Verslag raadsavond 22 januari 2009 besluiten

Aanwezig: J.K. Otten (voorzitter), Jan Ballast, R.A. Berkenbosch, B. Boersma, L. Bouwmeester, J.W. Braam, S. Brouwer, J. Bruins Slot, H.B. Giethoorn, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, E.R. Klok, K.J. van der Laan, H. Loof, B. Okken, , L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, H. Siebering, F. Snippe, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M. Tuit, G. Vos, H. van de Weg en J.P. Wind (griffier).

Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen, K. Smid en W. van der Zwaag alsmede de secretaris G.H. de Vries.
 
Afwezig met kennisgeving: het lid W. Warrink en burgemeester W.P.M. Urlings.

Verslag: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Mondelinge vragen raad.
2. Wijziging en vereenvoudiging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hoogeveen.
3. Vaststellen Stedenbouwkundig plan van eisen voor het Bentinckspark.
4. Vaststellen Beleidsplan Wmo 2009-2012.
5. Vaststellen verslagen van 11 december 2008 en 8 januari 2009.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

De voorzitter opent met een ogenblik stilte.

1. Mondelinge vragen raad
De voorzitter geeft het woord aan Okken.

Okken (Gemeentebelangen) stelt vragen over de op 8 januari 2009 ontvangen informatie van het ministerie van VROM over het risico van het instorten van gevels van flatgebouwen. Dit naar aanleiding van het instorten van een deel van de gevel van een flat in Den Haag op 2 januari. Volgens de gemeente Den Haag kwam dit door gecorrodeerde spouwankers en betonrot. Eind 2007 heeft de inspectie VROM alle gemeenten al op dit risico gewezen. Het gaat om flats die in de periode na de oorlog zijn gebouwd tot in de jaren ’70. De inspectie VROM heeft de gemeenten in 2007 geadviseerd deze gevels te inventariseren en de eigenaren te verzoeken een onderzoek te doen naar de veiligheid. In de gemeente Den Haag blijken ongeveer vijfhonderd gebouwen met twijfelachtige constructies te zijn.
Gemeentebelangen stelt daarom de volgende vragen:
• Is het college op de hoogte van de brief van VROM van eind 2007?
• Welke actie heeft het college ondernomen richting de eigenaren van gebouwen?
• Wat heeft de inventarisatie in Hoogeveen qua aantal gebouwen opgeleverd?
• Zijn er door eigenaren veiligheidsonderzoeken uitgevoerd?
• Wat waren de uitkomsten van die onderzoeken?
• Zijn er preventieve maatregelen door de eigenaren getroffen?
Okken verzoekt het college op de vragen te reageren.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat de materie bekend is, in ieder geval na de gebeurtenissen in Den Haag. De brief van eind 2007 is niet bekend bij de gemeente en bleek vandaag bij navraag ook niet bekend te zijn op het ministerie.

Okken wijst op de brief van 10 januari 2009 van het ministerie van VROM waarin staat dat de inspectie VROM in 2009 wil nagaan wat gemeenten hebben gedaan met het advies uit 2007 om gevels van flats te inspecteren.

Wethouder Van der Zwaag neemt kennis van deze opmerking en herhaalt dat het om de materie gaat. Die is bekend. De wethouder heeft vandaag te weinig tijd gehad om de vragen van Okken te kunnen beantwoorden en stelt voor de raad schriftelijk te informeren. Daarna heeft de raad de gelegenheid er in een volgende vergadering op terug te komen.

Okken stemt in met het voorstel van de wethouder.

De voorzitter sluit de bespreking van dit punt.

2. Wijziging en vereenvoudiging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hoogeveen
De raad stemt zonder hoofdelijke stemming unaniem in met het voorstel.

3. Vaststellen Stedenbouwkundig plan van eisen voor het Bentinckspark
De voorzitter geeft het woord aan de fracties.

Steenbergen (Gemeentebelangen) zegt in meningvormen vrij kritisch te zijn geweest. Gemeentebelangen stemt in met acht van de negen beslispunten. De fractie maakt een aantekening bij beslispunt 4, dat gaat over de fasering van de uitvoering met de daarbij behorende beslismomenten voor de raad. De aantekening houdt in dat de fractie de vrijheid wil hebben op de volgende aan de orde komende punten inhoudelijk terug te komen zodra deze in de raad aan de orde zijn: HHC, parkfunctie, wielerbaan en financiën.

Reinders (CDA) zegt dat de fractie akkoord gaat met het voorstel. Spreker hoopt dat het een basis is voor de verdere uitvoering. De schouders kunnen er nu onder worden gezet.

Berkenbosch (VVD) constateert dat de positie van het hockey de raad tijdens meningvormen het meest heeft beziggehouden. De argumenten van de hockeyclub zijn zodanig dat de fractie het volgende voorstelt. Is de wethouder bereid toe te zeggen dat de uitbreiding met een veld direct naast het huidige veld kan worden gerealiseerd? En dat voor de periode dat alles op de schop gaat, dus ongeveer voor zes jaar? Dit voorstel betekent dat geen enkele ontwikkeling wordt vertraagd. Inmiddels hebben de bestuursleden van HHC aangegeven enorm te zijn geholpen met dit voorstel. De VVD vraagt de reactie van de wethouder.

De voorzitter geeft het woord aan de ChristenUnie en GroenLinks.

Van der Laan (ChristenUnie) zegt dat de fractie instemt met het raadsvoorstel.

Van de Belt (GroenLinks) gaat akkoord met het plan, met uitzondering van de locatie van de hockeyclub. Wat vindt de VVD overigens van de voorgestelde locatie voor HHC?

Berkenbosch antwoordt dat de VVD de voorkeur heeft voor de door de hockeyclub gewenste locatie. Daar bestaat echter geen raadsmeerderheid voor. Omdat HHC inmiddels instemt met het compromis van de VVD, wordt dit aan de wethouder voorgelegd.

De voorzitter geeft het woord aan de PvdA.

Bouwmeester (PvdA) is verrast door het voorstel van de VVD. De PvdA heeft al gezegd ervan uit te gaan dat in gezamenlijk overleg de capaciteitsproblemen van HHC voor de volgende competitieronde worden opgelost. De PvdA blijft daarbij. De gemaakte kanttekeningen en opmerkingen zullen te zijner tijd weer in de discussie worden betrokken.

Berkenbosch is het eens met Bouwmeester, echter er is voorgesteld een tijdelijke locatie te kiezen die bijna een kilometer verderop ligt. De VVD en ook de hockeyclub zijn daar niet gelukkig mee, vandaar het tussenvoorstel.

Wethouder Smid reageert op de inbreng. Hij zegt dat het college duidelijk is: het is een inspanningsverplichting van het college om het capaciteitsprobleem van HHC op te lossen. Dat gebeurt op dezelfde manier als bij andere verenigingen met capaciteitsproblemen. Het college hecht eraan dat dit goed onderbouwd gebeurt. Dit zal in samenspraak met de hockeyclub gebeuren. Het gaat om een zorgvuldig proces. De raad beslist over het uiteindelijke voorstel. Het verzoek van HHC is legitiem en wordt serieus genomen.

Berkenbosch merkt op dat hij het niet over het capaciteitsprobleem heeft maar over de locatie van de tijdelijke oplossing. Hij herhaalt dat de hockeyclub erg geholpen is als dit naast het huidige veld komt en dat dit is voor een periode waardoor de andere ontwikkelingen niet worden geschaad.

Wethouder Smid herhaalt dat de gemeente een oplossing zoekt voor het capaciteitsprobleem, uiteraard met het meenemen van alle wensen die er op dat gebied zijn. De procedure is dat de oplossing goed wordt onderbouwd en dat goed overleg met de hockeyclub plaatsvindt.

Berkenbosch voelt de angst hem om het hart slaan als de wethouder dit al niet kan toezeggen.

De voorzitter zegt dat het college duidelijk is geweest en vraagt of de VVD een motie wil indienen.

Berkenbosch antwoordt ontkennend, het standpunt is duidelijk naar voren gebracht.

Wethouder Smid vraagt of Berkenbosch het met hem eens is dat dit soort zaken bij alle verenigingen op dezelfde manier moet gebeuren. Het lokaal bestuur moet hierbij zorgvuldig te werk gaan. De wethouder hecht daar erg aan.

Berkenbosch zegt dat de discussie met de hockeyclub de nodige ruis heeft opgeleverd. Het voorstel het tijdelijke veld naast Wolfsbos te leggen is geen optie. Spreker zegt dat de VVD voor het overige kan instemmen met het raadsvoorstel.

Reinders zegt de indruk te krijgen dat de VVD ad hoc buiten het raadsvoorstel om iets wenst te regelen.

Berkenbosch antwoordt dat de VVD erg verrast was door hoe de raad is omgegaan met de argumenten van de hockeyclub.

Reinders vindt dat erg aanmatigend. Het CDA heeft de zaak serieus besproken.

Berkenbosch blijft bij zijn standpunt.

Steenbergen maakt ernstig bezwaar tegen de opmerking van Berkenbosch dat de andere fracties de argumenten van de hockeyclub niet serieus hebben genomen.

De voorzitter zegt: “Waarvan akte”. Hij legt het voorgestelde besluit aan de raad voor.

De raad stemt zonder hoofdelijke stemming unaniem in met het voorgestelde besluit.

4. Vaststellen Beleidsplan Wmo 2009-2012
De raad stelt zonder hoofdelijke stemming unaniem het Beleidsplan Wmo 2009-2012 vast.

5. Vaststellen verslagen van 11 december 2008 en 8 januari 2009
De voorzitter constateert dat de raad de verslagen van 11 december 2008 ongewijzigd vaststelt.

Loof maakt een opmerking bij het verslag informeren van 8 januari 2009. Een deel van zijn betoog is niet in het verslag opgenomen, namelijk dat hij de VVD een compliment gaf voor het feit dat deze fractie het debat in de raad wilde voeren en niet in de lokale media.

De voorzitter constateert dat de raad de verslagen van 8 januari 2009 vaststelt met inachtneming van de opmerking van Loof.

De voorzitter sluit de vergadering.
 

error: Sorry..