Verslag meningvormen commissie kamer 1

Aanwezig: Jerk Otten (voorzitter), Rob Berkenbosch, Jan Braam, Anno Wietze Hiemstra, Gert Huijgen, Bert Otten, Frank Snippe, Mark Strolenberg, Dik Schuldink en Jan-Pieter Wind (griffier)

Verder aanwezig: burgemeester Helmer Koetje, wethouder Wietze van der Zwaag en ambtenaar Dick Doornbos.

Verslag: Zwaantinus Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1.    Opening en vaststelling van de agenda.
2.    Spreekrecht.
3.    Vaststelling financieel kader en gewijzigde Financiële verordening.
4.    Verruiming startersregeling voor de koopwoningmarkt.
5.    Rondvraag.
6.    Sluiting.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

1. Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering.

2. Spreekrecht
Er wordt geen gebruikgemaakt van het spreekrecht.

3. Vaststelling financieel kader en gewijzigde Financiële verordening
Hiemstra (CDA) zegt dat het punt is besproken in de commissie Voorbereiding jaarrekening. Het stuk is daarna aangepast en het CDA is tevreden. Het stuk is de basis volgens de huidige besluitvorming en het CDA wil het voorbehoud maken dat als er nadere afspraken in de raad worden gemaakt het financieel kader moet worden aangepast. De afspraak is, dat dit de bedoeling is.

Huijgen (PvdA) vindt het een verbetering dat een en ander nu op papier staat. Het gevraagde schema conform de bouwvergunning komt in een volgende fase. Spreker verzoekt nog te kijken naar zijn vraag aan Casparij over kostprijsberekening en de omslagrente.

Wethouder Van der Zwaag neemt aan dat de vraag van Huijgen door Casparij wordt beantwoord.

De voorzitter concludeert dat het voorstel naar besluiten van vanavond kan.

4. Verruiming startersregeling voor de koopwoningmarkt
Strolenberg (VVD) vindt de verruiming van de regeling een goede stap, en is blij met het laten vervallen van de inkomensgrens.

Otten (CDA) heeft begrepen dat eerst de 40 miljoen euro van VROM moet worden opgemaakt voordat aanspraak wordt gemaakt op het stimuleringsfonds. De vorige vergadering heeft de raad een besluit genomen over de vrijval uit het startersfonds. Het lijkt er nu op dat dit geld eigenlijk wel nodig is. Omdat dit potje er niet meer is, vraagt spreker wat de financiële gevolgen zijn voor de gemeente.

Snippe (PvdA) sluit zich aan bij de opmerkingen van Strolenberg. Een breder aanbod woningen valt onder de regeling. Het is goed dat huurders kunnen meedoen. Spreker is benieuwd naar het antwoord op de vraag van het CDA. Op welke manier gaan de corporaties bijdragen?

Schuldink (Gemeentebelangen) sluit zich aan bij de vorige sprekers, er komt meer ruimte in de markt. Wat de communicatie betreft: het is beter als de gemeente de makelaars en banken uitnodigt voor een informatieve bijeenkomst.

Braam (ChristenUnie) stemt in met de regeling. De regeling is heel breed geworden en er zijn nauwelijks beperkingen qua doelgroep. Spreker stelt voor over een jaar te bekijken of dit het gewenste effect heeft gehad. Een tijd geleden was de doelgroep nauwkeurig omschreven.

Snippe kan zich de opmerkingen van Braam voorstellen. Er bestaan wel degelijk financiële eisen onder andere vanuit het Rijk en de NHG. Spreker vindt de mogelijkheden die er met deze regeling komen erg goed.

Otten zegt dat de gemeente aansluit bij de regeling van VROM inclusief de voorwaarden.

Wethouder Van der Zwaag vindt het goed om na een jaar te kijken hoe de regeling is toegepast. Wat de verruiming betreft: de voorgestelde maatregelen 3, 4 en 5 hebben een tijdelijk karakter vanwege de huidige recessie. Het is goed na een jaar te bekijken of deze nog nodig zijn.
De makelaars en banken zijn goed op de hoogte van de regeling. De verruiming zal aan hen kenbaar worden gemaakt. De corporaties: één corporatie zal niet meedoen en de andere twee worden benaderd om te bekijken welke rol zij kunnen spelen.
De vraag van Otten: Het stimuleringsfonds was een soort garantiefonds en een dergelijk fonds vond het college niet meer nodig naast de al uitgezette middelen. Van 2005 tot 2007 is de regeling uitgevoerd dankzij het gebruik van de gelden uit het Besluit woninggebonden subsidies. Dat was een revolving fund. In 2007 kwam er een VROM-maatregel waarbij het college ruim 500.000 euro voor de regeling beschikbaar heeft gesteld: VROM zou steeds de helft bijpassen. Die middelen zijn nog niet op. Het college volgt het verloop en als het geld op is, kan er geen aanvraag meer worden gehonoreerd. De raad kan dan besluiten weer geld beschikbaar te stellen.
In het stuk staat dat jaarlijks een stand van zaken wordt opgemaakt. Dat kan heel goed via de normale P&C-cyclus.

Otten en Strolenberg vinden het beter als het onderwerp apart kan worden geagendeerd en als de evaluatie dus apart wordt opgesteld.

Snippe vindt een aparte evaluatie goed. De raad kan zelf besluiten of het geagendeerd wordt.

De voorzitter sluit de beraadslagingen. Het punt kan door naar besluiten vanavond.

5. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruikgemaakt.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

error: Sorry..