Verslag Raadsavond informeren 11 juni 2009

Verslag Raadsavond informeren 11 juni 2009

Aanwezig: K.J. van der Laan (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, B. Boersma, J.W. Braam, J. Bruins Slot, H.B. Giethoorn, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, E.R. Klok, H. Loof, B. Okken, J.K. Otten, L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, J.H. Steenbergen, A.A. Steenbergen, J. Stoefzand, M. Tuit, G. Vos, W. Warrink, H. van de Weg, J. Bekkering, H. Bouius, F. Nijland, M. Strolenberg, A.J. van Dooren (commissiegriffier) en J.P. Wind (griffier).

Aanwezig namens het college: de wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen, K. Smid en W. van der Zwaag en de waarnemend gemeentesecretaris J.W. de Klein.

Aanwezige ambtenaren: E. Kuipers (agendapunt 3), J.F. Gossen (agendapunt 4) en A.G. Jansen (agendapunt 5)

Verslag: R. Brusselaars (Notuleerservice Nederland).

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Gezien de volle agenda verzoekt hij de aanwezigen hun inbreng tot het noodzakelijke te beperken.

1. Spreekrecht

Niemand heeft zich hiervoor gemeld.

2. Voorjaarsnota

Deze is in openbaarheid aan de orde. Op 3 juni jl. heeft de raad technische vragen aan het ambtelijke apparaat gesteld. Deze vragen zijn, met de antwoorden, schriftelijk uitgereikt. Daarnaast is er een addendum met de laatste stand van zaken aangaande de meicirculaire bijgevoegd. Tijdens dit informerende blok kunnen vragen en opmerkingen aan het college worden gericht. Het meningvormende blok zal op 25 juni plaatsvinden.
De nota wordt in hoofdstuksgewijs behandeld.

Voorwoord
Vos (ChristenUnie) meent te kunnen opmaken dat er binnen de gemeente een personeels- of vacaturestop geldt.

Berkenbosch (VVD) zegt dat er tijdens het vorige informerende blok is gesproken over inhuur externen. Hij vraagt of hierover al duidelijkheid is en wanneer deze cijfers tegemoet kunnen worden gezien.

Wethouder Van der Zwaag antwoordt dat er geen sprake is van een personeelsstop. Wel wordt bekeken hoe zaken binnen de organisatie anders kunnen.
De vraag van Berkenbosch dient in de behandeling van de betreffende notulen te worden meegenomen.

Reinders (CDA) merkt op dat de nota goed leesbaar is. Het CDA heeft de volgende vragen:
waarom kan het investeringsplafond nu wel worden verhoogd, terwijl dat in het verleden niet kon? Men vraagt zich af of de genoemde negentien miljoen realistisch is. Hoe denkt het college om te gaan met de verhoging van de tarieven richting sportvoorzieningen? Heeft het college een beeld van de impact die dit voor de verenigingen heeft? Bij de kostenberekening wordt gesproken over overheadkosten. Wat wordt daaronder verstaan en aan welk percentage wordt dan gedacht? Tot slot vraagt het CDA zich af of voldoende is gekeken naar alternatieven voor de stijging van de ozb in 2012 en 2013. Men denkt hierbij aan kostenbewust werken, bezuinigingen, herijking van nut en noodzaak van bepaalde gemeentelijke taken, plannen en exploitatie tegen het licht houden.

Huijgen (PvdA) verwijst hiervoor naar het addendum.

Reinders oppert om, evenals in 2004 is gebeurd, in de aanloop naar de begrotingsbehandeling een taskforce in te stellen.

Loof (PvdA) zegt verdrietig te zijn gestemd door de inhoud van het addendum. Vergoeding van cao-stijgingen zou juridische consequenties kunnen hebben. Wordt het risico inzichtelijk gemaakt op de begroting en hoe wordt er gedacht over de risico’s bij de betrokken instellingen? Aangaande de begraafplaatsen hebben diverse partijen destijds geconstateerd dat het op orde brengen van de administratie zeer belangrijk is voor een goed beleid. De PvdA ziet graag verduidelijkt op basis waarvan het bij de niet gehonoreerde projecten is gekomen. Opvallend zijn de hoge investeringen in stenen en de lage investeringen in sociaal beleid. Voorts vraagt de PvdA hoe stichting Present bij dit onderwerp betrokken is geraakt. Ook stelt men, zonder afbreuk te willen doen aan het goede werk, vraagtekens bij de neutraliteit van deze stichting.

Van Heugten (VVD) zegt dat haar fractie graag wat verduidelijking wil bij de invulling van de impuls brede scholen, sport en cultuur. Wat is het vervolg in het traject met betrekking tot het bureau Recht op leren? Hoe zal het cluster voor bestrijding van overgewicht eruit zien? Welke aandacht is er voor het fenomeen de gezonde school?

Van de Belt (GroenLinks) sluit zich aan bij de vragen van de PvdA over stichting Present. Voorts vraagt zij hoe de gunningprocedure met betrekking tot de maatschappelijke stages is verlopen. Hebben zich nog andere instellingen gemeld en wat heeft de keuze bepaald? Verder vraagt ze waarom de verwijsfunctie op de website niet functioneert.

Vos (ChristenUnie) sluit zich aan bij de door het CDA gestelde vragen over het investeringsplafond en de tariefsverhoging. Voorts vraagt hij of er met betrekking tot de provinciale cofinanciering duidelijkheid kan worden afgedwongen. Die duidelijkheid lijkt voor de programmabegroting gewenst. Worden overige tariefsverhogingen niet geïndexeerd?

Steenbergen (GemeenteBelangen) sluit zich bij de vragen van het CDA en de ChristenUnie over het investeringsplafond en de tariefsverhogingen aan. Men vraagt zich af of het doorgaan van de nieuwe gesorteerde projecten in relatie tot het moeten wijken van andere projecten niet zal leiden tot het ondoorzichtiger worden van de begroting. De inkomsten uit leges gaan omlaag. Betekent dit ook minder werk? Het achterstallig onderhoud van de Tamboer speelt dit jaar. Was dit bij de begrotingsbehandeling in 2008 niet bekend?

Wethouder Van der Zwaag antwoordt dat de kredietcrisis leidde tot de roep om verhoging van het investeringsplafond. Omdat de reserves hiervoor kunnen worden gebruikt, ontstaat er financiële ruimte. De gemeente heeft kunnen aantonen als organisatie meer te kunnen presteren dan jaren daarvoor. De veranderingen in de organisatie hebben een verhoging van het investeringsplafond mogelijk gemaakt. De heer Van der Zwaag vertrouwt erop dat de beloften voor 2010 kunnen worden waargemaakt. Er is een tekstuele onduidelijkheid aangaande de tariefsverhogingen. Deze hebben betrekking op alle tarieven dus niet alleen op sportvoorzieningen. Ook die waaraan een wettelijk vastgesteld bedrag is gekoppeld. Mogelijk kan worden onderzocht of er efficiëntiewinst uit de te leveren producten kan worden behaald. Aan tariefsverhogingen liggen politieke keuzes ten grondslag. Alvorens tot een voorstel over te gaan, wordt gekeken naar de kostenopbouw en de dekkingspercentages in andere gemeenten. Er wordt verwezen naar een bij de Voorjaarsnota gevoegde rapportage waarin een uitgebreide toelichting over het onderzoek naar de tarieven is opgenomen. De vraag is kostprijsberekening per lege tot stand is gekomen. Van der Zwaag vraagt dit in de behandeling in de raad van 25 juni mee te nemen. Voor de ozb-verhoging verwijst hij naar de toelichting in het addendum. Zonder deze maatregelen zou er, gerekend over vier jaar, een tekort van 7,5 miljoen ontstaan. Vanwege door Rijk en VNG gemaakte afspraken is 2012 als ingangsdatum voorgesteld. Bezuiniging op de exploitatie en gebruik van reserves zouden alternatieven kunnen zijn om de tekorten mee te verminderen. De oprichting van een taskforce is niet aan de orde geweest. Van der Zwaag zegt hiermee geen positieve ervaringen te hebben opgedaan.
Er wordt naar gestreefd voor de begrotingsbehandeling duidelijkheid te hebben over de cofinanciering. Er is een convenant met de provincie in voorbereiding. Mogelijk zal ook de provincie te maken krijgen met bezuinigingen.
Vermindering van de bouwleges zal inderdaad tot minder werk leiden. De impact hiervan zal naar verwachting na de zomer merkbaar zijn.

Steenbergen (Gemeente Belangen)zegt in de voorjaarsnota geen aanpassing in de personeelskosten te zien.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat nog moet blijken of dit zal leiden tot het aanstellen van minder ambtenaren of vermindering van de inhuur van externen. Uiteraard zullen gedane toezeggingen niet zomaar terzijde worden geschoven.

Wethouder Bargeman zegt dat ook het college vragen heeft gesteld over maatschappelijke stages met betrekking tot stichting Present. Het ging met name om de christelijke visie van waaruit de te benoemen medewerker diende te werken. Dit is gecorrigeerd waardoor de neutraliteit is geborgd. Bargeman zegt toe de raad op een later tijdstip te zullen informeren over het proces van de totstandkoming van Present. Het bureau recht op leren functioneert goed. Bargeman zal uitzoeken waarom de verwijsfunctie op de website niet werkt.

Aangaande de impuls brede school sport en cultuur zegt wethouder Smid dat dit door de overheid zeer sterk wordt gepropageerd. Veel gemeenten maken hiervan gebruik. Het is een goede manier gebleken om concrete invulling te geven aan sport, cultuur, welzijn en opvang. Er kunnen bijvoorbeeld activiteiten worden georganiseerd ter bestrijding van overgewicht. Dit plan wordt voor Hoogeveen uitgewerkt waarbij de eis is gesteld dat het budgettair neutraal dient te gebeuren. De raad zal hierover uitgebreid worden geïnformeerd.
Er is een voorstel over het onderhoud van de Tamboer. Het gaat met name om veiligheidsaspecten.

Aangaande de uitvoering van het beleid met betrekking tot de begraafplaatsen zegt wethouder Poutsma dat de administratie goed op orde moet zijn. Als dit niet het geval is, zou men in de dorpen kunnen gaan kampen met ruimtegebrek. Dit punt behoeft nadere uitwerking ten behoeve van de begroting.

In reactie op een vraag van Loof zegt wethouder Van der Zwaag dat de constatering met betrekking tot de sociale investeringen terecht is. Deze investeringen zijn gedaan op basis van eerder gemaakte afspraken. Vanaf 2012 wordt een forse inhaalslag gemaakt.

In aansluiting op de vraag van Loof vraagt Vos (ChristenUnie)of externe financiers een rol hebben gespeeld in de verdeling van de voorliggende investeringslijst.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat zaken na het groene licht van de financier op de begroting worden gezet. De op te nemen investeringen moeten altijd passen binnen het beleid.

Wethouder Poutsma zegt toe uit te zoeken of een een-op-een cao-stijging juridisch haalbaar is en de eventueel hieraan verbonden consequenties.

Hoogeveen ontwikkelt
Van de Belt (GroenLinks) vraagt waarom de aanpak van de Stationsstraat als onvoorzien project is aangemerkt.

Loof (PvdA) vraagt of inzicht kan worden verkregen in de erfpachtregelingen van de gemeente.

Reinders (CDA)vraagt of het mogelijk is andere winstgevende projecten te starten, bijvoorbeeld het ontwikkelen van het NCH-terrein aan de Griensveenweg voor zorggerelateerde activiteiten.

Stoefzand (Gemeente Belangen) vraagt aandacht voor de woningbouw in de dorpen.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat het project Stationsstraat vorig jaar naar voren is gehaald vanwege door de buurt ervaren overlast.
De vraag omtrent inzicht in de erfpachtregelingen zal binnen de gemeentelijke organisatie worden uitgezet.
Aangaande het NCH-terrein lijkt een discussie over de bestemming van het gebied wenselijk. Momenteel is er geen ruimte hier iets mee te doen.
Ten aanzien van de woningbouw in de dorpen zegt wethouder Van der Zwaag dat er in Noordseschut wel degelijk zaken worden ontwikkeld. Nu gebeurt dit interactief. Versnelling van het proces zou dit onmogelijk maken.

Hoogeveen bereikbaar
Okken (Gemeente Belangen) merkt op dat er op pagina 32 het een en ander staat over de fileproblematiek. Hoe gaat men om met de huidige fileproblematiek?

Reinders (CDA) vraagt wat wordt bedoeld met duurzaam veilig.
De PvdA is blij met de toename van het lokale openbaar vervoer.
Aangaande het postkantoor in relatie tot Luxor geeft de PvdA het college in overweging in gesprek te gaan met de initiatiefnemers over het opnemen van een fietsenstalling.

Van de Belt (GroenLinks) betreurt het feit dat de auto als belangrijkste vervoermiddel wordt genoemd. Aansluitend op de opmerking over de fietsenstalling vraagt zij om een toelichting. Voorts vraagt ze hoe de aanpak van de aansluiting N48 en de A28 vorm zal worden gegeven.

Vos (ChristenUnie) sluit zich aan bij de opmerking van Van de Belt over het belang dat wordt gehecht aan de auto ten koste van het fietsvervoer.

Wethouder Bargeman zegt dat de doelstellingen met betrekking tot de investeringen ten behoeve van afslag Fluitenberg zullen moeten worden aangepast. Doordat de investering naar achteren is geschoven, kan de beoogde doelstelling niet worden gerealiseerd. In het kader van duurzaam veilig is men bezig de woonerven gefaseerd aan te merken als 30 kilometerzones. De wegen tussen Hoogeveen en de dorpen zullen als 60 kilometerzone worden aangemerkt. Ook het aanleggen van belijningen en het stimuleren van bewustwording hoort daarbij.

Vos (ChristenUnie) had graag gezien dat dit met de omliggende gemeenten beter op elkaar was afgestemd.

Wethouder Bargeman antwoordt dat dit niet altijd mogelijk is.

Nijland (PvdA) zegt dat de belijning in Alteveer erg verwarrend is. Er worden regelmatig borden weggehaald.

Wethouder Bargeman beaamt dat de stijging binnen het openbaar vervoer positief is. Wel moet nog worden geëvalueerd hoe deze stijging tot stand is gekomen.
De passages over de fietsenstallingen zijn blijven staan omdat dit een onderdeel vormt van de ontwikkelingen van het Hoofdstraat-Zuidplan. Hiervoor is budget gereserveerd. De overige suggesties van mevrouw Van de Belt worden meegenomen. In de mobiliteitsvisie is aangegeven dat de auto gezien de grootte van Hoogeveen een belangrijk middel is. De opkomst van met hulpmotoren aangedreven fietsen zal de druk op fietsvoorzieningen in het centrum doen toenemen. Hierop zal middels een eind dit jaar te verschijnen notitie worden geanticipeerd.
Het project Schutstraat brengt enige problemen met zich mee. Het zal enige tijd duren voordat die zijn opgelost.

Hoogeveen leeft
Okken (Gemeente Belangen) informeert naar het alternatief voor de DUBO-regeling en de termijn van bespreking van het voorstel in de Troika leeft.

Van de Belt (GroenLinks) vraagt welke mogelijkheden het college ziet voor het opwekken van duurzame wind- en zonne-energie. Van de Belt vraagt zich af of Hoogeveen ook hierin binnen de provincie een voorbeeldfunctie zal vervullen.

Loof (PvdA) informeert naar de uitrol van ondergrondse afvalcontainers.

Reinders (CDA) verwijst naar de zorg aangaande de hogere energielasten voor de mensen met lagere inkomens. Hij vraagt wat er met die constatering wordt gedaan.

Wethouder Poutsma zegt dat de onlangs gehouden strategische conferentie heeft geleid tot een concrete opdracht door de raad. Duurzaam Bouwen (DUBO) betreft niet de voorjaarsnota maar het lopende beleid. De regeling is afgeschaft. In het milieuprogramma 2009 is aangegeven dat zal worden onderzocht of formulering van een nieuw DUBO-beleid nodig is.
Aangaande de duurzame energie wordt binnenkort een gesprek gevoerd met de raad. Tijdens dit gesprek zal worden verkend waarop volgens de raad moet worden ingezet. Als het gaat om windenergie is Hoogeveen bij de provincie vooralsnog niet in beeld. Wethouder Poutsma kan geen duidelijkheid geven over de uitrol van ondergrondse afvalcontainers. Ze zegt toe dit na te zullen gaan.

Steenbergen (Gemeente Belangen) informeert naar de relatie tussen de benchmark afvalverwijdering en de milieubelasting. Hoe zit het met het afval van de kunststof verpakkingen?

Wethouder Poutsma antwoordt dat de benchmark op meerdere terreinen wordt gebruikt. Aangaande de kunststof verpakkingen is het duidelijk dat er in 2010 iets moet worden gedaan. De producent is verantwoordelijk voor het maken, ophalen en verwijderen hiervan. Dit kan worden bereikt door nascheiding, wat effectiever is dan voorscheiding.
Desgevraagd antwoordt wethouder Poutsma dat er, om Hoogeveen CO2-neutraal te maken, in elk geval samenwerking moet worden gezocht.

Een spreker vraagt of er invulling wordt gegeven aan de milieucommunicatiecampagne.

Wethouder Poutsma antwoordt dat hiervoor geen extra budget wordt gereserveerd. Er wordt zeker iets gedaan, maar het moet binnen het programma worden opgelost.

Hoogeveen werkt
Stoefzand (Gemeente Belangen) informeert naar de meerwaarde van de notitie over de Zuidas.

Wethouder Bargeman antwoordt dat dit gaat over de Zwolle-Emslandsituatie. De Zuidas is een provinciaal ruimtelijk ontwikkelingsproject in relatie tot economische ontwikkelingen.

Reinders (CDA) informeert naar het toegezegde overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de gevolgen van de economische crisis in Hoogeveen. In de tekst wordt veel gesproken over de economische poot. De sociale poot wordt gemist. Het CDA vraagt zich af of er aangaande de sociale poot in relatie tot de kredietcrisis geen sociale inzet nodig is. De CDA-fractie is zich aan het oriënteren op maatregelen ter voorkoming dat mensen in financiële problemen raken. Reinders vraagt een toelichting op de inzet met betrekking tot schuldhulpverlening. De fractie overweegt over dit onderwerp een motie in te dienen.

Wethouder Bargeman zegt dat de monitor in concept gereed is. Hij wordt op 16 juni in het college besproken waarna hij aan de raad zal worden toegestuurd. Daarna zal de raad maandelijks een update van de stand van zaken ontvangen.
Mogelijk kan het onderwerp voor een volgende vergadering worden geagendeerd.

Wethouder Smid zegt dat er het afgelopen jaar op sociaal gebied veel is gebeurd. Als voorbeeld noemt hij de verruiming van het minimabeleid. Het bestaande beleid blijft gehandhaafd. Er zijn geen extra middelen beschikbaar voor de inzet met betrekking tot schuldhulpverlening. In de aanloop naar de begrotingsbehandeling wordt wel gekeken in hoeverre schuldhulpverlening in relatie tot de economische recessie eenmalig uit de reserve van de post minima kan worden bekostigd.

Hiemstra CDA) informeert naar de op pagina 19 genoemde extra te nemen maatregelen.

Wethouder Smid antwoordt dat hier de suggestie is gewekt dat het zou gaan om structurele middelen. Genoemde paragraaf komt als zodanig te vervallen.

Hoogeveen zorgt
Warrink (ChristenUnie) is van mening dat het tijd word voor een integrale notitie vrijwilligersbeleid. Dit niet alleen in het kader van de Wmo. Ook sportverenigingen e.d. hebben behoefte aan een pacificerende overheid. Warrink informeert naar de visie van het college. Voorts vraagt hij of het college, in het kader van de Wmo, preventieve maatregelen wil treffen tegen bovenmatig alcoholgebruik. Warrink vraagt zich eveneens af of het tijd wordt voor een integraal ouderenbeleid.

Aangaande het ouderenbeleid sluit Stoefzand (Gemeente Belangen) zich bij de vraag van Warrink aan.

Wethouder Poutsma antwoordt dat er geen doelgroepenbeleid wordt gevoerd. Hoogeveen gaat uit van het adagium dat iedereen moet kunnen meedoen. Vanuit die gedachte zijn ouderen ook in beeld. Hierop zal worden ingespeeld. In samenwerking met diverse partners probeert men ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen houden. Het is een integrale aanpak voor mensen die moeilijk de verbinding met de samenleving kunnen maken. Binnenkort verschijnt de nota over mantelzorg en vrijwillige inzet. Tevens zal dit jaar een paraplunota Vrijwilligersbeleid verschijnen. Dit betreft het totale vrijwilligersbeleid waarvan de mantelzorg, vrijwillige inzet en sport onderdeel uitmaken.
Over de alcoholpreventie zegt wethouder Poutsma dat alle Drentse gemeenten bezig zijn met een nota Volksgezondheid. Eén van de constateringen daarin was dat dit probleem zich pregnanter opdringt. Genoemde notitie zal binnenkort aan de raad worden voorgelegd. Voor het probleem bovenmatig alcoholgebruik wordt eveneens verwezen naar het programma Handhaving.

Hoogeveen ontspant
Steenbergen (Gemeente Belangen) vraagt of de sporthal aan de Zwembadweg niet wordt gesloopt?

Van de Belt (GroenLinks) vraagt hoe men het arbeidsaandeel van 8% in de sector toerisme en recreatie denkt te realiseren.

Wethouder Smid antwoordt dat er nog geen plannen zijn voor sloop van de sporthal aan de Zwembadweg. Zolang de sporthal nodig is, zal hij blijven bestaan.
Wethouder Smid vindt de opmerking van Van de Belt over het arbeidsaandeel terecht. Hiernaar moet onderzoek worden gedaan. Dit percentage zal mogelijk worden aangepast. Wel wordt er ook in de regio Zuidwest-Drenthe hard gewerkt aan een goed recreatief toeristisch aanbod. Men wil daarbij samenwerkingsverbanden met ondernemers aangaan. Het evenementenbeleid is erop gericht om toeristen een dagje naar Hoogeveen te laten trekken.

Hoogeveen leert
Loof (PvdA) vraagt of er wordt samengewerkt als het gaat om de initiatieven met betrekking tot laaggeletterdheid.
Voorts informeert hij naar de gang van zaken rond plan H en vraagt wat concreet wordt verstaan onder de inspanningen ten aanzien van de cultuureducatie en vrijtijdsbesteding voor jongeren van 12 tot 16 jaar?

Berkenbosch (VVD) zou voor het meningsvormende blok graag inzicht verkrijgen in de hoogte van de bedragen met betrekking tot de uitbreiding van de voor- en naschoolse educatie naar de dorpen. Dit is destijds wel toegezegd, maar is tot nu toe nog niet nagekomen.

Hiemstra (CDA) wijst erop dat dit aan de orde is geweest tijdens de recent gehouden programma presentatie.

Wethouder Bargeman zegt dat het aantal zwakke scholen in Drenthe in 2009 is gestegen. Deze stijging is groter dan in Rotterdam. Hij vraagt zich af hoe dit komt. Hij geeft aan hierover graag met de raad van gedachten te wisselen. De schoolbesturen hebben hierin een nadrukkelijke verantwoordelijkheid. De overheid heeft een pacificerende rol. Wethouder Bargeman vraagt zich af of dit effectief gebeurt. De toedeling van gelden waar Loof op doelde, heeft niets te maken met het postcodegebied.
Men is voornemens met plan H door te gaan omdat het een goed instrument kan zijn in de interactie tussen jeugd, scholen en gemeente. De cultuureducatie is een voortzetting van hetgeen op de basisschool al gebeurt, waarbij wordt samengewerkt met de bibliotheek. De gedane toezegging blijft gehandhaafd.

Hoogeveen Veilig
Van Regteren (VVD) vraagt hoe de afname van politiecapaciteit zich verhoudt tot de inhuur van externe veiligheidsbureaus. Wat zijn de financiële gevolgen?

Loof (PvdA) heeft enkele vragen:
De PvdA vraagt zich af wat er gebeurt met de 2 ton extra die destijds voor veiligheid is uitgetrokken. Loof informeert naar de ontwikkelingen met betrekking tot het veiligheidshuis. Voorts vraagt hij of het cameratoezicht voor onderzoek van strafbare feiten vooraf was gepland.
Loof heeft uit de media vernomen dat Hoogeveen de 118e plaats op de misdaadmeter inneemt. Uit politiecijfers blijkt dat Hoogeveen regionaal de onveiligste gemeente is. Is het college voornemens hier iets mee te doen? Loof vraagt een overzicht van de inzet van handhavers, boa’s en stadswachten. Wat gebeurt er de komende jaren door wie? Loof informeert naar de ontwikkelingen omtrent de samenwerking met de brandweer Zuidwest. Naar aanleiding van de heropening van de Pompe vraagt Loof of alle gemeentelijke gebouwen zijn voorzien van brandmelders.

Van de Belt (GroenLinks)vraagt hoe de aanpak huiselijk geweld er in 2010 uit zal gaan zien.

Reinders (CDA) informeert naar de ontwikkelingen met betrekking tot de extra impuls voor het jongerenwerk. Reinders mist in het programma Veilig de omschrijving van hetgeen precies wordt bedoeld. Voorts vraagt hij wat de status is van de nieuwe brandweerkazerne. Wanneer vindt de afweging van de prioriteiten voor investering plaats?

Aangaande de uitgetrokken 2 ton zegt wethouder Van der Zwaag dat er in het kader van openbare orde en veiligheid 50.000 euro beschikbaar is gesteld voor de Smederijen. Het overige geld is beschikbaar gesteld voor opleiding van stewards in de horeca, scholing in het kader van het project buurtbemiddeling en de inzet van beveiligingsbedrijven in de wijken. Vanuit de politie is een medewerker gedetacheerd naar de afdeling Veiligheid. Dit heeft te maken met het veiligheidshuis. Bij de discussie over het cameratoezicht is het vergroten van het gevoel van veiligheid als primair uitgangspunt gesteld. In geval van strafbare feiten zou het als aanvullend bewijsmateriaal kunnen worden gebruikt. Dit gaat niet ten koste van het blauw op straat.
Het veiligheidshuis zal waarschijnlijk dit najaar van start gaan. Politie, Openbaar Ministerie en gemeente werken al samen.
In het kader van het huiselijk geweld zijn er de afgelopen maanden circa tien verboden opgelegd. Dit blijkt te werken. Justitie is hier nauw bij betrokken. De hulpverlening is beperkt tot de kantooruren waardoor hulp buiten die uren niet gegarandeerd wordt. Het college heeft besloten dit vooralsnog zo te laten. Mogelijk vindt in de toekomst een heroverweging plaats. Wethouder Van der Zwaag zegt nadrukkelijk van plan te zijn een analyse op de misdaadcijfers te laten uitvoeren.
De vraag over de aanwezigheid van rookmelders in de gemeentelijke gebouwen wordt nagezocht. De colleges in de regio Zuidwest kunnen zich vinden in de samenwerking met de brandweer. Het besluitvormingstraject is in gang gezet. Dit moet ook worden gekoppeld aan de WABO.
Destijds is een kadernota Handhaving toegezegd. Wethouder Van der Zwaag moet tot zijn spijt melden dat dit vooralsnog niet lukt. Het lukt ook nauwelijks de verplichte handhavingstaken uit te voeren. De politiek dient heldere prioriteiten te stellen. Wethouder Van der Zwaag hoopt hierop in het najaar te kunnen terugkomen.
Aangaande de afname van de politiecapaciteit zegt wethouder Van der Zwaag dat de Drentse situatie losstaat van afspraken met het kabinet en de gemeente. Drenthe heeft ten aanzien van het beheer van het korps financiële problemen. Dit zou kunnen leiden tot vermindering van het aantal agenten. Dat kan een reden zijn om particuliere beveiligingsbeambten in te zetten. Zij hebben overigens geen aanhoudingsbevoegdheid.
In deze voorjaarsnota zijn geen extra middelen vrijgemaakt voor de impuls jongerenwerk.
Het college hoopt binnenkort een voorstel te ontvangen over de locatie voor de nieuwe brandweerkazerne. In de volgende voorjaarsnota zullen hieromtrent prioriteiten moeten worden gesteld.

Hiemstra (CDA) stelt voor het punt handhaving, zolang er nog geen kadernota is, voor een volgend informerend blok te agenderen.

Hoogeveen bestuurt, dienstverlening en wijk- en dorpsgericht werken
Hierover zijn geen vragen.

Rapport onderzoek kostendekkendheid diverse tarieven
Dit geeft geen aanleiding tot vragen.

Nota’s reserve 2009
Het CDA zou vanuit de Structuurvisie graag naar de investeringen kijken. Reinders vraagt of hiervan een overzicht beschikbaar is.

Wethouder Van der Zwaag zegt dit toe.

Berkenbosch (VVD) vraagt naar de oorzaak van de stijging van het dividend van Rendo.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat dit door de directie op basis van een goede bedrijfsvoering en positieve ontwikkelingen in de markt aan commissarissen en aandeelhouders is voorgesteld. Hiermee sluit de voorzitter dit agendapunt.

De volgende toezeggingen zijn gedaan:
– Beantwoording vragen procedures Present;
– Nagaan verwijsfunctie Recht op leren op website;
– Informeren naar welzijnsprogramma;
– Juridische consequenties cao-stijgingen
– Beantwoording vraag over inzicht erfpachtregelingen;
– Informeren naar uitrol ondergrondse afvalcontainers en aanwezigheid brandmelders in gemeentelijke gebouwen;
– Verstrekking overzicht investeringen.

Op 25 juni vindt het meningsvormende blok plaats waarna wellicht al besluiten kunnen worden genomen.

3. Projectkader Stadscentrum Zuidoost

De heer Kuijpers geeft een inleiding. Het is een complex project. Uit de Structuurvisie is de visie Stadscentrum gekomen. Deze is weer verdeeld in een aantal gebieden. Het project Zuidoost is gefaseerd. De heer Kuijpers legt aan de hand van een presentatie uit hoe dit in elkaar zit. Het Kaapplein begint, onder voorbehoud van de onderhandelingen, in 2010. Dit voorziet, samen met de ontwikkelingen op het Stoekeplein, in een vergroting van het Dwingelandpark. Dan volgt de aanleg van een ondergrondse parkeergarage ter vervanging van een groot deel van de parkeerplaatsen op het Stoekenplein, het Kaapplein en het Beukemaplein. Voorgesteld wordt dit gebied met een aantal appartementen en een horecagelegenheid extra te verlevendigen. Er zullen hoge kwaliteitseisen worden gesteld aan de inrichting en het beheer van het park. De relatie met de Hoofdstraat wordt middels het creëren van doorsteken verbeterd. De parkeerroute rond het centrum wordt afgerond. Een aantal bouwtechnisch versleten woningen wordt vervangen. Verzorgingshuis Jannus van der Sleeden gaat verhuizen. Er wordt nog gewerkt aan de tekeningen. De bedoeling is het Dwingelandpark door te laten lopen tot het binnenterrein van de nieuwe bebouwing.
De volgende fase is de openbare ruimte. In 2012 wordt gestart met het kruis Schutstraat Haagje. Hierbij moet een combinatie van een verkeersfunctie met een verblijfslocatie worden gecreëerd, waarbij de historische waarde niet uit het oog mag worden verloren. In oktober gaat de schop in de grond voor de Schutstraat. Het aantal rijbanen moet worden teruggebracht. De fietspaden moeten vrij zijn. Geen overrijdbare middenberm. De trottoirs moeten een optimale breedte hebben. Er moeten voldoende oversteekplaatsen zijn. Zodra de parkeergarage gereed is, wordt begonnen met de pleinen daarachter. Daar wordt voorgesteld om grondgebonden woningen te bouwen. Globale studie wijst uit dat er ruimte zou moeten zijn voor 40 tot 45 grondgebonden woningen.
In de Voorjaarsnota moet een besluit worden genomen over de financiële kaders. Er wordt gewerkt volgens een taakstellend budget. De stedenbouwkundige plannen moeten inhoudelijk nog worden uitgewerkt waarna ze aan het college en de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Van de Weg (PvdA) vraagt welke argumenten aan de gepresenteerde volgorde ten grondslag liggen. Voorts vraagt hij of alle bovengrondse parkeerplaatsen zullen gaan verdwijnen en hoeveel ondergrondse parkeerplaatsen daarvoor terug komen.

De heer Kuijpers zegt dat dit nog niet precies bekend is. In de parkeernota zal hierover verantwoording worden afgelegd. Er zal een aantal bovengrondse parkeerplaatsen gehandhaafd blijven. Het Kaapplein zal als eerste worden aangepakt. De reden is dat er niets kan gebeuren alvorens de parkeergarage gereed is. Hierbij is ook rekening gehouden met wensen van omwonenden. Desgevraagd zegt de heer Kuijpers dat het programma een sterke sociale component heeft. In het kader van de wens tot differentiatie is ervoor gekozen om daarnaast grondgebonden woningen te plaatsen.

Wethouder Van der Zwaag refereert tevens aan afspraken met wooncentra.

Van Regteren (VVD) merkt op dat het project geld oplevert en vraagt of er flexibiliteit mogelijk is in de financiële uitwerking.

De heer Kuijpers antwoordt dat er een beperking is met betrekking tot de invulling van het aantal grondgebonden woningen. In verband met de financiering is een minimaal aantal grondgebonden woningen noodzakelijk.

Steenbergen (Gemeente Belangen) merkt op dat zich een vreemde situatie voordoet wanneer er in de Voorjaarsnota een besluit wordt genomen terwijl men in de onderhandelingen niet tot overeenstemming komt.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat zodra de provinciale subsidie beschikbaar komt, op de ingeslagen weg wordt voortgegaan. De bedragen worden opgenomen in de Voorjaarsnota. Als men in de onderhandelingen niet tot overeenstemming zou komen, ontstaat er een totaal nieuwe situatie die opnieuw moet worden beoordeeld. De verwachting is dat overeenstemming wordt bereikt. Gezien de ongunstige tijd zal dit niet gemakkelijk zijn.

Steenbergen (Gemeente Belangen) vraagt of de andere partijen ook open in hun informatie zijn.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat andere partijen, in tegenstelling tot de gemeente, geen plicht tot openbaarheid hebben. Zij hebben hun eigen berekeningssystematiek.

De heer Kuijpers vult aan dat de feiten niet zodanig worden neergezet dat je je positie weggeeft, het gaat hier om totaalbedragen.

Otten (CDA) vraagt of de 7 miljoen een nettowinst inhoudt. Kunnen er naast de provincie nog andere financiële bronnen worden aangeboord?
Voorts vraagt hij of er genuanceerd kan worden omgegaan met informatie naar de pers. Dit naar aanleiding van een verhaal over de investering van 30 miljoen in de Kaap.
Tevens spreekt hij zijn zorg uit over de exploitatie van de parkeergarage. Tot slot stelt hij het betrekken van de raad bij dit proces aan de orde.

Ten aanzien van de parkeergarage zegt wethouder Van der Zwaag dat het college vooralsnog mogelijkheden ziet dit te realiseren. Men komt hier in de Parkeernota op terug.
De planning & control-cyclus is het geëigende instrument voor verantwoording en tussenrapportages. Wanneer er behoefte is aan tussentijdse informatie dienen hierover heldere afspraken te worden gemaakt. De raad moet aangeven op welke tijdstippen men deze informatie wil ontvangen. Besloten wordt hier in het meningsvormende blok op terug te komen.

Vos (ChristenUnie) vraagt zich af of er opnieuw moet worden begonnen als het project onverhoopt niet doorgaat.

Wethouder Van der Zwaag zegt hierop niet vooruit te willen lopen. Hij is blij met de huidige situatie. Mocht deze situatie zich voordoen, dan komt het terug in de raad.

Huijgen (PvdA) vraagt of het Dwingelandpark door de scholen wordt vergroot.

Wethouder Van der Zwaag bevestigt dit. Mogelijk moet worden overgegaan tot sloop. De eerste besluitvorming hierover ligt bij het Roelof Van Echtencollege.

Bekkering (ChristenUnie) vraagt of een investering van 5,5 miljoen noodzakelijk is.

Wethouder Van der Zwaag beantwoordt deze vraag bevestigend. Mocht de raad dit niet goedkeuren, dan ontstaat een nieuwe situatie waarin de consequenties voor het realiseren van voorliggend plan opnieuw moeten worden beoordeeld.

De heer Kuijpers voegt hieraan toe dat destijds is besloten alleen met het project verder te gaan als hier externe financiering tegenover staat. De provinciale subsidie is op basis van voorliggend plan gekregen. Als zou worden besloten het plan te versoberen, zal het college met de provincie in gesprek moeten gaan, waarbij wordt gekeken naar de beleidsdoelen.

Huijgen (PvdA)zegt ervan overtuigd te zijn dat de zaken goed met de belanghebbenden zijn doorgesproken. Verwacht het college desondanks bezwaren?
Voorts merkt Huijgen op dat er aangaande dit punt twee raadsvoorstellen liggen: het vaststellen van het projectkader Stadscentrum Zuidoost en beschikbaar stellen van een krediet voor de aankoop van een pand.

De heer Kuijpers zegt dat het hoofddoel van deze avond informeren is.

Wethouder Van der Zwaag zegt geen bezwaren te verwachten. Mocht dat wel het geval zijn, dan zal worden geprobeerd zo snel mogelijk met de bezwaarmakers in overleg te treden om tot een oplossing te komen. Vertraging van de procedure dient te worden voorkomen.

In reactie op de vraag van de heer Otten aangaande een krantenbericht zegt de heer Kuijpers dat het persbericht goed was. Helaas heeft de krant het verkeerd overgenomen.
Ten aanzien van de grondopbrengst zegt de heer Kuijpers dat het plan is doorgerekend. Mocht iemand hierover meer willen weten, dan is hij graag bereid het plan samen door te lopen.

De voorzitter zegt dat grote projecten nog op de agenda van het presidium komen.

Van de Weg zegt dat er in Hoogeveen veel gebeurt, hetgeen hem een positief gevoel geeft. Wel merkt hij op dat de bewegwijzering voor mensen van buiten Hoogeveen niet overal duidelijk is. Hij verwacht, zeker als er een groot project bij komt, problemen.

Wethouder Van der Zwaag beaamt dat het project overlast kan geven. Dit thema wordt in het volgende agendapunt verder uitgewerkt. Hiermee rondt de voorzitter dit agendapunt af met de opmerking dat dit onderwerp op 25 juni plaats met de behandeling van de Voorjaarsnota wordt meegenomen.

4. Programma Bereikbaar

De heer Gossen geeft een presentatie. Momenteel zijn de Karstenstraat, de Industrieweg en de rotonde aan de weg rond Oost in uitvoering. Deze wegen zijn van groot belang voor de bereikbaarheid van Hoogeveen. Er moet nog veel gebeuren. De rotonde moet op 1 september klaar zijn. Dan kan worden begonnen met de Melkweg. Hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden. Komend weekeinde gaat men aan de slag met de Pesserstraat en de Toldijk. Aanvankelijk zou dit alleen komend weekeinde zijn. Volgens ProRail lukt dat niet, en zal men zal twee weekeinden nodig hebben. De weg blijft in die tijd afgesloten. Na de bouwvak zal de weg opnieuw moeten worden afgesloten. Men hoopt de Carstenstraat voor of direct na de bouwvak gereed te hebben. Dan kan worden gestart met de Zuiderweg die naar verwachting voor de winter gereed is. De werkzaamheden aan de rotonde Bethesdastraat Zuidwolderweg kunnen pas starten als de Carstenstraat klaar is. De Stationsstraat, de Schutstraat, Nijstad en het stuk tussen de Mr. Cramerweg en de Langedijk zullen dit najaar worden aangepakt. De werkzaamheden aan de rotonde van de weg om de Oost zijn naar achteren geschoven in verband met de belangen van de daar gevestigde tuindersbedrijven.

Hiemstra (CDA) vraagt of er in de bouwvak voor de weg om de Oost een noodvoorziening wordt getroffen.

De heer Gossen zegt hierop geen antwoord te kunnen geven. Dit moet nog worden bekeken.

Wethouder Bargeman zegt dat die tijd kan worden gebruikt om de weg te laten uitharden.

Prigge informeert naar de verkeersafwikkelingen omtrent de afsluiting van de Pesserstraat/Toldijk.

Wethouder Bargeman zegt dat hierover in de woensdagmiddagkrant wordt gepubliceerd. Tevens zal er een omleidingroute beschikbaar zijn.

Van Regteren vraagt wat de werkzaamheden bij Nijstad inhouden.

Okken vraagt of de werkzaamheden bij Hollandscheveldse Opgaande met een knip worden uitgevoerd.

De heer Gossen stelt dat het zowel bij Hollandscheveld als Nijstad gaat om herasfaltering van de bestaande weg. Dit heeft nogal wat invloed op de bereikbaarheid van Hoogeveen. Hollandscheveld zal niet worden geknipt.

heeft begrepen dat er drie wegversmallingen komen. Hierover zou een gesprek met de omwonenden hebben plaatsgevonden.

Naar aanleiding van de vraag of er drie wegversmallingen worden aangelgd, antwoordt de heer Gossen dat dit correct is. Er was dringend verzocht iets te doen aan de hoge snelheid waarmee wordt gereden. In overleg met omwonenden is voorgesteld drie wegversmallingen aan te brengen. Hiermee is akkoord gegaan. Deze worden aangebracht.

Vervolgens wordt een sheet over de parkeernota getoond. Het gaat om capaciteit, tarieven, verwijzingssysteem, achteraf betalen, parkeernormen en de organisatie van een eventuele parkeergarage. Deze punten kunnen volgens de heer Gossen het beste als één pakket worden georganiseerd. Onderzoek door TNO heeft uitgewezen dat ongeveer de helft van de mensen voor een afstand van ca. 4 kilometer de fiets gebruikt. Met de enorme groei van de mogelijkheden tot trapondersteuning zal dit aantal naar verwachting stijgen tot 6 kilometer. Dit heeft grote consequenties voor de fietsenstallingen in het centrum.
Op dit moment is er in Hoogeveen gemiddeld genomen ruim voldoende parkeergelegenheid. De externe adviseur heeft aangegeven dat het instellen van verschillende tarieven weinig nut heeft. Voorgesteld wordt voor alle parkeerplekken, ook in de eventuele parkeergarage, één tarief vast te stellen. De heer Gossen veronderstelt dat dit punt mogelijk discussie op zal roepen. De adviseur is van mening dat het ontheffingssysteem en de tarieven ongewijzigd moeten blijven. Tevens wordt aangegeven dat één controleur voor 400 plaatsen wenselijk is.
De heer Gossen stelt dit ter discussie. Met de nieuwe systemen die op komst zijn, zal een controleur veel meer parkeerplaatsen aankunnen.
Er moet iets worden gedaan aan de problematiek omtrent het parkeren van vrachtwagens. De heer Gossen verwijst naar een artikel uit de Meppeler Courant omtrent een particulier initiatief. Dit zou een goede oplossing kunnen bieden.

Huijgen (PvdA) vraagt aandacht voor het parkeren van campers.

De heer Gossen geeft aan dat er omtrent de organisatie van een parkeergarage legio mogelijkheden zijn: in eigendom houden, verkopen, verhuren, zelf exploiteren, in eigen beheer, beheer uitbesteden, enz. Het externe advies is de parkeergarage in eigen beheer houden en de dagelijkse dingen zoveel mogelijk uitbesteden.
Op 25 augustus zal de projectgroep het conceptvoorstel afronden waarna het college wordt gevraagd de nota vrij te geven voor inspraak. Dit zal ongeveer 6 weken duren. Naar verwachting wordt het project rond 1 november afgerond. Dan kan het bestuurlijke traject in gang worden gezet.
Tijdens de behandeling van het jaarverslag en de jaarrekening over 2008 is toegezegd dat zal worden gekeken naar de cijfers van ongevallen. Deze zijn in een grafiek uitgezet. Hierin is een lichte daling te zien. Het beleid is erop gericht het aantal slachtoffers in 2010 met 25% te laten dalen. Het ziet ernaar uit dat deze doelstelling in Hoogeveen niet wordt gehaald.

Prigge (PvdA) informeert naar de oorzaken. Dit is belangrijk voor de te nemen maatregelen.

De heer Gossen zegt het opvallend te vinden dat ongeveer de helft van de ongevallen zich voordeden met langzaam verkeer. De ongevallen vonden op verschillende locaties plaats. De oorzaken waren heel divers. In 2008 betrof het veelal 16-jarigen die pas op een bromfiets rijden.
Met ingang van 1 januari 2010 wordt er voor deze groep bestuurders een praktijkexamen geëist. Mogelijk helpt dit om deze bromfietsers veiliger aan het verkeer te laten deelnemen.

Wethouder Bargeman uit zijn zorg over de groeiende groep ouderen die een elektrische fiets of scooter gaat besturen. Zij hebben vaak een wat lagere reactiesnelheid waardoor ze eerder betrokken zullen zijn bij een ongeval. Een ander punt is dat deze voertuigen steeds geluidsarmer worden, wat ook tot problemen kan leiden.

De heer Prigge (PvdA) wijst erop dat het gemotoriseerd verkeer de afgelopen tijd ook is toegenomen. Vanuit dat gezichtspunt bekeken is het aantal ongevallen relatief laag.

De heer Gossen merkt op dat er steeds wordt gekeken waar zich ongevallen voordoen.

Wethouder Bargeman zegt dat in de mobiliteitsvisie is vastgesteld dat het project duurzaam veilig zal worden gecontinueerd. Het is lastig de benodigde maatregelen gelijktijdig te treffen. Er is wel afstemming met de buurgemeenten over de toewijzing van de 60- of 80 kilometerzones. In Hoogeveen is men bezig met de voorbereiding van 30 kilometerzones in de kern. Dit wordt naar verwachting aan het einde van dit jaar afgerond.

Van Regteren (VVD)vraagt wat precies wordt verstaan onder de kern.

De heer Gossen antwoordt dat duurzaam veilig meer inhoudt dan de toewijzing van 30- of 60 kilometerzones. In het kader van duurzaam veilig wordt geprobeerd een duidelijke structuur van wegen te krijgen. Hier gaat het over nerftoegangswegen. Binnen de bebouwde kom hebben die een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Buiten de bebouwde kom is dat 60 kilometer per uur. Voor de gebiedsontsluitingswegen geldt binnen de bebouwde kom 50 kilometer per uur, daarbuiten 70 of 80.

Van de Belt informeert naar het wensenlijstje waarom zij in de technische vragenronde heeft verzocht.

De heer Gossen merkt op dat het gaat om wensen van individuen die zijn gebundeld.
Dit is niet bekend. Toegezegd wordt de wensen in de Smederijen te inventariseren. Gossen zegt dat dit vervolgens wordt teruggekoppeld naar de raad.

5. Presentatie Zuidas van Drenthe

Wethouder Bargeman zegt dat het project vanuit de provincie is gestart, waarbij Hoogeveen in het kader van het provinciaal omgevingsplan (POP) is gevraagd aan te sluiten. Men wil kijken op welke manier POP III en de economische ontwikkelingen in elkaar te schuiven zijn.

De heer Jansen verzorgt de presentatie.
Er is gestart met de gemeenten Meppel, De Wolden, Hoogeveen, Coevorden en Emmen. Economische structuurversterking vraagt om samenwerking. Hiervoor zijn doelstellingen geformuleerd. Met het oog op de tijd verwijst de heer Jansen naar de sheets.
Het proces gebeurt onder leiding van de provincie. Door POP III staat men onder grote tijdsdruk. In januari is men gestart. De conceptvisie zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Hij moet dit najaar nog worden behandeld zodat hij tijdig in POP III kan worden meegenomen. De regionale aanpak heeft een meerwaarde. Eén daarvan is een grotere kans op subsidies. Alvorens tot een gebiedsvisie te komen, moeten er uitgangspunten worden geformuleerd zoals versterking van het imago.
Aangaande de identiteit kenmerkt het gebied zich door de enorme industrie en de hoge arbeidsmoraal. De zuidas zou zich als zodanig kunnen profileren. Het is van belang hierover met ondernemers in gesprek te gaan. Op 18 juni is er in Emmen een bijeenkomst over dit thema.
Zorg, toerisme en recreatie zijn eveneens kansrijke sectoren. Aansluitend hierop wordt aandacht gevraagd voor de randvoorwaarden van het vestigingsbeleid. Het opleidingsniveau is een punt van zorg.

Hiemstra (CDA) vraagt wat in dit kader wordt verstaan onder industrie. In de economische structuurvisie staat dat de productie-industrie in de Zuidas nauwelijks groeipotentie heeft .

Jansen zegt dat de productie-industrie niet zal afnemen. Er dienen zich zelfs nieuwe mogelijkheden aan. Er ontstaat een kentering in de uitbesteding naar lageloonlanden. De regionale visies worden vertaald naar concrete projecten.

Loof (PvdA) vraagt zich af hoe bovengenoemde zaken zijn te combineren.

Wethouder Bargeman zegt dat het om een bijzonder traject gaat. De regionale samenwerking zal zich moeten bewijzen.
In antwoord op de zorg van de vorige spreker zegt wethouder Bargeman dat er vermoedelijk geen sprake zal zijn van verstedelijking van het gebied. Uitbreiding van bedrijventerreinen behoort wel tot de mogelijkheden. Regionale samenwerking zal tot meer resultaat leiden. Als voorbeeld noemt wethouder Bargeman de problemen met betrekking tot het parkeren van vrachtwagens.

Klok vraagt zich af of er verdeeldheid zal komen in de prijzen van de industrieterreinen.

Wethouder Bargeman stelt dat dit kort door de bocht is. Op regionaal niveau wordt hierover overleg gevoerd, waarna de prijzen worden vastgesteld. Men dient zich hieraan te houden.

Van Regteren wenst de stuurgroep veel succes. Hij vermoedt dat de Zuidas meer resultaat zal hebben dan het voormalige zuidwestverband. Wel vraagt hij zich af of men voornemens is er een gemeenschappelijke regeling van te maken.

Vos vraagt hoeveel gebiedsvisies er in Drenthe zullen komen en wat de criteria zijn om voor de Zuidas te kiezen.

Berkenbosch vraagt of het totale plan nog in de raad komt.

Huijgen merkt op dat de zaken anders zouden liggen als de Zuidas één gemeente zou zijn. Men zou zich hier sterk voor moeten maken.

Wethouder Bargeman zegt dat er geen sprake is van een gemeenschappelijke regeling. De intentie is middels afspraken meer te bereiken dan de som der delen. Het totaalplan komt nog aan de orde.
Ten aanzien van de gebiedsvisies zegt wethouder Bargeman dat Assen/Groningen al grensoverschrijdend is. Ook het gouden hart is al een bundel. De Zuidas is een gebied waar veel extra’s uit kan worden gehaald. Het is een kwestie van politieke keuzes.

Wethouder Bargeman zegt, gezien de impact van het onderwerp, toe een extra bijeenkomst te beleggen. Hij nodigt de aanwezigen tevens uit voor de eerder genoemde bijeenkomst in Emmen.

De voorzitter sluit het agendapunt.

Gedane toezegging: Extra informatiebijeenkomst voor de raad.

6. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.
De voorzitter sluit hiermee het blok informeren.

error: Sorry..