Verslag raadsavond 26 maart besluiten


Verslag raadsavond 26 maart besluiten

Aanwezig: J.K. Otten (voorzitter), Jan Ballast, R.A. Berkenbosch, B. Boersma, L. Bouwmeester, J.W. Braam, S. Brouwer, H.B. Giethoorn, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, E.R. Klok, K.J. van der Laan, H. Loof, L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M. Tuit, G. Vos, W. Warrink, H. van de Weg en J.P. Wind (griffier).

Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen, K. Smid en W. van der Zwaag.
 
Afwezig met kennisgeving: de leden J. Bruins Slot, L. Hummel, B. Okken, H. Siebering en F. Snippe, alsmede de secretaris G.H. de Vries.

Verslag: Z. Jeuring(Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Mondelinge vragen raad.
2. Vaststellen Milieuprogramma 2009.
3. Onderzoek grote projecten.
4. Vaststellen verslagen van 12 maart 2009.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

De voorzitter deelt mee dat een motie van PvdA en CDA als punt 5 aan de agenda wordt toegevoegd.

1. Mondelinge vragen raad
Otten (CDA) stelt mede namens de PvdA vragen naar aanleiding van de infoavond op 25 februari 2009 in de wijk Krakeel. Het gaat over het verkeersplan Krakeel en de eventuele bouw van een terrassenflat aan de Zenithlaan. Spreker stelt de volgende vragen aan het college:
• Deelt u de zorgen van de bewoners over de bereikbaarheid van de wijk?
• Bent u bereid de verkeerssituatie bij de Nadirlaan nog eens goed in ogenschouw te nemen omdat blijkt dat in de berekeningen geen rekening is gehouden met extra fietsverkeer ten gevolge van de nieuwe fietsbrug?
• Bent u bereid geen onomkeerbare afspraken met derden te maken over de Zenithlaan en eventuele veranderingen daar, en deze eerst aan de raad voor te leggen?
• Deze vragen komen voort uit de onrust in de wijk Krakeel. Beide fracties worden graag intensief betrokken bij de verdere ontwikkelingen. Is dit mogelijk?

Wethouder Van der Zwaag antwoordt dat de Zenithlaan al twee jaar geleden ter sprake kwam. In het wijkontwikkelingsplan staat het idee om op de plaats van de benzinepomp een terrassenflat te bouwen. De gemeente en Woonconcept hebben daarom toen besloten het tankstation aan te schaffen. Realisatie van de flat is een heikel punt in verband met de toegangswegen naar de wijken. De wethouder beantwoordt de gestelde vragen.
Het college deelt vanzelfsprekend de zorg van de wijk over de bereikbaarheid. De bereikbaarheid speelt in de plannen altijd een grote rol.
Het college zal nieuwe ontwikkelingen betrekken bij de planvorming voor het gebied. Bij het opstellen van alternatieven zal er terdege rekening mee worden gehouden.
Het college en de raad hebben spelregels afgesproken over de betrokkenheid van de raad. De raad heeft de mogelijkheid intensief betrokken te zijn. Voordat het plan definitief wordt, kan de raad zijn zienswijze geven.

2. Vaststellen Milieuprogramma 2009
De voorzitter zegt dat de raad al eerder ambities en doelstellingen heeft vastgesteld in de Milieuvisie. Nu is de concrete uitwerking voor 2009 aan de orde.

Tuit (PvdA) bedankt het college voor het duidelijke stuk. Een aantal onderwerpen komt in de loop van 2009 nog apart in de raad aan de orde. De PvdA is over twee onderwerpen vaak door bewoners benaderd.
Ten eerste: de grondwatersituatie in de wijk Wolfsbos. De fractie hoort graag de stand van zaken.
Ten tweede: het DuBo-beleid. De oude regeling wordt beëindigd en de fractie heeft begrepen dat juristen onderzoek doen en aan het college zullen rapporteren. Tuit vraagt of de raad hiervan in kennis gesteld kan worden.

Van der Laan (ChristenUnie) bedankt het college voor het programma. Het Milieuprogramma 2009 is pas in 2009 naar de raad gestuurd. Spreker vraagt wanneer het Milieuprogramma 2010 naar de raad komt, dat zal in 2009 moeten gebeuren. Wanneer wordt het Milieujaarverslag 2008 aan de raad gestuurd?

Van de Belt (GroenLinks) reageert niet inhoudelijk, op dat punt is het programma duidelijk. GroenLinks vindt de tekst en de opmaak van het programma erg slecht. Spreker verzoekt dit te verbeteren.

Stoefzand (Gemeentebelangen) merkt op dat 2009 al een paar maanden oud is en dat het Milieuprogramma 2010 al op de rol staat. Omdat een aantal antwoorden wel in het milieujaarverslag zal staan, vraagt spreker wanneer dit verschijnt.
Het LAP is in 2006 met twee jaar verlengd en spreker vraagt wat hiermee in 2008 is gedaan. Een ander punt is de kunststofinzameling. Daar is veel over te zeggen en spreker verwacht antwoorden in het milieujaarverslag. Hij verzoekt de wethouder een toelichting te geven.

Otten (CDA) zegt dat de raad dit Milieuprogramma 2009 op 28 oktober 2008 via de mail heeft ontvangen. Het komt nu pas in de raad.

Van der Laan reageert en merkt op dat hij vroeg naar het Milieujaarverslag 2008 en het Milieuprogramma 2010.
 
Otten maakt de volgende opmerkingen bij het Milieuprogramma 2009.
• Het speerpunt klimaat: Het streven om 20% van de woningen voor duurzame stedenbouw aan te passen, is een goed streven. De huidige stand van zaken is echter niet bekend. Waarop is die 20% gebaseerd? Is dit wel haalbaar?
• De DuBo-regeling: Spreker adviseert om met de plaatselijke bouwwereld om tafel te gaan zitten en te bekijken wat haalbaar is. Dat kan worden vastgelegd in het DuBo-beleid. Dit is belangrijk, omdat het oude beleid niet is gelukt.
• Waterbeheer: Hoeveel huizen zijn inmiddels afgekoppeld? Het doel was om 1% per jaar en 20% in 2020 te realiseren. Hoever is de gemeente nu? Het afgekoppelde hemelwater moet zo snel mogelijk naar open water, zie het voorbeeld Noordscheschut. Milieucommunicatie is een speerpunt en spreker adviseert de kennis van mensen ter plekke goed te benutten.
In 2009 komen nog een aantal onderwerpen op milieugebied in de raad, en het CDA geeft er de voorkeur aan die apart te behandelen en niet bij de begrotingsbehandeling.

Steenbergen (VVD) zegt dat de VVD bij de behandeling van de milieuvisie heeft opgemerkt dat de gemeente niet verder moet gaan dan de wettelijke maatregelen en dat het voor de organisatie haalbaar moet zijn. De fractie staat daar nog steeds achter. De doelstelling staat goed in het milieuprogramma. Onder het kopje ‘programma 2009’ staat volgens spreker wat de gemeente in 2009 aan activiteiten doet.
De DuBo-regeling: De VVD gaat ervan uit dat de raad wordt betrokken bij de opstelling van het nieuwe beleid. De oude regeling zou moeten worden geëvalueerd. Als geen nieuwe regeling wordt opgesteld, is er misschien voldoende geregeld in het Bouwvoorwaardenbesluit. De VVD ziet de diverse onderzoeken met vertrouwen tegemoet.

Wethouder Poutsma geeft uitleg over de totstandkoming van het programma. Vorig jaar is afgesproken het milieuprogramma en het milieujaarverslag te laten samenvallen met de programmasturing. Deze punten kwamen daarom bij de begroting aan de orde. Daarom ontving de raad op 28 oktober het concept van het eerste deel van het Milieuprogramma 2009. Het Milieuprogramma 2010 zal met de begrotingcyclus samenvallen. Het Milieujaarverslag 2008 is in concept gereed en bevat informatie over de vraag van Otten.
De grondwatersituatie in Wolfsbos: De wethouder zegt toe hier schriftelijk op te willen reageren of er in het milieujaarverslag op te willen ingaan.
DuBo: De raad weet dat de huidige regeling wordt ingetrokken. Dat moet zorgvuldig gebeuren. Bekeken wordt of een overgangsregeling nodig is. De raad wordt snel geïnformeerd. De vraag is of een nieuwe DuBo-regeling wel zinvol is omdat de technische ontwikkelingen erg snel gaan.
De wethouder neemt de opmerking van GroenLinks over de tekst ter harte en gaat het bekijken.
De opmerking over het LAP is terecht. De twee jaar is voorbij maar het LAP 2 was in 2008 nog niet vastgesteld. Ondertussen is dat wel het geval en de gemeente gaat er gevolg aan geven.
Kunststoffen: Over de uitvoeringszaken vindt overleg met de brancheorganisatie plaats. De raad hoort er zo spoedig mogelijk meer over.
De basisinspanning waterbeheer: Het CDA noemt Noordscheschut als voorbeeld. Als de gemeente dit wil, is overleg met de eigenaren noodzakelijk. Dat duurt soms lang.

De voorzitter begrijpt van de wethouder dat zij de woorden van mevrouw Van de Belt ter harte neemt. Betekent dit dat de volgende keer beter naar de tekst wordt gekeken?

Wethouder Poutsma zegt dat zij de opmerking zal meenemen.

Tuit reageert op de wethouder en zegt dat hij graag een schriftelijke reactie ontvangt over de grondwatersituatie Wolfsbos.

Wethouder Poutsma zegt dit toe.

De voorzitter geeft in tweede instantie het woord aan de fracties.

Otten merkt op dat het milieuprogramma prima leesbaar is.

Van de Belt vindt sommige zinnen veel te lang en daarom niet te begrijpen.

Van Regteren (VVD) vraagt Otten om uitleg over het ‘uit de keur halen’ van een sloot.

Otten antwoordt dat dit met de eigenaren wordt afgehandeld. Als de gemeente geen eigenaar is, weet de gemeente er niet van. Spreker heeft alleen het voorbeeld Noordscheschut genoemd vanwege de slechte voortgang.

De voorzitter constateert dat de raad instemt met het Milieuprogramma 2009.

Het Milieuprogramma 2009 wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

Toezegging wethouder Poutsma:
De wethouder informeert de raad schriftelijk over de grondwatersituatie in Wolfsbos.

3. Onderzoek grote projecten
De voorzitter geeft aan dat de raad gevraagd wordt in te stemmen met de aanbevelingen. De raad verzoekt het presidium de uitwerking van de aanbevelingen op zich te nemen.

De raad stemt zonder hoofdelijke stemming unaniem in met de aanbevelingen.

4. Vaststellen verslagen van 12 maart 2009
Steenbergen (Gemeentebelangen) merkt naar aanleiding van het verslag Besluiten 12 maart 2009 het volgende op. Bij het antwoord van wethouder Bargeman over de Carstenstraat wordt de indruk gewekt dat Gemeentebelangen van tevoren op de hoogte zou zijn van de te verstrekken antwoorden. Dat is volstrekt onjuist. Ook heeft Gemeentebelangen niet de indruk willen wekken dat er wantrouwen richting de wethouder bestaat. Het ging alleen om het moment van beantwoording van de vragen.

De voorzitter begrijpt van de griffier dat het verslag inmiddels is aangepast.

Reinders begrijpt dat Gemeentebelangen geen wantrouwen richting de wethouder heeft.

Steenbergen (Gemeentebelangen) geeft dat volmondig toe.

De verslagen van 12 maart 2009 worden met inachtneming van het bovenstaande vastgesteld.

5. Motie CDA en PvdA
De voorzitter geeft het woord aan beide fracties voor een toelichting.

Brouwer (CDA) geeft mede namens de heer Van der Weg van de PvdA een toelichting. Volgende week wordt de nieuwe bibliotheek geopend, na jaren van voorbereiding. De opening is een mooie gelegenheid om namens de gehele raad het bibliotheekwerk te promoten. Dit als extra impuls voor het nieuwe bibliotheekbeleid. De beide fracties stellen dat via deze motie aan de orde.
Gedacht wordt aan een proefabonnement, een korting op een jaarabonnement en een initiatief ‘Hoogeveen leest-maand’. Met dit laatste wordt een maand bedoeld waarin het lezen in heel Hoogeveen gepromoot wordt. In deze maand kunnen dan allerlei lees-, taal- en schrijfactiviteiten ontwikkeld worden. Gedacht kan worden aan een festival, aan projecten op scholen en dergelijke. Beide fracties staan open voor andere suggesties wanneer deze effectiever of beter zijn. Een en ander in overleg met de bibliotheek.
De fracties hebben verschillende redenen om juist nu de bevolking dit aan te bieden:
• Alle inwoners, in ieder geval meer inwoners, kennis laten maken met de nieuwe bibliotheek. Dit is het onderdeel promotie.
• Er wordt een nieuwe impuls gegeven aan het bibliotheekwerk.
• In het collegeprogramma is talentontwikkeling een speerpunt, zelfs als verbindend thema. Lezen en leren lezen is een voorwaarde voor talentontwikkeling. Een goede leesvaardigheid biedt een goede start op de basisschool en later op het voortgezet onderwijs.
• Het voorkomen van laaggeletterdheid, onderwijsachterstand, is een van de gezamenlijke doelen. Daar moet in de gemeente nog heel veel aan gedaan worden.
• Last but not least: het nieuwe bibliotheekplan en de nieuwe werkwijze vergen een behoorlijke omslag. Het is zelfs een historische omslag te noemen.
Al met al: Het is meer dan een simpele verhuizing. Natuurlijk is het nieuwe gebouw de krachtige spil in het nieuwe bibliotheekbeleid. Maar het gaat beide fracties vooral om de inhoud van het bibliotheekwerk. Die moet bekend en gebruikt worden in de hele gemeente. De functie van de bibliotheek is veranderd, vooral op het gebied van informatievoorziening, onderwijs, cultuur en zorg. En deze functie moet ten dienste staan van en bereikbaar zijn voor de hele bevolking.
Spreker geeft aan dat de kosten van het proefabonnement, de korting en het project Hoogeveen leesmaand, ongeveer 20.000 euro bedragen. Dit bedrag is in de motie opgenomen.

Klok (VVD) vraagt wat naast de verhuizing de omslag is.

Brouwer legt uit dat het de nieuwe werkwijze is die in het nieuwe gebouw volop tot uiting kan komen. Het gaat om nieuwe taken op het gebied van infovoorziening, culturele educatie, erfgoedontwikkeling en het aanpakken van taalachterstand en laaggeletterdheid.

Stoefzand (Gemeentebelangen) is het eens met de zaken die in de motie worden genoemd. Hij vraagt zich af of dit het goede moment is voor deze actie.

Brouwer zegt dat de activiteiten na de zomer plaatsvinden.

Van der Laan (ChristenUnie) vindt de motie sympathiek. Hij wijst erop dat ook andere organisaties aan talentontwikkeling doen. Dit moet een unieke actie zijn vanwege de opening van de bibliotheek. Anders zouden andere organisaties om geld kunnen vragen.

Brouwer zegt dat de nieuwe werkwijze en de omslag uniek zijn. De actie is ook bedoeld om de bibliotheek meer te laten betekenen voor meer bewoners.

Van de Belt vindt het een goede motie. Het betrekken van meer mensen is belangrijk. Afgestemd moet worden met andere lopende zaken op dit terrein.

Van de Weg (PvdA) vult aan en zegt dat het een gebaar is richting burgers. Het is een gift aan de bewoners en niet aan de bibliotheek.

Van der Laan gaat akkoord met deze uitleg, zo is het gericht op de gehele burgerij.

Wethouder Bargeman reageert op de motie. De laatste opmerking spreekt hem erg aan, het is een cadeau voor het niet-lezende deel van de bevolking. Het gaat erom vooral gezinnen en kinderen te bereiken die nog niet naar de bibliotheek gaan.
De wethouder wil de motie graag uitvoeren in overleg met peuterspeelzalen, kinderopvang en basisscholen. De acties worden in september uitgevoerd.

De voorzitter constateert dat het college de motie overneemt.

Wethouder Bargeman wil een plan opstellen in overleg met peuterspeelzalen, kinderopvang en basisscholen, zodat zoveel mogelijk kinderen en gezinnen worden bereikt.

Stoefzand kan zich vinden in deze aanpak omdat de juiste groepen kinderen en ouders worden benaderd, namelijk zij die dit het meeste nodig hebben.

Vos (ChristenUnie) vindt dat duidelijk gemaakt moet worden dat de raad dit aan de bevolking aanbiedt. Het is anders dan de geijkte cadeaus. Dit zou bij de opening kenbaar gemaakt moeten worden.

Brouwer kan zich hier helemaal in vinden.

Wethouder Bargeman zegt dit punt bij de opening te zullen meenemen.

De voorzitter sluit de vergadering.
 

error: Sorry..