Verslag meningvormen 04-02-2010

Aanwezig: Jerk Otten (voorzitter), Jan Alting, Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Hetty Bouius, Jan Braam, José Bruins Slot, Ellen van Heugten-Steenbergen, Erik Giethoorn, Anno Wietze Hiemstra, Gert Huijgen, Lucas Hummel, Klaas van der Laan, Hendrikus Loof, Frits Nijland, Bé Okken, Bert Otten, Henk Prigge, Wicher van Regteren, Henk Reinders, Hennita Schoonheim-Lunenborg, Dik Schuldink, Rieks Siebering, Frank Snippe, Arend Steenbergen, Jan Steenbergen, Mark Strolenberg, Mark Tuit, Gert Vos, Wim Warrink en Henk van de Weg.

Verder aanwezig: wethouder Van der Zwaag, wethouder Poutsma.

Commissiegriffier: Jeen Everaarts.

Verslag: Zwaantinus Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Opening en mededelingen.
2. Spreekrecht.
3. Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014.
4. Project Woningbouw Dorpen: Locatiekeuze Nieuw Moscou.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. De agendapunten 3 en 4 worden omgewisseld. Met deze wijziging is de agenda vastgesteld.

2. Spreekrecht
De voorzitter geeft het woord aan enkele insprekers in verband met het agendapunt Woningbouw Nieuw Moscou.

Van der Boom woont aan het Zuideropgaande en is lid van de alternatieve werkgroep. Hij vraagt van de raadsleden een ‘open mind’ om rekening te kunnen houden met de inspraak.
Spreker schetst een stuk geschiedenis vanaf de nota Wonen in 2005 en de daarna door de gemeente ingestelde werkgroep. De bevolking heeft in 2006 het idee uit de nota Wonen om van Nieuw Moscou een dorp te maken met grote meerderheid afgewezen. De werkgroep en de gemeente gingen er wel van uit dat Nieuw Moscou een dorp is, met een toegewezen quotum van 24 woningen. De werkgroep ging aan de slag om te kijken naar de gewenste centrumvorming rond het kruispunt Zuideropgaande en Barsweg, zowel westelijk als oostelijk. De alternatieve werkgroep en anderen zijn hier tegen. Het is een rustig gebied en de lintbebouwing is historisch bepaald. Spreker vindt het geen logische keuze de lintbebouwing uit te breiden, er wordt een principiële grens overschreden. Het gaat om slechts 6 huizen en spreker denkt dat er wel eens meer achter kan zitten.
In 2006 is besloten er geen dorp van te maken en dat betekende een amendering van de nota Wonen van 2005. In het beslisdocument wordt echter toch van de nota Wonen 2005 uitgegaan. Dat is niet consistent en de raad hoeft dit dus niet te steunen.
Er is een beetje centrumvorming aan de Carstensdijk, maar de oorspronkelijke werkgroep vond dat de Barsweg veel meer het centrum was en dat daar dus verdere centrumvorming moest plaatsvinden. Dat betekent versnippering van landschappelijke eenheid, ten koste van landschap en ruimte.
Een tweede centrum voor een buurtschap is volstrekt overdreven. De hoek Zuideropgaande met Carstensdijk kan volgens spreker beter wat uitbreiding krijgen, er is al sprake van kernvorming. Dat ondanks de belemmering van het trafohuisje. Samen met het Jan Wintersdijkje was verdere lintbebouwing mogelijk tot aan de Ritmeesterweg en was in totaal een uitbreiding met 24 woningen redelijk haalbaar. De alternatieve werkgroep vond minstens 25 plekken. Moet het in Nieuw Moscou net zo worden als in Alteveer, waar het landelijk karakter is verdwenen? De kern is een dorp geworden. Spreker vreest dat er op Nieuw Moscou veel meer afkomt met de voorgestelde uitbreiding.
De alternatieve werkgroep vindt 24 huizen mogelijk als dat past in de afspraak uit 2006. Het historische karakter wordt dan niet aangetast. Tevens was voorgesteld het plan in tweeën te knippen maar dat werd afgewezen.
Sinds vorige week is een nieuwe situatie ontstaan: volgens Rendo levert het trafohuisje Carstensdijk geen belemmeringen op, het is een gewoon schakelstation. De gemeente heeft steeds beweerd dat daar slechts een beperkt aantal huizen konden worden gebouwd. Er is dus geen sprake van ‘een cirkel’ waarbinnen geen bebouwing mogelijk zou zijn. Op die plek kunnen volgens spreker dus 24 huizen worden gebouwd zonder dat aan de Barsweg wordt gebouwd. Dit is een door de meeste inwoners in de buurt gesteunde oplossing die moet worden onderzocht.

Steenbergen (Gemeentebelangen) vraagt Van der Boom wat wordt verstaan onder ‘de meeste mensen in de buurt’.

Van der Boom legt uit dat de alternatieve werkgroep een vergadering heeft belegd waar niet is gestemd, maar waar de overgrote meerderheid van de aanwezigen tegen de plannen van de gemeente was.

Siebering (PvdA) vindt dat naast het recht doen aan de inspraak er recht gedaan moet worden aan de mensen die stukken schrijven. Spreker vraagt Van der Boom wanneer hij vindt dat sprake is van een kom. Maken twee blokken huizen een gebied tot een kom?

Van der Boom antwoordt dat als aan de Barsweg wordt gebouwd, strikte grondmaatregelen nodig zijn. Dat wordt erg duur als er slechts zes huizen komen. Daarom vreest spreker dat er meer huizen zullen komen en dat er een drempel wordt overschreden. Er ontstaat een klein dorpje en dat heeft te maken met het begrip ‘kom’.

Hummel (CDA) vraagt of de werkgroep een afspiegeling van de bevolking was.

Van der Boom zegt dat de meeste inwoners niet van het bestaan wisten. De inwoners gingen ervan uit dat woningbouw dorpen niet op Nieuw Moscou sloeg.
De voorzitter geeft het woord aan de inspreker de heer Fieten.

Fieten brengt namens zijn vader en moeder de raad het volgende onder de aandacht. Begin oktober heeft de vader de gemeente een mogelijkheid aangereikt betaalbare starterswoningen te bouwen in Nieuw Moscou, namelijk door een groot stuk van zijn grond voor een symbolisch bedrag aan de gemeente over te dragen. De enige tegenprestatie is het bouwen van een eigen woning op de resterende gronden. Dit werd afgewezen vanwege het trafohuisje van Rendo. Nu dit geen belemmering meer blijkt te zijn, vraagt spreker de beslissing te herzien. Spreker overhandigt tekeningen en een brief van Rendo.

De voorzitter geeft het woord aan de inspreker de heer Smit.

Smit spreekt in namens een aantal dat een twee-onder-een-kapwoning wil bouwen. De mensen willen graag in het centrum van Nieuw Moscou wonen en hebben daartoe verzoeken ingediend bij het project Woningbouw Dorpen. Dit is afgewezen vanwege agrarische milieucirkels. Toch zijn er mogelijkheden, omdat ook op andere plekken blijkt te kunnen worden gebouwd ondanks ecologische aspecten. Spreker verzoekt de raad dit te onderzoeken.

Hummel vraagt waar de locatie precies ligt.

Smit zegt dat het verzoek betrekking had op de Barsweg, tegenover de geplande starterswoningen.

De voorzitter geeft het woord aan de inspreker de heer Werkman.

Werkman woont al 26 jaar in Nieuw Moscou. Spreker gebruikt informatie van de gemeente zelf, waaronder Het Torentje en de gemeentegids. Toen de werkgroep met een voorstel kwam, had spreker de indruk iets te hebben gemist. Er was toch besloten geen dorp te worden? De werkgroep bleek in stilte te hebben gewerkt.
Spreker heeft onderzocht of de gemeente uitgaat van een dorp of van een buurtschap. Wat bedoelt de gemeente als voorop de gemeentegids staat ‘Zuideropgaande-Nieuw Moscou’? Op bladzijde 37 staat dezelfde naam met de titel ‘woonkern’, dus nog geen dorp. Op bladzijde 23 staat een plattegrond van de gehele gemeente, met 9 ingetekende dorpen. Op bladzijde 36 van de gemeentegids 2009-2010 wordt over 10 dorpen gesproken, Nieuw Moscou is geen dorp. Spreker is voorstander om de bestaande uitstulpingen te versterken.
Spreker gaat in op de manier van werken door de werkgroep. Het algemeen belang staat voorop, en dat betekent rekening houden met wat door de bevolking is uitgesproken. Als het eindrapport van de werkgroep is verschenen, blijkt dat de twee raadsleden Hummel en Okken in de werkgroep hebben deelgenomen. Spreker vindt dit niet in orde omdat blijkt dat verschillende belangen door elkaar heen lopen.

Van de Belt (GroenLinks) begrijpt dat Werkman in de alternatieve werkgroep zit en vraagt of daar ook belangen van de leden een rol spelen.

Werkman legt uit waar de leden van de alternatieve werkgroep wonen.

Van de Belt vindt dat een dergelijke werkgroep voor het algemeen belang moet gaan. Wie gaat er hier eigenlijk voor het algemeen belang?

Werkman zegt dat op de bewonersvergadering meer dan 90% tegen de vorming van een dorp was.

3. Project woningbouw dorpen: locatiekeuze Nieuw Moscou
Okken (Gemeentebelangen) stelt twee vragen voordat de fractie een oordeel kan vellen.
Hoe luidt de precieze formulering voor de zonering rond het trafohuisje? Wat is de reden dat de zoneringen rond de natte en droge ecologische verbindingen sinds vorig jaar zijn verdwenen?

Van de Belt (GroenLinks) vraagt de wethouder eerst te reageren op de beweringen dat informatie niet klopt of is gebaseerd op verkeerde informatie, zoals de milieucirkels en het trafohuisje. De fractie vindt het erg jammer dat de toegepaste formule hier niet blijkt te werken en dat geen breed draagvlak bestaat voor een bepaalde locatie. Om er toch uit te komen, vindt GroenLinks dat het goed is dat de wethouder de knoop heeft doorgehakt. Het is helder dat er verschillende belangen van mensen een rol spelen en dat maakt de keus niet gemakkelijker. Het is belangrijk dat de nieuwe woningen er komen en de keuze voor de Barsweg lijkt op basis van de beschikbare informatie voldoende onderbouwd.

Braam (ChristenUnie) sluit zich aan bij de vragen van de vorige sprekers. Het is duidelijk dat er geen overeenstemming tussen de verschillende partijen kan worden bereikt. Spreker vraagt de mening van de wethouder, ook op wat de insprekers hebben ingebracht en speciaal de heer Fieten. Dat is een nieuw element in de discussie.

Siebering (PvdA) vindt het beslisdocument helder. Het college heeft besloten zelf een keuze te maken. Dat is goed want er blijken meerdere algemene belangen te zijn. Spreker vraagt de wethouder te reageren op de brief van 3 februari over de cirkels rond het trafohuisje. Voor het overige stemt de fractie in met het voorstel.

Van Regteren (VVD) vindt het jammer dat in de werkgroep geen overeenstemming is bereikt. Ook met de alternatieve werkgroep is dit niet gelukt. Spreker had hier graag gezien dat het op dezelfde manier was verlopen als bij de werkgroepen in Pesse en Fluitenberg. Feit is wel dat de bouwbehoefte duidelijk aanwezig is. Wordt op basis van de werkgroepen wel tot werkelijke bouw overgegaan? En waarop is eigenlijk die snelle ontwikkeling gebaseerd?

Hummel (CDA) zegt een raar gevoel te hebben gekregen bij het horen van de insprekers. Vroeger was de buurt vóór woningbouw maar nu vraagt spreker zich af wat men wil. Het CDA betreurt het dat de werkgroep er met de bewoners van Nieuw Moscou niet is uitgekomen. Spreker denkt dat dit de gehele raad verbaast.
Vanuit de gemeente zijn meerder pogingen ondernomen en de fractie geeft het college daarvoor de complimenten. Er is geen andere mogelijkheid dan het voorliggende beslisdocument van de gemeente zelf.
Kan de wethouder de voorliggende locatiekeuzes motiveren?
De milieucirkels: de cirkel rond de varkenshouderij is vreemd. Spreker vraagt waarom deze naar het noorden verder reikt dan naar het zuiden. Verder: hoe staat het op de kruising Barsweg-Zuideropgaande en aan de Carstensdijk? Zuideropgaande 57: hier tegenover is een huis gepland en spreker vraagt naar de relatie met de vergunning voor de nabije vuurwerkopslag.
Starterwoningen: wat is het gevolg als de gemeente niet tot een minnelijke oplossing voor de gronden komt?

Wethouder Van der Zwaag reageert en spreekt zijn waardering uit voor de inwoners die aan de werkgroep hebben meegewerkt. Ook de opstelling van plaatselijk belang was knap. De zorg voor de leefbaarheid van Nieuw Moscou stond bij hen voorop. Het voorstel van de werkgroep ging over de mogelijkheid tot woningbouw in het lint en daarnaast aan de Barsweg ten oosten van de Riegshoogtendijk en ten oosten van de Zuideropgaande, het liefst in de omgeving van voorzieningen, de school en het dorpshuis. Toen de richting van de werkgroep duidelijk werd, brak tumult uit in Nieuw Moscou.
Er zijn vele gesprekken geweest en de wethouder gaat in op een aantal zaken.
Als eerste: is Nieuw Moscou wel of niet een dorp? Los van deze vraag is duidelijk dat alle insprekers zeggen voor woningbouw te zijn. Binnen de gemeente wordt Nieuw Moscou als dorp behandeld, met een plaatselijk belang, een dorpshuis en een school. De besturen van plaatselijk belang hebben vanwege de leefbaarheid steeds om woningen gevraagd. De conclusie is duidelijk: de wens naar woningen werd in Nieuw Moscou breed gedragen.
Als tweede: sommigen willen alleen bouwen in het lint. Dat betekent grote woningen op grote kavels.
Als derde: sommigen willen geen starters, geen twee-onder-een-kap of geen nieuwkomers.
Als vierde: sommigen willen geen komvorming rond de Barsweg en de Zuideropgaande.
De wethouder werd één ding duidelijk: het algemeen belang werd doorkruist door individuele belangen. De gemeente moet opkomen voor dat algemeen belang.
Het werd een gespannen geheel, het proces leidde niet tot een breed draagvlak. Daarop besloot de wethouder het proces af te sluiten en als vanouds met een collegevoorstel naar de raad te komen.
Het voorstel van het college is een compromisvoorstel. Zo is bekeken of er nog ruimte in het lint is, met behoud van de uitgangspunten van de structuurvisie Zuideropgaande. De gemeente heeft samen met de provincie het lint wat opgerekt en een aantal plekken gevonden waar het landschappelijk verantwoord is te bouwen. Het open karakter en de doorkijkjes worden behouden. Daarnaast komen een aantal woningen aan de Carstensdijk, als afronding ervan.
De wethouder gaat in op de cirkels en het trafohuisje en wijst op de wezenlijke passage op bladzijde 7 van het document waar de werkgroep en de mening van de bewoners worden aangehaald. De wethouder zegt dat de milieucirkel niet de bepalende factor is om niet tot aan het trafohuisje te bouwen, maar dat de gemeente en de werkgroep hebben gezegd het open karakter te willen behouden en het niet van kruispunt tot kruispunt willen volbouwen. Het is een landschappelijke afweging geweest het niet te doen, en wat Rendo zegt is niet van invloed geweest.
Omdat de gemeente het belangrijk vindt starterwoningen te bouwen, is daar aan de Barsweg naar gekeken.
De 24 woningen zullen niet van vandaag op morgen klaar zijn. De volgende stap is het bestemmingsplan aanpassen. Als dat afgerond is, hangt het er vanaf hoe snel mensen gaan bouwen. De vrees van sommigen dat er nog veel meer zal worden gebouwd, werpt de wethouder verre van zich. Hij heeft het nooit gezegd en het staat nergens beschreven.
De vuurwerkopslag bevindt zich aan de overkant van de straat. De wethouder zal nagaan of er invloed is op de bouwplannen.
De varkenscirkel: het klopt dat dit geen mooie cirkel is maar een lijn met een grillig verloop. De wethouder wil alle milieucirkels nog eens goed nalopen. De vraag van Okken over de ecologische verbindingen wordt eveneens nagekeken, maar de wethouder zegt dat dit goed is beschreven vanwege het overleg met de provincie over de locaties Zuideropgaande.

Hummel bedankt de wethouder voor de beantwoording. Wat betreft de opmerkingen in de brief over de Carstensdijk: spreker begrijpt dat de milieubelemmeringen vervallen.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat de landschappelijke inrichting leidend is geweest voor het aantal woningen aan de Carstensdijk
Wat betreft de vraag van Hummel over de milieucirkel bij Zuideropgaande 57: dit wordt uitgezocht. En de vraag over de kruising Barsweg-Zuideropgaande: de milieucirkels hebben geen invloed op de aangegeven keuze voor de locatie Barsweg.
Een ander vraag van Hummel was wat aan de Barsweg gaat gebeuren als over de voorgestelde locatie geen overeenstemming ontstaat. De wethouder zegt dat dan in de omgeving van de Barsweg zal worden gekeken naar de mogelijkheid van een alternatieve locatie. De insteek blijft overeind: het realiseren van zes starterwoningen op een landschappelijk verantwoorde manier.

Okken geeft de mening van de fractie Gemeentebelangen. Spreker bedankt de wethouder voor het nog toesturen van informatie over de ecologische verbindingszones, en begrijpt dat dit geen invloed op de besluitvorming heeft. De fractie betreurt het dat de verschillende werkgroepen niet tot overeenstemming hebben kunnen komen. De wens om tot woningbouw te komen in Nieuw Moscou is zeer duidelijk. De raad moet nu de verantwoordelijkheid nemen en een besluit nemen. Het voorstel is zorgvuldig en goed afgewogen en de fractie gaat hiermee akkoord.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel naar besluiten kan.

Toezeggingen wethouder Van der Zwaag:
De raad ontvangt informatie over de check die wordt gedaan bij de milieucirkels, speciaal die voor de varkenscirkel en die bij de ecologische verbindingen.
De vraag over de milieucirkel bij Zuideropgaande 57 wordt uitgezocht.

4. Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014
Prigge (PvdA) vindt het een helder document, de ambities en de beleidsvoornemens zijn duidelijk, evenals de ermee gemoeide gelden.

Van Regteren (VVD) zegt dat de zorgplicht een wettelijke taak is. Het heeft effecten op de leefomgeving maar ook op de lastendruk. Er wordt een gesplitste heffing voorgesteld. De nieuwe maatregelen voor grond- en hemelwater zijn gebaseerd op perceeloppervlakte. Is al iets bekend over de tarieven?

Stoefzand (Gemeentebelangen) vindt het stuk helder. Op bladzijde 2, punt 2 van het raadsvoorstel staat dat de kosten worden opgevangen door de rioolheffing en de egalisatiereserve riool. Op bladzijde 4 staat dat eigenaren en gebruikers een heffing krijgen opgelegd die ingaat op 1 januari 2011. Hoe zit dit?
Eigenaren en gebruikers wisten niet dat men voor grond- en hemelwater zou worden aangeslagen. Stel dat zij heel zuinig zijn met drinkwater, dan wordt de heffing toch hoog als zij een groot perceel hebben. Wat is hiervan de achterliggende redenen? Zijn de tarieven bekend?

Otten (CDA) zegt dat de taken en het nut duidelijk zijn. Het is acceptabel dat het egalisatiefonds zakt tot 1,5 miljoen euro. De kostentoedeling bij drinkwater: bij veebedrijven wordt veel verbruikt maar weinig geloosd. Het is onterecht om hier een rioolheffing in te stellen. Komen de mensen op 1 januari 2011 niet voor een verrassing te staan? Let op goede communicatie.

Van der Laan (ChristenUnie) zegt dat de wettelijke taken goed zijn ingevuld. Uit het rapport Oranjewoud blijkt dat bij een aantal percelen de aansluitingen hemel- en rioolwaterafvoer zijn verwisseld. Gaat het college dit zo snel mogelijk repareren?
Spreker vindt het niet duidelijk dat eigenaren in bestaande situaties verplicht worden het hemelwater op te vangen of milieuvriendelijk af te voeren. Kunnen maatregelen worden getroffen zodat de eigenaren gewenst gedrag vertonen?
Financiën: het is akkoord dat eerst het spaargeld wordt ingezet voordat tarieven omhoog gaan.

Wethouder Poutsma zegt dat het stuk in korte tijd is gerealiseerd. Er is rekening gehouden met de opmerking van de raad om de reserve in te zetten. Afkoppelen en opvangen van hemelwater waren in Hoogeveen al onderwerpen.
Het verdelen van de kosten: met ingang van 2011 wordt de heffing gesplitst. Voor hemel- en grondwater is de perceelomvang de grondslag. De drinkwatervoorziening voor het vee wordt ook in de nieuwe situatie niet meegerekend.
De tarieven komen in de nog op te stellen verordening, er is nu nog niets over betaald. Het klopt dat sommige eigenaren met een flink perceel een flinke heffing moeten betalen. Het zal goed gecommuniceerd worden.
De foutieve koppelingen: de gemeente gaat dit herstellen. Het gebeurt al in enkele dorpen voor situaties van voor de herindeling.
Het afdwingen van gewenst gedrag: in nieuwbouw komt een gescheiden rioolstelsel. In de bestaande bouw geldt: in 2020 moet 20% zijn afgekoppeld. Dat ligt op schema. Er wordt nog onderzocht of in bestaande bouw de eigenaren kunnen worden gedwongen hemelwater gescheiden op te vangen en af te voeren. Bekeken wordt hoe de gemeente de burgers kan stimuleren het hemelwater af te koppelen. Het staat al in het document als te nemen actie.

Stoefzand vindt de antwoorden voldoende en stemt in met het voorstel.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel naar besluiten van vanavond kan.

5. Rondvraag
Er wordt geen gebruikgemaakt van de rondvraag.

De voorzitter sluit het blok meningvormen.

error: Sorry..