Verslag raadsavond besluiten 05-02-2009
     

                     Verslag raadsavond besluiten 05-02-2009

Aanwezig: A.A. Steenbergen (voorzitter), Jan Ballast, R.A. Berkenbosch, B. Boersma, L. Bouwmeester, J.W. Braam, S. Brouwer, J. Bruins Slot, H.B. Giethoorn, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, E.R. Klok, K.J. van der Laan, H. Loof, B. Okken, , L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, H. Siebering, F. Snippe, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M. Tuit, G. Vos, W. Warrink, H. van de Weg en J.P. Wind (griffier).

Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen, K. Smid en W. van der Zwaag.
 
Afwezig met kennisgeving: het lid J.K. Otten, burgemeester W.P.M. Urlings alsmede de secretaris G.H. de Vries.

Verslag: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Mondelinge vragen raad.
2. Vaststellen Hoogbouwnotitie gemeente Hoogeveen.
3. Goedkeuren financieel jaarverslag 2007 en begroting 2009 van de Stichting Openbaar voortgezet onderwijs Hoogeveen.
4. Benoeming leden welstandscommissie.
5. Vaststellen verslagen van 13 en 22 januari 2009.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

De voorzitter opent met een ogenblik stilte.

De voorzitter deelt mee dat een punt aan de agenda wordt toegevoegd: een motie vreemd aan de orde van de dag die namens alle fracties wordt ingediend, over de Schiphollijn.

Hiemstra (CDA) verzoekt mede namens Gemeentebelangen punt 4 van de agenda af te voeren. Na lezing van het voorstel rezen enkele vragen.

De voorzitter stelt vast dat de raad akkoord gaat met het schrappen van punt 4 van de agenda. De bespreking in meningvormen leidt verder tot het schrappen van agendapunt 2.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan wethouder Van der Zwaag voor een toelichting naar aanleiding van de brand aan de Schutstraat.

Wethouder Van der Zwaag geeft een toelichting op de gebeurtenissen en gaat in op het optreden van de gemeente, de brandweer en de geneeskundige dienst.
De brand brak vorige week zondagavond uit. Door de enorme hittevorming moesten bewoners worden geëvacueerd. Al vrij snel bleek er asbest vrij te komen, waardoor de mensen niet terug konden naar hun huizen. Zij werden opgevangen en de adressen waren bij de gemeente bekend. Vanwege het asbest is naast het ROT in Assen ook een beleidsteam op gemeentelijk niveau ingesteld. Hierin zaten de gemeente, de brandweer en de geneeskundige dienst. Een gespecialiseerd bureau werd ingeschakeld om na te gaan welk gebied getroffen was door het asbest. In de nacht was dat moeilijk te traceren, en daarom is uit veiligheidsoverwegingen een vrij groot gebied gekozen dat overeenkwam met de rookontwikkeling. De gemeente heeft tegelijk opdracht gegeven het aangetroffen asbest meteen op te ruimen.
Vanaf maandagochtend zes uur zijn op 2500 adressen brieven verspreid om mensen te informeren en erop te wijzen wat te doen als asbest zou worden aangetroffen. Ook werd contact gelegd ’s ochtends vroeg met scholen en de bibliotheek om deze te informeren.
’s Middags zijn alle geëvacueerde mensen uitgenodigd en is nadere informatie verstrekt. Dezelfde avond is een bewonersavond gehouden waar gemeente, brandweer en geneeskundige dienst aanwezig waren.
’s Avonds bleek dat de mensen nog niet naar huis konden, omdat zich nog asbest op de daken bevond. Dinsdag is een tweede bewonersbrief verspreid. Steekproeven van de brandweer wezen uit dat de situatie veilig was. Op verzoek van bewoners zijn metingen gedaan om te bepalen of de lucht in de huizen volledig vrij was van asbestdeeltjes. Dinsdagavond konden de mensen gefaseerd terug naar hun woningen.
De politie heeft een technisch onderzoek verricht. Intern wordt een evaluatie verricht om te kijken wat de volgende keer beter kan.
De wethouder spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop de bewoners zich hebben gedragen, en voor de betrokkenheid van de ambtenaren.

Loof (PvdA) spreekt namens de PvdA zijn waardering uit over de aanpak en over de inzet van de medewerkers. Spreker vraagt of de gemaakte kosten eventueel kunnen worden verhaald.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat de juristen al in gesprek zijn. Waar mogelijk zal de gemeente de kosten verhalen.

Okken (Gemeentebelangen) spreekt zijn waardering uit over het optreden van het beleidsteam. Spreker vraagt of de restanten van het afgebrande gebouw gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat er nog asbest aanwezig kan zijn. In overleg met de eigenaar, de verzekering en de politie wil de gemeente graag zo snel mogelijk de restanten laten opruimen. De wethouder kan niet zeggen hoeveel tijd de politie nog nodig heeft voor onderzoek.

Okken is het met de wethouder eens en zegt dat maximale druk nodig is om toestanden zoals in Hollandscheveld en Noordscheschut te voorkomen.

Wethouder Van der Zwaag is het met de laatste opmerking van Okken eens.

Vos (ChristenUnie) spreekt eveneens zijn waardering uit over het optreden. Hij vraagt of de raad de evaluatie of een samenvatting daarvan krijgt toegezonden.

Wethouder Van der Zwaag zegt toe de resultaten van de evaluatie aan de raad te sturen.

Reinders (CDA) spreekt zijn waardering uit over de medewerkers en de wethouder. De wethouder heeft ervaring kunnen opdoen omdat hij de portefeuille van de burgemeester behartigt. Spreker vindt het geruststellend voor de bewoners dat Hoogeveen inmiddels veel ervaring met dit soort gebeurtenissen heeft opgedaan.

Klok (VVD) spreekt eveneens zijn waardering uit over het optreden van de gemeente en speciaal de wethouder.

De voorzitter sluit de bespreking van dit punt.

Toezegging wethouder Van der Zwaag:
De resultaten van de evaluatie van de brand aan de Schutstraat worden naar de raad gestuurd.

1. Mondelinge vragen raad
De voorzitter geeft het woord aan Siebering.

Siebering (PvdA) stelt vragen naar aanleiding van eerder door de PvdA mede namens de ChristenUnie op 30 oktober 2008 gestelde vragen aan het college over de situatie rondom buurthuis het Anker in Hollandscheveld. Daar dreigde volgens spreker een penibele situatie doordat de heer Knol had meegedeeld per 1 februari 2009 zijn bestuursfunctie neer te leggen en tegelijkertijd zijn optreden als vrijwilliger, belast met het dagelijks functioneren van het buurthuis, per die datum neer te leggen. Uit de media kon worden vernomen dat ook de overige bestuursleden zijn afgetreden. Het is inmiddels 1 februari geweest en spreker vindt het akelig stil rondom het Anker.
Namens de fractie van de PvdA stellen Mark Tuit en spreker de volgende vragen:
• Heeft het college in de periode van 30 oktober 2008 tot 1 februari 2009 stappen  ondernomen om ervoor te zorgen dat het Anker ook na 1 februari 2009 nog steeds volledig kan functioneren als buurthuis?
• Functioneert op dit moment het Anker als zodanig?
• Biedt het Anker nog dezelfde mogelijkheden voor de gebruikers en is daar iets in veranderd?
• Hoe wordt de dagelijkse gang van zaken geregeld?
• Kan het college zeggen of er alweer een bestuur functioneert? Heeft het gemeentebestuur hierin ook een formele of morele verantwoordelijkheid?
• Zijn de ontwikkelingen voor de toekomst gewaarborgd? En zo niet, wat moet er dan nog gebeuren en op welke termijn gebeurt dat?
• Kan iedereen wat betreft het Anker rustig gaan slapen?

Wethouder Poutsma reageert op de gestelde vragen en gaat in op wat de afgelopen periode is gedaan. De gemeente heeft er samen met de huidige gebruikers en het oude bestuur voor gezorgd dat de activiteiten vanaf deze week gewoon doorgaan. Concrete afspraken zijn gemaakt: de gebruikers nemen de beheersactiviteiten in verband met hun eigen activiteiten voor hun rekening. De wethouder somt de beheersactiviteiten op. Er wordt gewerkt met een agenda en een logboek en gebruikers hebben een eigen sleutel. Wat dan nog aan beheerswerk resteert, wordt door de gemeente gedaan.
Het Anker blijft open, vanaf deze week zonder bestuur. Het wordt dus niet centraal beheerd, de gebruikers organiseren los van elkaar hun eigen activiteiten. De gesprekken met de oude gebruikers hebben geen nieuwe bestuursgroep voor het dorpshuis opgeleverd. De gemeente kan dit niet afdwingen. De verantwoordelijkheid van de gemeente houdt hiermee echter niet op. Afgesproken is dat in het periodiek overleg van de gemeente met de gebruikersgroepen samen goed opgelet wordt of in Hollandscheveld draagvlak en synergie ontstaat waardoor het Anker meer kan worden dan alleen het bieden van onderdak voor de groepen.
De gemeente wil via het Integrale Accommodatiebeleid sterk inzetten op een flankerend ondersteuningsbeleid. Tot slot zegt de wethouder tegen Siebering: “Blijf wakker, maar lig niet wakker.”

De voorzitter geeft het woord aan Huijgen.

Huijgen (PvdA) stelt een vraag over de economische crisis.
Spreker haalt het artikel “Crisis gewoon uitzitten” aan van Mark Roscam Abbing van het CPB in Binnenlands Bestuur van 30 januari. Volgens Roscam Abbing zijn gemeenten die investeringen naar voren halen verkeerd bezig. De VNG zegt iets anders: naast andere maatregelen moeten investeringen naar voren worden gehaald. In veel gemeenteraden worden moties aangenomen waarin wordt verzocht investeringen te versnellen.
Er blijken dus tegengestelde meningen te zijn. Volgens Huijgen is het daarom lastig de gevolgen van de crisis te bestrijden. Hij denkt dat het voor de gemeente Hoogeveen al een grote opgave is om voor bewoners en bedrijven de scherpe randjes eraf te halen.
Spreker stelt de volgende vragen:
• Welke marsroute denkt  het college te gaan volgen?
• Als het college al voor een bepaalde route heeft gekozen, hoe ziet deze eruit?
• Welke middelen zet het college in en met welk doel?

Wethouder Van der Zwaag bevestigt dat de afgelopen tijd sprake is van tegengestelde meningen. De wethouder had gehoopt op meer coördinatie tussen het Rijk, de provincies en de gemeenten. Deze week start het zogenaamde overhedenoverleg.
Om tot effectieve maatregelen te komen is eerst een goede analyse nodig op welke onderdelen de investeringen zich moeten richten. Sommige onderdelen van de economie hebben weinig of geen last van de crisis. Als er mogelijkheden zijn, zal het college niet nalaten deze te benutten. Het onderwerp strategische conferentie staat geagendeerd voor aanstaande maandag. De resultaten worden gebruikt om tot eventuele concrete maatregelen te komen. Naast investeringen kijkt het college naar de interne processen zoals vergunningverlening, en naar sociale zaken.

Huijgen vraagt naar de betekenis van de te verrichten analyses.

Wethouder Van der Zwaag vindt een goede analyse belangrijk. Dan wordt duidelijk op welke onderdelen van de markt de gemeente zich moet richten. Het gaat bijvoorbeeld slecht in de bouw, maar niet in de weg- en waterbouw. De gemeente moet zich er wel bewust van zijn dat haar invloed geringer is dan die van het Rijk.

Huijgen vraagt of er een positieve invloed is op de plannen die de gemeente binnen enkele jaren wil uitvoeren.

Wethouder Van der Zwaag vindt het niet verantwoord hier zonder nadere analyse iets over te zeggen. De strategische conferentie is voor dit onderwerp de opmaat voor de voorjaarsnota. Roscam Abbing adviseerde gemeenten om in 2009 te blijven doen wat zij van plan waren te doen. Voorspeld wordt dat 2010 waarschijnlijk het zwaarste jaar zal zijn en daar moeten de maatregelen op worden gericht. Dit kan bij de voorjaarsnota worden besproken.

Huijgen zegt dat de voorjaarsnota pas in juni 2009 wordt besproken.

Wethouder Van der Zwaag vindt dat dit overeenkomt met het inzicht om de maatregelen op 2010 te concentreren.

Huijgen wijst op de te verwachten werkloosheidstijging, vooral wat betreft de uitzendkrachten.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat dit een punt is voor de strategische conferentie. Het landelijke beeld hoeft niet voor de gemeente op te gaan.

De voorzitter merkt op dat vanochtend in het presidium over de strategische conferentie is gesproken: deze is input voor de voorjaarsnota. De conferentie wordt op 26 februari gehouden in plaats van de reguliere raadsvergadering.

Klok (VVD) vindt adviezen vanuit ondernemerskringen en andere groepen belangrijk. Zo blijft de gemeente feeling houden met het plaatselijke bedrijfsleven.

Wethouder Van der Zwaag antwoordt dat het college de ondernemersleden van HOC heeft gevraagd hoe vanuit hun bedrijven wordt aangekeken tegen de ontwikkelingen in 2009 en 2010. Het gaat om 240 bedrijven en dat geeft een redelijk representatief beeld. De wethouder noemt enkele andere aspecten zoals het feit dat over vijftien jaar de beroepsbevolking van Drenthe met 15.000 is gedaald. Ondernemingen hechten ondertussen meer waarde aan het menselijke kapitaal dan in de vorige recessie.
Conclusie van de wethouder is dat het college enige tijd heeft om onderzoek te doen.

Klok zegt dat elke ondernemer bereid is personeel vast te houden als dit maar enigszins mogelijk is. Spreker vindt lokale adviezen een goede zaak en is het eens met de wethouder dat de gevolgen van de crisis per gemeente kunnen verschillen.

Hiemstra (CDA) vindt het punt van Huijgen terecht. De afspraak voor een strategische conferentie is al eerder gemaakt en het college zou aangeven welke concrete maatregelen mogelijk zijn. Spreker vindt het te beperkt om de concrete maatregelen alleen bij de voorjaarsnota te behandelen. De discussie met de raad inclusief de input van bedrijven en anderen, is belangrijk en kan vernieuwende ideeën opleveren. Als het niet op 26 februari lukt, moet de conferentie later plaatsvinden.

De voorzitter sluit de behandeling van dit punt.

2. Goedkeuren financieel jaarverslag 2007 en begroting 2009 van de Stichting Openbaar voortgezet onderwijs Hoogeveen

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad goedgekeurd.

3. Motie vreemd aan de orde van de dag over de Schiphollijn

De voorzitter deelt mee dat een raadsbrede motie is opgesteld.

Van de Belt (GroenLinks) leest de motie van de fracties van CDA, GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie en Gemeentebelangen voor.

De motie wordt tekstueel op twee punten aangepast. Huijgen vraagt op één plek Zuidwest-Drenthe te vervangen door Zuid-Drenthe, en Vos verzoekt station Hoogeveen als volwaardig intercitystation te beschouwen wat tot aanpassing van de laatste zinsnede leidt. De raad stemt in met beide wijzigingen.

De definitieve tekst van de motie luidt:

De raad van de gemeente Hoogeveen,

Heeft kennis genomen van de plannen van de NS voor de dienstregeling 2009/2010.

Gehoord de beraadslaging,

Overweegt het volgende:

 De schipholintercity zal niet meer stoppen in Hoogeveen;
 Voor reizigers in Zuid-Drenthe zal het reisgemak en comfort verminderen;
 Een goede treinverbinding leidt tot vermindering van de verkeersdruk op de autoverbinding Groningen-Zwolle;
 Hoogeveen is met de stallings- en p&r-voorzieningen een belangrijk OV-knooppunt in de regio en wil dit verder uitbouwen.

Verzoekt het college:

In gesprek met NS en Prorail ervoor te pleiten station Hoogeveen voor Zuid-Drenthe aan te merken als volwaardig intercitystation.

En gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter geeft het woord aan het college.

Wethouder Bargeman doet verslag van het gesprek dat gisteren met NS en Prorail heeft plaatsgevonden. Hij wil hiermee eventuele misverstanden uit de weg ruimen. De wethouder vindt in verband daarmee de motie een beetje mosterd na de maaltijd.
In het gesprek met de NS en Prorail zijn twee opties besproken. De eerste is ‘de snelle bocht’: dat is de spoorlijn op palen over het Oude Diep. Ooit is hierover een studie opgesteld. Deze is achterhaald en de optie maakt geen deel uit van welk besluitvormingsproces dan ook, omdat het kabinet de studie niet heeft opgenomen in de meerjarenplanning.
De tweede optie is ‘de bochtverruiming’: naar aanleiding van de motie Koopmans is vanuit het Zuiderzeelijnpakket 160 miljoen euro beschikbaar gesteld voor maatregelen ter vermindering van de reistijd tussen Groningen en Zwolle. Naast fysieke kunnen ook andere maatregelen worden genomen. Het mooier maken van de bochten in Hoogeveen valt onder deze optie. Wel blijft de trein het huidige station aandoen.
Prorail heeft een studie opgesteld waaruit blijkt dat een investering van 20 miljoen euro tot een reistijdverkorting van 55 seconden leidt. De kans dat deze investering onderdeel wordt van het pakket van 160 miljoen euro is gering. In de loop van 2009 volgt definitief uitsluitsel. De consequentie is helaas wel dat die 20 miljoen euro niet voor andere maatregelen op het gebied van mobiliteit kan worden ingezet. De 160 miljoen euro is alleen bedoeld voor maatregelen die Prorail neemt met het oog op reistijdverkorting.
De wethouder legt een en ander nogmaals uit naar aanleiding van een vraag van Vos. Verschillende projecten worden bekeken om de reistijd te verkorten. Daarvoor is 160 miljoen euro beschikbaar. Een van de projecten is het mooier maken van de bochten in Hoogeveen.
De middelen worden alleen aangewend voor het spoor.
Het college heeft als derde punt in het gesprek met de NS en Prorail gevraagd wat Hoogeveen moet doen om in aanmerking te komen voor de status als intercitystation. Het antwoord van Prorail en de NS was dat de gemeente een nieuw gesprek tegemoet kan zien zodra het aantal reizigers naar en vanuit Hoogeveen is verdubbeld. Vervolgens vroeg het college Prorail en de NS naar de stijging van het aantal passagiers in Hoogeveen in de afgelopen jaren. Die stijging was de afgelopen jaren 4%, terwijl deze landelijk 4 à 5% bedroeg. De wethouder geeft aan dat het college in het overleg met de NS en Prorail druk heeft uitgeoefend om Hoogeveen intercitystation te laten worden.
Het college beschouwt de motie als een ondersteuning van zijn inzet.

Van Heugten (VVD) vraagt wanneer de verdubbeling van het aantal reizigers moet zijn gerealiseerd.

Wethouder Bargeman neemt aan dat dit vanaf nu is. Het aantal reizigers in Hoogeveen is minder dan de helft dan het aantal in Assen. Met dit aantal wil de NS niet verder praten. Hoogeveen zou volgens de wethouder zich sterk moeten maken door aan te geven wanneer die verdubbeling kan worden gerealiseerd.
Voor eind februari 2009 neemt de NS de beslissing. Vanaf dat moment is min of meer sprake van een voldongen feit.

Vos vindt het belangrijk dat vooral potentiële treinreizigers goed en ruim materieel wordt aangeboden. Spreker ervaart zelf dat dit niet altijd het geval is. Zo maken de NS en Prorail een verdubbeling erg moeilijk.

Van de Belt wijst erop dat het Hoogeveen niet lukt dezelfde aantallen reizigers te vervoeren als Assen omdat in Assen meer treinen stoppen. Spreker vindt dat nu alles op alles moet worden gezet.

Reinders wil een discussie over details voorkomen. Hoogeveen en de positie binnen Zuid-Drenthe staan voorop. Er moeten zoveel mogelijk reacties naar de NS gaan. De motie van de raad is er één van.

Berkenbosch (VVD) merkt op dat de NS ooit heeft aangegeven niet alleen op de aantallen reizigers te letten. Hoogeveen moet het juist van die andere punten hebben.

De voorzitter sluit de behandeling van dit punt en hoopt niet dat het als mosterd na de maaltijd komt.

Wethouder Bargeman vindt dat de bespreking zinvol is geweest.

De motie over de Schiphollijn wordt zonder stemming unaniem door de raad aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering.
 

error: Sorry..