatigheidstoets plaats. Naast de gemeente hebben burger en bedrijf een verantwoordelijkheid.
De gemeente moet beleidskeuzes maken. Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn:
• Wanneer is iets hinder en wanneer overlast?
• Hoe wordt omgegaan met het hemelwater van verharde oppervlaktes? Spreker noemt de situatie in de wijk Wolfsbos, waar de burgers last hebben van hoge grondwaterstanden en waar niet van hen verwacht mag worden dat zij het hemelwater op eigen terrein verwerken.
• Grondwater: wanneer is sprake van structurele overlast? Welke maatregelen zijn nodig? Is de proef aan de Tapuitlaan een voorbeeld voor andere buurten en straten?
• Rioolheffing: een te maken keuze is of een of twee heffingen worden ingesteld. En welke kosten worden gedekt vanuit de heffing.
Bovenstaande beleidskeuzes komen in het traject naar het vGRP aan de orde en worden aan de raad voorgelegd.
• Doel van het vGRP is schoon en veilig water. Grotendeels wordt de aanpak uit het bestaande GRP voortgezet. Verschillende deelplannen worden verankerd in het vGRP.
De investeringen voor 2010-2014 bedragen 7 miljoen euro en hebben betrekking op:
• Milieumaatregelen vanwege de basisinspanning van de gemeente (riooloverstorten);
• Afkoppelen: het hemelwater loskoppelen van het gemengde stelsel;
• Vervanging van riolering.
Deze investeringen zijn een voortzetting van de huidige aanpak.
De reguliere jaarlijkse kosten nemen vanaf 2009 toe met 700.000 euro.

Stoefzand (Gemeentebelangen) vraagt wat de reden is om 40% van de kosten van het straatvegen aan de rioolheffing toe te rekenen

Hamstra antwoordt dat de reden het onderhouden van de kolken in de straten is. Daardoor is minder reiniging van riolen nodig. Landelijk wordt hiervoor 40% gehanteerd.
Op een vraag van Prigge (PvdA) of het straatvegen niet in het Area-pakket zit, antwoordt spreker dat dit klopt. Hiervoor is vorig jaar eenmalig 3 miljoen uit de reserve is gehaald. Vanaf volgend jaar wordt het regulier toegerekend aan de rioolheffing.

Op een vraag van Hummel (CDA) antwoordt spreker dat het baggeren tot nu toe uit de algemene middelen wordt betaald. Straks wordt het dus aan de rioolheffing toegerekend.

Van de Belt (GroenLinks) merkt op dat reguliere jaarlijkse kosten voor de gemeente niet echt met 700.000 euro stijgen.

Hamstra antwoordt dat dit klopt: de 700.000 euro heeft betrekking op de begroting voor de riolering. Het is een verschuiving van algemene middelen naar riolering. Het klopt wat Steenbergen (VVD) opmerkt: er vindt een doorberekening plaats in de rioolheffing. Spreker komt daar nog op terug.

Hamstra vervolgt:
Drie kanttekeningen worden gemaakt bij de presentatie tot nu toe:
• Er is een doorkijk tot 2019 gemaakt.
• Cyclische vervanging van riolering op basis van de technische levensduur zou tot een investering van 18,5 miljoen euro leiden voor de periode 2010-2014. De gemeente baseert de keus om riolering te vervangen echter op ervaringen, dus of het echt nodig is.
• Onduidelijk is welke maatregelen volgen uit het uitwerken van de stedelijke wateropgave en uit de herberekeningen van rioolstelsels.

Bouwmeester (PvdA) vraagt hoe het rioolstelsel wordt afgeschreven en wat dit betekent voor de te plegen investeringen.

Hamstra antwoordt dat de rioleringen in Nederland in zestig jaar worden afgeschreven. Meestal gaan de rioleringen langer mee. De gemeente doet inspecties en op grond van deze ervaringscijfers wordt voor de komende planperiode bepaald wat vervangen zal worden.

Vos (ChristenUnie) neemt aan dat de gemeente ‘werk met werk’ combineert.

Hamstra antwoordt dat in bijna alle gevallen een koppeling wordt gemaakt met andere werken, zoals reconstructies of asfalteringen.
Spreker laat de grafiek zien met daarin weergegeven de rioolheffing en de reserve voor de periode 2010-2019:
• De rioolheffing blijft tot 2015 op hetzelfde niveau. Wel kan elk jaar worden besloten de prijsindexatie toe te passen.
• In 2010 blijft nog één heffing bestaan op basis van drinkwatergebruik.
• Vanaf 2011 worden mogelijk twee heffingen ingevoerd: een op basis van stedelijk afvalwater en een op basis van hemel- en grondwater. De hoogte van de heffing blijft gelijk maar in individuele gevallen kan een wijziging optreden.

Van de Belt ziet dat het geen kostendekkend tarief is. Hoe hoog zou het tarief zijn indien er wel sprake van kostendekkendheid was?

Hamstra zegt dat het tarief dan 170 euro zou bedragen. Spreker vervolgt en neemt de vraag van Van de Belt mee waarom de 170 euro niet wordt gekozen.
Verdere uitleg over de grafiek:
• De wens was altijd om de reserve in te zetten om zo te voorkomen dat de lasten te veel zouden stijgen.
• De variant die is doorgerekend en die in de grafiek wordt getoond, houdt de heffing tot 2015 op hetzelfde niveau. Daarna stijgt de heffing met 3 euro per jaar.
• In de gekozen variant wordt de reserve afgebouwd tot een niveau van 155.000 euro in 2019, terwijl deze in 2014 tussen de 1 en 1,5 miljoen euro is. Dat laatste is verantwoord om eventuele extra maatregelen of extra vervangingen uit te kunnen betalen.
• Tijdens de komende planperiode ontstaat een beter inzicht in de staat van de rioleringen en daarmee in de opgave voor de periode daarna. Er wordt planmatig geïnspecteerd.

Hiemstra (CDA) zegt dat de hoogte van de reserve al meerdere keren punt van overleg in de raad is geweest. De reserve is in wezen opgebracht door de inwoners. Vorig jaar werd al geconstateerd dat burgers te veel hebben betaald in verband met deze reserve. Spreker vraagt of het mogelijk is de reserve sneller af te bouwen of het op een andere manier te doen. Wat is de relatie met andere onderwerpen en de begroting?

Wethouder Poutsma antwoordt dat het college de raad adviseert de gepresenteerde variant over te nemen. Hamstra zal nog twee andere varianten laten zien, waarvan de tweede heeft te maken met de opmerking van Hiemstra.

Hamstra presenteert de twee andere varianten, eerst variant A:
• de reserve wordt met dezelfde snelheid afgebouwd als in de variant van het college;
• de rioolheffing stijgt vanaf 2010 geleidelijk met 1 euro per jaar en ook nu is er geen kostendekkend tarief.
Vervolgens presenteert spreker de zogenaamde teruggavevariant:
• de reserve wordt versneld afgebouwd tot nul in 2014;
• de rioolheffing daalt in de komende periode jaarlijks met 5 euro. Vanaf 2015 vindt een eenmalige tariefsverhoging plaats van € 35,05.

Hiemstra vraagt of een variant is bekeken om volgend jaar eenmalig een bepaald bedrag terug te geven.

Wethouder Poutsma zegt dat dit mede in relatie tot andere heffingen gespreksstof bij de begroting is. De door het college voor te stellen variant houdt rekening met wat de burgers hebben opgebracht. De wethouder noemt de nieuwe taken waaraan de gemeente moet voldoen. Toch wordt de burger tegemoetgekomen door de heffing de komende periode constant te houden. Door het afbouwen van de reserve wordt op een geleidelijke manier toegewerkt naar een kostendekkend tarief.

Otten (CDA) zegt dat de huidige rioolheffing op solidariteit is gebaseerd. Hij vraagt zich af welke mogelijkheden er zijn dit te veranderen zonder al te veel administratieve rompslomp. De heffing op basis van solidariteit geeft de minste administratieve kosten.

Wethouder Poutsma antwoordt dat het dan over de grondslagen voor de tarieven gaat. Ook bij de zorg voor de rioleringen wordt een stuk verantwoordelijkheid bij de samenleving gelegd. Spreker is het ermee eens dat dit een boeiende discussie zal worden.

Hamstra rondt af met de opmerking dat de eerste twee varianten vergelijkbaar zijn. Er zijn andere varianten bekeken zoals volgend jaar geen heffing toepassen. Hieraan zitten nadelen, zoals een plotselinge stijging van tarieven.

Hummel merkt op dat in beide varianten het eindtarief in 2009 verschillend is. Hoe komt dat?

Hamstra zegt dat over de gehele periode gezien het totaal te betalen bedrag hetzelfde is. Het berekende eindtarief in 2019 heeft ook te maken met de snelheid waarmee de reserve wordt afgebouwd en de daarmee te ontvangen rente-inkomsten.

De voorzitter sluit de beraadslagingen over dit punt.

3. Gemrap 2009
Wethouder Van der Zwaag merkt op dat de gemrap dient om de raad te helpen bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling. De gemrap is geen voorloper van de jaarrekening of de begroting. Het gehele college zit daarom niet achter de tafel. Vragen over de portefeuilles van andere wethouders worden schriftelijk beantwoord.

Steenbergen (Gemeentebelangen) merkt op dat op bladzijde 3 staat dat de raad een besluit moet nemen.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat als de raad hier zonder een besluit te nemen problemen mee heeft, het college er rekening mee zal houden.

De voorzitter geeft aan dat het voorstel is de gemrap voor kennisgeving aan te nemen.

Steenbergen (Gemeentebelangen) blijft problemen houden met de genoemde zin.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties.

Hiemstra reageert eerst op Steenbergen: spreker begrijpt de zin zo, dat het college een besluit heeft genomen.
De gemrap komt alleen in informeren en spreker zal over deze nieuwe behandelvorm een opmerking maken. Verder heeft het CDA de volgende opmerkingen:
• Het algemene beeld is zowel qua financiën als uitvoering positief.
• De wijze van rapporteren in de Gemrap is goed, inclusief de weergave van de projecten. Spreker verzoekt volgende keer het project Buitenvaart op te nemen.
• Het CDA hecht aan de afspraak dat vrijvallende middelen als zodanig worden geoormerkt. Als in 2010 meer geld nodig is, kan dit in de begroting 2010 worden opgenomen.
• Bladzijde 2, WION: Spreker vindt het vreemd dat de structurele kosten voor de gemeente zijn, omdat het een nieuwe wet is die naar de gemeente is gegaan. De gemeente moet hiervoor worden gecompenseerd. Hoe zit dat?
• Bladzijde 6, investeringen: Op dit moment is pas 29% van de beoogde investeringen gerealiseerd, tegen 40% vorig jaar. Vastgelegd is 57% van het begrote bedrag. Kan de wethouder garanderen dat alle beoogde investeringen worden gerealiseerd?
• Bladzijde 6, investeringen: Er wordt gezegd dat 1,1 miljoen euro als investering is afgeboekt. Spreker ziet niet dat het bedrag ergens anders terugkomt.
• Bladzijde 8, overschrijding budget kunstwerken: Volgens spreker was de afspraak dat drie kunstwerken zouden worden gerealiseerd en het vierde pas nadat gelden via derden waren geworven. Het lijkt alsof de gemeente alle vier de kunstwerken betaalt.
• Fun Plaza: De raad zou hierover worden bijgepraat.
• Mauritshofterrein: Bestaan hiervoor al concrete plannen?
• Bladzijde 17, meerwerk voor 800.000 euro: Spreker vindt dit vreemd en vraagt of tijdens het proces geen rood lampje is gaan branden.
• Bladzijde 21, de 7 Eilanden: Wordt gewacht op betere marktomstandigheden of wordt in zijn geheel met de plannen gestopt?
• Bladzijde 23, Hoogeveen Veilig: Klopt het dat de uitvoeringstaken op het gebied van VROM vanaf 2012 door provinciebrede uitvoeringsdiensten worden overgenomen? Als dit zo is, is het dan zinvol door te gaan met de huidige samenwerking van vijf gemeenten? Of past deze samenwerking in de nieuwe provinciebrede opzet?

Berkenbosch (VVD) is tevreden over de manier van verwoording in de gemrap, het is volgens afspraak. De fractie vindt alles duidelijk, op enkele technische dingen na.

Huijgen (PvdA) merkt op dat de gemrap in zijn nieuwe vorm op beleid is gericht en hij vindt het daarom jammer dat slechts één wethouder achter de tafel zit.
De gemrap laat zien dat er de afgelopen vier jaar veel is gerealiseerd. Op dit moment vinden veel werken plaats. De fractie vindt het geweldig wat er al die jaren binnen en buiten het gemeentehuis is gerealiseerd. Spreker heeft de volgende opmerkingen:
• Bladzijde 3, punt C: Spreker vraagt waarom de afboeking van 4,7 miljoen aan maatschappelijknutinvesteringen niet over meerdere jaren is gespreid.
• Bladzijde 4, bedrijfsvoering: Worden de vacatures in Hoogeveen gewoon opgevuld? Spreker noemt de al sinds april openstaande vacature wijkbeheerder De Weide.
• Bladzijde 8, bedrijfsvoering: Waar blijft de lift voor het Raadhuis/Compagniehuis?
• Bladzijde 14, bestemmingsplan Stadscentrum: Er wordt gesproken over een wetswijziging Wro. Heeft de gemeente nog iets aan de gemaakte inventarisatie?
• Bladzijde 16, De Wieken fase 1: Spreker vraagt of alle financiële bijdragen en subsidies in de eindafrekening zijn meegenomen.
• Bladzijde 18, Verzetsbuurt: De PvdA ziet uit naar de rapportage over de sociale aanpak in het najaar van 2009. Hoe staat het met de sociale aanpak in de Oranjebuurt en de Zeeheldenbuurt? De PvdA vindt het een belangrijk onderwerp en wil daar graag een keer apart over spreken.
• Bladzijde 22, herziening bestemmingsplannen: Kan er zich bij vertraging voor de gemeente een ongewenste situatie voordoen? Spreker noemt als voorbeeld de mogelijkheid dat de gemeente bepaalde rechten verliest of dat mensen hun recht kunnen laten gelden.
• Hoogeveen Bestuurt: Het valt op dat de organisatie wat onderzoeksmoe is, in dit geval verder onderzoek naar de opbrengsten van leges. Spreker begreep dat die onderzoeken gebeuren in het kader van artikel 213a, dat wil zeggen in verband met doelmatigheid en doeltreffendheid. Beter is dat de gemeente erop terugkomt en er invulling aan geeft.

Van de Belt (GroenLinks) vindt de gemrap goed leesbaar en begrijpelijk. GroenLinks maakt uit de rapportage op dat er veel gaande is en dat er veel projecten lopen. De raad wordt met de neus op de feiten gedrukt. Spreker noemt het jaar 2012: de gemeente krijgt dan met tegenvallers te maken. Dat betekent dat tijdig moet worden getemporiseerd.

Vos (ChristenUnie) is tevreden over de gemrap nieuwe stijl. Spreker vindt de overzichtelijkheid goed en de omvang prima. De fractie is te spreken over de inhoud: er gebeurt inderdaad heel veel en het college heeft de zaken goed op orde. ChristenUnie heeft geen behoefte tot bijsturing, maar heeft wel een wens: het opnemen van het project Stationsgebied. Spreker steunt het verzoek van het CDA om het project Buitenvaart op te nemen. Toch moet de raad voorzichtig zijn te veel van deze wensen te uiten.
Vanwege de tegenvallende energielasten roept spreker het college op om te proberen permanent energie te besparen.
Spreker sluit aan bij de vraag van Huijgen over de opmerking in de Gemrap op bladzijde 24, dat de organisatie onderzoeksmoe is.

Steenbergen (Gemeentebelangen) vindt de gemrap er perfect uitzien. Daarnaast zijn de resultaten van de gemeente uitstekend: de gemeente staat er goed voor. Spreker maakt de volgende opmerkingen:
• Bladzijde 3: Spreker maakte eerder een opmerking over het te nemen besluit. Hij is het eens met Hiemstra dat dit bij de begroting aan de orde komt.
• Bladzijde 7: Waarom is besloten een quickscan intern te doen en geen breed onderzoek?
• Bladzijde 8 over de beelden: Spreker sluit zich aan bij de opmerking van Hiemstra dat er eerst geld voor moet zijn. Verder is het vreemd dat een gasleiding wordt verplaatst voor het plaatsen van beelden.
• Bladzijde 9, Stadscentrum: De kwartaalrapportages vervallen omdat in het vervolg bij de gemrap wordt gerapporteerd. Waarom gebeurt dit?
• Bladzijde 11, Stadscentrum: Waarom vindt pas in 2014 een tussentijdse meting plaats?
• Bladzijde 17: Spreker krijgt graag uitleg over de overschrijding van 800.000 euro ten gevolge van meerwerk.

Wethouder Van der Zwaag reageert op de inbreng van de fracties. Hij bedankt de fracties voor de complimenten voor de vormgeving van de gemrap. De complimenten zijn voor de medewerkers. De gemeente kan tevreden zijn over de financiële ontwikkeling en de uitvoering van het beleid. Het is echter de gemrap tot 1 juni 2009.
• Voor de Kanalenzone en de Groene Ketting is een interne quickscan uitgevoerd omdat het college wilde weten of beide projecten echt zoveel geld zouden opleveren als werd verondersteld. Als dit namelijk niet het geval zou zijn, worden beide projecten niet naar voren gehaald met de bedoeling om geld te genereren voor de structuurvisie.
• De vraag over de kunstbeelden wordt schriftelijk beantwoord.
• De wethouder vindt dat pas over vijf jaar een goed beeld ontstaat over het halen van de doelen voor het Stadscentrum. Daarom is er in 2014 een tussentijdse meting.
• De overschrijding van 800.000 euro vanwege meerwerk: de gemeente legt zich hier niet zomaar bij neer. Casparij gaat op de vraag in of er komt schriftelijk antwoord.
• WION: Het zou logisch zijn als er rijksmiddelen voor beschikbaar worden gesteld, maar dat gebeurt helaas niet. In de begroting staan andersoortige voorbeelden waarbij de gemeente de lat hoger legt dan het Rijk en daardoor meer geld nodig heeft.

Hiemstra vraagt waar de grens ligt en of de VNG wel protesteert.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat de VNG zeker reageert. De rijksfinanciën staan er slecht voor.
• De investeringen in 2009 ten opzichte van 2008: In 2008 werd een hoog realisatiepercentage gehaald, namelijk 80%. De organisatie zegt dat de afgesproken 70% voor 2009 zeker wordt gehaald. De wethouder gaat daarvan uit.
• Mauritshof: Er zijn geen concrete plannen, er liggen nog flinke belemmeringen op.
• Fun Plaza: Het kost tijd om de plannen in evenwicht te brengen met het budget.
• De Eilanden: De stuurgroep beslist, ook over eventuele alternatieven.

Hiemstra zou het jammer vinden als het vernieuwende aspect zou verdwijnen.

Wethouder Van der Zwaag antwoordt dat er veel reclame is gemaakt voor de gewenste en de vereiste architectuur. Op dit moment werkt de tijd niet mee.
• Handhaving en de samenwerking van de vijf gemeenten: Naast deze samenwerking speelt de uitvoering van de Wabo. Inmiddels hebben VNG en IPO met de minister afgesproken dat de regio ruimte heeft om zelf oplossingen te zoeken. De gemeente is er voor om de samenwerkingsopzet van de vijf gemeenten in te passen in een regionale uitvoeringsdienst. De Drentse gemeenten moeten daartoe op één lijn komen en een tussenoplossing zoeken, anders beslist de minister.
• Vacatures: Sinds gisteren half vijf heeft de gemeente een selectieve vacaturestop. Er werd steeds al kritisch naar de vervulling van vacatures gekeken.
• De lift in het Raadhuis/Compagniehuis: Er is een technisch probleem en de vraag wordt schriftelijk beantwoord.
• Stadscentrum en de wetswijziging Wro: Vorig jaar stond in de nieuwe wet de verplichting dat voor elk perceel de potentiële opbrengst moest worden bepaald. Dat betekende zeer veel werk, vandaar dat de minister de eis heeft geschrapt.

Huijgen vraagt of het geld voor niets is uitgegeven.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat dit niet het geval is, er moet nog steeds veel gebeuren. Het is complex want de kostentoerekening is onderdeel van het bestemmingsplan en dus vatbaar voor beroep.
• Herziening bestemmingsplannen: Alle plannen dienen binnen de overgangstermijn te worden herzien, anders kunnen geen leges worden geheven. De wethouder verwacht dat het lukt.
• In de gemrap worden alleen zogenaamde bestuurlijke projecten opgenomen. De wethouder zegt toe over het project Stationsgebied in de jaarrekening te rapporteren.
• De wethouder steunt de oproep van Vos aan het college om voortdurend te proberen energie te besparen.
• De wethouder zegt het volgende over de passage dat de organisatie onderzoeksmoe is. Het klopt dat er veel werk wordt verzet door de organisatie, er moet veel gebeuren. De medewerkers zijn daar erg druk mee. Onderzoeken kosten veel tijd. De organisatie heeft daarom dit signaal afgegeven. Verplichte onderzoeken worden wel gedaan.

Vos neemt aan dat niet wordt gestopt met onderzoeken vanwege artikel 213a.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat dit niet gebeurt. Wel is de hoeveelheid van die onderzoeken wel eens een punt van discussie.

Vos zegt dat zijn fractie niet alle onderzoeken van afgelopen jaar nodig vond.

Wethouder Van der Zwaag herhaalt dat dit signaal van de organisatie als een oproep aan raad en college moet worden gezien om niet te veel onderzoeken aan te gaan.

Hiemstra vindt wel dat er van de onderzoeken vanwege artikel 213a iets moet overblijven. Het aantal was eerst vier, vervolgens twee, en ten slotte bleef er slechts één onderzoek over. De afspraken met de raad moeten door het college worden nagekomen.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. De oproep om selectief te zijn, geldt zowel voor het college als de raad.

Casparij geeft uitleg over de meer technische vragen.
Afboeken maatschappelijk nut en economisch nut investeringen: bij de voorjaarsnota is besloten om 5 miljoen aan investeringen met maatschappelijk nut af te boeken, waardoor de komende jaren vrijval van kapitaallasten ontstaat ter financiering van de begroting. Sommige investeringen in IHP en sport worden gekwalificeerd als onderhoud waardoor voor 1,1 miljoen euro moet worden afgeboekt. Dit is met de accountant afgestemd en deze is akkoord. Van de 4,7 miljoen euro aan maatschappelijknutinvesteringen wordt 1,1 miljoen euro gebruikt om economischnutinvesteringen af te boeken. Het effect voor de meerjarenraming blijft hetzelfde. In de begroting zullen nog enkele van dit soort posten op het gebied van IHP en sport zitten en vrijvallen naar de exploitatie. Dan is het meerjarig opgelost.

Huijgen vraagt om een reactie op zijn vragen over De Wieken en over de Verzetsbuurt.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat in de jaarrekening over de Verzetsbuurt wordt gerapporteerd. De vraag over de sociale aanpak in de Oranjebuurt en de Zeeheldenbuurt zal schriftelijk worden beantwoord.

Van de Belt zegt richting Huijgen dat elk raadslid zelf een agendapunt kan agenderen.

Huijgen zegt dat zijn eerste opmerking sloeg op het feit dat er slechts één wethouder achter de tafel zit.

De voorzitter zegt dat dit in het presidium is afgesproken en dat Huijgen zich tot het presidium kan wenden als hij het anders wil.

Hiemstra vraagt of Buitenvaart op dezelfde manier wordt behandeld als het Stationsgebied.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat het project Buitenvaart via de grondexploitatie wordt verantwoord.

Toezeggingen wethouder Van der Zwaag:
De wethouder zegt toe over het project Stationsgebied in de jaarrekening te rapporteren.
Het college gaat proberen voortdurend energie te besparen.
In de jaarrekening wordt gerapporteerd over Stationsgebied en de Verzetsbuurt.
De raad ontvangt een schriftelijke reactie op de vragen over:
• de kunstbeelden;
• de overschrijding van 800.000 euro vanwege in rekening gebracht meerwerk door een aannemer;
• de lift in het Raadhuis/Compagnieshuis;
• de sociale aanpak in de Oranjebuurt en de Zeeheldenbuurt;
• De Wieken.

4. Rondvraag
Stoefzand (Gemeentebelangen) stelt een vraag over het taxi- annex Wmo-vervoer. Spreker verwijst naar krantenberichten en het gesprek dat de gemeente met Connexxion heeft gevoerd. Spreker verzoekt de wethouder de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Wethouder Bargeman laat een tekening van Hoogeveen zien en wijst de punten aan waar aan de wegen wordt gewerkt. In alle gevallen zijn omleidingroutes aangegeven. Alle belanghebbenden en betrokkenen worden veertien dagen voordat een weg wordt opgebroken, geïnformeerd over wat wanneer gebeurt. Op de website van Hoogeveen is alles te lezen.

Stoefzand vindt dit duidelijk. Er zou nog een gesprek komen en volgens de kranten spelen de problemen al langere tijd.

Wethouder Bargeman zegt dat het gesprek al is geweest en dat het ging over hoe de klachten kunnen worden verholpen. De wethouder neemt aan dat wethouder Poutsma de raad over de uitkomsten van het gesprek zal informeren.

Stoefzand stelt een vraag over het percentage niet werkende werkzoekenden. In Hoogeveen is het percentage hoger dan het landelijke en het provinciale. Hoe komt dat?

Wethouder Bargeman zegt dat in de vorige raadsvergadering al uitleg is gegeven. De werkloosheid is tot en met juli met 15% gestegen, terwijl de jeugdwerkloosheid met 75% omhoog is gegaan. De raad wordt te zijner tijd geïnformeerd.

Van de Belt vraagt of er nog ontwikkelingen zijn bij het voormalige glasmuseum.

Wethouder Bargeman zegt dit punt een andere keer met de raad te willen bespreken. Het is een onderhandelingskwestie.

De voorzitter sluit dit blok informeren.
 

error: Sorry..