Verslag informeren raadsavond 12 maart 2009

Verslag informeren raadsavond 12 maart 2009

Aanwezig: Klaas van der Laan (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Bert Bouwmeester, Jan Braam, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot, Erik Giethoorn, Ellen van Heugten-Steenbergen, Anno Wietze Hiemstra, Gert Huijgen, Lucas Hummel, Ewout Klok, Hendrikus Loof, Bé Okken, Jerk Otten, Bert Otten, Henk Prigge, Wicher van Regteren, Henk Reinders, Rieks Siebering, Frank Snippe, Arend Steenbergen, Jan Steenbergen, Jan Stoefzand, Mark Tuit, Gert Vos, Wim Warrink, Henk van de Weg, Jan Alting, Jan Bekkering, Hetty Bouius, Frits Nijland, Mark Strolenberg en Alma van Dooren (commissiegriffier).

Aanwezig namens het college: wethouders Ton Bargeman en Wietze van der Zwaag.

Overige aanwezigen: namens de rekenkamercommissie Elias de Haan, Frank Galesloot, Iwan Valk en Jeen Everaarts, inspreker bij agendapunt 3 de heer G. Metselaar en bij agendapunt 3a de heer H. Fieten.

Verslag: Zwaantinus Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Spreekrecht.
2. Brief rekenkamercommissie van 28 januari 2009.
3. Verkeerssituatie Riegshoogtendijk.
3a. Kappen boom hoek Crerarstraat/Stationstraat.
4. Rondvraag.

Het volgende werd naar voren gebracht.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het punt ‘Kappen boom hoek Crerarstraat/Stationstraat’ is aan de agenda toegevoegd. Voorafgaand aan de behandeling van punt 3 zal worden ingesproken. Gestart wordt met het agendapunt betreffende de brief van de rekenkamercommissie.

Okken (Gemeentebelangen) vraagt of het klopt dat de verantwoordelijke portefeuillehouder aanwezig is bij de behandeling van agendapunt 3.

De voorzitter antwoordt dat dit het geval is.

1. Spreekrecht
Onder agendapunt 3 zal worden ingesproken.

2. Brief rekenkamercommissie van 28 januari 2009
De voorzitter geeft het woord aan de heer De Haan, voorzitter van de rekenkamercommissie, voor een toelichting op het jaarplan 2009.

De Haan (voorzitter rekenkamercommissie) zegt dat de rekenkamercommissie druk bezig is met de afronding van een aantal onderzoeken. Afgesproken was dat vaker met de raad zou worden gecommuniceerd. Dit is een goede gelegenheid. Landelijk zijn enkele veranderingen gaande die de rekenkamercommissie wil volgen. In het volgende gaat spreker daarop in.
Het eerste punt gaat over het tot nu toe verrichte werk. De onderzoeken waren vooral intern gericht en de rekenkamercommissie wil volgende onderzoeken meer op de samenleving richten. Het gaat dan over hoe de raad beleid heeft vastgesteld en welke effecten dat op de samenleving heeft.
Het tweede punt is de ontwikkeling om de raad meer aan de voorkant van beleidstrajecten van informatie te voorzien. De rekenkamercommissie gaat nadenken over hoe dit in te vullen. Tot nu toe was het werk vooral gericht op het achteraf controleren en wat daarvan samen kon worden geleerd. De rekenkamercommissie wil de raad nu ook van informatie voorzien op het moment dat de raad een bepaald besluit nog niet heeft genomen. Op deze manier kan de raad eerder sturend handelen.
Het derde punt is de wens van de rekenkamercommissie om alternatieve vormen van onderzoek te doen. Tot nu toe ging het op de klassieke manier. Andere vormen van onderzoek zijn bijvoorbeeld wijkschouwen of het in contact treden met groepen burgers. Deze aanpak slaat aan in andere delen van het land. Zowel de raad als de burgers worden hiermee bediend. De rol van de burgers ontbreekt vaak in het werk van de rekenkamercommissies. Dit moet worden versterkt.
Wat het onderzoeksplan betreft: de raad is gevraagd om zelf met onderwerpen te komen. De thema’s moeten bij de raad leven en de raad moet er iets mee kunnen. De rekenkamercommissie wil er graag met de raadsleden over communiceren. Vanaf april staat de rekenkamercommissie open om nieuwe suggesties op te pakken.

Reinders (CDA) heeft enkele ideeën voor mogelijke onderzoeken al voor de vergadering doorgegeven. Dit jaar zal het werk van de rekenkamercommissie worden geëvalueerd. Het is goed dit ruim voor de verkiezingen te doen. Spreker heeft niet veel vragen over het jaarplan. Eén onderzoek heeft erg lang gelopen.
Het CDA heeft de volgende suggesties voor nieuw onderzoek:
• Onderzoek naar de in de afgelopen periode vastgestelde visies. De rekenkamercommissie zou mogelijke verbeterpunten kunnen aangeven.
• Interactieve beleidsontwikkeling: de burgers worden vaak en veel betrokken, maar toch worden besluiten van de raad niet altijd door hen gedeeld. Soms ontstaat een verkeerd beeld in de pers. Mogelijk kan de rekenkamercommissie leerpunten voor zowel de raad als de betrokken burgers aangeven.

Alting (Gemeentebelangen) vraagt wat er gaat veranderen als de rekenkamercommissie zich meer op de samenleving wil richten in plaats van het achteraf controleren.

Vos (ChristenUnie) zegt al gedeeltelijk tot dezelfde conclusies te zijn gekomen als de voorzitter van de rekenkamercommissie in zijn betoog.
Zoals spreker ook vorig jaar heeft opgemerkt, ziet de fractie graag dat het onderzoeksplan voor een bepaald jaar in oktober van het jaar daaraan voorafgaand aan de raad wordt voorgelegd ter vaststelling. Omdat de huidige onderzoeken nog niet zijn afgerond, wil de fractie de rekenkamercommissie echter niet overladen met een lijst nieuwe onderzoeken.
Spreker deelt de opvatting van de voorzitter van de rekenkamercommissie dat het onderzoeksplan nog geen voorgenomen onderzoeken bevat. De ChristenUnie heeft zelf echter ook nog geen voorstellen. De fractie vindt het idee meer onderzoeken vooraf en meer richting samenleving te doen een goede zaak en zal nadenken over onderwerpen.
De fractie is het ook eens met de opmerking dat de rekenkamercommissie meer ‘op de trom’ zou moeten slaan om zo burgers op te roepen met voorstellen te komen.
Verder onderstreept de fractie de opvatting om een evaluatie te doen, waarbij tevens naar de samenstelling van de rekenkamercommissie moet worden gekeken.

Loof (PvdA) geeft complimenten voor het compacte jaarplan. Hij vindt dat de nieuwe werkwijze om grotere onderzoeken binnen zes maanden af te ronden meer dan een streven moet zijn. De rekenkamercommissie moet alleen onderzoeken doen die binnen een aangegeven termijn worden afgerond. Kleine onderzoeken zouden binnen zes weken afgerond moeten zijn. Het geven van meer bekendheid aan het werk kan daarbij helpen.
De PvdA is akkoord met het betrekken van de huidige raad bij een brede evaluatie. Spreker verneemt graag of de rekenkamercommissie concrete ideeën heeft.
De fractie heeft behoefte aan onderzoek naar een wat luchtiger thema. Spreker noemt als voorbeeld Hoogeveen culturele hoofdstad van Drenthe (Hartstocht Hoogeveen). Er kan onderzoek worden gedaan naar de maatschappelijke effecten zoals deelname aan culturele activiteiten en hoeveel Hoogeveners zijn bereikt. Dit is een onderzoek dat meer op inwoners is gericht.

Steenbergen (VVD) zegt dat het inderdaad een bescheiden jaarplan is. De VVD vindt het belangrijk dat de nog te kiezen thema’s voor 2009 dit jaar worden afgerond.
Een vraag is hoe de rekenkamercommissie aankijkt tegen de doeltreffendheid van het beleid. Hebben veranderingen daarin effect op het werken van en met de gemeentelijke organisatie?
De brede evaluatie: de VVD stemt ermee in om het werk van de rekenkamercommissie en de samenstelling van de commissie te bekijken. De fractie is benieuwd naar de rol van de twee raadsleden.
De doorlooptijd van de onderzoeken moet worden beperkt tot een half jaar. Het versterken van de contacten met de burgers is een goed punt.

De Haan (voorzitter rekenkamercommissie) reageert en zegt dat al eerder een regelmatige communicatie met de raad is toegezegd. Dit zou ten minste één of twee keer per jaar moeten gebeuren, los van de te presenteren onderzoeken.
Wat de doorlooptijd betreft: zorgvuldigheid gaat boven snelheid. De commissie blijft afhankelijk van de organisatie. Goed overleggen is dan ook noodzakelijk. De rekenkamercommissie komt hierop terug bij het onderzoek grondexploitatie.
De evaluatie is belangrijk, de commissie is van de raad. Vraag daarbij is of aan de verwachtingen is voldaan. De rekenkamercommissie gaat bekijken hoe de continuïteit na 12 april 2010 kan worden gewaarborgd omdat dan alle leden tegelijk opstappen.
De voorstellen voor nieuwe onderzoeken worden meegenomen.
Het jaarverslag wordt binnenkort ter kennisname aan de raad toegestuurd. Spreker is blij dat de raad zich kan vinden in het voorstel om meer onderzoeken in de samenleving te doen. Het idee van Loof zal serieus worden bekeken.

Loof is het met De Haan eens dat kwaliteit en zorgvuldigheid voorop staan bij de onderzoekstermijnen.

De Haan geeft toe dat dit punt ook de rekenkamercommissie bezighoudt.

De voorzitter bedankt de rekenkamercommissie voor de toelichting.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

3. Verkeerssituatie Riegshoogtendijk
De voorzitter geeft het woord aan de heer Metselaar voor het spreekrecht.

Metselaar spreekt in namens een groot aantal inwoners van Hollandscheveld die door plaatsing van een handtekening bezwaar hebben gemaakt tegen de situatie Riegshoogtendijk.
Hij wil de raad informeren over de beroering die is ontstaan over de situatie Riegshoogtendijk. De situatie is voor de bezwaarmakers slecht en onaanvaardbaar en zij willen dat plaatselijk belang in actie komt om te zorgen dat de situatie wordt teruggedraaid. Er is van de plaatselijke belangen Tiendeveen, Noordscheschut, Hollandscheveld, Elim en Nieuwlande vernomen dat de zorg wordt gedeeld. Plaatselijk belang Hollandscheveld gaf aan er niets meer aan te kunnen doen omdat zij met het plan hebben ingestemd.
Besloten is na de bijeenkomst vorige week in zaal Mol handtekeningen in te zamelen. Het is een steun in de rug voor plaatselijk belang Hollandscheveld om zich opnieuw te melden met de mening van de bevolking. Geconstateerd is dat een kleine delegatie van plaatselijk belang Hollandscheveld samen met de wethouder en zijn medewerker heeft gezegd dat het een kwestie van gewenning is, dat de situatie acceptabel is en verder geen discussie behoeft. Verder heeft de wethouder verklaard dat de raad niet zou instemmen met een andere oplossing. Ook is kennis genomen van het feit dat de meest betrokken mensen van plaatselijk belang Hollandscheveld hebben gezegd dat er geen andere oplossingen mogelijk waren en dat het hun ‘door de strot’ is geduwd.
Spreker deelt mee dat wel is gesproken met plaatselijk belang Hollandscheveld, maar dat geen overeenstemming bestaat met alle andere verenigingen van plaatselijk belang. Dat is een fors manco omdat veel mensen, ook veel kinderen, dagelijks van die route gebruikmaken.
Er is geen enkele communicatie geweest met de bevolking. De bevolking heeft massaal getekend en heeft zijn mening duidelijk gegeven: de Rieg moet weer recht en er moet een tunnel voor een veilige passage komen. Als de wethouder zegt dat de raad geen andere oplossing wil, vindt spreker dat moeilijk te begrijpen omdat onduidelijk is hoe die er precies uitziet en wat hij kost. Spreker vraagt de raad pas te beslissen als bekend is waar het over gaat. Metselaar merkt op dat nog geen 10% van het aantal vanavond te overhandigen handtekeningen voldoende was voor de realisatie van een brug en een rotonde bij Krakeel voor een bedrag dat een veelvoud is van wat een tunneltje ooit zal kosten.
Uit de informatie van de bezwaarmakers blijkt dat Rijkswaterstaat niets heeft tegen een tunnel op het grondgebied van de gemeente. Rijkswaterstaat is, zo heeft men begrepen, wel tegen een fietspad buitenom het viaduct. Het lijkt erop dat hier een misverstand is ontstaan dat is gebleven.
Volgens spreker heeft plaatselijk belang Hollandscheveld zich verkeken op de gevoelens en de wensen van de bevolking. Zie de grote adhesiebetuigingen. Plaatselijk belang Hollandscheveld kan niet staande houden dat de mening van de bevolking wordt gerespecteerd met het accepteren van de huidige situatie.
Metselaar richt zich tot enkele raadsleden.
In zaal Mol werd vorige week gesproken over de manier van werken door de vertegenwoordigingen van de bevolking. Spreker vraagt Siebering of hij toen zei dat driehonderd handtekeningen nodig waren of wat meer.

Siebering (PvdA) reageert en zegt dat het niet klopt wat Metselaar zegt. Spreker heeft gezegd dat het besluit misschien zou moeten worden heroverwogen als honderden handtekeningen zouden worden overhandigd.

Metselaar vervolgt zijn betoog en spreekt enkele woorden richting de heer Tuit en de fractie van het CDA. Het CDA twijfelde ooit over de juistheid van de gekozen oplossing. Spreker verwacht van die fractie dat die als eerste zegt dat een andere oplossing moet worden gezocht. Richting Gemeentebelangen: de bezwaarmakers waarderen de inspanning maar vinden dat het te vroeg op de agenda staat. De actie is nog maar net begonnen en men wil een dag of tien ervoor uittrekken. En eigenlijk dient plaatselijk belang Hollandscheveld het eerste aanspreekpunt te zijn, die moet het doen. Metselaar spreekt nu in omdat het is geagendeerd, hij wil de raad zijn informatie niet onthouden.
De raad kan ervan verzekerd zijn dat de bezwaarmakers hun teleurstelling en wensen op de bestemde plek zullen neerleggen.
Metselaar wil samen met de raad constateren dat het jammer is dat raad en aanwezigen voor dit onderwerp bij elkaar komen. Het beste is de situatie terug te draaien: vooruit kijken met een volstrekt veilige oplossing voor de kinderen die naar school gaan in Hoogeveen en voor de kinderen die ’s zomers de andere kant uit fietsen richting Schoonhoven. En ook de veiligheid voor andere weggebruikers is van groot belang.
Laura zal alle handtekeningen aan de voorzitter overhandigen. Spreker zegt dat teruggekomen wordt als het nodig is, allereerst bij plaatselijk belang Hollandscheveld. Want die behoort in samenspel met de bevolking dit soort excessen te voorkomen. De bezwaarmakers zijn actievoerders tegen wil en dank: zij zijn tegen een situatie die levensgevaarlijk en onaanvaardbaar is.

De 2300 handtekeningen worden aan de voorzitter overhandigd.

De voorzitter vraagt of raadsleden vragen hebben voor Metselaar.

Okken (Gemeentebelangen) vraagt of het aantal handtekeningen een maatstaf is voor het oordeel van Siebering.

Metselaar reageert en zegt dat op de avond in zaal Mol gezegd werd dat als de gemeente met plaatselijk belang spreekt, ervan mag worden uitgegaan dat met een vertegenwoordiging van de bevolking wordt gesproken. Op die avond is gezegd dat dit in Hollandscheveld niet goed loopt en dat dit, mede naar aanleiding van een vraag van Siebering, zou worden gepeild door het inzamelen van handtekeningen.

Reinders (CDA) vindt het betoog van Metselaar helder en stelt een vraag over de positie van plaatselijk belang. Spreker constateert dat er geen vertegenwoordigers van plaatselijk belang aanwezig zijn.

Metselaar zegt geen vertegenwoordigers te zien. Er is geprobeerd contact te leggen met de mensen van plaatselijk belang. Dat is slechts gelukt met één organisatie van plaatselijk belang, de andere zijn door de verzamelaars van de handtekeningen niet gehoord. Metselaar vindt dat plaatselijk belang een goede communicatie moet onderhouden, zowel met de bevolking als de gemeente. Spreker beveelt de raad aan dit vanuit de gemeente te laten checken.

Siebering zegt dat in het officiële deel van de bijeenkomst in zaal Mol over de rol en positie van de verenigingen plaatselijk belang is gesproken. Het gesprek over de handtekening vond plaats tijdens de nazit. Spreker vindt het gemakkelijk om plaatselijk belang te verwijten dat zij hebben gefaald. Plaatselijke belangen hebben zeshonderd leden en eigenlijk hebben de leden gefaald omdat die het bestuur hebben aangesteld en hebben gezegd dat het bestuur zijn gang kon gaan. Op bijeenkomsten van plaatselijk belang waren niet meer dan twintig leden aanwezig, heeft spreker begrepen. De leden hebben dus net zo goed gefaald, zij hebben enkele jaren achter elkaar het bestuur zijn gang laten gaan.

Metselaar is het volstrekt met Siebering eens.

Vos (ChristenUnie) begrijpt van Metselaar dat alleen overleg met plaatselijk belang Hollandscheveld heeft plaatsgevonden en niet met de plaatselijke belangen van de dorpen. Er was dus geen steun van de plaatselijke belangen van de dorpen.

Metselaar zegt dat dit de informatie van de verzamelaars van de handtekeningen is.

Vos vervolgt en leest in het raadsverslag van 22 maart 2007 dat de heer Okken instemt met het voorstel, omdaat ook de plaatselijke belangen van Hollandscheveld, Elim en Nieuwlande achter dit voorstel staan.

Metselaar zegt dat zijn informatie volstrekt anders is.

Vos vindt dat een lastig punt. Spreker vraagt Metselaar wat hij bedoelde met zijn opmerking over Rijkswaterstaat dat een misverstand in stand heeft gehouden.

Metselaar haalt een oud-raadslid, de heer Timmermans, aan die kortgeleden tegen spreker zei dat Rijkswaterstaat tegen een tunnel langs de A37 is. Er zijn twee telefoontjes gepleegd met Rijkswaterstaat en Rijkswaterstaat gaf aan dat wat in het dijklichaam gebeurt een zaak van de gemeente is. Rijkswaterstaat wil niet dat in de berm van de A37, buiten het geluidscherm, een fietspad wordt aangelegd. Spreker kan dat begrijpen. De indruk die in Hollandscheveld in het verleden is ontstaan is dat er geen tunneltje langs mag. Deze informatie klopt niet volgens de informatie die spreker nu heeft. Op de avond vorige week was de vertegenwoordigende persoon aanwezig die heeft onderhandeld met de gemeente, en deze zei dat de gemeente verklaarde dat er geen tunneltje langs de rijksweg mag komen. Spreker zegt nu over die informatie zijn twijfels te hebben. De raad zou dat zelf moeten controleren.

Reinders begrijpt de argumenten die Metselaar aanvoert. De discussie met plaatselijk belang is echter belangrijk, en die moet in Hollandscheveld worden gevoerd.

Metselaar zegt dat dit niet het probleem van de raad is. De verzamelaars van de handtekeningen hebben nog een discussie met plaatselijk belang Hollandsecheveld. Maar er zijn in totaal zes verenigingen van plaatselijk belang. De raad en de gemeente zijn er verantwoordelijk voor dat de communicatie met alle verenigingen goed verloopt.

Reinders vindt het belangrijk dat iedereen, ook de raad, met elkaar in gesprek blijft. Dat wil hij Metselaar als boodschap meegeven. Dialoog staat voorop, tegen elkaar opstaan helpt niet.

Metselaar geeft aan dat dit de conclusie was van alle aanwezigen op de bewonersavond vorige week. Spreker zegt ten overvloede dat het vandaag niet gelukt is met plaatselijk belang in contact te komen.

De voorzitter bedankt de heer Metselaar voor zijn inbreng.

De voorzitter gaat over tot de behandeling van agendapunt 3, verkeerssituatie Riegshoogtendijk. Hij geeft het woord aan de fractie Gemeentebelangen die heeft verzocht het punt op de agenda te plaatsen.

Okken (Gemeentebelangen) heeft besloten in het Drents te praten vanwege “Meertmaond Streektaolmaond”. Hieronder volgt de Nederlandse samenvatting.
Spreker schetst de geschiedenis vanaf ongeveer tien jaar geleden. Toen werd de verhoging van de Riegshoogtendijk aangelegd, en bestuurslid Jan Botter van plaatselijk belang Hollandscheveld had een vooruitziende blik door voor te stellen er betonnen buizen voor een fietstunnel doorheen te leggen. Dat is helaas niet gebeurd.
In 2004-2005 werd de turbine aangelegd op Buitenvaart. Dat leverde een knelpunt voor fietsers op, vooral voor de schoolgaande jeugd. Het CDA stelde dit punt aan de orde, maar helaas is deze fractie niet meer zo actief.
In 2006 kwam de discussie met de Krakeelsedijk terug: er werden aanpassingen uitgevoerd.
In januari 2007 vroeg Gemeentebelangen opnieuw aandacht voor het fietsverkeer op de Riegshoogtendijk. De discussie duurde geheel 2007. Vanuit plaatselijk belang Hollandscheveld werd de goede suggestie gedaan voor een vrijliggend fietspad ten westen van de Riegshoogtendijk. Het zou het risico voor fietsers verkleinen. Dit idee is door de heer Botter namens verschillende plaatselijke belangen ingebracht bij de gemeente. Al zijn punten werden door de gemeente van tafel geveegd. De gemeente was van mening dat ‘de knik’ er moest komen. Hetzelfde gold voor de fietsverbinding, de gemeente vond dat de veiligste oplossing. Botter zei dat het een kwestie was van slikken of stikken.
Bij de begrotingsbehandeling 2008 bleek het unaniem door de raad aangenomen voorstel ter verbetering van de verkeersveiligheid niet in de investeringsplanning te zijn opgenomen. Dit is alsnog gebeurd. De uitvoering startte eind 2008 en was januari 2009 afgerond.
Wat de ongelukken betreft: volgens de informatie die Gemeentebelangen heeft, hebben zich zeven ongelukken voorgedaan. Anderen zeggen dat het er twee zijn geweest.
De uitvoering van het werk is niet geheel volgens de uitvoeringsschets geweest. Gemeentebelangen wil daar echter niet over discussiëren.
Het is nu duidelijk dat zowel plaatselijk belang als de bevolking van Hollandscheveld als de fractie Gemeentebelangen de verkeerssituatie op de kruising niet zo wil laten liggen. ‘De slinger’ moet er weer worden uitgehaald. Verder moet de mogelijkheid van een tunnel gezamenlijk worden onderzocht.
Spreker verzoekt de wethouder de aanvullende vragen van Gemeentebelangen te beantwoorden. Hij vraagt of de wethouder de situatie ter plaatse heeft bekeken, ’s morgens om 07.15 uur. Ook vraagt spreker de mening van de andere fracties.
Gemeentebelangen verzoekt dit punt na vanavond voor meningvormen te agenderen.

Van Regteren vraagt Okken of hij weet wat een fietstunnel kost.

Okken zegt dat Gemeentebelangen de wethouder heeft gevraagd de kosten te geven van onder andere een fietspad ten westen van de Riegshoogtendijk en van een tunneltje onder het viaduct door. De discussie over kosten wil Okken nu niet voeren omdat de kosten nog niet bekend zijn. Spreker zegt verbaasd te zijn dat sommigen durven te zeggen dat een tunneltje te duur is.

Siebering heeft problemen met de opmerking van Okken dat Gemeentebelangen andere cijfers over de aantallen ongelukken heeft. Gemeentebelangen moet politiek transparant en inzichtelijk zijn en aangeven waar de cijfers vandaan komen.
Een ander punt is de opmerking van Okken over de verbreding van het fietspad aan de westkant. Dat betekent dat mensen die aan de oostkant van Hollandscheveld wonen de Riegshoogtendijk moeten oversteken.

Okken legt uit dat in het voorstel van plaatselijk belang de mensen in het dorp zelf overstaken naar het fietspad aan de westkant. Wat het aantal ongelukken betreft: het college zegt dat er vanaf oktober 2008 twee ongelukken zijn gebeurd. Okken is zelf bij drie ongelukken met letsel aanwezig geweest. Volgens informatie van bewoners zijn er zeven ongelukken geweest.

De voorzitter geeft het woord aan de andere fracties om hun mening te geven.

Van de Belt vindt het mooi dat er zoveel mensen aanwezig zijn. De bewoners hebben gelijk als ze zeggen: “De Rieg moet recht”. Spreker vindt het een rare situatie waar nog eens met elkaar naar moet worden gekeken. GroenLinks zei in maart 2007 al dat de bevolking er anders over dacht dan plaatselijk belang. Dat blijkt dus het geval te zijn. Spreker is benieuwd naar de antwoorden van de wethouder op de vragen van Gemeentebelangen.

Loof is blij met de grote belangstelling en zegt dat politiek in Hoogeveen niet saai is. Spreker zegt dat de gemeente er niet is om onveilige situaties aan te leggen. De PvdA gaat ervan uit dat dit niet gebeurt en heeft daar vertrouwen in.
De raad en de gemeente worden wel vaak gevraagd geld beschikbaar te stellen om verkeerssituaties lastiger te maken voor de weggebruikers. Miljoenen mensen gaan dagelijks op pad en er zijn altijd mensen die de verkeersregels oprekken, meer dan anderen en meer dan gewenst. Ondanks alle maatregelen, op elke plek kan een verkeersongeval plaatsvinden, zelfs als de regels wel worden nageleefd. Spreker zegt dat onveilige wegsituaties meestal door de verkeersdeelnemers zelf worden gecreëerd. Hetzelfde geldt dus voor ongevallen. Natuurlijk zijn passende maatregelen nodig als iets uit de hand dreigt te lopen. Spreker noemt het voorbeeld van de verkeersdrempels. Eerst gerealiseerd in vele wijken, daarna weggehaald op verzoek van bewoners. Uit onderzoek blijkt nu dat het met drempels toch veiliger is. Loof spreekt geen oordeel uit over drempels maar onderbouwt hiermee zijn stelling: “Het verkeer dat zijn we zelf”.
Het belang van overleg met derden wordt door college, raad en organisatie goed onderkend. Vanuit het motto “Samen maakt sterker” wordt gehandeld.
Met de plaatselijke belangen van Hollandscheveld, Elim en Nieuwlande was destijds overeenstemming over de maatregel, ondanks discussie in maart 2007. Het staat zo in het verslag van de raad en dat is de waarheid waar vanuit nu wordt gesproken.
De raad heeft vervolgens met vol verstand ja gezegd tegen het voorstel en de begrotingswijziging. De enige vraag die resteert is: is het voorstel volgens de afspraken uitgevoerd? Het enig mogelijke antwoord is ja. Als wel iets is veranderd, is dat ten goede zoals vaker gebeurt tijdens de uitvoering. Dat de uitvoering beter kon, is volgens spreker duidelijk. Zoiets moet in de toekomst beter.
De PvdA heeft goed geluisterd naar de bevolking en ook naar de heer Metselaar. De fractie heeft kennis genomen van de 2300 handtekeningen. Dat zijn er veel. Het moet de fractie van het hart dat zij dit allemaal erg betreurt. Toch gelooft zij in de oprechte bedoelingen van de bezwaarmakers. Maar de PvdA denkt op dit moment nog dat de maatregel op den duur het gewenste effect zal sorteren. De gemiddelde snelheid op dit deel van de Riegshoogtendijk is al aanzienlijk teruggebracht. De gewenning aan de maatregel gaat inmiddels optreden.
De PvdA heeft naast bezwaarmakers ook met mensen gesproken die hun rijgedrag hebben aangepast en eraan gewend zijn. Dat is wat iedereen graag wil.
De actie “De Rieg moet recht” moet niet ontaarden in een afkeuring van al het gemeentelijk handelen. De discussie moet wel over het onderwerp gaan. Waarom is niet gekozen voor een motto als “De Rieg moet veiliger”? Dat klinkt niet alleen sympathiek, maar het is precies het onderwerp waar het over moet gaan. En daar kan niet alleen de gemeente iets aan doen, maar elke weggebruiker moet daar zijn eigen verantwoordelijkheid in nemen.
Volgens informatie die de PvdA heeft stemmen de plaatselijke belangen nog steeds in met de maatregel, behalve Nieuwlande maar inclusief Nieuw-Moscou.
Een tunnel lijkt de fractie op dit moment een onhaalbare kaart. Die zal waarschijnlijk veel geld kosten. Mogelijk kan de wethouder een indicatie geven. Nu is er niets voor begroot. Wel is een bedrag voor een fietsbrug in het verlengde van de Langedijk begroot. Spreker vraagt de wethouder te reageren op een brief van de Fietsersbond die zegt dat de aanleg niet door zou gaan. Volgens de PvdA wordt die brug wel aangelegd. Deze brug lost niet alles op maar draagt wel bij aan een betere situatie.
Kortom: volgens de PvdA draagt de huidige maatregel in de Riegshoogtendijk bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Een maatregel van 55.000 euro moet niet zomaar weer teniet worden gedaan. “We moeten alert zijn op de situatie”. Gekeken moet worden of er nog meer verbeteringen aan toegevoegd kunnen worden, en dat is volgens de PvdA een taak van de gemeente.

Steenbergen (Gemeentebelangen) zegt zeer verbaasd te zijn over de opmerkingen van Loof. Die betekenen namelijk dat de 2300 handtekeningen eigenlijk geen waarde hebben voor de PvdA. Spreker schrikt daar erg van.

Loof zegt dat er op het krediet dat Gemeentebelangen vanavond naar zich toe trekt, en deels is dat krediet misschien wel verdiend, wel wat valt af te dwingen. Gemeentebelangen heeft het onderwerp aangekaart en ervoor gezorgd dat er grote stukken in de krant kwamen. Gemeentebelangen heeft verzocht het op de agenda te plaatsen. Nog maar net een week geleden vraagt Gemeentebelangen het weer van de agenda af te voeren.

Okken interrumpeert en zegt dat wat Loof nu probeert te zeggen zeer onjuist is. Het zit zo: Gemeentebelangen wilde het nu liever niet op de agenda omdat de fractie vragen heeft gesteld die niet worden beantwoord. Pas met goede antwoorden is een juiste discussie te voeren. Spreker zegt dat de PvdA al een voorschot neemt op een discussie over een tunneltje terwijl nog niet bekend is wat de kosten zijn. Op basis van goede informatie kunnen varianten worden afgewogen.

Loof zegt dat de PvdA altijd bereid is zaken te heroverwegen. Vandaar zijn vraag aan de wethouder over de kosten van een tunneltje.

Okken zegt dat de PvdA een voorschot neemt vanwege artikelen over Gemeentebelangen in de krant.

Loof wijst op de tweede brief waarin Gemeentebelangen de vragen formuleert. Gemeentebelangen spreekt daar over het respecteren van de gevoelens van de raad. Loof vindt dat Gemeentebelangen alleen namens de eigen fractie kan spreken. De andere fracties zijn niet gekend.

Okken adviseert Loof de vragen nog eens goed te lezen.

Loof wijst andermaal op de brief: daar staat het in.

Tuit (PvdA) springt in de discussie en verzoekt Okken nadrukkelijk eens goed te luisteren naar wat Loof zei in de laatste zinnen van zijn betoog. Tuit wil duidelijk stellen dat 2300 handtekeningen de PvdA echt niet onberoerd laten. Dat zal voor elke partij gelden, en Steenbergen heeft met zijn uitspraak dat de PvdA zich niets aantrekt van zoveel handtekeningen een verkeerd beeld neergezet. Spreker vindt dat gemakkelijke politiek. Hij vraagt zich af waarom Steenbergen vorige week niet in zaal Mol aanwezig was. Alleen de heer Alting was aanwezig.

Steenbergen onderbreekt Tuit en zegt dat het voldoende is als er een vertegenwoordiger namens de fractie aanwezig is. Dit is een verkeerde discussie.

Tuit vervolgt en herhaalt de laatste zinnen uit het betoog van Loof, dat is het standpunt van de PvdA. De PvdA kijkt serieus naar het kruispunt en is voor verdere verbeteringen. Dat moet Gemeentebelangen aanspreken want Okken zegt in iets andere bewoordingen hetzelfde. Als Steenbergen direct na het betoog van Loof er overheen komt met zijn uitspraak over de 2300 handtekeningen, vindt spreker dat een volstrekt verkeerde handelwijze die eigenlijk niet thuishoort in deze raad.

Steenbergen reageert: Loof heeft gezegd dat het een kwestie van gewenning is. Nu zegt Tuit dat de PvdA er naar gaat kijken en verbeteringen wil aanbrengen. Spreker constateert dat er licht zit tussen beide betogen.

Tuit wijst op de laatste zin die Loof in zijn betoog uitsprak, namelijk dat de PvdA alert is op verbeteringen. Loof heeft dat letterlijk gezegd, het staat op de geluidsband en komt in de notulen.

Van de Belt vraagt wat de PvdA precies bedoelt met “Wij zijn alert op verbeteringen”.

Loof zegt dat de gemeente een aantal taken heeft op verkeersgebied. Verkeerssituaties zijn nooit een statisch gegeven en de gemeente moet voortdurend kijken hoe weggebruikers er gebruik van maken.

Van de Belt merkt op dat mensen nu juist dit soort dingen aankaarten.

Loof erkent dat en zegt zelf ook vragen aan de wethouder te hebben gesteld. Hij hoopt daar straks antwoord op te krijgen.

De voorzitter geeft het woord aan de VVD.

Van Regteren (VVD) is het met Loof eens dat de gemeente nooit onveilige verkeerssituaties aanlegt. De fractie stelt een drietal nadere onderzoeken voor.
Ten eerste: een onderzoek naar of een verkeersveilige oplossing mogelijk is op de huidige locatie.
Ten tweede: een onderzoek naar de mogelijkheid een fietspad aan te leggen aan de westkant met eventueel een oversteek ter hoogte van het bedrijventerrein, waarbij naar veiligheid en kosten wordt gekeken.
Ten derde: een onderzoek naar de aanleg van een fietstunnel.
Als deze drie opties op een rij zijn gezet en worden afgewogen, kan in meningvormen verder worden gesproken. Dan ontstaat volgens de VVD een zuiver beeld.
Evenals Loof is spreker verbaasd over het bericht in de brief van de Fietsersbond dat de fietsbrug niet door zou gaan volgens mededeling van de afdeling Verkeer. Het doel was om voor de buitendorpen een veiliger verkeerssituatie voor fietsers te realiseren.

Reinders (CDA) heeft al opgemerkt dat iedereen met elkaar in gesprek moet blijven. De voorstellen voor nader onderzoek van de VVD vindt spreker een goede benadering. Het uiteindelijke doel wat daar wordt nagestreefd is een veiliger situatie voor fietsers te bereiken. Reinders is het op dat punt eens met Loof. Er moest iets gebeuren en de wethouder heeft in overleg met plaatselijk belang een goede oplossing gevonden. Het CDA stond erachter. Het is aangelegd en nu moet goed worden gekeken naar de ervaringen.
De wens voor een tunnel bestaat. Het CDA vindt dat de investering van 55.000 euro niet zomaar kan worden weggestreept. Het gesprek moet worden voortgezet om naar een betere situatie te streven. Vanavond moet niet worden besloten, eerst moet alles op een rij worden gezet zoals de VVD voorstelt. Spreker wacht de reactie van de wethouder af.

Okken constateert dat het CDA en de VVD het eens zijn met de vragen in de brief van Gemeentebelangen van februari.

Reinders zegt dat het gesprek moet worden voortgezet. Als de kruising klaar is, moet worden bekeken of de doelen zijn gerealiseerd. Dit moet worden meegenomen bij de afweging of iets anders mogelijk is. Het CDA zegt niet op voorhand dat de kruising niet goed is.

Okken herhaalt dat het CDA hetzelfde concludeert als de VVD en Gemeentebelangen.

Reinders vindt dat op termijn zowel de raad als het college als de inwoners het eens moeten zijn met dat een veiliger situatie op de Riegshoogtendijk is ontstaan.

Okken vraagt of Reinders het ermee eens is dat eerst inzicht in de kosten van andere opties nodig is voordat verder wordt gesproken.

Reinders is het daarmee eens.

Vos geeft in eerste termijn het standpunt van de ChristenUnie. Hij is onder de indruk van de massale opkomst. “2300 handtekeningen is hiel veule”.
De raad is aangesteld om voor de bevolking de beste beslissingen te nemen. In het chronologisch overzicht dat Okken gaf is een gat gevallen. Het gaat over januari 2007 als Gemeentebelangen het punt aan de orde stelt. Die partij organiseert een excursie naar de locatie en voert breed overleg. Het voorstel van Jan Botter was echter geen plan, maar een suggestie vanuit de bevolking. Het is een soort bewonersinitiatief, maar geen plan van de gemeente waarvan de gemeente is afgeweken.

Okken zegt dat het een oorspronkelijk plan was, voorgesteld door plaatselijk belang. Vos gebruikt een andere woordkeus, maar beiden zijn het eens.

Vos vervolgt: de bedoeling van Gemeentebelangen in januari 2007 was vooral om de veiligheid te garanderen van fietsers die de Riegshoogtendijk overstaken. De gehele raad stond er achter om naar de veiligheid voor fietsers te kijken. In maart 2007 werd de begrotingswijziging aan de raad voorgelegd. Alleen vanwege het geld moest het college naar de raad, en daarom ook kwam het initiatief van Okken ter sprake in de raad. De raad gaf in maart 2007 zijn mening en Okken was het meest enthousiast over dat plan.

Okken verwijst naar de notulen van die vergadering.

Vos citeert uit die notulen waaruit blijkt dat Gemeentebelangen tevreden is over de aanpak van de wethouder om de problemen op te lossen. Verder zegt Gemeentebelangen dat de plaatselijke belangen achter het voorstel staan en dat de fractie er daarom ook achter staat.

Okken voegt hieraan toe dat Gemeentebelangen toen is afgegaan op de ontvangen informatie en de adviezen. De raadsleden zijn geen deskundigen. Het voorstel is unaniem aangenomen. Echter, het plan heeft niet het resultaat gehad wat ervan werd verwacht. Gemeentebelangen geeft dit ruiterlijk toe en spreker hoopt dat de andere fracties dit ook doen.

Vos zegt dat zijn fractie het betoog van Loof steunt: de gemeente maakt geen onveilige situaties. De ChristenUnie vindt nog steeds dat de raad en het college hebben gewerkt aan de wens van Gemeentebelangen om een veiliger situatie voor fietsers te garanderen. De ChristenUnie heeft gezegd dat andere oplossingen mogelijk waren, maar constateerde dat de plaatselijke belangen akkoord gingen en vond dat het plan moest worden uitgevoerd. Spreker is het eens met Metselaar dat de raad hiervoor samenkomt. Hij is het eens met de vraag van Loof of het plan conform het besluit van de raad over de begrotingswijziging in maart 2007 is uitgevoerd. Als dat zo is, hebben raad, college en organisatie het goed gedaan.
De fietstunnel: in april 2008 heeft het college een besluit genomen over dit kruispunt. Uit de notulen van de vergadering van B en W blijkt dat het college vindt dat de fietstunnel een goede oplossing zou kunnen zijn, maar dat er nu geen geld voor is. De tunnel wordt naar de mobiliteitsvisie verwezen, naar de lijst met projecten en wensen. Jaarlijks bespreekt het college met de raad welke projecten worden overgeheveld naar de begroting. Tot zover de notulen.
De fractie vindt de schriftelijke vragen 1 en 3 van Gemeentebelangen interessant. De raad kan op grond daarvan op een bepaald moment besluiten die tunnel over te hevelen van de lijst met projecten naar de begroting. Voor het overige sluit spreker zich aan bij de vragen van Loof.

Okken wil graag weten of Rijkswaterstaat in 2007 tegen een fietstunnel was of dat er andere redenen waren.

Vos vindt dit geen juiste interpretatie van zijn vragen. De ChristenUnie heeft in 2007 geconstateerd dat een fietstunnel puur op grond van de fietsveiligheid waarschijnlijk de beste oplossing is. Spreker is geen verkeersdeskundige en zegt dit alleen vanuit het fietsbelang.

Okken herhaalt dat in 2007 werd gezegd dat Rijkswaterstaat tegen een tunnel was. Daarom is dit besluit genomen. Spreker begrijpt dat het toch wat anders ligt wat de fietstunnel betreft. Hij vraagt de wethouder of het besluit in 2007 is genomen omdat Rijkswaterstaat tegen was of omdat de fietstunnel te duur was.

Wethouder Bargeman reageert op de inbreng van de fracties. Het doel van het besluit in 2007 was tweeledig: het ging om de fietsveiligheid en de veiligheid van de automobilist. Beide waren inherent aan het besluit. In het betoog van de wethouder zijn de fiets en de auto het centrale element. Als eerste reageert hij op de vragen van Gemeentebelangen en de daarna gemaakte opmerkingen.
De fietstunnel onder de A37, toentertijd N37: er is overleg met Rijkswaterstaat geweest over de aanleg van een fietstunnel naast de toen nog aan te leggen A37. Dat was voor Rijkswaterstaat niet haalbaar. In de raad is toen wel degelijk over een fietstunnel op een andere plek gesproken. Dat was onder een vorige wethouder en werd toen te duur geacht. Recent overleg met Rijkswaterstaat levert op dat het nog steeds niet mag bij de A37. Er is niets op tegen op een andere plek een fietstunnel aan te leggen. De vraag blijft hoeveel dat gaat kosten.

Okken begrijpt dat Rijkswaterstaat nog steeds tegen een fietstunnel direct aan of naast de A37 is. Dit komt overeen met het beroemde mailbericht van de afdeling van 24 mei 2007.

Wethouder Bargeman herhaalt dat een fietstunnel naast de A37 onacceptabel is voor Rijkswaterstaat, maar dat een fietstunnel op een andere plek een besluit van de gemeente is, eventueel samen met de provincie.

Van de Belt wil helder hebben vastgesteld dat Rijkswaterstaat niet gaat over een tunnel op een andere plek.

Wethouder Bargeman antwoordt dat voor een fietstunnel op de plek waarover nu wordt gesproken geen goedkeuring van Rijkswaterstaat nodig is.

Okken constateert dat op grond van het standpunt van Rijkswaterstaat de raad voor het plan heeft gekozen dat nu is uitgevoerd.

Wethouder Bargeman zegt dat er meer bij komt kijken, zoals het opnemen in de begrotingcyclus van vier jaar. Dan pas kan er mee aan de slag worden gegaan.
De wethouder gaat in op de tweede en derde vraag uit de brief van Gemeentebelangen.
De kosten van de tunnel zijn alleen grofweg te becijferen. Voor een exacte raming is een studie nodig. Als de raad dat wil, gaat het college dat doen. Als de kosten grofweg worden becijferd, kost een fietstunnel ongeveer 750.000 euro. Als de raad dit wil, kan een nadere studie worden gedaan. Ook als de fietstunnel er zou komen, dan vindt het college nog steeds dat de situatie moet blijven zoals hij nu is. Dat is niet zozeer vanwege de fietsers, maar vanwege de veiligheid van de automobilisten die erdoor wordt vergroot.
De vierde vraag van Gemeentebelangen ging over de verdubbeling van het fietspad. Dat is bespreekbaar, maar voor het college blijft de veiligheid van automobilisten aandacht vragen.
De vraag van Gemeentebelangen over ingediende schadeclaims: er is één schadeclaim ingediend.
De wethouder noemt een aantal overige punten.
In 2003 en 2006 zijn snelheidsmetingen uitgevoerd op de Riegshoogtendijk waaruit bleek dat 44 respectievelijk 46% van de automobilisten sneller reed dan 60 km/u. Begin 2009 is een hele week gemeten: slechts 16% reed sneller dan 60 km/u. Conslusie is dat de snelheid bij het passeren van de kruising is verminderd. Dat was wat het college betreft precies het doel waar de bevolking naar streeft.
Uit metingen blijkt dat de veiligheid van fietsers en automobilisten aanzienlijk is verbeterd. Dat was het doel van het raadsbesluit.
Bij toekomstige projecten zal worden opgelet dat de belijning niet in de winter en bij nat weer kan worden aangebracht.
De wethouder deelt mee dat de afgelopen twee weekenden alle borden en hekken zijn gesloopt. De gemeente heeft dit op zondag hersteld.
De brief van de Fietsersbond: deze is niet geheel juist en onvolledig. De fietsbrug Langedijk zit in het investeringsbudget in de begroting en staat voor 2012 gepland. De uitvoering wordt één jaar opgeschoven ten gunste van andere fietspaden zoals de Coevorderstraatweg en Zwarte Schaap.
Wat de ongevallen betreft houdt de gemeente alleen rekening met de ongevallen die door de politie zijn geregistreerd. De wethouder heeft hier vanmiddag nog naar geïnformeerd, het zijn er twee geweest.

De voorzitter geeft voor een reactie het woord aan de fracties.

Okken laat de antwoorden van de wethouder op zich inwerken.

De wethouder zegt toe de antwoorden aan de raad te zullen toesturen.

Okken bedankt de wethouder, maar had liever de antwoorden voor de vergadering gehad. Spreker vindt het goed dat de snelheid van de auto’s omlaag gaat, maar denkt dat de veiligheid niet verbetert. Gemeentebelangen wil eventueel kort schorsen.

De voorzitter zegt dat Gemeentebelangen eventueel een motie kan indienen.

Loof vindt de suggestie om in meningvormen verder te praten een goed idee.

Okken is het hiermee eens. De fracties kunnen dan proberen elkaar te vinden op het punt van verbeteringen, aanvullingen of aanleggen.

Reinders is het hiermee eens. Hij hecht aan goed overleg en stelt voor niet direct de volgende keer verder te praten.

Okken stelt voor over een maand verder te praten.

Vos merkt op dat de vraag van Loof over de juiste uitvoering van het werk nog niet is beantwoord.

Wethouder Bargeman antwoordt dat de uitvoering voor zover het college heeft kunnen nagaan op een juiste manier is gebeurd. Dus volgens het besluit over de begrotingswijziging en de tekening.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel om in meningvormen verder te praten naar het presidium gaat. Het presidium komt met een agendavoorstel.

De voorzitter sluit de behandeling van dit punt.

3a. Kappen boom hoek Crerarstraat/Stationsstraat
De voorzitter geeft het woord aan de heer Fieten voor het spreekrecht.

De heer Fieten spreekt namens de buurtbewoners. De buurtbewoners voelen zich misleid door de aanvraag voor een kapvergunning aan de Crerarstraat. De buurtbewoners zijn van mening dat de boom aan de Stationsstraat stond. Bovendien hadden de buurtbewoners de toezegging dat de boom gespaard zou worden. Op 6 maart is de boom geveld, wat heeft een dergelijke toezegging dan voor waarde? Ook blijkt dat het nieuw aan te leggen tracé dichter langs de woningen wordt gelegd, dit geeft een toename van geluid en uitlaatgassen, waardoor de leefbaarheid ernstig wordt aangetast.

Okken (Gemeentebelangen) vraagt wie de toezegging met betrekking tot het sparen van de boom heeft gedaan en wanneer dit is toegezegd.

Fieten zegt dat de toezegging in 1996 door toenmalig wethouder Punt is gedaan, dit is vastgelegd in het verslag van inspraak nota ontwerpbestemmingsplan Verkeersdoeleinden van 12 juni 1997.
  
Van de Belt (GroenLinks) heeft aan de situatie een vervelend gevoel overgehouden. De boom is inmiddels gekapt, wat dat betreft is de druk tot bespreking er op dit moment van af. Naast de eik spelen nog een aantal andere zaken rondom het stationsgebied die ze wil bespreken. Ze stelt voor een en ander op papier zetten en rondsturen en het onderwerp daarna opnieuw te agenderen. Vanavond beperkt ze zich alleen tot het kappen van de eik. Wat betreft deze procedure is ze teleurgesteld en boos, met betrekking tot de communicatie met de bewoners en de toezegging tot het sparen van de boom is de gemeente ernstig te kort geschoten. De gemeente heeft formeel gelijk maar het voelt niet goed.

Okken vraagt waarom de bewoners niet bij de plannen betrokken zijn.

Steenbergen (VVD) wil weten waarom de boom al op 6 maart gekapt moest worden en er niet gewacht kon worden tot na deze raadsavond. Ook wil hij weten of het college op de hoogte was van de toezegging tot het sparen van de boom en vraagt hij hoe het zit met het misverstand over de plaats van de boom.

Wethouder van der Zwaag valt het op dat er weinig wordt gesproken over het waarom van de reconstructie. In verband met de wateroverlast in het zuidelijk deel van het stationsgebied is de aanpassing van de riolering en het asfalt naar voren gehaald. Daarmee is de koppeling van Stationsstaat en Stationsplein losgelaten. Wachten met het kappen van de boom was onmogelijk in verband met het nestelgedrag van de vogels, anders kon pas in oktober worden begonnen met de werkzaamheden. Het is de bedoeling dat voor de vakantieperiode de leidingen kunnen worden gelegd. Waardoor na de vakantie kan worden begonnen met de herinrichting van de straat, zodat het project voor het eind van het jaar kan worden afgerond. Bovendien gaat het hier over de uitvoering, dit is een taak van het college en is niet een rol van de raad. De procedure is correct verlopen, hij vindt dan ook dat er van misleiding geen sprake is. Tenslotte merkt hij op dat het hier niet gaat om nieuwe feiten, hij staat open voor alternatieven en wil een zo breed mogelijk draagvlak creëren.

Van de Belt begrijpt dat er veel kanten aan zitten, maar was hier graag over geïnformeerd.

Steenbergen (Gemeentebelangen) merkt op dat de raad naast een controlerende en kaderstellende rol ook de signalen van burgers niet negeert.

Okken wil weten hoe het zit met de toezeggingen aan burgers, dit moet worden uitgezocht.

Van der Zwaag zegt niet te weten hoe dit zit, hij heeft hierop geen concreet antwoord. Hij zegt toe uit te zoeken hoe het zit.

Steenbergen vraagt uit te zoeken wat het betekent dat de toezegging in het verslag staat.

Fieten zegt dat kopieën van het verslag zijn toegezonden aan de fractievoorzitters en het college.

De voorzitter sluit de behandeling van dit punt.

Toezegging wethouder van der Zwaag:
De wethouder zoekt uit hoe het zit met de toezegging van toenmalig wethouder Punt, dat de boom gespaard zou worden, zoals wordt gesteld in het verslag van inspraak nota ontwerpbestemmingsplan Verkeersdoeleinden van 12 juni 1997.

4. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit het blok informeren.
 

error: Sorry..