Verslag raadsavond besluiten 11 maart 2010

Verslag raadsavond besluiten 11 maart 2010

Aanwezig: H. Koetje (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, R. van de Belt, M. Benjamins, K.F.J. Bertels, J.H. Borgman, J. Bruins Slot, I.G. Emmens, H.B. Giethoorn, A.J. Grondstra-Braam, A. van der Haar, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, L Hummel, H. Loof, B. Okken, L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, D.J. Schuldink, C. Slottje, K. Smid, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, G. Vos, W. Warrink en J.P. Wind (griffier).

Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen en W. van der Zwaag en de locosecretaris J.W. de Klein.

Verslag: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Installatie en beëdiging nieuwe raadsleden
3. Voortgangsrapportage coalitiebesprekingen
4. Sluiting.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Installatie en beëdiging nieuwe raadsleden
De voorzitter staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Dinsdag 9 maart heeft de oude raad de resultaten goedgekeurd en werd de benoeming van de nieuwe raadsleden in orde bevonden. Aan alle wettelijke eisen is door alle nieuwe raadsleden voldaan.
De voorzitter heet twee nieuwe partijen welkom. Spreker geeft enkele statistische cijfers over de samenstelling van de raad. Elf leden zijn voor het eerst in de raad waarvan één het raadslidmaatschap combineert met het wethouderschap. Twintig leden komen uit de kern Hoogeveen, vier uit Hollandscheveld, twee uit Fluitenberg, twee uit Noordscheschut, één uit Elim, één uit Nieuweroord en één uit Pesse. De gemiddelde leeftijd is 49,3 jaar terwijl dat twee dagen geleden nog 51,3 jaar was.
De raadsleden zullen de eed of de verklaring van belofte afleggen. De voorzitter geeft uitleg over de drie elementen waaruit deze is opgebouwd. Ten eerste: de raadsleden hebben niets gedaan om op een oneerlijke wijze een zetel te bemachtigen. Ten tweede: een raadslid mag geen geschenken of iets dergelijks aannemen. Ten derde: de raadsleden moeten trouw zijn aan de Grondwet en alle andere wetten en moeten hun plichten uitoefenen.
De voorzitter leest de eed en de verklaring van belofte voor:

“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enig gift of gunst heb
gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en
dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen.”

De voorzitter verzoekt de leden van de raad om de beurt te gaan staan en noemt de namen in alfabetische volgorde.

Alting: “Dat verklaar en beloof ik.”

Bakker-Maas: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Ballast: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Van de Belt: “Dat verklaar en beloof ik.”

Benjamins: “Dat verklaar en beloof ik.”

Bertels: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Borgman: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Bruins Slot: “Dat verklaar en beloof ik.”

Emmens: “Dat verklaar en beloof ik.”

Giethoorn: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Grondstra-Braam: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Van der Haar: “Dat verklaar en beloof ik.”

Van Heugten: “Dat verklaar en beloof ik.”

Hiemstra: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Huijgen: “Dat verklaar en beloof ik.”

Hummel: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Loof: “Dat verklaar en beloof ik.”

Okken: “Dat verklaar en beloof ik.”

Otten: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”
Reinders: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Van Regteren: “Dat verklaar en beloof ik.”

Schuldink: “Dat verklaar en beloof ik.”

Slottje: “Dat verklaar en beloof ik.”

Smid: “Dat verklaar en beloof ik.”

A. Steenbergen: “Dat verklaar en beloof ik.”

J. Steenbergen: “Dat verklaar en beloof ik.”

Stoefzand: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Strolenberg: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Tuit: “Dat verklaar en beloof ik.”

Vos: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Warrink: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

De voorzitter zegt dat de gedragscode voor bestuursorganen evenzeer geldt. Hierin staan de normen om integer te besturen. De code is in 2002 door de raad van Hoogeveen vastgesteld. De voorzitter geeft uitleg over de gedragscode. De kwaliteit van het openbaar bestuur staat er centraal en de integriteit van het openbaar bestuur is daarbij een belangrijke voorwaarde. Het houdt ook in dat verantwoording wordt afgelegd aan de raad, de externe organisaties en de bewoners. Werken volgens de gedragsregels is volgens de voorzitter Hoogeveen met een hoofdletter H. Met de introductie van deze gedragscode is de installatie voltooid. De voorzitter feliciteert de raadsleden en wenst hen veel plezier en succes in het werk als raadslid.
Het werk kan nu beginnen. De raad staat aan het hoofd van de gemeente en vertegenwoordigt hier de bevolking. De raadsleden worden geacht het belang van Hoogeveen te behartigen. De komende vier jaar wordt op diverse terreinen veel van de raadsleden gevraagd. De uitgangspunten in structuurvisies en deelvisies vergen stellig onderhoud en actualisering. De raad kan nieuwe accenten leggen die passen bij de toekomst. Politiek is toekomst, de toekomst van mensen. De voorzitter wenst de raadsleden toe dat zij dit met overtuiging doen. Vooral op financieel gebied lijken keuzes noodzakelijk. De voorzitter adviseert de raad te kijken naar de provincie, het landsdeel, de regio en de omliggende gemeenten. De voorzitter wijst op de landelijke heroverwegingsvoorstellen tot bestuurlijke schaalvergroting. De gemeente moet zich daarop voorbereiden in het perspectief van de inwoners en gezien de ervaringen met burgerparticipatie zoals bij De Smederijen. Nieuwe vormen van participatie zoals e-participatie zijn mogelijk. De belangrijkste taak is dat raad en college en bevolking niet te ver uit elkaar groeien. De voorzitter hoopt dat de raadsleden inspirerend en enigszins leidend zullen zijn voor de inwoners. Dus ook buiten deze zaal. Het college zal voorstellen doen voor beleid en het is aan de raad de hoofdlijnen te bespreken en vast te stellen. De medewerkers van de griffie zullen de raad helpen. Een dringend advies is dat de raad niet te veel over de details moet praten en niet te veel op de stoel van het bestuur moet gaan zitten. Er zijn namelijk leukere dingen en het controleren moet over hoofdlijnen gaan. De voorzitter wenst de raad toe dat de raad en de fracties de belangen van Hoogeveen en de inwoners op een constructieve wijze naar de toekomst toe vorm zullen geven: omdat het om mensen gaat.

3. Voortgangsrapportage coalitiebespreking
De voorzitter geeft het woord aan de fractievoorzitters.

Reinders (CDA) gaat in op de kop in de krant voor de verkiezingen dat de raad 45 zetels zou gaan tellen. Dat is dus niet gelukt. Er zijn winnaars en verliezers. Het CDA is tevreden met het resultaat en spreker bedankt de kiezers die op het CDA hebben gestemd. Opvallend is het verlies van de PvdA en de winst voor Gemeentebelangen. Uiteraard zijn er landelijke invloeden. Dat maakt het lastig. PvdA en CDA hebben geen meerderheid in deze raad.
D66 en de SP worden welkom geheten, evenals de nieuwe raadsleden. Reinders vindt goede verhoudingen tussen de fracties belangrijk voor een goed functionerende gemeenteraad en voor de inwoners.
Het opkomstpercentage is laag en dat is zorgelijk. Toch zijn er nog grote problemen die om een oplossing vragen. De gekozenen moeten de knopen doorhakken op inhoudelijke gronden.
Het CDA heeft het voortouw genomen bij de collegeonderhandelingen. Bargeman en Hiemstra hebben informatieronden gehouden met alle fracties. Alle fracties werken constructief mee en spreker bedankt de partijen daarvoor. Komend weekend verwacht het CDA een advies van de beide informateurs. Het gaat erom elkaar te vinden op inhoud en op een breed gedragen programma. Kwaliteit, stabiliteit en vertrouwen zijn de kernwoorden voor een nieuw college.

Smid (PvdA) feliciteert het CDA en Gemeentebelangen met de winst bij de verkiezingen en verwelkomt D66 en SP als nieuwe fracties. Spreker gaat terug naar 2002 toen de PvdA verloor en op zes zetels kwam. Beter was het resultaat in 2006. Intern zal het goed worden geëvalueerd. Het zal voor iedereen een grote zorg moeten zijn dat de opkomst zo laag was.
De PvdA heeft overwogen of deelname aan een nieuwe coalitie voor de PvdA mogelijk is vanwege het verlies. Mede vanwege de moeilijke tijden wil de PvdA niet voor die verantwoordelijkheid weglopen. Bovendien is de PvdA in Hoogeveen de tweede partij. De inhoud en de portefeuilleverdeling zijn voor de partij bepalend. De inhoud: de PvdA zet in op de verbindende thema’s van het huidige college. In de afgelopen bestuursperiode zijn in goede samenwerking mooie resultaten behaald op de thema’s talentontwikkeling, aantrekkelijke stad en dorpen, meedoen en schoon, heel en veilig.
Inhoudelijk is het van belang voor de PvdA dat mensen die een steuntje nodig hebben, dit ook kunnen krijgen. De PvdA wil verder werken aan het verhogen van het opleidingsniveau en het tegengaan van achterstanden, vooral voor kinderen. Kortom: een sociaal Hoogeveen.
Ook het economisch beleid dient te worden voortgezet. Werk en daarmee hun positie in de samenleving is voor mensen zeer belangrijk. Een sterke economische positie is nodig omdat er eerst wel verdiend moet worden, voordat er uitgegeven kan worden.
De PvdA wil graag de wijkaanpak en de betrokkenheid van bewoners door middel van De Smederijen doorzetten.
Er staan ons economisch moeilijke tijden te wachten, forse bezuinigingen lijken onafwendbaar. De PvdA wil mensen die al in een zwakke positie zitten, ontzien.
Smid spreekt de hoop uit dat ook in de komende periode sprake zal zijn van een goede samenwerking met levendige en boeiende debatten en een goede wisselwerking met de lokale samenleving.

Steenbergen (Gemeentebelangen) is heel blij dat Gemeentebelangen in de raad vertegenwoordigd is met vijf zetels. Hij ziet de winst van twee zetels als een beloning voor vier jaar constructief meedenken met het beleid in de afgelopen raadsperiode en met de inwoners van Hoogeveen. Gemeentebelangen heeft zich ingezet voor het oplossen van problemen en vragen vanuit de bevolking en heeft een zeer gedegen rol als oppositiepartij gehad.
Spreker heet de SP en D66 als nieuwe partijen in de raad welkom.
Steenbergen concludeert dat van alle zittende partijen alleen Gemeentebelangen meer stemmen heeft gekregen en stelt vast dat Gemeentebelangen daarmee de grote winnaar is van de verkiezingen. Gemeentebelangen moet dan ook zeer serieus genomen worden bij de collegeonderhandelingen, maar wil alleen meedoen als zij daadwerkelijk punten binnen kan halen voor het collegeprogramma. Spreker doelt daarbij vooral op meer bezuinigen in plaats van lastenverhogingen voor de burgers. Spreker noemt als eerste mogelijke coalitie CDA, VVD en Gemeentebelangen. Als tweede optie noemt Gemeentebelangen CDA, VVD, PvdA en Gemeentebelangen: een brede coalitie met een breed draagvlak. Onder bepaalde voorwaarden wil Gemeentebelangen ook samenwerking met de ChristenUnie niet uitsluiten.
Spreker beseft dat Reinders van het CDA voor een moeilijke taak staat om voor de komende financieel zware tijden de juiste coalitie te vormen en wenst hem daarbij sterkte. Wel gaat spreker ervan uit dat Gemeentebelangen een rol van betekenis kan gaan spelen.

Steenbergen (VVD) is heel tevreden met de vijf personen van de VVD-fractie. De VVD wil zich de komende periode op een positieve wijze inzetten voor een goed Hoogeveen. Verantwoordelijkheid nemen zal de VVD dan ook niet uit de weg gaan en spreker benadrukt nogmaals dat de VVD de komende periode zijn uiterste best zal doen voor Hoogeveen.
Spreker verwelkomt tot slot de nieuwe partijen in de raad.

Vos (ChristenUnie) blikt terug op de start van de verkiezingscampagne op 4 januari 2010. De ChristenUnie zat aan tafel met tien mensen, deels oude bekenden, deels nieuwe. Er werd besloten de top acht van de kandidatenlijst goed neer te zetten en de campagne in te gaan met de leus ‘Stabiel, Betrokken, ChristenUnie’. Ten minste stabiel blijven in aantal zetels in de raad was ook een doelstelling. De ChristenUnie heeft op haar eigen wijze de afgelopen vier jaar politiek gevoerd in de raad en met veel genoegen en inzet deelgenomen in het college en in de coalitie. Met veel vertrouwen ging de ChristenUnie op 3 maart naar de uitslagenavond. De eerste uitslag was zeer hoopgevend: van 10 naar 15%. Helaas bleef het die avond bij groei in dat ene stembureau, Tiendeveen. Aan het eind van de avond bleek de ChristenUnie 10% van de uitgebrachte stemmen te hebben vergaard en klonk gejuich. Het gejuich was afkomstig van de volgende partijen: Gemeentebelangen, D66, SP, VVD en CDA.
Spreker feliciteert beide nieuwkomers in de raad en feliciteert hen en de andere partijen elk met hun eigen reden tot juichen. Er waren gemengde gevoelens bij de SGP: wel gegroeid maar geen zetel. Teleurgesteld waren behalve de ChristenUnie ook de PvdA en GroenLinks. De ChristenUnie leeft met deze partijen mee. Ook bij spreker kwamen beelden voorbij van 2002 en 2006.
In de politiek gaat het al bijna net zo als in de voetbalwereld: vooraf wordt de wedstrijd al uitgebreid geanalyseerd door eenieder die iets mag roepen. Spreker vraagt zich af of het nog om de inhoud gaat in de politiek of dat het om één of twee onderwerpen gaat. Het lijkt erop dat het om de aantallen, om de macht, om de poppetjes en om de statistiek gaat. Het lijkt er ook op dat voor een groot deel van de kiezers geldt ‘zo gewonnen, zo geronnen’.
De grootste verliezer van deze verkiezingen is de Hoogeveense politiek vanwege de opkomst van slechts 52%. Dit is bedroevend laag ondanks de oproep om ten minste 45% van de kiesgerechtigden naar de stembus te lokken. De raad en de Hoogeveense politiek hebben daarmee collectief de boeiende opdracht om politiek weer aansprekend te maken voor kiezers. De ChristenUnie zal de komende vier jaar haar bijdrage daaraan gaan leveren.
De ChristenUnie bedankt alle stemmers op haar partij. Vier jaar geleden stemde 11,5% van de kiezers op de ChristenUnie en nu gelukkig nog steeds 10%. Hiermee is de ChristenUnie ongeveer weer terug op het niveau van 2002. Spreker vraagt zich af of 2006 een uitschieter was. Als nieuwkomer in 2002 is de ChristenUnie nog te jong voor trendanalyses maar volwassen genoeg om de politieke strijd vol elan weer aan te gaan. Dit gebeurt op basis van inhoud en de ChristenUnie vaart daarbij haar eigen stabiele koers met betrokken mensen.
Er wordt gezegd dat de kiezer altijd gelijk heeft, maar spreker vindt dat de hele Hoogeveense politiek mag bewijzen dat de niet-kiezer nooit gelijk heeft. De ChristenUnie wenst de nieuwe raad veel wijsheid, een goede samenwerking en vooral Gods zegen toe.
Bij de informatieronde voor de vorming van een college door het CDA als grootste partij heeft de ChristenUnie gezegd dat ze zich kan voorstellen dat verkennende gesprekken plaatsvinden tussen winnaars, in dit geval CDA en Gemeentebelangen. Daar zal een derde partij bij moeten komen. Toch heeft de ChristenUnie een andere aanbeveling gedaan aan de informateurs. Gezien de huidige economische crisis en de onbekende gevolgen voor Hoogeveen is volgens spreker een voortzetting van het sociaal daadkrachtige en economisch versterkende college van CDA, PvdA en ChristenUnie de meest stabiele coalitievorm voor de komende vier jaar.
Vos hoopt dat het vervolg van de coalitieonderhandelingen transparant zal zijn.

Van de Belt (GroenLinks) zegt dat GroenLinks teleurgesteld was gezien het landelijke beeld. In Hoogeveen gaat het echter zoals wel vaker anders. Toch is GroenLinks blij met haar zetel en met het feit dat zij haar groene en duurzame geluid de komende vier jaar kan laten horen. Spreker is ook blij dat er weer progressieve partijen bij zijn gekomen en hoopt op een goede samenwerking, ook met de andere partijen in de raad.
Spreker bedankt de mensen die haar bij hebben gestaan in de campagne. Zij spreekt de wens uit dat er in de komende periode veel mooie dingen voor Hoogeveen kunnen worden gedaan.

Benjamins (SP) spreekt zijn maidenspeech namens de SP. Spreker zegt dat de SP voor het eerst heeft meegedaan aan de verkiezingen in Hoogeveen en blij is met de ene zetel die behaald is. De partij wil de mensen die op de SP hebben gestemd bedanken voor het vertrouwen wat ze in haar stellen.
Wat betreft de vorming van een nieuw college zegt spreker dat het volgens de SP het beste is door te gaan met het huidige college. Gezien de vele problemen en komende bezuinigingen is een college gebaat bij recente bestuurlijke ervaring. Elk ander te vormen college zou aan die bestuurlijke ervaring inboeten.
Spreker bedankt de andere fracties voor de welkomstwoorden voor de SP. De SP hoopt constructief met de andere fracties te kunnen samenwerken en ziet de raadsperiode met vertrouwen tegemoet.

Slottje (D66) zegt dat D66 25 jaar in de raad gezeten heeft en de afgelopen 4 jaar niet. Spreker is blij weer terug te zijn en iedereen weer terug te zien. De afgelopen 4 jaar heeft spreker de raad in de gaten gehouden vanaf de tribune en de indruk gekregen dat D66 nodig is omdat het de andere partijen aan politieke moed heeft ontbroken een goed perspectief voor de toekomst neer te zetten. Spreker denkt dat dit misschien alsnog kan gebeuren.
Ook is de lengte van spreken bij Slottje opgevallen. Zo vanaf de tribune valt op dat er veel woorden zonder inhoud gesproken worden.
Hoe moet het volgens D66 nu verder? De afgelopen acht jaar is de Hoogeveense politiek duaal en dat zou het volgende moeten betekenen: de raad zet de hoofdlijnen neer en benoemt een college met de opdracht om te zorgen voor uitvoering daarvan. De raad controleert vervolgens of dat ook uitgevoerd wordt. Dat is iets anders dan bekijken wie allemaal gewonnen hebben en wie met wie een college kan gaan vormen en kan gaan onderhandelen om zoveel mogelijk de eigen punten in een gezamenlijk akkoord te krijgen. De collegepartijen zijn vervolgens met handen en voeten aan dat akkoord gebonden en de oppositie staat er buiten. Bij de Tweede Kamer, sinds jaar en dag duaal, gaat het volgens spreker op dezelfde wijze. Gebonden aan een regeringsakkoord functioneert dit bestuursorgaan niet dualistisch. Het nadelige gevolg daarvan is een groot onvermogen om een goed perspectief ten aanzien van de maatschappij neer te zetten. D66 vindt dan ook dat het beter is nu eerst te bekijken of de raad met elkaar een goed inhoudelijk bestuursprogramma op hoofdlijnen kan neerzetten, om vervolgens een college daarbij te zoeken. Het is dan niet zo belangrijk welke politieke kleur dit college heeft. Spreker vindt wel dat wethouders zich voor hun benoeming zouden moeten presenteren met hun achtergrond en waarom ze denken het werk goed te kunnen doen. Dit is de manier en het eerste moment waarop de wethouder vertrouwen kan krijgen van de raad.
Spreker gaat in op de lage opkomst bij de verkiezing en constateert een gebrek aan betrokkenheid van de bevolking bij de politiek. De agenda van de burger is kennelijk anders dan de agenda van de politieke partijen. De burger kijkt naar de problematiek die dichtbij ligt.
Spreker denkt dat de burger meer betrokken kan worden bij de politiek door als raad echt duaal te functioneren en echt een visie neer te zetten. Dan is op straat uit te leggen waarom iets gebeurt. Maar ook kan de politiek, door meer aandacht voor het perspectief van de burger, burgers meer betrokken maken.

De voorzitter geeft het woord aan Stoefzand.

Stoefzand zegt dat de voorzitter een overzicht heeft gegeven van de woonplaatsen van de raadsleden. De heer Alting woont echter al sinds lange tijd in Nieuwlande.

De voorzitter zegt dat dit genoteerd zal worden.

4. Sluiting
De voorzitter zegt dat iedereen uitgenodigd is voor het drinken van een borrel en het geven van felicitaties aan de benoemde leden. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.

error: Sorry..