Verslag informeren 27  augustus 2009

Aanwezig: Jerk Otten (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Bouwmeester, Jan Braam, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot, Ellen van Heugten-Steenbergen, Gert Huijgen, Lucas Hummel, Ewout Klok, Klaas van der Laan, Hendrikus Loof, Bé Okken, Bert Otten, Henk Prigge, Wicher van Regteren, Henk Reinders, Hennita Schoonheim-Lunenborg, Rieks Siebering, Arend Steenbergen, Jan Steenbergen, Gert Vos, Jan Alting, Jan Bekkering, Hetty Bouius, Erik Giethoorn, Frits Nijland, Mark Strolenberg en Jeen Everaarts (commissiegriffier).

Verder aanwezig: de wethouders Ton Bargeman, Betty Poutsma-Jansen en burgemeester Helmer Koetje, Jan Derks (adviseur).
 
Verslag: Zwaantinus Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1.    Spreekrecht
2.    Brief Gemeentebelangen over Riegshoogtendijk
3.    Krediet warmte-koudeopslag
4.    Rondvraag

Het volgende wordt naar voren gebracht.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.

1. Spreekrecht
De voorzitter geeft het woord aan de heer Henk Udding die zich voor het spreekrecht heeft aangemeld.

Udding spreekt in namens de bewonerscommissie over het agendapunt Riegshoogtendijk. De wensen van 2300 inwoners zijn duidelijk: een fietstunnel en ‘de Rieg Recht’. Dit is de enige variant die op steun van de bevolking kan rekenen. De bewonerscommissie is beschikbaar voor overleg en heeft voor de raadsleden alles op papier gezet.

Okken (Gemeentebelangen) merkt op dat op korte termijn een nieuw bestuur van plaatselijk belang Hollandscheveld zal aantreden. Spreker vraagt of de bewonerscommissie er alles aan zal doen om samen met het nieuwe bestuur met één geluid naar de raad te komen.

Udding antwoordt dat de bewonerscommissie er altijd voorstander van was, en nog steeds is, dat Hollandscheveld via het bestuur van plaatselijk belang Hollandscheveld met gemeente en raad communiceert.

Siebering (PvdA) vraagt of dit betekent dat de bewonerscommissie in alle gevallen wil dat het bestuur van plaatselijk belang met de gemeente en de raad communiceert, of dat dit alleen geldt voor de gevallen waarin het bestuur doet wat de bewonerscommissie wil.

Udding gaat ervan uit dat plaatselijk belang de bevolking vertegenwoordigt. De bewonerscommissie zal zich neerleggen bij de wens van de bevolking, maar zal zich wel inspannen om de door haar voorgestelde punten te verwezenlijken.

Siebering is blij met het antwoord van Udding.

2. Brief Gemeentebelangen over Riegshoogtendijk
De voorzitter deelt mee dat het presidium de brief van Gemeentebelangen over Riegshoogtendijk heeft geagendeerd. Spreker geeft het woord aan Okken om de brief toe te lichten.

Okken legt uit waarom Gemeentebelangen op 22 juli 2009 een brief aan het presidium heeft gestuurd met het verzoek het punt te agenderen. In januari en februari 2009 heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld, terwijl het onderwerp in maart in de raad is besproken. In april heeft de wethouder de schriftelijke vragen beantwoord en spreker bedankt de wethouder daarvoor. In maart vond de raad in overgrote meerderheid dat dit punt voor meningvormen kon worden geagendeerd zodra de antwoorden van de wethouder waren ontvangen. Na april heeft de fractie niets vernomen en ze heeft daarom de brief van 22 juli gestuurd.
Spreker heeft vernomen dat de wethouder met een aantal zaken bezig is geweest. Dit rechtvaardigt misschien dat het punt voor informeren is geagendeerd.
Gemeentebelangen heeft in de brief gezegd zich grote zorgen te maken over de fietsverkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. Recente ongevallen hebben een rol gespeeld bij het voorstel tot agendering.
Uit het raadsverslag van maart blijkt dat de wethouder voor een nader onderzoek naar een verbreed fietspad en een fietstunnel is, in het geval de raad dit wenst. Verder zei de wethouder dat het college van mening is dat de situatie moet blijven zoals deze in maart is. Okken vraagt of het college nog steeds deze mening heeft of dat er gewijzigde omstandigheden zijn waardoor het college vindt dat er iets moet gebeuren. Spreker wacht de reactie van de wethouder af.

Siebering (PvdA) vindt de brief erg suggestief. Er wordt gesproken over veel ongevallen, maar waar ligt de grens? Een andere vraag is of de ongevallen zijn veroorzaakt door de bocht in de Rieg. Ook bij een rechte Rieg zijn ongevallen mogelijk. Bekeken moet worden welke ongevallen het gevolg zijn van deze situatie.

Okken merkt op blij te zijn dat het recente ongeluk niet na de vakantie heeft plaatsgevonden in verband met de passerende groepen scholieren. De brief is niet suggestief. Niet alle ongevallen worden geregistreerd, en elk ongeval is er één te veel.

Siebering heeft enkele keren de situatie ter plekke bekeken en heeft geen ongevallen zien gebeuren. Is dat feit een argument net zoals de niet geregistreerde ongevallen? Verder vindt Siebering dat sprake is van ongevallen met auto’s en motoren en niet met fietsers, zoals de brief suggereert.

Vos (ChristenUnie) stelt Okken drie vragen over de brief. Spreker onthoudt zich van het geven van een mening.
Met de eerste vraag sluit Vos aan bij de tweede opmerking van Siebering: Okken moet naast het noemen van aantallen ook ingaan op oorzaak en analyse van de ongevallen.
De tweede vraag: wat wordt bedoeld met het nemen van verantwoordelijkheid door de raad? Uit het verslag van de raad van maart blijkt dat Okken erg positief was over het voorstel. De discussie zou alleen gaan over het punt of het plan volgens de tekening was uitgevoerd. Sinds maart heeft spreker niets meer van Okken vernomen over het plan.
De derde vraag: wat wordt bedoeld met de opmerking in de brief over het forceren van een passende oplossing?

Klok (VVD) vindt dat de raad de met het besluit genomen verantwoordelijkheid kan aanpassen, zeker in het geval van veel ongelukken. Hoeveel geregistreerde ongelukken zijn sinds maart genoteerd? Gezien het grote aantal handtekeningen kan de raad de genomen verantwoordelijkheid wel degelijk heroverwegen.

Otten (CDA) vindt dat Gemeentebelangen reageert op een incident. Een mailtje naar de griffier was voldoende geweest om het punt te agenderen. Het is jammer dat Gemeentebelangen zo politiek voert.
Het CDA is altijd voor goed overleg geweest en is blij met een nieuw bestuur voor plaatselijk belang en met de woorden van Udding hierover.

Vos merkt op dat er over het ontwerp van deze kruising wel degelijk overleg met het vorige bestuur van plaatselijk belang heeft plaatsgevonden. Het toenmalige bestuur ging met dit ontwerp akkoord. De indruk moet niet ontstaan dat er nooit met plaatselijk belang is gesproken.

Okken vindt dat toegevoegd moet worden dat het bestuur van plaatselijk belang akkoord is gegaan ‘met het mes op de keel’.

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Bargeman om namens het college de huidige stand van zaken aan te geven.

Wethouder Bargeman merkt over het verleden op dat het college heeft gezegd dat de tijd moest worden genomen om te bekijken of de aanpak zou voldoen. Begin juli is daarom samen met andere partijen gesproken over de problemen en over mogelijke verbeteringen.
Het eerste probleem dat werd gesignaleerd, is als een vrachtauto en een auto de kruising tegelijkertijd naderen. Het probleem ontstaat omdat de voorrangsweg tussen Hollandscheveld en de 6e Wijkweg te smal is. Het tweede probleem: fietsers begrijpen niet waar ze wel of niet mogen fietsen. Mogen fietsers die uit de 6e Wijkweg komen, de voorrangsweg op? Het derde probleem: zij die de situatie kennen, rijden te snel omdat zij een ideale lijn aanhouden met hun voertuig. Het college concludeert hieruit dat de met het kruispunt beoogde gedragsverandering onvoldoende heeft plaatsgevonden.
Na deze analyse is bekeken hoe een verbeterde kruising eruit zou moeten zien. De politie is om advies gevraagd en met een adviesbureau zijn alternatieven besproken. De wethouder noemt de voorgestelde verbeteringen. Ten eerste: het kruispunt voorzien van overrijdbare middengeleiders waar vrachtwagens overheen kunnen. Het aanhouden van de ideale lijn is dan niet meer mogelijk. Ten tweede: fietsers komend vanaf de 6e Wijkweg moeten een apart fietspad krijgen om naar de Krakeelsedijk te komen.
De betrokken partijen en de gemeente hebben twee alternatieven opgesteld waarin deze verbeteringen zijn opgenomen. Het college wil beide alternatieven zo snel mogelijk met het nieuwe bestuur van plaatselijk belang bespreken. Dat kan na 23 september als het bestuur is aangetreden. De wethouder vraagt de raad of deze het ermee eens is eventuele omvangrijke financiële consequenties in de raad te bespreken.

Okken is tevreden met het nieuwe inzicht van het college. Spreker verwijst naar een collegebesluit uit week 33 over een miniconferentie.

Wethouder Bargeman geeft aan dat het geen collegebesluit betrof, maar een voorstel voor het college. Het college heeft besloten de genoemde verbeteringsvoorstellen met plaatselijk belang te bespreken, samen met de politie en het externe bureau.

Okken verzoekt het college ook te overleggen met de plaatselijke belangen van Elim, Nieuwlande en Noordscheschut.

Klok (VVD) merkt op dat er nu geen bestuur van plaatselijk belang Hollandscheveld is.

Wethouder Bargeman herhaalt dat op 23 september een nieuw bestuur aantreedt en dat direct daarna met het bestuur wordt overlegd, samen met politie en adviesbureau en met vertegenwoordigers van de andere plaatselijke belangen zoals door Okken genoemd.

Van de Belt (GroenLinks) vraagt of de fietstunnel van de baan is.

Wethouder Bargeman antwoordt dat de fietstunnel vanwege de kosten niet de eerste optie is. De kosten worden geschat op 600.000 tot 900.000 euro.

Van de Belt zegt dat de fietstunnel een wens van de bevolking is. Vindt een open gesprek plaats?

Wethouder Bargeman bevestigt dat een open gesprek plaatsvindt. Dat wil niet zeggen dat meteen de duurste wens wordt gerealiseerd.

Otten vindt het positief dat overleg over meerdere mogelijkheden plaatsvindt.

Okken zegt dat de fractievoorzitters in maart hebben afgesproken verschillende zaken te bekijken zoals de fietstunnel en het verdubbelen van het fietspad. Daarna zou het punt voor meningvormen worden geagendeerd. Dat gebeurt nu niet.

Van de Belt vraagt of het onderwerp na het gesprek met plaatselijk belang terugkomt in de raad.

Wethouder Bargeman heeft al gezegd dat bij omvangrijke financiële consequenties een raadsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd.

Okken merkt op dat de raad het punt zo nodig zelf kan agenderen.

De voorzitter sluit de bespreking van dit agendapunt.

3. Krediet Warmte-Koudeopslag (WKO)
De voorzitter merkt op dat Otten over dit onderwerp eerder vragen heeft gesteld die toen niet konden worden beantwoord. Het woord is aan Otten.

Otten (CDA) herhaalt de eerder gestelde vragen. Vooraf: het CDA is niet tegen een WKO, de overheid heeft een voorbeeldfunctie. De vragen luiden als volgt:
•    In de bijlagen worden verschillende rendementscijfers genoemd, terwijl het onderhoud niet wordt genoemd. Spreker vraagt uitleg.
•    De besparing is 25% en de vraag is of de conventionele installaties de overige 75% kunnen produceren. Dit is niet in de kosten meegenomen.
•    Spreker vraagt of de betrouwbaarheid voldoende is gewaarborgd gezien minder geslaagde voorbeelden van WKO elders.
Het CDA vraagt garanties voor zowel het energetisch als het financieel rendement. Een garantie van de leverancier is nodig.

Burgemeester Koetje laat het geven van een inhoudleijk antwoord over aan Derks.

Derks (adviseur) gaat in op de gestelde vragen.
De conventionele installaties: het klopt dat deze een groot deel moeten dekken. In de toekomst worden de installaties deels vervangen en dat verklaart het verschil tussen de rendementsberekeningen. Spreker geeft uitleg over de twee berekeningen. De gemeente komt tot een terugverdientijd van 11,3 jaar omdat een door het bureau ingecalculeerde besparing uit de berekening is gehaald.
Het onderhoud: op bladzijde 7 van de kosten-batenanalyse staat dat de onderhoudskosten van de conventionele installatie stijgen van 4000 naar 12.900 euro per jaar vanwege de WKO. De stijging wordt veroorzaakt door het omvangrijke monitoringsysteem.
De betrouwbaarheid van het systeem: een goede monitoring is hiervoor belangrijk en dat gebeurt.
Andere WKO’s: problemen ontstaan meestal door het dichtslibben van de filters. DHV heeft proefboringen verricht waaruit blijkt dat het ‘volstrekt aannemelijk’ is dat de bronnen zonder problemen zullen functioneren. De rest van de installatie bestaat uit bewezen techniek.
Het energierendement wordt gehaald als voldoende grondwater wordt opgepompt. Als dit niet het geval is, gelden de normale garantievoorwaarden die in het bestek zijn opgenomen. Op een warmtepomp wordt een gegarandeerd rendement gegeven. De gemeente heeft bovendien de normale garantietermijnen in de bestekvoorwaarden verhoogd van een naar twee jaar. Ook is opgenomen dat gedurende vijf jaar een onderhoudscontract wordt bijgeleverd.
Bij de WKO in Zuidwolde is sprake van een dichtgeslibde bron. De WKO’s in Meppel, Diever en Havelte functioneren goed.

Otten is tevreden met de beantwoording, de gemeente is zorgvuldig te werk gegaan.

Huijgen (PvdA) vraagt of in de toekomst andere gebouwen zoals De Tamboer kunnen worden aangesloten. Kan de exploitatie worden uitbesteed aan de leverancier?

Derks zegt dat andere gebouwen theoretisch kunnen worden aangesloten. De regeltechniek maakt dit niet gemakkelijk. De Tamboer is te omvangrijk om aan te sluiten.
Installateurs exploiteren alleen individuele installaties. Het onderbrengen van de exploitatie bij Essent is financieel niet interessant voor de gemeente.

Berkenbosch (VVD) stelt vragen naar aanleiding van de informatiebijeenkomst vorig jaar met wethouder Poutsma over de door Evenblij veroorzaakte vervuiling in de bodem. De vervuiling blijkt tussen twee leemlagen te zitten en spreker stelt de volgende vragen:
•    Is er kans dat met de WKO de tweede leemlaag wordt doorboord?
•    Wordt de kans op verspreiding van de vervuiling groter door het continu rondpompen van water?
•    Is dit risico voldoende besproken?

Derks antwoordt dat dit uitvoerig is onderzocht door DHV. Dit omdat er is gekeken naar een mogelijke gelijktijdige sanering van het vervuilde grondwater. DHV zegt drie dingen:
•    De pluim van Evenblij zit nog lang niet in dit gebied.
•    De pluim van Evenblij bevindt zich op grote afstand van het punt waar de WKO-installatie het water ophaalt.
•    Indien vervuild water wordt opgepompt, blijft dit in een gesloten systeem.
De conclusie van de deskundigen is dat er geen invloed op de WKO-installatie is, en indien deze er wel is, dit een positieve is.

Berkenbosch merkt op dat vorig jaar werd gezegd dat de tweede leemlaag niet doorboord mocht worden. De eerste is doorboord door proefboringen waardoor de pluim zich anders is gaan gedragen. Nu wordt toch de tweede leemlaag doorboord. Het drinkwater schijnt onder de tweede leemlaag te zitten.

Derks heeft navraag gedaan bij DHV. Het bureau zegt dat de enige leemlaag die voor de WKO-installatie wordt doorboord, op 8 m diepte ligt. Die is gemakkelijk te dichten. Daaronder ligt een watervoerend pakket van 60 tot 65 m diepte. In dat pakket komt op 30 m de bron met het filter. In datzelfde pakket stroomt op ongeveer 50 m diepte de pluim. DHV heeft verzekerd dat dit niets te maken heeft met het drinkwater.

Berkenbosch neemt aan dat bij problemen in de toekomst de provincie aanspreekbaar is op het punt van de gedane toezeggingen.

Derks zegt dat de uitleg afkomstig is van DHV en dat de provincie de grondwatervergunning verstrekt. Die vergunning wordt afgegeven op grond van de rapportages van DHV.

Vos (ChristenUnie) vraagt of de terugverdientijd van elf jaar lager wordt indien nieuwe inkoopcontracten worden afgesloten met een hogere energieprijs.

Derks antwoordt dat dit mogelijk is. De financiële afschrijvingstermijn is vijftien jaar terwijl de installatie waarschijnlijk twintig jaar meegaat.

De voorzitter sluit de behandeling van dit punt.

4. Rondvraag
Bruins Slot (PvdA) vraagt of het college op de hoogte is van de slechte toestand van de paden in het park Steenbergerweide. Gaat er op korte termijn iets gebeuren?

Wethouder Poutsma zegt dat dit wordt uitgezocht en dat de raad het antwoord ontvangt.

Toezegging wethouder Poutsma:
De toestand van de paden in park Steenbergerweide wordt uitgezocht en de raad wordt hierover geïnformeerd.

De voorzitter sluit de vergadering.

error: Sorry..