Verslag meningvormen 05-02009

Verslag meningvormen 05-02009

 Aanwezig: Arend Steenbergen (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Bert Bouwmeester, Jan Braam, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot, Erik Giethoorn, Ellen van Heugten-Steenbergen, Anno Wietze Hiemstra, Gert Huijgen, Lucas Hummel, Ewout Klok, Hendrikus Loof, Bé Okken, Bert Otten, Henk Prigge, Wicher van Regteren, Henk Reinders, Rieks Siebering, Frank Snippe, Jan Steenbergen, Jan Stoefzand, Mark Tuit, Gert Vos, Wim Warrink, Henk van de Weg, Jan Bekkering, Hetty Bouius, Frits Nijland, Rien Sloover en Jeen Everaarts (commissiegriffier).

Aanwezig namens het college: wethouders Ton Bargeman en Wietze van der Zwaag.

Verslag: Zwaantinus Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Spreekrecht.
2. Vaststellen Hoogbouwnotitie gemeente Hoogeveen.
3. Rondvraag.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.

De voorzitter geeft in verband met de agendering van de Hoogbouwnotitie het woord aan Van de Belt.

Van de Belt (GroenLinks) merkt op dat de mensen die een inspraakreactie hebben gegeven pas heel laat mondeling op de hoogte zijn gebracht van deze vergadering. Tevens hebben deze mensen na het krijgen van de ontvangstbevestiging niets meer vernomen. Spreker vindt dit geen goede procedure en stelt voor het punt van de agenda af te voeren.

De voorzitter voert over dit punt kort overleg.

De voorzitter noemt drie overwegingen die een rol spelen: er zijn insprekers aanwezig, de mensen die een inspraakreactie hebben ingezonden zijn laat uitgenodigd en de raad beslist over zijn eigen agenda. De voorzitter stelt daarom aan de raad voor om het punt van de agenda af te voeren en het de volgende keer te behandelen. Het presidium bespreekt de agendering.
Namens de raad biedt de voorzitter zijn excuses aan, aan de wel aanwezige insprekers.

Het agendapunt Hoogbouwnotitie wordt van de agenda afgevoerd.

De voorzitter sluit hiermee het blok meningvormen af.
 

error: Sorry..