Verslag raadsavond 11 december meningvormen.                                                                                                                                

Verslag raadsavond 11 december meningvormen.

Aanwezig: Jerk Otten (voorzitter), Bert Boersma, Bert Bouwmeester, Jan Braam, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot, Erik Giethoorn, Ellen van Heugten-Steenbergen, Gert Huijgen, Lucas Hummel, Ewout Klok, Hendrikus Loof, Bé Okken, Bert Otten, Henk Prigge, Wicher van Regteren, Henk Reinders, Rieks Siebering, Frank Snippe, Arend Steenbergen, Jan Steenbergen, Jan Stoefzand, Mark Tuit, Gert Vos, Hetty Bouius, Francien Hellenthal en Alma van Dooren (commissiegriffier).

Aanwezig namens het college: burgemeester Willem Urlings.

Notulist: Zwaantinus Jeuring.

De agenda luidde als volgt:
1. Spreekrecht
2. Visie Veiligheid
3. Rondvraag

1. Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

2. Visie Veiligheid
De voorzitter zegt dat het een richtinggevend en kaderstellend stuk is, de concrete uitwerking komt later. Het woord is aan de fracties.

Klok (VVD) zegt vooraf grote bewondering te hebben voor het kordate optreden bij de ongeregeldheden van afgelopen weekend. Dat geeft een veilig gevoel.
Tegelijk spreekt de VVD de zorg uit over de onderlinge verharding bij jonge mensen. Kan het college meer zeggen over de oorzaak? Is het rookbeleid hier debet aan?
Spreker gaat in op de Visie Veiligheid.
De VVD vindt dat proactie en preventie bij het veiligheidsbeleid belangrijk zijn, maar dat ook repressie alle aandacht nodig heeft. In de visie zit het gebruik en misbruik van drugs en alcohol als een rode draad verweven. Spreker citeert enkele passages uit de visie waaruit duidelijk wordt dat verschillende aanpakken tegelijkertijd nodig zijn. Het gaat om voorlichting, interventie, maatregelen op het gebied van drugs, huiselijk- en uitgaansgeweld en het elkaar aanspreken in allerlei situaties. Spreker haalt de Amerikaanse dominee Billy Graham aan die zei dat de gevaarlijkste van alle drugs het succes is. Dat succes moeten we in al onze bescheidenheid hier in Hoogeveen beperken.
De VVD is van mening dat de telefoonnummers van de politie en van het meldpunt Meld misdaad anoniem nog onvoldoende bekend zijn. Vooral het nummer van het meldpunt moet meer bekendheid worden gegeven. Dat kan de gemeente op verschillende manieren doen en spreker noemt enkele voorbeelden zoals Het Torentje, de website en de advertentie. Uit navraag bij het meldpunt blijkt dat de resultaten zeer goed zijn. De fractie verzoekt te bekijken of dit nummer net als 112 altijd te bereiken is, ook bij onvoldoende beltegoed.
De VVD onderschrijft de visie van harte. Spreker sluit af met een uitspraak van de Finse oud-politicus Kekkonen: “Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen”.

Loof (PvdA) vindt het een goede nota, maar hij had wel korter en krachtiger gekund. Spreker suggereert de belangrijkste uitgangspunten in een populaire versie op te nemen en die in de openbare gebouwen van de gemeente op te hangen. De visie moet worden uitgevent. Spreker vindt dat het voorwoord stelliger kan wat betreft te bereiken resultaten. Hij stelt de volgende vragen:
• Is al wat meer over het veiligheidshuis bekend? Komt het in Hoogeveen? Zo ja, dan adviseert spreker het op een neutrale plek te situeren en niet in het politiebureau zoals in Assen is gebeurd.
• De districtschef van de politie gaf onlangs cijfers over huiselijk geweld, waarvan de fractie is geschrokken. Binnen het district is sprake van 34 bekende adressen. Huiselijk geweld is sinds kort speerpunt van de politie en heeft veel aandacht. Kent het college deze cijfers? Kan de gemeente de problematiek aan, of moet er meer gebeuren?
• Spreker stelt een vraag naar aanleiding van de knokpartij afgelopen weekend. Vindt nog regelmatig overleg met de horeca plaats of is het convenant aan vernieuwing toe?
• Bladzijde 11, paragraaf Binnen veilig, over het doorbreken van structurele ontwikkelingsachterstanden: de visie zegt dat het een kwestie is van investeren en geduld hebben. De PvdA denkt dat niet in alle situaties geduld goed is. Soms moet repressie worden toegepast om patronen te doorbreken. Spreker vraagt een reactie.
• Bladzijde 15: over de relatie tussen de onder- en de bovenwereld. Bij welke landelijke initiatieven sluit de gemeente aan?

Steenbergen (Gemeentebelangen) zegt dat het een duidelijke visie is en dat de fractie op hoofdlijnen volledig akkoord is. De kern van de visie om van crisis- naar risicomanagement te gaan, wordt door Gemeentebelangen onderschreven. Door preventief te werken wordt voorkomen dat escalatie optreedt. Wel moet worden ingegrepen als iets gebeurt. Spreker vindt het optreden van afgelopen weekend een goed voorbeeld van hoe het moet.
Gemeentebelangen vindt dat het onderwerp drugs en alcohol scherper mag worden aangezet, het mag niet worden onderschat. Vooral bij calamiteiten moet het met alle mogelijke middelen worden aangepakt. Volgens de fractie moet de grens van de mogelijkheden worden opgezocht. Alle partijen moeten daarbij samenwerken en informatie delen.
Spreker is het eens met Klok dat er veel meer bekendheid moet worden gegeven aan het meldpunt Meld misdaad anoniem.

Brouwer (CDA) is blij dat zoveel veiligheidspartners aan de visie hebben meegewerkt. Het traject was snel en kort en het is prima dat de inspraakreacties in de visie zijn verwoord. De ondertitel van de visie spreekt het CDA enorm aan. De burgers moeten er namelijk iets van merken en de visie zal de komende tien jaar dan ook aan het gevoel van veiligheid worden getoetst. Het CDA houdt dit in het achterhoofd.
De visie heeft goede uitgangspunten en de juiste prioriteiten. De fractie is blij met de aandacht voor specifieke risicogroepen zoals jongeren, vooral in verband met drugs en alcohol. Ook huiselijk geweld heeft de aandacht.
De veiligheid rond bedrijven wordt slechts marginaal besproken. Heeft dat een reden? En wanneer kan de raad de kadernota Handhaving tegemoet zien?
De al getoonde samenwerking moet blijvend zijn. Hoe gaat de gemeente daarvoor zorgen?
Spreker haalt ten slotte de burgemeester aan die in het voorwoord zegt veel te verwachten van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dat is goed, juist om preventie te stimuleren.

Vos (ChristenUnie) zegt dat de ChristenUnie de integrale Visie Veiligheid al langer heeft bepleit. Nu ligt de visie er en dat is goed. Het is een prima visie en de inspraakreacties zijn goed verwerkt. De ChristenUnie onderschrijft de ketenbenadering. Spreker heeft de volgende opmerkingen:
• Als eerste een suggestie: de veiligheidspreventietoets is een prima instrument, maar de fractie vraagt zich af hoe de uitkomsten zichtbaar worden gemaakt. De ChristenUnie doet de suggestie een soort keurmerk Hoogeveen Veilig te ontwikkelen en dat toe te kennen bij een positieve uitkomst van de toets. Is dit uitvoerbaar? Spreker vraagt de mening van de andere fracties en van het college.
• Omdat een integrale benadering wordt gehanteerd is veiligheid niet meer alleen het domein en de verantwoordelijkheid van de burgemeester. De fractie gaat ervan uit dat met deze visie de gedeelde verantwoordelijkheid goed wordt geborgd, ook wat de uitwerking van de visie betreft. Spreker wijst vooral op De Smederijen en op het wijk- en dorpsgericht werken. De verantwoordelijkheid voor veiligheid in wijken, dorpen en buurten wordt voor een groot deel gedelegeerd naar onder andere De Smederijen. Dat moet voldoende worden gefaciliteerd. Daarvoor zijn gelden geoormerkt, maar de fractie benadrukt het gebruik ervan binnen De Smederijen.
• Het Centrum voor Jeugd en Gezin speelt een cruciale rol in de visie. De ChristenUnie onderstreept dit en de fractie ziet uit naar het plan van aanpak dit voorjaar. Spreker wil niet herhalen wat de fractie al heeft gezegd tijdens de begrotingsbehandeling.
Spreker sluit af met vier aansprekende oneliners:
• Voorkomen is beter dan ingrijpen, maar we grijpen wel in bij wat we niet hebben kunnen voorkomen.
• Weten wat er speelt, en inspelen op wat we weten.
• Wie een veilige jeugd heeft, heeft een veilige toekomst.
• Veiligheid vóór alle Hoogeveners is veiligheid dóór alle Hoogeveners.
Tot slot wenst spreker alle betrokken bestuurders, managers en medewerkers alle lef toe om grenzen op te zoeken maar ook om die te bewaken, en heel veel preventief inzicht en alle wijsheid bij het ingrijpen als grenzen worden overschreden.

Burgemeester Urlings reageert op de inbreng van de fracties. De burgemeester bedankt de fracties voor de gegeven steun.
Spreker wijst erop dat de ondertitel luidt: “De veiligheid is van ons allemaal”, met de nadruk op ‘van’. Daaruit blijkt het belang van samenwerking met alle al genoemde andere domeinen.
Repressie is als vierde schakel onderdeel van de veiligheidsketen. Spreker gaat in op de incidenten van afgelopen weekend. Er was sprake van te veel gebruik van drugs en alcohol door de betrokken jeugd. Bij straat- en uitgaansgeweld blijven alcohol en drugs een veel voorkomende oorzaak. Daarom blijven preventie en zo vroeg mogelijke interventie in het leven van jeugdigen nodig. Spreker noemt het belang van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Huiselijk geweld: er blijft grote zorg over de grote aantallen gevallen van huiselijk geweld. Het is een landelijk probleem, maar Zuid-Drenthe zit boven het gemiddelde. Op dit gebied bestaat veel inzet. De burgemeester geeft uitleg over het bijbehorende protocol. Uit onderzoek naar huiselijk geweld blijkt dat 75% van de betrokken jeugdigen later bij de zorgverlening terecht komt.
De veiligheidpreventietoets: spreker neemt de suggestie voor een Hoogeveens veiligheidskeurmerk mee.
De burgemeester zal de redactie van Het Torentje verzoeken het nummer van het meldpunt Meld misdaad anoniem af en toe te plaatsen.
Veiligheid rond bedrijven: hier wordt al invulling aan gegeven vanuit dezelfde filosofie als in de visie. Dit gebeurt onder andere in het kader van parkmanagement.
Relatie onder- en bovenwereld: de landelijke aanpak richt zich op het aanpakken van de ‘transporteurs’ tussen beide. Op dit moment wordt prioriteit gegeven aan de wet Bibob en onroerendgoedtransacties. De gemeente let daar ook op.

Loof vraagt reactie op zijn vragen over het veiligheidshuis en het horecaconvenant.

Burgemeester Urlings zegt dat het veiligheidshuis in Hoogeveen komt. Het is een justitieel initiatief en in dat verband is afgesproken het bij de drie districtsbureaus te plaatsen. Het komt dus in het politiebureau. De politie wordt als het centrale punt beschouwd vanwege de daar aanwezige kennis. Het veiligheidshuis is niet uitsluitend justitieel. Er wordt nog gezocht naar een geschikte plek.
Het horecaconvenant: er vinden regelmatig gesprekken plaats over verschillende onderwerpen. Afgelopen tijd is gesproken over glasoverlast en de rol van portiers bij ongeregeldheden buiten.

Klok verzoekt het nummer van het meldpunt Meld misdaad anoniem in elke uitgave van Het Torentje te plaatsen, en daarnaast op de website, in de advertentie en in de gemeentegids.

Burgemeester Urlings herhaalt zijn toezegging. Hij treedt in overleg en kan nu niet de consequenties overzien bij permanente plaatsing.

Vos merkt op dat de burgemeester nog niet is ingegaan op zijn opmerking over gedeelde verantwoordelijkheid en de rol van De Smederijen. Hij benadrukt nogmaals het belang van voldoende middelen en ook dat deze middelen elk jaar opnieuw worden gebruikt. Spreker verzoekt het college dit te bevestigen.

Burgemeester Urlings zegt dit toe mede namens wethouder Smid.

Brouwer heeft nog geen antwoord gekregen op de vraag over de kadernota. Verder ondersteunt zij het verzoek van Loof om een populaire versie van de visie te maken.

Burgemeester Urlings zegt toe dat een populaire versie van de visie wordt gemaakt. De kadernota Handhaving zal volgend jaar naar de raad worden gestuurd, echter niet voor 2 februari 2009.

De voorzitter sluit de beraadslagingen over dit punt. Het onderwerp kan naar besluiten.

Toezeggingen burgemeester Urlings:
De suggestie voor een keurmerk Hoogeveen Veilig wordt nader bekeken.
De redactie van Het Torentje wordt gevraagd het nummer van het meldpunt Meld misdaad anoniem af en toe te plaatsen.
In verband met de gedeelde verantwoordelijkheid voor veiligheid en de rol van De Smederijen daarbij worden voldoende middelen voor veiligheid beschikbaar gesteld en wordt bevorderd dat die elk jaar voor dat doel worden ingezet en besteed.
Er wordt een populaire versie van de visie opgesteld.
De kadernota Handhaving komt in 2009 naar de raad.

3. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

De voorzitter sluit het blok meningvormen.
 

error: Sorry..