Verslag informeren 26 november 2009.

Aanwezig: Klaas van der Laan (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Bert Bouwmeester, José Bruins Slot, Ellen van Heugten-Steenbergen, Anno Wietze Hiemstra, Gert Huijgen, Lucas Hummel, Hendrikus Loof, Bé Okken, Jerk Otten, Bert Otten, Henk Prigge, Wicher van Regteren, Henk Reinders, Hennita Schoonheim-Lunenborg, Rieks Siebering, Frank Snippe, Arend Steenbergen, Jan Steenbergen, Jan Stoefzand, Mark Strolenberg, Mark Tuit, Wim Warrink, Henk van de Weg, Jan Alting, Jan Bekkering, Hetty Bouius, Erik Giethoorn, Francien Hellenthal en Frits Nijland.

Verder aanwezig: wethouders Ton Bargeman en Betty Poutsma en de ambtenaar E. Kuipers.

Commissiegriffier: Alma van Dooren en Jeen Everaarts.

Verslag: Zwaantinus Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1.    Opening en vaststelling van de agenda
2.    Spreekrecht
3.    Besluitvorming locatiekeuze MFC Nieuwlande
4.    Verordening begraafplaatsen 2009
5.    Rondvraag.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Spreekrecht
De voorzitter zegt dat er vijf insprekers zijn. Als eerste heeft wethouder Bargeman het woord.

Wethouder Bargeman geeft met sheets kort aan wat zich de afgelopen tijd heeft voorgedaan. De wethouder gaat in op:
•    de oorzaken van de kostenoverschrijding;
•    de haalbaarheidsstudie en de conclusies eruit;
•    het proces sinds de presentatie in augustus;
•    het collegebesluit.
Na een lang en intensief ontwerpproces heeft de raad het budget op 5,2 miljoen euro vastgesteld, met daarbij de wens van de inwoners in het centrum een nieuw MFC te realiseren. Vrij onverwacht bleek er een overschrijding van 2 miljoen euro te zijn. Hieraan lagen verschillende oorzaken ten grondslag. Hierna volgde de ‘quick haalbaarheidsstudie’. Van het budget van 5,2 miljoen euro was al 200.000 euro besteed aan proceskosten.
Na uitgebreid overleg en een breed onderzoek kwam het college tot drie varianten. Vanuit de dorpsoverleggroep (DOG) is de variant centrum zonder plein en inclusief verkeersmaatregelen voorgesteld. Deze laatste variant zou bijna 5,4 miljoen euro kosten. Voor het college blijven twee locaties over die beide binnen het budget passen: Hoeksteen en Boerdijk. Hierover wil de projectgroep met de betrokkenen overleggen.

De heer Giethoorn geeft zijn inspraakreactie de volgende titel mee: “Wij kunnen niet anders”. De keuze voor een MFC is van belang voor de toekomst van het dorp. Boerdijk ligt buiten de bebouwde kom en ver af van de andere belangrijke plekken. Dat zal nooit een ontmoetingsplek worden. Op 15 oktober is met de wethouder ook over het sociale aspect gesproken. Dat de raad het budget op 5,2 miljoen euro heeft gesteld, is door de DOG gewaardeerd. Het is vreemd dat begin 2009 bleek dat de haalbaarheid opnieuw moest worden aangetoond. Het gevolg was dat het draagvlak in het dorp voor de DOG afnam.
Spreker wijst op het belang van een MFC in het centrum. De DOG heeft het alternatief zonder dorpsplein maar met verkeersmaatregelen naar voren gebracht. Misschien kunnen twee vliegen in één klap worden geslagen als de 30 km-zone in Nieuwlande wordt heringericht. Spreker vraagt de raad de afspraken na te komen, uitgaande van het budget van 5,2 miljoen euro. Voor de centrumlocatie bestaat een tekort van 200.000 euro. De investering wordt in veertig jaar ruimschoots terugverdiend. De bewoners zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te steken. Na zeven jaar is het tijd voor duidelijkheid. In Nieuwlande bestaat een grote wens het MFC in het centrum te realiseren.

Van de Belt (GroenLinks) vraagt of er voor het moment waarop bleek dat het budget niet voldoende was, ooit over een andere locatie dan het centrum is gesproken.

Giethoorn antwoordt dat dit niet het geval is geweest.

Reinders (CDA) vindt het een helder verhaal en vraagt of het gat met zelfwerkzaamheid is te overbruggen.

Giethoorn zegt dat het nu niet het moment is dit aan de inwoners voor te leggen. De DOG wil toezeggen zich daarvoor te zullen inspannen.

Loof (PvdA) is blij met het duidelijke verhaal en vraagt hoe de gemeente reageerde op het idee zelf de handen uit de mouwen te steken.

Jager (lid DOG) antwoordt dat de gemeente zei dat de kansen op realisatie van een MFC stijgen als vanuit het dorp de toezegging komt over zelfwerkzaamheid. Als er duidelijke besluiten komen, zal de bereidheid in Nieuwlande tot zelfwerkzaamheid groot zijn.

Van de Belt vraagt of tegen de DOG is gezegd dat proceskosten van het project in rekening worden gebracht.

Giethoorn zegt dat er niet concreet over is gesproken. De kosten zullen op zich wel kloppen.

Steenbergen (Gemeentebelangen) merkt op dat de zelfwerkzaamheid toch in het budget van 5,2 miljoen euro kan worden verwerkt zodat een ander plaatje ontstaat. Is dat besproken?

Giethoorn zegt dat dit niet is besproken.

De voorzitter geeft het woord aan de volgende inspreker.

De heer Brink spreekt op persoonlijke titel. Hij is werkzaam in de bouw. Vanwege de huidige conjunctuur worden de bedragen voor de aanbestedingen vaak 15 tot 20% lager. Aannemers zitten niet op zelfwerkzaamheid te wachten. Spreker stelt voor het ontwerp te bekijken op mogelijke besparingen. Hij begrijpt van wethouder Bargeman dat het bij alle drie de varianten om hetzelfde vloeroppervlak gaat. Hoe is er doorgecalculeerd bij het bouwproces, de grondkosten en de sloopkosten. Dit moet goed worden bekeken want daar is geld te verdienen.

Steenbergen (Gemeentebelangen) vraagt of 20% besparen op de aanneemsom reëel is.

Brink zegt dat korting op de aanneemsom realiteit is en aantoonbaar is.

Warrink (ChristenUnie) vraagt hoe lang de dip in de bouwmarkt blijft bestaan.

Brink zegt dat de crisis in 2010 niet voorbij is. Het MFC kan dan wel worden gebouwd.

Mevrouw Van Weide zegt veel mensen in Nieuwlande te hebben gesproken de afgelopen dagen. Velen zijn nu niet aanwezig maar zien wel het belang in van het MFC. Nieuwlande is een saamhorig dorp en dat moet zo blijven. Het dorpshuis moet er komen.

De heer Lips spreekt in en is in het algemeen tevreden over het college en de raad. Er is goed overleg met de inwoners en de ondernemers. Het MFC hoort in het centrum en de locatie Boerdijk ligt er buiten. Het voorgestelde plan is superslecht.

3. Besluitvorming locatiekeuze MFC Nieuwlande
De voorzitter geeft het woord aan de fracties.

Van Regteren (VVD) zegt dat de VVD verrast en verbaasd was hoe de gemeente te werk ging in deze laatste fase van de realisatie van het MFC. De gemeente beloofde veel aan de goed presterende werkgroepen en ging er prat op de leefbaarheid van de dorpen voorop te stellen. Dat wordt wat Nieuwlande betreft, ontkracht en de politieke betrouwbaarheid wordt zwaar op de proef gesteld. De DOG kiest duidelijk voor de centrumlocatie. Het college kiest met de locatie Boerdijk een plek buiten het centrum. De fractie vraagt zich af wat de afgelopen jaren is gebeurd in de communicatie tussen de gemeente en het dorp.
Dit alles roept de volgende vragen op:
•    De plankosten: de DOG zegt dat ze buiten het budget zouden blijven. Is dit bij de besprekingen niet vastgelegd?
•    Het type gebouw: welk type wil men en zijn meerdere varianten doorgerekend?
•    Wat is het standpunt van de scholen?
•    Hoe stelt het college zich het herbouwen van de afzonderlijke voorzieningen voor? Is dit met de DOG besproken? Verslapt dit niet het saamhorigheidsgevoel?

Reinders (CDA) vindt het verhaal van Nieuwlande duidelijk. Sinds 1998 vindt goed overleg plaats tussen de gemeente en het dorp. Het dorp heeft plannen ontwikkeld. Vanavond moet worden bekeken waar oplossingen liggen. Het CDA heeft de volgende vragen:
•    Hoe kijkt de wethouder aan tegen het tijdpad?
•    Is het opnemen van proceskosten in het budget gebruikelijk?
•    Hoe staat het met de toekomstige verkeersafwikkeling in Nieuwlande?
•    Fondsenwerving en zelfwerkzaamheid kunnen bijdragen aan een oplossing. Dit moet worden bekeken.
•    Het CDA ziet graag een scenario voor een centrumlocatie met het budget van 5 miljoen euro. Spreker verwijst naar de opmerking van Brink, dit is een uitdaging.

Steenbergen (Gemeentebelangen) vindt dat de insprekers al hebben gezegd hoe de raad te werk moet gaan. Gemeentebelangen is overvallen door het bericht in de krant dat de centrumlocatie niet door kan gaan. Dit ondanks de lange voorgeschiedenis. Gemeentebelangen is voor de centrumlocatie en vraagt het college de mogelijkheid te onderzoeken om toch voor het centrum te kiezen.
•    Zelfwerkzaamheid: waarom is dit nog nauwelijks besproken?
•    Subsidies: waarom is hier niet naar gekeken? De raad weet nu niet wat hier mogelijk is.
•    De aanneemsom: het klopt dat deze fors omlaag kan vanwege de recessie.
•    De 200.000 euro proceskosten: spreker ontvangt graag nadere informatie.
•    Het bouwmanagement: wie maakten hiervan deel uit? Welke rol speelden de experts van de gemeente?
•    Wat is de stand van zaken bij de 600.000 euro opbrengst bij de bouw van huizen na realisatie van het MFC? Zit dit bedrag in de 5,2 miljoen euro?
•    De verkeersmaatregelen: de 30 km-zones worden heringericht, is het dan wel terecht de kosten van de verkeersmaatregelen op het MFC te laten drukken?
•    Grondaankopen: zijn deze al gedaan?

Warrink (ChristenUnie) heeft waardering voor de aanwezige inwoners en voor alles wat het dorp de afgelopen zeven jaar heeft gedaan. De fractie is het eens met de vragen over de 200.000 euro, de zelfwerkzaamheid en het aanbestedingsvoordeel.
•    Hoe kan het dat na lange samenwerking de partijen in de eindfase niet meer samen optrekken? Doet de gemeente het wel goed? De fractie wil De Smederijen niet ter discussie stellen.
•    De leefbaarheid moet voorop staan, maar het gaat ook over geld.
•    Kunnen de verkeersmaatregelen ten laste komen van het programma Bereikbaar?

Van de Belt (GroenLinks) zegt dat Hoogeveen door de internationale prijs voor Nieuwlande al goed op de kaart is gezet. Al die jaren is benadrukt dat er een echt centrum in het dorp komt en dat er eenheid in het dorp moet zijn. GroenLinks staat achter de centrumlocatie, daar was al lang overeenstemming over. Belofte maakt schuld.
•    De fractie heeft er nog nooit van gehoord dat achteraf proceskosten in rekening worden gebracht. Bij welke projecten gebeurt dit nog meer?
•    Kapitaallasten: welk bedrag aan extra kapitaallasten is nodig? Ligt dat tussen de door spreker ruwweg berekende 20.000 tot 40.000 euro?
•    De verkeersmaatregelen moeten uit de daarvoor bestemde potten worden betaald.
•    Het is goed de actuele bouwkosten te bepalen en het ontwerp nog eens te bekijken.
GroenLinks vindt dat moet worden bekeken hoe het MFC op de centrumlocatie kan komen.

Loof (PvdA) sluit aan bij de waardering voor de jarenlange inzet en betrokkenheid van het dorp. De fractie heeft goed kennis genomen van het materiaal van zowel het dorp als van het college en heeft enkele keren het dorp bezocht en gesproken met de DOG.
•    Locatie Boerdijk: is rekening gehouden met extra kosten voor fiets- en wandelpaden en voor verlichting? Is bij deze locatie grondruil overwogen met eigenaren van gronden in het centrum? Is in de berekening een verliespost meegenomen omdat meer kan worden verdiend met het realiseren van woningen?
•    Locatie Hoeksteen: hoe is het overleg met de speeltuinvereniging verlopen? Wordt de speeltuin echt gehandhaafd? Is het parkeren een werkelijk knelpunt gezien de ligging in het centrum?
•    De centrumlocatie: hoe hard zijn de budgetten van de verkeersmaatregelen? Zijn nog budgetten voor de aanleg van het plein uit het verleden beschikbaar? De kosten van de varianten met en zonder plein: spreker stelt vragen over de 345.000 euro reductie bij de variant met plein en de bestemming van de 127.000 euro verlies herontwikkelingsopbrengst.
•    Hoe kijkt de gemeente aan tegen de voorgestelde zelfwerkzaamheid?
•    Hoe denkt het college het draagvlak voor de locatie Boerdijk te verkennen?
•    Kunnen de zorgwoningen op de locatie Boerdijk worden gerealiseerd naast het MFC?
•    Het college zegt alleen nieuwbouw van bestaande accommodaties te willen als de locatie Boerdijk niet doorgaat. Heeft de wethouder ooit overwogen naar de raad te komen en over verruiming van de kaders te spreken?

Wethouder Bargeman reageert op de inbreng van de fracties.
De wethouder zegt wel degelijk positief te zijn over de ontwikkelingen in het dorp en het overleg van het dorp met de gemeente. Tijdens het proces zijn alle mogelijkheden goed bekeken. Wat de VVD zegt, klopt niet.

Van Regteren stelt dat hij heeft gezegd dat in de laatste fase sprake was van geharrewar.

Wethouder Bargeman zegt dat ook dit onjuist is. Het college heeft de opdracht van de raad voortvarend opgepakt. Het dorp en de gemeente zijn het niet eens over de conclusies. Het overleg is in goede verstandhouding gegaan.
De plankosten: het is al langer gebruikelijk dat de kosten van de organisatie en het projectteam op het budget van het project drukken. Dat gebeurt bij De Wieken en bij projecten voor de binnenstad.

Van de Belt vraagt waarom dat niet eerder bekend was bij de DOG.

Wethouder Bargeman zegt dat het de vraag is of dat zo is. Het is al jaren de gebruikelijke manier van werken.

Een raadslid vraagt of dit ook gebeurt als nog niets is gerealiseerd.

Wethouder Bargeman antwoordt dat als een project start er plankosten worden gemaakt.
Spreker vervolgt en gaat in op het door de raad gestelde kader. Gezien het budget was de centrumlocatie niet mogelijk.

Steenbergen (Gemeentebelangen) zegt dat de wethouder enkel kijkt naar de 5 miljoen euro budget en niet naar andere mogelijkheden. Gemeentebelangen had dit wel van het college verwacht.

Wethouder Bargeman zegt dat raad en college altijd over bruto-investeringen spreken. Die bedragen 15 miljoen euro per jaar waarvan 10 miljoen ten laste van de exploitatie komt. Bij het MFC gaat het ook om een bruto-investering. Bij bruto-investeringen wordt nooit gekeken naar subsidies, anders gezegd: bij de beoordeling of een investering tot stand komt, doen subsidies niet mee. De organisatie kijkt wel naar eventuele subsidiemogelijkheden om op het brutobedrag te kunnen inboeken. Dat gebeurt bij elk project.

Steenbergen (Gemeentebelangen) wijst op de fietsbrug A37: de subsidie is daar direct meegenomen in de berekening.

Wethouder Bargeman zegt dat dit niet klopt. In het investeringsbudget staat de bruto investering.

Steenbergen (Gemeentebelangen) zegt dat bij de besluitvorming over de fietsbrug wel rekening is gehouden met subsidies.

Wethouder Bargeman zegt dat Steenbergen het fout heeft. Er is geen besluitvorming geweest.
De aanneemsom: er is gerekend met een normbedrag gedateerd mei 2009. Het is gebruikelijk dat bij een besluit over een bruto-investering aangegeven wordt dat er aannemingsvoordelen of –nadelen kunnen zijn.
In de begroting is uitgelegd hoe de 5,2 miljoen wordt gefinancierd, en daarbij speelt de door Steenbergen genoemde 600.000 euro een rol.
De kosten van de verkeersmaatregelen zijn op een minimalistische manier berekend en ingeboekt voor vier keer 50.000 euro.
Grondaankopen: het klopt dat de gemeente grondaankopen heeft gedaan. Er treedt een boeteclausule in werking als iets niet doorgaat.
Locatie Boerdijk: vanwege extra kosten is een bedrag van 100.000 euro opgenomen. Het uitruilen van bouwkavels is mogelijk, maar binnen de gemeente geldt de afspraak ‘gelijke monniken, gelijke kappen’, dat wil zeggen dat de aankoopprijs gelijk is aan de verkoopprijs.
Locatie Hoeksteen: de speeltuinvereniging is bereid de locatie te onderzoeken en met de gemeente te overleggen.
Locatie centrum: de kosten van de verkeersmaatregelen zijn hard. Wat de andere financiële bronnen betreft, zegt spreker nogmaals dat subsidies geen invloed hebben op de bruto-investeringen.
Zelfwerkzaamheid: op initiatief van de gemeente is dit een aantal keren besproken. De DOG heeft gezegd dit pas te willen bespreken nadat een besluit is genomen. Het punt is dus onvoldoende geconcretiseerd.

Loof vraagt hoe de wethouder tegen zelfwerkzaamheid aankijkt. Heeft de wethouder een positieve houding aangenomen in de trant van: het wordt besproken zodra het zich voordoet?

Wethouder Bargeman heeft het vermoeden dat waar het aan de orde komt, het om kleine bedragen gaat die geen invloed hebben op de door de raad te maken keuze.
Het klopt dat het college weinig tijd heeft tot eind 2009 om het draagvlak te verkennen. Op welke manier dit draagvlak wordt gecreëerd, hangt af van het besluit van de raad op 10 december.
Zorgwoningen: na de snelle haalbaarheidsstudie is besloten eerst een besluit over het MFC te nemen. Dan vinden gesprekken met de oorspronkelijke partners plaats zoals de woningbouwverenigingen.

Reinders verduidelijkt zijn vraag over het tijdpad: gezien de brief van de rekenkamercommissie is het gehele tijdpad van belang.

Wethouder Bargeman noemt drie verschillende processen met verschillende tijdpaden om betrokkenen op een noemer te krijgen. Dat is eigen aan dergelijke processen. Na de herstart is het college snel aan de slag gegaan.
Verkeersafwikkeling Nieuwlande: de wethouder blijft dit een zorgpunt vinden ondanks de maatregelen.
De wethouder antwoordt ontkennend op de vraag of hij mogelijkheden ziet voor 5 miljoen euro het MFC op de centrumlocatie te realiseren. Het college heeft al besloten van 2800 naar 2170 bvo te gaan, dat is de ondergrens van de mogelijkheden.

Reinders vraagt of er een voordeel is te behalen bij de aanbesteding omdat is uitgegaan van de bouwkosten in mei 2009.

Wethouder Bargeman antwoordt dat eerst het ontwerp verder geconcretiseerd moet worden. Vervolgens is voor alle drie locaties een bestemmingsplanwijziging nodig. Het duurt dus nog een jaar voordat gebouwd kan worden. Het is moeilijk om de bouwkosten van dat moment nu in te schatten.

Van de Belt herhaalt haar vraag over de kapitaallasten.

Wethouder Bargeman zegt dat de totale kosten voor de centrumlocatie op 5,4 miljoen euro uitkomen.

Van de Belt vraagt wat dit betekent voor de begroting als van dit bedrag wordt uitgegaan.

Wethouder Bargeman zegt dat de raad eerst moet besluiten het kader te willen veranderen en dan 400.000 euro aan andere investeringen moet schrappen. Het gaat niet om kapitaallasten maar meer om het bedrag aan investeringen dat de raad beschikbaar heeft gesteld.

Van Regteren herhaalt zijn vraag over het standpunt van de scholen.

Wethouder Bargeman zegt dat de scholen hebben verklaard voor de centrumlocatie te zijn mits de verkeersmaatregelen worden gerealiseerd.

Steenbergen (Gemeentebelangen) vraagt of de boeteclausule ook op Nieuwlande van toepassing is. De fractie wil graag weten wat het allemaal gaat kosten.

Kuipers legt uit dat als de grondaankoop niet doorgaat de gemeente een bepaald bedrag is verschuldigd. Dat is in één geval in Nieuwlande gebeurd. Als de koop alsnog doorgaat, wordt het verrekend met het aankoopbedrag van de grond, en dan is er geen invloed op het budget.

Steenbergen (Gemeentebelangen) zegt dat als het niet doorgaat het de gemeente geld kost.

Kuipers zegt dat dit klopt. Het gaat in totaal om 26.000 euro.

Wethouder Bargeman antwoordt op de vraag van Warrink dat de verkeersmaatregelen uit elk budget kunnen worden betaald dat de raad aanwijst, dus ook uit het programma Bereikbaar. Nu drukken ze op het budget MFC en dat is gebruikelijk.
Op de vraag van Loof of gedurende de discussie ingrepen of investeringen in Nieuwlande zijn uitgesteld, antwoordt de wethouder dat dit niet het geval is. Wel is uitvoerig over de kosten van het plein en mogelijke subsidies van de provincie gesproken. Zoals bekend zijn het plein en het MFC uiteindelijk uit elkaar getrokken.

Reinders probeert een oplossing te vinden om tot elkaar te komen. Hij wijst nogmaals op de mogelijkheid subsidie via fondsen binnen te krijgen. Als dat lukt, hoe gaat de gemeente daarmee om? Gaat dat naar de gemeente of naar het project?

Wethouder Bargeman herhaalt dat bruto-investeringen de leidraad zijn bij te nemen beslissingen. Daarna gebeurt er veel voordat tot het nettobedrag wordt gekomen.

Steenbergen (VVD) vraagt of de wethouder bereid is de prijzen in de markt te onderzoeken.

Wethouder Bargeman antwoordt altijd bereid te zijn het prijspeil mei 2009 te actualiseren naar december 2009. Dit kan goed of verkeerd uitpakken.

De voorzitter sluit de beraadslagingen. Het punt komt over twee weken in meningvormen en besluiten.

Toezegging wethouder Bargeman:
De wethouder is bereid om, als de raad erom vraagt, een actualisering van het gehanteerde prijspeil mei 2009 te maken.

4. Verordening begraafplaatsen 2009
De voorzitter deelt mee dat de schriftelijke inspraakreactie afkomstig is van alle uitvaartorganisaties.

Hummel (CDA) stelt voor eerst de verordening te bespreken en daarna het raadsbesluit.

De voorzitter geeft Prigge eerst het woord omdat hij dit onderscheid al maakt.

Prigge (PvdA) stelt eerst een aantal vragen voordat spreker op de verordening ingaat. Deze vragen hebben betrekking op de gehele gang van zaken rond het begraafplaatsenbeleid.
Spreker schetst eerst een stuk geschiedenis:
•    Op 29 april 2008 heeft de raad kaders gesteld en gekozen voor scenario 3A.
•    De raad is toen akkoord gegaan onder de toezegging dat nog in 2008 uitwerkingsstukken en protocollen aan de raad zouden worden voorgelegd.
•    Op 20 maart 2008 had de raad al een lijstje met in 2008 toe te sturen uitwerkingsstukken ontvangen.
•    Het eerste stuk komt pas begin september 2009: het collegebesluit van 30 juni 2009, vergezeld van de mededeling dat enkele stukken, waaronder de conceptverordening, vanaf 10 juli 2009 zes weken de inspraak zijn ingaan. De raad kan nog wel wensen en opmerkingen aangeven. Na de vakantie zegt de griffie dat de stukken op de agenda zullen komen.
•    Op 25 november 2009 heeft de raad een brief van het college ontvangen.
Het bovenstaande leidt bij de PvdA tot de volgende vragen:
•    De PvdA is verbaasd over de brief van het college van 25 november 2009. Spreekt de raad nu alleen over de geagendeerde verordening? Is de wethouder bereid alsnog alle stukken aan de raad voor te leggen zodat de raad wensen en opmerkingen kan maken?
Wat de verordening betreft:
•    Wat is de argumentatie om het verzoek van de begrafenisondernemingen over de openingstijden in de zomerperiode niet te honoreren? De fractie is het eens met het collegevoorstel over de openingstijden in de winterperiode.
De PvdA krijgt graag eerst antwoord op de vragen over het proces.

Wethouder Poutsma gaat in op de vragen over het proces. Het klopt dat het college in 2008 toezeggingen heeft gedaan op een aantal thema’s terug te komen. Op 10 juli 2009 heeft de raad stukken ontvangen. Bij de griffie is iets fout gegaan waardoor de raad niet tijdens het zomerreces kon reageren. Alleen de conceptverordening is de inspraak ingegaan. De brief van 25 november 2009 verduidelijkt de procedure. In de voorliggende verordening zijn de zienswijzen verwerkt.
Wat de uitgangspunten voor het conceptbesluit betreft: het college stelt de raad in de gelegenheid hierover te spreken. Het college neemt het besluit. De ingangsdatum is 1 januari 2010 en het is aan het presidium dit punt te agenderen.

Hummel zegt dat het CDA bij de bespreking in april 2008 tegen scenario 3A heeft gestemd. Spreker stelt voor eerst in informeren te spreken over de al genoemde punten.

Wethouder Poutsma verwijst naar de brief van 25 november 2009. Zij herhaalt dat het college een notitie aan het presidium heeft gestuurd met daarin de uitgangspunten voor het besluit.

Van Heugten (VVD) zegt dat al vanaf het begin afspraken met het college zijn gemaakt. Als de raad naar de stand van zaken vroeg, werd het steeds naar voren geschoven. Het klopt dus niet wat in de brief van 25 november 2009 staat, de raad heeft wel degelijk meerdere keren gereageerd. Deze zomer heeft de VVD via de mail gereageerd, maar hier nog geen reactie op gekregen. Het college was al lang aan zet.

Wethouder Poutsma zegt dat dit klopt, het college was aan zet. Daarom is het pakketje stukken aan het presidium toegestuurd. De wethouder weet dat de VVD heeft geprobeerd de datum van 10 september te halen.

Hiemstra (CDA) zegt dat duidelijk is dat de raad erover wil praten en dat het college die mogelijkheid biedt. Het proces moet zorgvuldig gebeuren, tijdsdruk is niet gewenst.

Stoefzand (Gemeentebelangen) zegt dat Gemeentebelangen in 2008 al vaak om een totaaloverzicht heeft verzocht. Het gaat nu alleen over de verordening maar Gemeentebelangen wil over meer zaken spreken, dit om een zorgvuldige afweging te kunnen maken. Spreker noemt als voorbeeld het besluit over de tarieven. Hij stelt voor het gehele beleid, het besluit en de verordening te bespreken.

Strolenberg (VVD) vindt het vreemd dat de verordening wordt besproken voordat het beleid is vastgesteld.

Wethouder Poutsma legt uit dat het een verordening is op grond van de Wet op de lijkbezorging. De raad heeft een verordenende bevoegdheid over de orde op de begraafplaatsen en over de openingstijden. Dat zijn de enige onderwerpen die in de verordening worden geregeld. De verordening kan apart worden vastgesteld.

De voorzitter concludeert na enige discussie dat de verordening vanavond in dit blok informeren kan worden besproken. Aan het presidium wordt voorgesteld het gehele beleid voor 10 december op de agenda te zetten voor zowel meningvormen als besluiten.

Prigge merkt op al vragen over de verordening te hebben gesteld.

Van Heugten heeft dezelfde vragen over de verordening als Prigge.

Hummel sluit aan bij de vraag van Prigge over de openingstijden. Waarom is het verzoek van de begrafenisondernemingen niet overgenomen? Het is toch mogelijk om voor de zaterdag een extra toeslag in te voeren? Spreker vraagt de argumenten van het college waarom dit niet is overgenomen.
Hetzelfde geldt voor de opmerking van de organisaties over het gelijktijdig plaatsvinden van begrafenissen op de oude en de nieuwe begraafplaats Zuiderweg.
Aan inwoners kunnen ruimere mogelijkheden worden geboden als er voor betaald wordt.

Stoefzand sluit aan bij de vorige sprekers.
Artikel 2a, lid 1: waarom worden b, c en d niet aangepast?
De fractie is het eens met de opmerking van Hummel over het gelijktijdig plaatsvinden van begrafenissen aan de Zuiderweg.
Waarom is Fluitenberg nog niet in artikel 1 opgenomen?
Begraafplaats Noordscheschut: het raadsvoorstel zegt dat het technisch en financieel mogelijk moet zijn. Spreker vraagt naar de stand van zaken.

Warrink heeft dezelfde vragen over het open zijn tot 17.00 uur. Wat zijn de argumenten waarom niet besloten is ’s avonds open te zijn?

Wethouder Poutsma wijst op bijlage 2 waarin de reactie van het college staat op de zienswijze. Zij begrijpt dat de raad de bijlage niet heeft ontvangen en gaat kort in op de inhoud ervan.
Openingstijd tot 17.00 uur: het argument om dit niet te doen is het feit dat in omliggende gemeenten de openingstijden voornamelijk liggen tussen 9.00 uur en 16.00 uur. Hoogeveen wil daarbij aansluiten.
Fluitenberg wordt aan artikel 1 toegevoegd.
Extra toeslag: op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag is geen sprake van een toeslag, er geldt één tarief. Op zaterdag geldt wel een toeslag, die is gebaseerd op regels in omliggende gemeenten. De toeslag is kostendekkend. Wat de avond betreft: daarvoor zou een extra toeslag noodzakelijk zijn. De reden om dan niet open te zijn is ook dat geen verlichting aanwezig is op de begraafplaats.

Hummel merkt op dat de inspraakreactie afkomstig was van de organisaties die samen de meeste leden hebben in Hoogeveen. Spreker vindt het argument van de omliggende gemeenten wat kort door de bocht.

Van Heugten is het eens met Hummel, de behoefte is er blijkbaar. De financiële consequenties zijn duidelijk.

Wethouder Poutsma bevestigt dat het inderdaad een toeslag betekent. Zij vindt dat de noodzaak echter niet is aangetoond. De verlichting zou een extra investering betekenen.

Van Heugten wijst nogmaals op de beperkte openingstijden overdag, namelijk tot 15.00 uur. Spreker verzoekt de wethouder er nog eens over na te denken.

De voorzitter sluit de beraadslagingen. Het presidium zal bijlage 2 aan de raad toesturen. Op 10 december komt de motivering van het college bij de zienswijzen aan de orde, samen met het totale begraafplaatsenbeleid.

Toezegging van de voorzitter:
Het presidium wordt gevraagd bijlage 2 aan de leden van de raad toe te sturen.

5. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

De voorzitter sluit dit blok informeren.

error: Sorry..