Verslag raadsavond 22 januari 2009 meningvorming

                                

                                                                                                  

Aanwezig: Klaas van der Laan (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Bert Bouwmeester, Jan Braam, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot, Erik Giethoorn, Ellen van Heugten-Steenbergen, Anno Wietze Hiemstra, Lucas Hummel, Ewout Klok, Hendrikus Loof, Bé Okken, Jerk Otten, Bert Otten, Henk Prigge, Wicher van Regteren, Henk Reinders, Rieks Siebering, Frank Snippe, Arend Steenbergen, Jan Steenbergen, Jan Stoefzand, Mark Tuit, Gert Vos, Henk van de Weg, Jan Bekkering, Francien Hellenthal, Frits Nijland en Jeen Everaarts (commissiegriffier).

Aanwezig namens het college: wethouders Ton Bargeman, Klaas Smid en Betty Poutsma-Jansen.

Aanwezige ambtenaren: Goffe Venema en Henk Fokkes.

Verslag: Zwaantinus Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Spreekrecht.
2. Vaststellen van het Stedenbouwkundig plan van eisen voor het Bentinckspark.
3. Beleidsplan Wmo 2009-2012.
4. Rondvraag.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.

De voorzitter zegt dat het onderwerp Stedenbouwkundig plan van eisen in informeren aan de orde is geweest. Het besluit over het nieuwe profiel van de Mr. Cramerweg valt buiten het voorliggende raadsvoorstel. Het college stelt onder beslispunt 8 voor de ter inzage legging van het nieuwe profiel van de Mr. Cramerweg aan de raad in het voorjaar van 2009 te laten plaatsvinden. Het college is bevoegd over het profiel een besluit te nemen.
 
1. Spreekrecht
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Voortman van de Hockeyclub Hoogeveen.

Voortman spreekt in namens de Hockeyclub Hoogeveen, HHC.
Nadat we u in ons clubhuis, tijdens uw fractievergadering en op de informerende raadsvergadering van 11 december onze knelpunten en standpunten hebben voorgelegd, staan we wederom voor u. U zult begrijpen dat een proces als dit een enorme aanslag is op de vrije tijd van onze vrijwillige commissieleden en bestuurders.
Ons standpunt over de toekomst is niet veranderd, wij hopen dat u de afweging heeft gemaakt of het Bentinckspark een stadspark wordt met sportmogelijkheden, of dat het een sportpark blijft waarbinnen voldoende ruimte is voor recreatiemogelijkheden voor de burgers.
Een sportpark voor de georganiseerde sport, zoals in het convenant van 2005 is beschreven. We hebben daarin immers met elkaar afgesproken dat er gewaakt dient te worden voor dat de belangen van de sport in het Bentinckspark ondergeschikt worden aan andere belangen.
HHC heeft u een alternatief overhandigd waarbij:
o De omvang van het stadspark niet vermindert;
o HHC en de korfbalvereniging een centrale positie krijgen binnen het park, zodat onveiligheid en vandalisme tot het verleden behoren;
o HHC en de korfbalvereniging gebruik kunnen maken van de hoofdingang en centrale parkeerplaats en fysiek dus in het sportpark liggen. Verkeersproblemen en parkeerproblemen aan de Sportlaan en de aanpalende woonwijk behoren dan tot het verleden.
Het is nu aan u om de keuzes te maken die het convenant recht doen en de sportverenigingen de ruimte geven.
Op de vergadering van 11 december heeft de heer Bouwmeester de wethouder gevraagd om in gezamenlijkheid met de hockeyclub een oplossing te vinden voor het capaciteitsprobleem op de korte termijn.
Graag wil ik u meenemen naar een aantal beelden en gevoelens. U bent middelbare scholier en hebt zorgzame ouders die zich laten voorstaan op een goede verstandhouding en op een goede communicatie met u als kind. Op een dag hoort u van uw klasgenoot dat uw ouders hebben gebeld om hem te vragen naar uw rapportcijfers. Als positief ingesteld kind maakt u voor uw ouders een overzicht, zodat zij volledig inzicht krijgen in uw prestaties. U geeft in uw overzicht aan dat, indien uw ouders dit wensen, u graag met hen naar de mentor wilt om daar de cijfers op te vragen. Tot uw grote verbazing wordt u twee dagen later aangesproken door uw mentor die aangeeft dat uw ouders gebeld hebben om uw schoolresultaten op te vragen.
Graag zou ik willen dat u het gevoel dat u nu bekruipt over uw fictieve ouders vasthoudt.
Want dit is het gevoel dat wij als HHC de afgelopen week hebben ervaren.
Een van onze TC-leden, de wedstrijdsecretaris, is door een ambtenaar gebeld om capaciteitscijfers aan te leveren. Het bestuur heeft vervolgens wederom een uitgebreid
schrijven naar de gemeente gestuurd waarin zij aangeeft dat zij op verzoek van de gemeente graag de KNHB wil vragen om nieuwe prognoses voor HHC te maken. De fracties hebben een kopie van deze mail ontvangen.
Tot onze grote verbazing worden we door de KNHB gebeld, die aangeeft dat de gemeente Hoogeveen heeft gebeld om een nieuwe prognose. We gaan ervan uit dat de gemeente, net als de welwillende ouders, vanuit een positief gevoel en bezorgdheid voor hun kind achtergrondinformatie wil.
Het gevoel dat u zoeven als kind hebt ervaren wordt met deze redenering niet teniet gedaan.
Is het voor een goede verstandhouding tussen ouders en kinderen, gemeente en zijn onderdanen niet belangrijk dat we gezamenlijk optrekken, gezamenlijk het probleem analyseren en gezamenlijk proberen tot een oplossing komen?
Zoals u ook in bijlage B op bladzijde 5 heeft kunnen lezen overweegt de gemeente een half veld aan te leggen. Hiermee zou, aldus de gemeente, mogelijk ons capaciteitsprobleem opgelost kunnen zijn.
Als de gemeente met ons in gesprek gaat of was gegaan, hadden wij hen kunnen meenemen in Hockeyland. Hier gelden andere uitgangspunten dan bij bijvoorbeeld bij voetbal.
De uitstroom op middelbare schoolleeftijd is bij hockey minimaal. Sterker nog, jaarlijks krijgen we meer nieuwe leden op middelbare schoolleeftijd. De kans is zeer groot dat een F’je vijf jaar later op een volledig veld speelt.
Graag wil ik u een dia laten zien om te tonen waar ons knelpunt ligt en dat een half veld dus geen oplossing biedt. Zoals u ziet is een half veld dus nog minder dan een lege dop!
Geachte raadsleden, wij vragen u het volgende:
1. Wilt u bij B en W aandringen op de aanleg van een tweede volledig, eventueel herplaatsbaar hockeyveld?
2. Wilt u bij B en W aandringen om samen met de hockeyclub, ondersteund door de KNHB, op korte termijn te komen tot een oplossing? Een oplossing waarmee we de komende zeven jaar vooruit kunnen. Het advies van de KNHB dient als maatstaf te worden genomen.
3. Aanpassing van het stedenbouwkundig plan van eisen die recht doet aan alle  sportverenigingen op Bentinckspark.
Samenvattend:
Voor de lange termijn: is het Bentinckspark sport- of stadspark? Aan u de keuze.
Voor de korte termijn: het capaciteitsprobleem vraagt op korte termijn om een volledig veld.
Want op een half veld kun je alleen maar in je eigen doel schieten.

Van Regteren (VVD) vraagt of het klopt dat het capaciteitsprobleem is opgelost als de HHC een volledig veld krijgt in plaats van een half veld.

Voortman antwoordt bevestigend. HHC kan gezien de prognose dan zeven jaar vooruit.

Van Regteren vraagt of HHC tevreden is met de locatiekeuze.

Voortman antwoordt dat de club er voor de korte termijn zeker tevreden mee is, vooral als het hele veld naast het huidige veld komt te liggen. Op een vraag van Bouwmeester antwoordt Voortman aan de hand van een dia. Daaruit blijkt dat er echt behoefte is aan een heel veld. In tegenstelling tot andere verenigingen heeft HHC zowel meerdere F-teams als C-teams als A-teams.

Steenbergen (VVD) vraagt hoe HHC het gewenste eindplaatje ziet in het Stedenbouwkundig plan van eisen.

Voortman geeft een schets van het gewenste resultaat: HHC heeft graag een centrale positie op het Bentinckspark met een clubhuis in de buurt van het multifunctionele centrum. Op deze manier kan HHC de nieuwe ontwikkelingen zoals het verenigingsmanagement en het leerwerkbedrijf voortzetten en het vandalisme beperkt houden. Verder zal er aan de Sportlaan een parkeerprobleem ontstaan: de 137 parkeerplaatsen zijn te weinig voor de daar aanwezige velden.

De voorzitter sluit het punt inspreekrecht af.

2. Vaststellen van het Stedenbouwkundig plan van eisen voor het Bentinckspark
De voorzitter geeft het woord aan de fracties.

Van Regteren (VVD) zegt dat de VVD er van meet af aan een groot voorstander van is geweest om van het Bentinckspark een sportpark te maken, en wel een sportpark met allure en een doelstelling om regionale uitstraling te bewerkstelligen. In het betreffende deelgebied wordt getracht een passende afstemming tussen sport, onderwijs en recreatie te realiseren. De VVD vindt dat de sport in relatie tot de andere doelgroepen een voortrekkersrol mag vervullen. Dat neemt niet weg dat ook voor een nieuw te bouwen onderwijslocatie en een nauw betrokken voorzieningencluster voor zowel sport als onderwijs een belangrijke taak is weggelegd. Het te creëren cluster zal zowel voor sportverenigingen als voor het onderwijs de taak hebben om saamhorigheid en samenwerking te bevorderen. Spreker maakt deze opmerkingen in verband met een vergelijking met nut en noodzaak van een eventuele parkfunctie.
Bij de sportverenigingen bestaat groot draagvlak voor de hoofdopzet, behalve bij HHC en de voetbalvereniging HZVV, die een oproep doet voor een totaalplan. De fractie vraagt zich af waar het communicatieprobleem met deze verenigingen zit. Het college wil echter een goede oplossing bereiken. De VVD is het met de inspreekster en ook met Bouwmeester zijn bijdrage eerder in informeren eens dat het capaciteitsprobleem voor de nieuwe competitieronde moet zijn opgelost. Een oplossing is mogelijk omdat HHC bereid is de huidige locatie te accepteren als het capaciteitsprobleem wordt opgelost.
Spreker wil een signaal afgeven over de wegversmalling en het profiel van de Mr. Cramerweg en de daardoor verwachte verkeersbewegingen. Volgens de VVD is duidelijk dat veel verkeersbeweging en veel verkeershinder zal ontstaan bij de hoofdingang, wat wordt versterkt door overstekende en fietsende leerlingen. De fractie wil nadrukkelijk stellen dat de vervroegde inrichting en de locatiekeuze van de voetbalvelden in verhouding tot de Mr. Cramerweg ‘wringing’ oplevert. Volgens spreker komt dat doordat de discussies over de ruggengraat en het Bentinckspark door elkaar heenlopen. De VVD had het beter gevonden als de raad meer was betrokken bij de totstandkoming van deze voorstellen.

Reinders (CDA) vraagt of hij het goed begrijpt dat de VVD de voorliggende voorstellen ondersteunt.

Van Regteren antwoordt dat de fractie het sportgebeuren onderschrijft, maar in eerste instantie niet de voorgestelde planning voor de Mr. Cramerweg.

De voorzitter legt uit dat er negen beslispunten zijn en dat eventueel amendementen kunnen worden ingediend.

Van Regteren zegt dat de versmalling van de Mr. Cramerweg een essentieel onderdeel blijft van het te vormen Bentinckspark.

De voorzitter verduidelijkt dat het geen onderdeel is van het voorliggende voorstel.

Van Regteren geeft nogmaals aan dat de VVD groot voorstander is van een goed sportpark.

Steenbergen (Gemeentebelangen) vraagt waarom Van Regteren niets zegt over de parkfunctie. Stemt de VVD daarmee in?

Van Regteren antwoordt dat sport op de eerste plaats komt, daarna het onderwijs en dan het park. Sport mag een voortrekkersrol vervullen.

Steenbergen begrijpt dat de VVD akkoord gaat met de voorgestelde omvang van het park, ervan uitgaande dat alles wordt uitgevoerd zoals wordt voorgesteld.

Van Regteren antwoordt bevestigend: de VVD gaat akkoord met de omvang en de indeling.

De voorzitter geeft het woord aan het CDA.

Reinders (CDA) zegt dat het vaststellen van het Stedenbouwkundig plan van eisen een stevige basis moet bieden aan de uitwerkingsplannen voor de komende jaren. Veel werk is verricht door ambtenaren en vrijwilligers van de verenigingen om de plannen tot stand te brengen. Men was het niet altijd eens, ook niet over de manier van communiceren.
Het CDA heeft veel over het Bentinckspark gesproken, intern en met verschillende partijen. Punten van overleg waren de positie van het onderwijs, de positie van het voetbal, de parkfunctie en de plaats van HHC. De fractie ziet grote kansen en mogelijkheden in het Bentinckspark. Kansen kunnen worden benut door samenwerking. Onderwijs en sport vormen een perfecte combinatie voor samenwerking en kunnen zo een meerwaarde geven aan de doelstellingen voor het Bentinckspark.
Het CDA heeft kennis genomen van de mail van de projectgroep van HZVV. De fractie denkt dat het goed is het voorliggende besluit te nemen. Het biedt duidelijkheid en is een basis voor de uitwerking van de verdere plannen. Als partijen de wil hebben er uit te komen, moet ook dit tot een goed eind kunnen worden gebracht.
Spreker is blij dat er overeenstemming is met HZVV over de indeling van de velden. Het vergt extra investeringen, maar het CDA kan zich vinden in de keuze voor de twee hoofdvelden. Hopelijk zullen in het verdere overleg knopen worden doorgehakt.
Het onderdeel HHC is lastiger. Het CDA heeft de voor- en tegenargumenten voor verplaatsing gewikt en gewogen, en uiteindelijk is besloten in te stemmen met het collegevoorstel. Het CDA vindt wel dat de capaciteitsproblemen van HHC moeten worden opgelost en de fractie verwacht op korte termijn een voorstel met mogelijkheden.
Het CDA gaat akkoord met het loskoppelen van de discussie over de Mr. Cramerweg. Toch noemt spreker de argumenten waarom de fractie zorgen heeft over de versmalling van de weg. Een goede doorstroming staat voorop in verband met de bereikbaarheid van het centrum. Vraag is hoe de hulpdiensten zich adequaat kunnen verplaatsen. Voorkomen moet worden dat afslaand verkeer het doorgaande verkeer hindert. De huidige Mr. Cramerweg vormt een parkeerbuffer bij evenementen, en die zal moeten worden ingevuld. De fractie ziet de extra parkeergelegenheid op De Wieken nog niet voor zich.

Steenbergen (Gemeentebelangen) stelt een vraag over het loskoppelen van de besluiten over het Bentinckspark en de Mr. Cramerweg, waar het CDA akkoord mee gaat. Beide zijn volgens Gemeentebelangen inherent verbonden en hebben gevolgen voor elkaar.

Reinders zegt dat dit mogelijk is, maar dat het CDA dat apart wil wegen.

Steenbergen voegt toe dat dit loskoppelen andere effecten tot gevolg kan hebben waardoor het Bentinckspark anders moet worden ingericht. Vindt het CDA dat een goed signaal?

Reinders herhaalt dat het CDA dit wil laten meewegen bij de discussie over de Mr. Cramerweg. De door spreker genoemde argumenten spelen daarbij een rol.

Vos (ChristenUnie) stelt een vraag over de functie van parkeerbuffer van de Mr. Cramerweg: als het CDA dit vindt, hoe denkt het CDA dan over de wegversmalling en de hulpdiensten?

Reinders antwoordt dat dit precies de vragen zijn waarover het college zich moet buigen.
Spreker vervolgt zijn betoog en gaat in op de financiële kant van het voorstel.
De uitwerking van de plannen komt terug in de begrotingen en de rek hierin zal het tempo van uitvoering bepalen.
Het CDA hoopt dat met de vaststelling van dit Stedenbouwkundig plan van eisen een solide basis wordt gelegd voor de verdere aanleg en ontwikkeling van het Bentinckspark. Gezien de prestaties op bijvoorbeeld toernooien heeft Hoogeveen grote pretenties op sportgebied. Het te realiseren sportpark kan dit alleen maar versterken.
Het CDA adviseert het college en vooral de wethouder in te zetten op goede communicatie met de verenigingen en ruimte voor dialoog te houden.

De voorzitter geeft het woord aan Gemeentebelangen.

Steenbergen (Gemeentebelangen) zegt dat een lange voorbereidingstijd nodig is geweest. Gemeentebelangen spreekt liever over sportpark Bentinckspark, omdat de fractie het ziet als een sportstadspark, een sportpark met een stadspark. En niet zoals de wethouder het in informeren noemde: een stadssportpark. Een van de uitgangspunten van het programma van eisen was dat sport als basis van het nieuwe Bentinckspark werd beschouwd, en niet de parkfunctie.
Voor Gemeentebelangen is de parkfunctie ondergeschikt aan het sportgebeuren. Dit omdat er grote recreatieve mogelijkheden zijn in het buitengebied van Hoogeveen. In de optiek van Gemeentebelangen is het stadspark uitloopgebied voor Krakeel en voor de omwonenden van het Bentinckspark. Volgens de fractie is daarvoor niet een park van de voorgestelde omvang nodig. Gemeentebelangen heeft dit in december al in informeren gezegd en de reactie van de wethouder toen heeft dit standpunt niet gewijzigd.
Over communicatie is al voldoende gezegd, maar spreker wil nog opmerken dat de gebrekkige communicatie heeft geleid tot patstellingen met HHC en HZVV. Dat had kunnen worden voorkomen.
Steenbergen gaat in op de onderdelen van het Stedenbouwkundig plan van eisen:
De voetbaldriehoek: Gemeentebelangen is akkoord met de indeling van de velden. De fractie verwacht dat HZVV verdere medewerking geeft aan de uitwerking van de plannen nu de eis is ingewilligd dat het jeugdstadion dichter bij de kantine komt te liggen. Spreker verwacht dat HZVV in het vervolg als eenheid naar buiten zal treden. Verder gaat hij ervan uit dat de verenigingen en de gemeente goed met elkaar zullen communiceren.
De Mr. Cramerweg: het probleem blijft bestaan omdat de besluitvorming later plaatsvindt. Gemeentebelangen vindt dat onverstandig vanwege de samenhang. De fractie is tegen versmalling zolang er geen duidelijk collegevoorstel ligt. Dan zal de fractie een nieuwe afweging maken. De plannen voor de voetbaldriehoek hebben te maken met een eventuele wegversmalling. Komt het college met nieuwe plannen als tot wegversmalling wordt besloten nadat de raad akkoord is gegaan met de voorstellen voor de voetbaldriehoek?
De schoolcampus: Gemeentebelangen vindt dit een goede zaak. De scholen komen dicht bij elkaar en dicht bij de sportvoorzieningen. Het is jammer dat het park ver van de scholen is verwijderd. Gemeentebelangen vraagt zich af of het Roelof van Echtencollege echt naar het Bentinckspark komt. Zo niet, dan ontstaat een nieuwe situatie waarvan de gevolgen onduidelijk zijn.
Het voorzieningencentrum: de functie van dit centrum voor het stadspark is minimaal, omdat bezoekers, de omwonenden uit Krakeel en de directe omgeving hun eigen consumpties meenemen of naar huis gaan. Gemeentebelangen vindt de koppeling van het centrum met het stadspark overbodig.
HHC: wat Gemeentebelangen betreft kan de hockeyvereniging op de door haar gewenste plek komen. De motieven van het college om voorrang aan het parkgedeelte te geven vindt de fractie niet steekhoudend. HHC ligt op een goede plek om het Bentinckspark de gewenste sportuitstraling te bieden. Sport staat en stond voorop en daar hecht Gemeentebelangen aan. Daarom ook vindt Gemeentebelangen dat de wielerbaan kan blijven. Het stadspark kan goed binnen de wielerbaan worden gerealiseerd.

Loof (PvdA) vraagt waarom Gemeentebelangen het stadspark verengd tot een park voor bewoners van Krakeel en de directe omgeving. Waarom gunt Gemeentebelangen alle Hoogeveners niet een mooi park?

Steenbergen zegt dat de Hoogeveners eerder naar een gebied aan de buitenkant van de stad, zoals het Spaarbankbos, zullen gaan dan naar het Bentinckspark.

Klok (VVD) vraagt of deze mening op onderzoek is gebaseerd of dat het de mening van Steenbergen is.

Steenbergen antwoordt dat er geen onderzoek is ingesteld. Ook andere partijen doen niet altijd onderzoek. Spreker heeft wel het gevoel dat zijn mening juist is.

Klok begrijpt dat het de eigen mening van Steenbergen is.

Steenbergen antwoordt bevestigend.

Bouwmeester (PvdA) gaat in op de opmerking van Gemeentebelangen dat het voorzieningencluster ondergeschikt is aan het stadspark en daar verder geen toegevoegde waarde heeft. Volgens spreker heeft HHC gezegd graag gebruik te willen maken van het voorzieningencluster om zo de eigen activiteiten beter te kunnen ontplooien. Spreker vindt het opvallend dat Gemeentebelangen meegaat met het idee om HHC op de huidige locatie te laten blijven onder de veronderstelling dat HHC dichter bij het voorzieningencluster komt. Deze punten staan haaks op elkaar en spreker vraagt Steenbergen dit te verduidelijken.

Steenbergen zegt dat Bouwmeester hem verkeerd begrijpt. Spreker heeft gezegd dat het voorzieningencluster ondergeschikt is aan het stadspark.

Bouwmeester zegt dat Steenbergen zei dat het cluster geen toegevoegde waarde heeft in het gehele gebeuren dat daar plaatsvindt.

Steenbergen zegt dat Gemeentebelangen het voorzieningencluster van minder belang vindt dan sport.

Bouwmeester licht toe dat HHC heeft aangegeven gebruik te willen maken van het voorzieningencluster om gemeenschappelijke dingen te ontwikkelen.

Steenbergen zegt dat het voorzieningencluster op zich niets heeft uit te staan met HHC. Het cluster is ondergeschikt aan het stadspark.
Spreker vervolgt zijn betoog.
Door de HHC-variant te volgen zou een onderzoek naar het vervallen van het parkeren aan de Sportlaan een interessante uitkomst kunnen hebben. Zo wordt overlast van parkeren in deze woonbuurt voorkomen. Er ontstaat dan een verkeersluwe buurt. Dat wordt ook op andere plekken gerealiseerd en is de wens van de gemeente.
Parkeren: pieken in het parkeren kunnen op dezelfde manier worden opgevangen als nu gebeurt, namelijk op de rijweg van de Mr. Cramerweg. Het in stand houden van de Mr. Cramerweg in de huidige vorm zou het parkeerprobleem oplossen. Voor de verkeersveiligheid bij de schoolcampus is heel goed een andere voorziening te bedenken.
Woningbouw: de plannen voor woningbouw worden door de vliegveldcontouren beperkt. Volgens het raadsvoorstel zou het budget daarom moeten worden verhoogd van 25 naar 30 miljoen euro. Volgens spreker ontstaat een andere situatie als de contouren zijn gebaseerd op de nieuw te ontwikkelen normen door de provincie, de Lden-normen. Volgens de fractie zou dan pas over een aanpassing van het budget moeten worden gesproken. Het kan heel goed dat dan meer woningbouw mogelijk is.

Klok vraagt wanneer Steenbergen de nieuwe normen verwacht.

Steenbergen zegt dat de nieuwe Lden-normen veel problemen kunnen oplossen, dit in tegenstelling tot wat de VVD nog onlangs beweerde.
Het zwembad: Gemeentebelangen geeft het college mee om bij het vermarkten uit te gaan van een binnen- en een buitenbad met een ruime ligweide, en met eventueel een glijbaan.
Gemeentebelangen vraagt zich af of er niet nog forse extra kosten op de gemeente afkomen.
Het college noemt drie onzekere factoren op in het voorstel: de extra investeringen in het voorzieningencluster, de eventuele extra bijdrage voor het zwembad en de bijdrage voor de versmalling van de Mr. Cramerweg. Gemeentebelangen zelf ziet nog de volgende onzekere factoren. Ten eerste: HZVV eist soortgelijke opstallen als nu. Wat gaat dat de gemeente kosten? Ten tweede: de wielerbaan zal opnieuw worden aangelegd. Ten derde: voor de paardensport bestaat nog geen oplossing. Daarnaast speelt nog het eventueel verleggen van het veld van HHC, en misschien zitten er nog meer addertjes onder het gras.
Gemeentebelangen vraagt zich daarom af of het Stedenbouwkundig plan van eisen rijp is voor besluitvorming. De financiële effecten zouden eerst beter moeten worden onderbouwd alvorens tot besluitvorming over te gaan. Gemeentebelangen heeft het volgende tussenvoorstel: wel akkoord gaan met de voetbaldriehoek en de uitwerking ervan als het probleem Mr. Cramerweg is opgelost, maar de rest van het plan eerst beter doorrekenen.

Hummel (CDA) hoort Gemeentebelangen zeggen dat de parkfunctie te ver van de onderwijsinstellingen ligt en dat de voetbaldriehoek wel gerealiseerd kan worden. Spreker vraagt Steenbergen dit te verhelderen. Wil Gemeentebelangen het park op een andere plek?

Steenbergen heeft gezegd dat de parkfunctie te ver van de scholen is verwijderd om door de scholieren te kunnen worden gebruikt. De fractie vindt het park van ondergeschikt belang. Het zal een beperkte functie hebben en geen functie voor de jeugd hebben.

Bouwmeester (PvdA) begrijpt dat Gemeentebelangen akkoord is met de realisatie van de voetbaldriehoek en dat andere delen van het plan eerst moeten worden doorgerekend. Spreker verwijst naar het tijdplan zoals in het raadsvoorstel opgenomen. Daarin staan een aantal beslismomenten waarbij de raad beslist over de financiële consequenties van de uitwerking, steeds voor elk van de volgende deelgebieden. Dat is precies wat Gemeentebelangen vraagt.

Steenbergen herhaalt dat Gemeentebelangen akkoord gaat met de voetbaldriehoek en met de daarvoor benodigde 5 miljoen euro voor vier jaar. Als Gemeentebelangen met het gehele plan akkoord zou gaan, dan zou de fractie instemmen met de 30 miljoen euro. De fractie is het daar echter niet mee eens.

Bouwmeester zegt dat de raad met dit plan kennis neemt van de volgens de huidige inzichten geraamde benodigde bedragen. De tijd zal leren of de 30 miljoen euro echt nodig is. Bij elke volgende stap wordt een besluit genomen over het fiscale aspect.

De voorzitter merkt op dat Bouwmeester het financiële aspect bedoelt.

Bouwmeester noemt dit het fiscale aspect.

Steenbergen reageert en zegt dat het college met het gehele plan naar buiten treedt, inclusief de genoemde 30 miljoen euro. Gemeentebelangen wil blijven uitgaan van de 25 miljoen euro.

Vos vindt dat Gemeentebelangen verhindert dat het college met het gehele plan de markt opgaat. Dat is niet goed omdat belangstellenden het gehele plan willen kennen.

Steenbergen vindt dat het plan eerst moet worden doorgerekend.

Vos zegt dat er niets gebeurt als de gemeente blijft rekenen.

Steenbergen zegt dat sommige zaken zoals de vliegveldcontouren duidelijker worden.

Van de Belt (GroenLinks) zegt dat het plan meerdere beslismomenten heeft zoals Bouwmeester al zei. Dat is toch wat Gemeentebelangen wil?

Steenbergen vindt het te snel gaan gezien de vele onzekere factoren. De raad is ooit akkoord gegaan met 25 miljoen en daar wil Gemeentebelangen aan vasthouden.

De voorzitter geeft het woord aan de ChristenUnie.

Bekkering (ChristenUnie) citeert het in het plan opgenomen doel voor de herontwikkeling van Bentinckspark, waarmee de raad eerder heeft ingestemd. Raad en college hanteren samen de volgende uitgangspunten: samenhang, efficiency, regionale uitstraling, kwaliteit/toekomstwaarde, identiteit en publieke waarde. De fractie beseft dat niet altijd alle wensen gehonoreerd kunnen worden.
Spreker gaat op drie punten nader in.
Ten eerste de locatie voor HHC. Als de locatievoorkeur van HHC wordt gevolgd, wordt volgens de ChristenUnie de parkachtige uitstraling te veel aangetast, zeker gezien de relatie met de groene strook vanuit het centrum van Hoogeveen. HHC zit niet verder van het voorzieningencluster dan HZVV en heeft goede parkeergelegenheid dichtbij. De fractie kiest voor een goed evenwicht tussen park en sport.
Ten tweede is het samenbrengen van HZVV en de voetbalvereniging Hoogeveen in de voetbaldriehoek ruimtelijk gezien een goede keuze. De ChristenUnie gaat uit van een goede samenwerking tussen beide clubs. De versmalling van de Mr. Cramerweg zou op basis van de huidige gegevens een logische stap kunnen zijn, mede gezien de nieuwe uitstraling van de weg tussen de Melkweg en het viaduct. In het voorjaar wordt verder gesproken.
Ten derde vindt de ChristenUnie dat de onduidelijkheid over voldoende parkeergelegenheid wordt opgeheven via de toelichting in de bijlage. De parkeerbehoefte mag niet worden bepaald op basis van een of twee evenementen per jaar.
Tot slot: keuzes maken betekent soms concessies doen. De ChristenUnie is zich daarvan bewust. Het plan is consistent en geeft een goede invulling aan de ambities van Hoogeveen en de afgesproken uitgangspunten. Conclusie: Hoogeveen krijgt er weer een parel bij, een modern sport- en stadspark middenin de stad. De ChristenUnie gaat daarom akkoord met het Stedenbouwkundig plan van eisen.

De voorzitter geeft het woord aan GroenLinks.

Van de Belt zegt dat de fractie ooit als enige tegen een plan voor Bentinckspark heeft gestemd.
De reden was dat GroenLinks de door iedereen gewenste regionale uitstraling niet terug zag in de bewuste variant 2b. Dit bezwaar heeft GroenLinks nog steeds en de fractie vindt het plan niet meer dan een soort ruilverkaveling met een hoognodige opknapbeurt. De regionale uitstraling ontbreekt. Behalve de scholen bevat het plan niet veel nieuws. GroenLinks vindt de ontwikkeling met de scholen interessant en is benieuwd hoe dit uitpakt. Qua uitstraling is het een lokaal verhaal.
Het is jammer dat HZVV en HHC nog ontevreden zijn. GroenLinks vindt het verder anno 2009 jammer dat het niet lukt om twee voetbalverenigingen een hoofdveld te laten delen. Positief is de inbreng van de vrijwilligers van de verenigingen en van de omwonenden. Opvallend vindt spreker dat de afgelopen jaren flink is geschoven met velden en verenigingen, en dat dit steeds met solide argumenten gebeurde. Maar wie heeft er gelijk? En hoe kan een raadslid dit allemaal goed beoordelen? Spreker vertrouwt op de inbreng van betrokkenen en het eigen gezonde verstand.
De fractie vindt het verhaal van HHC waarschijnlijk en kan zich voorstellen dat de club dichter bij het centrale gebouw wil zitten. Het door het college genoemde strookje park is volgens spreker niet erg waardevol.
Conclusie: het gaat om een luxe opknapbeurt van het Bentinckspark en om het verhuizen van scholen. GroenLinks gaat akkoord met het plan indien de hockeyvelden tegen het sportgebouw aan schuiven waardoor een strook overblijft voor een mooi stuk groen park. De fractie wacht het volgende beslismoment weer af.

De voorzitter geeft het woord aan de PvdA.

Bouwmeester (PvdA) zegt dat de fractie met omwonenden, verenigingen en onderwijsinstellingen heeft gesproken. Steeds werd door de PvdA gezegd dat keuzes maken verschillend kan uitpakken voor de partijen.
De fractie heeft het plan getoetst aan de in het verleden geformuleerde drie functies. Het Stedenbouwkundig plan van eisen kan de toets der kritiek doorstaan en de PvdA stemt in met het plan. De uitwerking gebeurt door verenigingen. Met samenwerking kunnen de terreinen verder worden geprofessionaliseerd. De inwoners krijgen een nieuw park en private partijen kunnen op het plan inspelen.
De PvdA ondersteunt de wens van HHC voor een andere locatie niet.
De fractie maakt een voorbehoud bij de groenstrook aan de noordkant van het toekomstige hockey- en korfbalcomplex. Een mogelijke andere invulling is bij het beslismoment in 2013 aan de orde, als wordt besloten over de verplaatsing van de atletiekbaan en de realisatie van het hockey- en korfbalcomplex.
De PvdA gaat ervan uit dat het capaciteitsprobleem van HHC in goed overleg voor de volgende competitieronde wordt opgelost.

Steenbergen (Gemeentebelangen) begrijpt dat de PvdA akkoord gaat met de plek die het college voor HHC voorstelt, en dat de groenstrook ernaast eventueel een andere bestemming kan krijgen. Bedoelt Bouwmeester dat HHC eventueel een andere plek kan krijgen?

Bouwmeester antwoordt ontkennend. De groenstrook ligt aan de noordrand en is eventueel geschikt als veiligheidsbuffer of als parkeergelegenheid. De definitieve invulling gebeurt pas als het beslismoment er is. De bestemming groen is niet doorslaggevend voor de PvdA. De optie van Gemeentebelangen om aan de Sportlaan te parkeren kan mogelijk worden vervangen door deze groene plek.
Wat het beslismoment in 2013 betreft: op dat moment moet er een beslismoment zijn geweest over de verplaatsing van de wielerbaan naar een nieuwe locatie.
De PvdA ziet de beslismomenten als sturingsmomenten. Als alles volgens planning gaat, zijn de financiële mogelijkheden haalbaar.
Mr. Cramerweg: de invalshoek van het college, veiligheid, telt zwaar voor de PvdA.
Tot slot: de gemeente kan positief naar de toekomst kijken. Ambities kunnen binnen de afgesproken kaders worden gerealiseerd, waarbinnen enthousiasme, realiteitszin, draagvlak en financiële haalbaarheid samengaan.

De voorzitter geeft het woord aan de wethouder.

Wethouder Smid reageert op hoofdpunten omdat hij in informeren al een uitgebreide toelichting heeft gegeven.
Het college vindt dat sport in het voorstel uitstekend wordt bediend. Spreker wijst erop dat de sportvelden midden in de stad komen. De combinatie met onderwijs is belangrijk waardoor de regionale positie van het onderwijs en de positie van Hoogeveen worden verbeterd.
Er wordt veel in de parkfunctie geïnvesteerd. Het college voelt zich dan ook verantwoordelijk om dit midden in de stad goed in te vullen in het belang van alle bewoners.
In het raadsvoorstel is de fasering essentieel. Zo kan het college elke keer op nieuwe ontwikkelingen reageren en worden geen onaanvaardbare en onontkoombare financiële risico’s genomen. De wethouder vindt het jammer dat Gemeentebelangen niet is overtuigd.
Het capaciteitsprobleem van HHC: het college doet er alles aan om een oplossing te bereiken. Er vindt overleg plaats zoals met elke vereniging met capaciteitsproblemen zou gebeuren. De capaciteitsuitbreiding moet objectief worden onderbouwd. De raad zal een onderbouwde oplossing voorgelegd krijgen.
Mr. Cramerweg: het college neemt de signalen van de raad mee. Samen met wethouder Bargeman komt spreker met een nader voorstel. De wethouder gaat ervan uit en vertrouwt erop dat tegemoet kan worden gekomen aan de bezwaren van de raad.

Van Heugten (VVD) begrijpt dat de voetbaldriehoek alleen kan worden ontwikkeld als de Mr. Cramerweg wordt versmald. Klopt dat?

Wethouder Smid verwijst naar het raadsvoorstel waarin staat dat het college geen onomkeerbare stappen zet voordat de raad zich heeft kunnen uitspreken over het ter inzage leggen van het profiel van de Mr. Cramerweg. De raad wordt niet geconfronteerd met consequenties in het Bentinckspark die onomkeerbaar zouden zijn. Het klopt dat een en ander samenhangt. Op deze manier komt het college tegemoet aan de gevoelens in de raad zonder de voortgang van de werkzaamheden in het Bentinckspark te belemmeren.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel in besluiten kan worden behandeld.

3. Beleidsplan Wmo 2009-2012
De voorzitter geeft het woord aan de fracties.

Brouwer (CDA) zegt dat het conceptbeleidsplan in oktober 2008 in informeren is besproken. Er zijn geen inspraakreacties en spreker vindt het goed dat de Wmo-raad akkoord is. Het CDA vindt het een helder stuk. Er is constructief overlegd met de partijen en geprobeerd wordt een gezamenlijke agenda op te stellen.
Spreker noemt een aantal belangrijke punten in het voorstel.
• Samenhang is aangebracht met bestaande programma’s. Er gebeurde namelijk al veel.
• Het is goed dat het lokale gezondheidsbeleid erin wordt verweven.
• Het is een groeimodel waardoor kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.
• Jaarlijks vindt voor 1 juli monitoring plaats en vindt evaluatie plaats, waardoor de raad de ontwikkelingen goed kan volgen.
• Het CDA vindt het plan en de uitgangspunten goed passen bij het gedachtegoed van de partij: zorg voor elkaar, maar ook eigen initiatief en verantwoordelijkheid en een zorgende overheid. Het vinden van een goed evenwicht is belangrijk.
Spreker bedankt de wethouder voor de gisteren ontvangen informatie. De raad zal in de loop van 2009 verder worden geïnformeerd over de AWBZ.
Het CDA heeft twee opmerkingen.
Ten eerste vraagt spreker of de wethouder merkt dat door de marktwerking het overleg met de zorgaanbieders minder constructief is. Het CDA ontvangt hier signalen over. Mogelijk speelt de concurrentie een rol.
Ten tweede de financiën: het beleidsplan zegt dat de eerste twee jaren geen problemen optreden. De informatie die na oktober 2008 is verstrekt duidt op mogelijke problemen die later kunnen ontstaan. Wat betekent dit voor de grondslag van de Wmo?

De voorzitter geeft het woord aan de VVD.

Van Heugten (VVD) is blij dat de Wmo-raad akkoord is. Spreker stelt een vraag over de evaluatie. Het college schrijft dat de raad het beleid eventueel kan aanpassen op basis van de tevredenheidonderzoeken. Ook schrijft het college dat de eerste evaluatie in 2011 plaatsvindt. Spreker wil graag dat de raad zo spoedig mogelijk na 1 juli over de uitkomsten spreekt en beziet wat er mee kan worden gedaan.
De CVTM-gelden: wie heeft de regie over dit subsidiegeld? Spreker zegt dat Icare de mantelzorgers kan verzekeren. Ondertussen verzekert de gemeente de vrijwilligers collectief. De vraag is wanneer iemand vrijwilliger of mantelzorger is. Onder welke regeling valt men dan?
In het raadsvoorstel staat dat er aanvullende beleidsregels kunnen komen. Wordt dit in de raad besproken en is het de bedoeling deze regels te implementeren?
Over de gisteren ontvangen mail over ‘overheveling’: er zijn financiële consequenties voor het budget. Wanneer ontvangt de raad meer informatie?
De collectieve vrijwilligersverzekering: zoals afgesproken voert het college de regeling uit. De raad zou nog nadere informatie ontvangen. Dat is nog niet gebeurd.
De VVD gaat behoudens deze vragen akkoord met het beleidsplan.

De voorzitter geeft het woord aan de PvdA.

Bruins Slot (PvdA) geeft complimenten voor de wijze waarop het beleidsplan in nauw overleg met onder andere de Wmo-raad tot stand is gekomen. De PvdA vindt de volgende uitgangspunten in het beleidsplan terug: eigen verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid voor elkaar, keuzevrijheid, maatwerk, emancipatie en solidariteit.
De wethouder heeft de aandachtspunten die de fractie in oktober heeft genoemd prima verwerkt, behalve het punt mantelzorg in allochtone gezinnen. Deze gezinnen lopen het risico overbelast te raken door verschillen in culturele achtergrond en soms door een beperkte kennis van de taal. De wethouder zei in oktober dat in de monitor 2009 gekeken wordt naar verbetering van de positie van de allochtone gezinnen. De PvdA vindt dat te laat omdat binnenkort een werkgroep voor mantelzorg en vrijwillige thuishulp start. De fractie ziet graag dat deze groepen meteen meedoen in de werkgroep. Hun inbreng is belangrijk.
De bedragen voor de PGB staan voor beide jaren op 1600 euro. Volgens spreker moeten deze worden verhoogd op dezelfde manier als met de bedragen bij HV1 is gebeurd.

De voorzitter geeft het woord aan GroenLinks.

Van de Belt (GroenLinks) sluit zich aan bij de al gegeven complimenten. Het is een goed beleidsplan waarin de ambities, doelstellingen en activiteiten goed zijn aangegeven. Het is belangrijk om te zien hoe het uitpakt voor de mensen. Zo nodig moeten aanpassingen worden gedaan.
GroenLinks heeft in oktober gevraagd hoe in de aanbestedingsprocedure gestuurd kan worden op de hoge beloningen van bestuurders in de zorg. Spreker ontvangt graag nog een reactie.

De voorzitter geeft het woord aan de ChristenUnie.

Hellenthal (ChristenUnie) is erg tevreden met het plan, het is een helder verhaal en zij geeft het ambtelijk apparaat de complimenten. De fractie is blij met de onderdelen over vrijwilligerswerk. In het voorjaar komt de fractie met een notitie over vrijwilligerswerk.
De fractie maakte eerder een opmerking over het levensloopbestendig maken van woningen. Er is een groot tekort. Spreker stelt voor dit punt in de raad aan de orde te stellen en vraagt het college zijn mening te geven. Misschien kan bij de voorjaarsnota een besluit worden genomen om het onderwerp met voorrang te behandelen. Spreker wijst op de neergang van de werkgelegenheid in de bouw waar het voorstel invloed op kan hebben. Graag verneemt zij de mening van de andere fracties.

Otten (CDA) vraagt wat de ChristenUnie verstaat onder een levensloopbestendige woning.

Hellenthal zegt dat het een woning is waarin men een levenlang kan wonen. Zij wijst op de vergrijzing en het grote tekort aan deze woningen. Extra aandacht is nodig.

Bruins Slot begrijpt niet wat Hellenthal bedoelt met het verzoek bij de voorjaarsnota.

Hellenthal is van mening dat de raad met een voorstel moet komen zodat het met voorrang kan worden uitgevoerd.

Bruins Slot zegt dat de gemeente zelf geen woningen bouwt. Wil de ChristenUnie convenanten afsluiten?

Hellenthal antwoordt dat dit mogelijk is. Ook moet gedacht worden aan een tegemoetkoming in de kosten. Het gaat om bewustwording bij mensen. In het voorstel moet daarover worden gesproken. 

Van Heugten vraagt of het voeren van een campagne een mogelijkheid is.

Hellenthal vindt dit een goede mogelijkheid.

Siebering (PvdA) vraagt wat de relatie is tussen bewustwording en werkgelegenheid.

Hellenthal is van mening dat deze relatie er zeker is.

Otten wijst op het overleg met de wethouder over het Woonplan, dat binnenkort plaatsvindt. Dit punt kan daar aan de orde komen.

Hellenthal zegt richting de VVD dat het college een brief over de vrijwilligersverzekering aan de raad heeft gestuurd.

Van Heugten heeft een vraag gesteld omdat de raad nog nadere informatie zou ontvangen.

Vos (ChristenUnie) zegt dat het college aan de afspraak heeft voldaan door er per brief op terug te komen. Als er daarna nog behoefte was aan nadere informatie, zou het punt worden geagendeerd.
De ChristenUnie sluit wel aan bij de vraag van de VVD waarom mantelzorgers niet zijn verzekerd.

Hiemstra (CDA) merkt op dat de ChristenUnie dit zelf uit zou zoeken.

Vos ontvangt graag een reactie van het college.

De voorzitter geeft het woord aan Gemeentebelangen.

Stoefzand (Gemeentebelangen) vindt het een goed beleidsplan. Het is prima dat de Wmo-raad akkoord is en dat samenwerking met de partners is gezocht. Het groeimodel is een goede aanpak. Spreker stelt de volgende vragen:
• De doelstellingen in prestatieveld 4: wat is de stand van zaken bij de totstandkoming en handhaving van het lokaal ondersteuningsnetwerk? Is al voortgang geboekt?
• Het project Zuid: wordt het project voortgezet zoals was afgesproken?
• Inning eigen bijdragen: Gemeentebelangen wees in oktober op de hiaten. Hoe staat het hiermee?
• Evaluatie: gebeurt dit pas in 2011?
• Levensloopbestendig wonen: dit kan goed bij het Woonplan worden besproken. De ChristenUnie kan met een eigen voorstel komen.

De voorzitter geeft het woord aan de wethouder.

Wethouder Poutsma gaat in op de kern van de Wmo: een goed pakket voor maatschappelijke ondersteuning dat ervoor zorgt dat mensen zolang mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Hiervoor bestaan verschillende aanpakken. Het beleidsplan is een vervolg op eerdere nota’s, programmaplannen en begrotingen. De concrete uitwerking gebeurt via de diverse programma’s, de voorjaarsnota en de begrotingen.
De wethouder vindt de waardering van alle fracties positief en geeft dit door aan het ambtelijk apparaat. De wethouder vindt het een compliment dat er geen inspraakreacties zijn gekomen. De samenwerking met partners en vooral met de Wmo-raad heeft hiertoe bijgedragen.
De wethouder reageert op de gestelde vragen.
Marktwerking: het overleg met partners gebeurt in openheid en is niet minder constructief. Op een vraag van Brouwer antwoordt de wethouder dat hetzelfde geldt voor het afstemmingsoverleg.
Financiën: in 2007 kwam de nieuwe verdeelsleutel voor Hoogeveen, in dit geval als nadeelgemeente. De gemeente staat achter het onderzoek naar de factoren die de verdeling van gelden bepalen. Het rapport van het SCP is gereed en er zal vooral naar inkomen en chronisch zieken worden gekeken. Het VNG zal er bij de staatssecretaris op aandringen.
Evaluatie: de evaluatie van dit beleidsplan is in 2011. Daarnaast vindt een jaarlijkse evaluatie plaats.

Van Heugten vraagt of er bij de jaarlijkse evaluatie ruimte is voor aanpassingen.

Wethouder Poutsma antwoordt dat de raad hier zelf over gaat.
CVTM: er komt geld voor mantelzorg en vrijwilligerswerk naar de gemeente. Het ondersteuningsbeleid komt in het voorjaar naar de raad.
AWBZ: het gisteren toegestuurde stuk geeft de inzet van de gemeente op hoofdlijnen weer. Het verdere ondersteuningsbeleid komt nog naar de raad. Rond 1 juli kunnen de eerste mensen zich bij de gemeente aanmelden.

Van Heugten vraagt of de gemeente de herindicatie in eigen beheer doet.

Wethouder Poutsma zegt dat de raad hierover wordt geïnformeerd als de AWBZ in de raad terugkomt.
De vrijwilligersverzekering is geregeld en de gemeente komt met uitleg via een persbericht. De mantelzorgers zijn bewust niet opgenomen omdat de verzekeraars hen niet willen accepteren. De groep zou namelijk te omvangrijk en te ongrijpbaar zijn. Het punt heeft de aandacht van het college en wordt nog verder uitgezocht.

Van Heugten stelt een vraag: wanneer is iemand mantelzorger en wanneer vrijwilliger? Als binnen een gezin iets aan de hand is, is er volgens de Wmo binnen dat gezin een verplichting om mantelzorg te verrichten. Echter, mantelzorg kan ook buiten het eigen leefgebied worden gegeven. Punt is dat men dan ook vrijwilliger kan zijn. Spreker wijst erop dat bijna iedereen een WA-verzekering heeft.

Wethouder Poutsma zegt dat het een diffuse grens is. De gemeente komt binnenkort met een verhelderende notitie.
De wethouder vervolgt haar beantwoording. De PvdA vroeg naar de mantelzorg in allochtone gezinnen. Er is sprake van extra druk op deze mantelzorgers vanwege de culturele achtergrond en beperkte kennis van de taal. Het college is zich bewust van deze problematiek. Een eerdere vraag van Bruins Slot over de vertegenwoordiging in de Wmo-raad is door de wethouder doorgegeven aan deze raad. Dit voorjaar komt het college met de notitie over mantelzorg en vrijwillige inzet, waarin nader wordt ingegaan op de vraag hoe de ondersteuning eruit zou kunnen zien.

Bruins Slot vraagt of de werkgroep al is gestart. Zij ziet graag dat allochtone gezinnen nu al in de werkgroep zijn vertegenwoordigd.

Wethouder Poutsma stelt dat pogingen hiertoe zullen worden ondernomen.

Bruins Slot weet dat in de werkgroep iemand is vertegenwoordigd namens de Molukse gezinnen. Het is belangrijk dat alle andere groepen zijn vertegenwoordigd.

Wethouder Poutsma reageert op de vraag over de PGB-bedragen. Zij weet niet of de cijfers correct zijn. Afgesproken is dat als de bedragen voor het PGB onvoldoende zijn, de gemeente zich erover zal beraden. De wethouder zegt toe erop terug te zullen komen.
De vraag van GroenLinks om in de aanbestedingsprocedure de beloning van bestuurders in de zorg mee te nemen wordt bevestigend beantwoord. Het college is voornemens dit in 2009 met de raad te bespreken.
Levensloopbestendige woningen: de wethouder neemt het punt ter kennisneming aan en wacht af of de ChristenUnie erop terugkomt. In de begroting is afgesproken dat dit jaar een bewustwordingscampagne wordt gevoerd met flyers.

Stoefzand vraagt of die campagne over aanpassingen van woningen gaat.

Wethouder Poutsma zegt dat dit klopt.
De pilot Zuid: vanuit het project is een subsidieverzoek gedaan om door te kunnen gaan. De raad zal over het verzoek besluiten.
De wethouder zegt toe navraag te zullen doen naar de voortgang bij het lokaal ondersteuningsnetwerk.
 
De voorzitter stelt vast dat het onderwerp in besluiten kan worden behandeld.

Toezeggingen wethouder Poutsma:
De raad ontvangt nadere informatie over de bedragen met betrekking tot het PGB.
Het college spreekt in de loop van 2009 over de aanbestedingsprocedure en het verzoek om hierbij aandacht te besteden aan de beloning van bestuurders in de zorg.
De raad wordt geïnformeerd over de voortgang bij het lokaal ondersteuningsnetwerk.

4. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit hiermee het blok meningvormen af.
 

error: Sorry..