Verslag besluiten 25 juni


Verslag besluiten 25 juni

Aanwezig: J.K. Otten (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, J. Bruins Slot, H.B. Giethoorn, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, E.R. Klok, K.J. van der Laan, H. Loof, B. Okken, L. Otten, W. van Regteren, H. Reinders, H. Siebering, H. Snippe, J.H. Steenbergen, A.A. Steenbergen, M. Tuit, G. Vos, W. Warrink, H. van de Weg en J.P. Wind (griffier).

Aanwezig namens het college: de wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen, K. Smid en W. van der Zwaag en de gemeentesecretaris G.H. de Vries.

Afwezig met kennisgeving: de leden B. Boersma, B. Bouwmeester, J.W. Braam, S. Brouwer, H. Prigge en J. Stoefzand.

Verslag: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1 Mondelinge vragen raad
2 Vaststellen voorjaarsnota
3 Beeldkwaliteit 8e uitwerkingsplan Erflanden
4 Jaarrekening, jaarverslag en begroting 2010 Alescon
5 Begroting 2010 Veiligheidsregio
6 Begroting 2010 GKB
7 Krediet koude-warmteopslag
8 Vaststellen verslagen
  
Het volgende werd naar voren gebracht.

1. Mondelinge vragen raad
De voorzitter geeft het woord aan de heer Giethoorn. Giethoorn spreekt namens de commissie die vanwege een door de raad aangenomen motie van de PvdA en GroenLinks in 2008 is ingesteld.

Giethoorn spreekt namens alle fracties in de gemeenteraad omdat hij spreekt namens de raadsleden van de Overleggroep Hoogeveen Millenniumgemeente, de zogenaamde Millenniumgroep. Giethoorn geeft een toelichting over de taak en werkzaamheden van de Millenniumgroep.
Sinds oktober 2008 is een groep raadsleden vanuit alle fracties actief in de Millenniumgroep. De groep wordt ondersteund door de griffie.
Een millenniumgemeente doet mee met de door de VNG opgezette landelijke actie de acht millenniumdoelen voor 2015 te helpen realiseren. Het college heeft de motie overgenomen en gaat ermee aan de slag. Ook de raad is aan zet. De Millenniumgroep heeft een plan opgesteld met een extern en een intern deel.
Het externe deel heeft betrekking op de samenleving. De groep stelt voor een stichting op te richten die zich voor de doelen gaat inzetten. Prominenten worden betrokken en als eerste is Bert van der Haar, Hoogevener van het jaar 2007, bereid deel te nemen.
Het interne deel gaat over het werk van de gemeente zelf en de organisatie. De milieugroep wil graag het college en de organisatie in beweging krijgen op weg naar een duurzaam Hoogeveen. Er is een lijst met 28 suggesties en de groep daagt het college uit vier suggesties te kiezen en die tot een succes te maken. De Millenniumgroep is bereid met het college te praten om een breed draagvlak in de raad te krijgen.
Giethoorn overhandigt de lijst met suggesties aan de waarnemend burgemeester. Spreker wenst het college succes om de vier suggesties te selecteren en die als beleid zichtbaar te maken in de programmabegroting 2010-2013.

De voorzitter bedankt de groep voor het verrichte werk.

Wethouder Van der Zwaag heeft veel waardering voor het werk van de Millenniumgroep. Het onderwerp raakt iedereen. Bij de milieuvisie is de discussie begonnen. Het college zal het serieus oppakken en de wethouder hoopt dat snel voorstellen aan de raad kunnen worden voorgelegd die zijn gebaseerd op de suggesties.

2. Vaststellen voorjaarsnota
Klok (VVD) verklaart het volgende over het initiatiefvoorstel van de VVD voor het vliegveld. De geluid- en veiligheidcontouren zijn het cruciale punt om tot een goede afweging en een besluit te komen. Als het initiatiefvoorstel wordt aangehouden en in bespreking wordt gebracht, zal geen verdere duidelijkheid ontstaan. Omdat niemand die duidelijkheid kan geven, trekt de VVD het initiatiefvoorstel in. Voor 31 december 2011 zal een besluit moeten worden genomen en spreker geeft het vliegveld de volgende boodschap mee: “Laat zien dat je Hoogeveen waard bent”.

Loof (PvdA) heeft in januari complimenten gegeven voor het initiatief en geeft de VVD nu weer een compliment voor de durf om het voorstel in te trekken.

Steenbergen (Gemeentebelangen) vindt het een moedig besluit van de VVD en sluit zich aan bij de woorden van Loof.

Vos (ChristenUnie) vindt het besluit van de VVD getuigen van lef.

Reinders (CDA) is blij met de opstelling van de VVD.

De voorzitter vraagt wie nog iets over de voorjaarsnota wil zeggen.

Van Heugten (VVD) herhaalt voor de duidelijkheid het voorbehoud van de VVD bij de voorjaarsnota op het punt van de begraafplaatsenadministratie.

Steenbergen zegt dat Gemeentebelangen tegen de voorjaarsnota zal stemmen.

De voorzitter stelt vast dat de voorjaarsnota zonder stemming wordt vastgesteld, waarbij de leden J. Steenbergen en B. Okken van de fractie Gemeentebelangen geacht wordt te hebben tegengestemd.

3. Beeldkwaliteit 8e uitwerkingsplan Erflanden

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

4. Jaarrekening, jaarverslag en begroting 2010 Alescon
De voorzitter deelt mee dat Van de Weg en Reinders geacht worden niet aanwezig te zijn.

Steenbergen (Gemeentebelangen) gaat akkoord met het voorstel maar is wel bezorgd over de op bladzijde 5 van het boekje genoemde risico’s. Gemeentebelangen wil graag door het college worden geïnformeerd zodra die actueel worden.

Wethouder Van der Zwaag zegt toe dit te zullen doen.

De voorzitter constateert dat de raad geen aanleiding ziet om een zienswijze op de ontwerpbegroting van Alescon in te dienen.

Toezegging wethouder Van der Zwaag:
De raad wordt geïnformeerd over de op bladzijde 5 van het boekje genoemde risico’s zodra deze zich voordoen.

5. Begroting 2010 Veiligheidsregio
De voorzitter deelt mee dat het college voorstelt een zienswijze in te dienen. Een conceptbrief zit bij de stukken.

Huijgen (PvdA) gaat akkoord met het voorstel en vraagt om te bekijken of de GGD op facilitair gebied kan samenwerken met de Hulpverleningsdienst Drenthe.

De voorzitter zegt dat kennis wordt genomen van deze opmerking.
Hij constateert dat de raad instemt met de te verzenden zienswijze op de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio.

6. Begroting 2010 GKB
Huijgen gaat akkoord met de begroting. Omdat vanavond over schuldhulpverlening is gesproken, stelt spreker voor in informeren er eens dieper op in te gaan in relatie tot de GKB.

Hiemstra (CDA) stelt voor die bespreking te koppelen aan het overleg over de voorstellen over schuldhulpverlening waar het college mee gaat komen.

De voorzitter zegt dat dit nader wordt bekeken.

De voorzitter constateert dat de raad geen aanleiding ziet om een zienswijze op de ontwerpbegroting van de GKB in te dienen.

7. Krediet koude-warmteopslag
Steenbergen (Gemeentebelangen) begrijpt de tekst onder het kopje ‘tijdpad’ niet. Is er voldoende vertrouwen en is het vooroverleg al gestart?

Wethouder Van der Zwaag kan geen precies antwoord geven. Een deel van de investering moet uit de aanbesteding worden betaald.

Steenbergen vraagt nogmaals of het vooroverleg al gestart is.

De Vries (secretaris) zegt dat het vooroverleg is gestart en dat het er goed uitziet.

Otten (CDA) zegt dat het CDA vooraf graag meer informatie had ontvangen. Spreker heeft een aantal vragen na lezing van de stukken. Zowel het energetisch als het financieel rendement is onduidelijk. In de berekening wordt de post onderhoud niet meegenomen. Is de WKO onderhoudsvrij?
Een volgende vraag betreft de betrouwbaarheid van de toepassing gezien de beperkte resultaten in de praktijk, zoals in Vledder, De Wolden en Emmen. Het CDA vraagt een garantie voor het te behalen energetisch en financieel rendement. Kan de leverancier daarvoor garant staan? Mogelijk is de techniek binnen de afschrijvingstermijn verouderd.

Wethouder Van der Zwaag wijst erop dat het presidium het als een A-stuk heeft geagendeerd. Spreker stelt voor het stuk terug te halen en de volgende keer te agenderen.

De voorzitter legt de procedure in het presidium uit. De raad had vooraf kunnen verzoeken het stuk van de agenda te halen en in informeren aan de orde te stellen. Dat is niet gebeurd.

Tuit (PvdA) vindt het een belangrijk onderwerp waar veel geld mee is gemoeid. Spreker voelt mee met de vragen van Otten, ondanks de afweging van het presidium.

Vos ziet het als een leermoment en stelt voor het de volgende keer te agenderen.

Steenbergen (Gemeentebelangen) sluit zich bij Vos aan.

De voorzitter vraagt zich af of er snel een besluit nodig is in verband met tijdsdruk.

Wethouder Van der Zwaag vindt tijdsdruk geen argument. De raad heeft recht op goede informatie en spreker kan die nu niet geven. Uitstel van behandeling is daarom nodig.

Van Heugten vraagt of er echt tijdsdruk is.

De Vries legt de procedure van het presidium uit en sluit zich voor het overige bij de wethouder aan.

Berkenbosch (VVD) vindt dat het CDA beter technische vragen had kunnen stellen.

Otten is het daar niet mee eens: vragen staat vrij.

De voorzitter concludeert dat het stuk van de agenda wordt gehaald.

8. Vaststellen verslagen

Het verslag van 14 mei 2009 is aangevuld en wordt de volgende keer aan de raad voorgelegd.

De verslagen van 28 mei en 11 juni 2009 worden ongewijzigd door de raad vastgesteld.

Hiermee sluit de voorzitter de vergadering.
 

error: Sorry..