Verslag raadsavond informeren 8 januari 2009   


                                                                                                                           

: Willem Urlings (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Bert Bouwmeester, Jan Braam, José Bruins Slot, Erik Giethoorn, Ellen van Heugten-Steenbergen, Anno Wietze Hiemstra, Gert Huijgen, Lucas Hummel, Ewout Klok, Klaas van der Laan, Hendrikus Loof, Bé Okken, Jerk Otten, Bert Otten, Henk Prigge, Wicher van Regteren, Henk Reinders, Rieks Siebering, Frank Snippe, Arend Steenbergen, Jan Steenbergen, Jan Stoefzand, Gert Vos, Wim Warrink, Henk van de Weg, Hetty Bouius, Francien Hellenthal, Frits Nijland, Dik Schuldink, Rien Sloover, Mark Strolenberg en Jeen Everaarts (commissiegriffier).

Namens het college: de wethouders Ton Bargeman en Wietze van der Zwaag.

Verder aanwezig: Erwin Kuipers (ambtenaar).

Verslag: Zwaantinus Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Spreekrecht.
2. Presentatie programma Hoogeveen ontwikkelt.
3. Initiatiefvoorstel VVD-fractie aangaande opzegging pachtovereenkomst vliegveld.
4. Vaststellen werkelijke uitgaven en inkomsten openbaar speciaal- en basisonderwijs 2004 en 2005 alsmede de overschrijdingsregeling 2001 tot en met 2005.
5. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Zuid Herziening 2008.
6. Rondvraag.

Het volgende wordt naar voren gebracht.

De voorzitter deelt mee dat op voorstel van het college het presidium heeft besloten agendapunt 2 van de agenda af te voeren. De presentatie was nog onvoldoende voldragen.

1. Spreekrecht
De voorzitter deelt mee dat zich twee insprekers hebben gemeld, de heren Van Koot en Kemp. Hij geeft het woord aan de heer Van Koot van de Stichting Vliegveld Hoogeveen. De integrale inspraakreactie staat hieronder.

Geacht college, geachte leden van de raad,
Namens het bestuur van de Stichting Vliegveld Hoogeveen reageer ik op het raadsvoorstel van de
VVD-fractie om het Vliegveld Hoogeveen per 1 januari 2014 op te heffen door te zijner tijd de pachtovereenkomst niet te verlengen.

Het bestuur vindt het onbegrijpelijk dat de fractievoorzitter van de VVD niet de moeite heeft genomen de stichting te consulteren alvorens dit raadsvoorstel in te dienen. Daarnaast heeft de heer Klok nagelaten het bestuur in kennis te stellen van dit ingrijpende voorstel. Het bestuur heeft zijn raadsvoorstel uit de wandelgangen moeten vernemen. Dit alles is nog temeer onbegrijpelijk in de gedachte dat de stichting 25 jaar geleden op verzoek van het gemeentebestuur is opgericht om de destijds substantieel verliesgevende exploitatie van het vliegveld over te nemen van datzelfde gemeentebestuur. Gedurende deze 25 jaar hebben veel personen zich altijd belangeloos ingezet om tot een financieel gezonde exploitatie te komen en deze positie te behouden. Wat daarvan ook zij. Een dergelijk ingrijpend raadsvoorstel dient in ieder geval met juiste en onderbouwde feiten te worden begeleid. En daar mankeert het aan.
Puntsgewijs ga ik kort in op de diverse stellingen van het voorstel.
 
Ad 5.1 Wettelijke kaders.
Anders dan de VVD stelt, is de nieuwe Luchtvaartwet een feit. De provincie wordt bevoegd gezag ten behoeve van de lokale kleine vliegvelden en de EU-dosismaat geluidbelasting Lden wordt ingevoerd. De Lden vervangt onder andere de huidige Bkl. De Lden geeft meer ruimte voor ontwikkelingen rondom het vliegveld. Immers, de 56 Lden-contour is kleiner dan de huidige 47 Bkl-contour van het Vliegveld Hoogeveen.
Overigens, de mogelijkheden zijn op dit moment niet anders dan in 2003, toen de structuurvisie van de gemeente Hoogeveen door de raad werd goedgekeurd en waarin werd uitgegaan van de aanwezigheid van het vliegveld.

Ad 5.2 De gevolgen van de zonering, nu en in de toekomst.
De VVD-fractie noemt enkele voorbeelden van ontwikkelingen, die al dan niet gedeeltelijk belemmerd worden door de huidige Bkl-zonering. Die belemmeringen worden niet dan wel onvoldoende onderbouwd. De vraag is hoe realistisch de door de VVD genoemde plannen en hun eventuele belemmeringen zijn. Maar zoals al eerder is genoemd, de Lden-normering geeft meer ruimte tot ontwikkeling dan tot dusver binnen de Bkl mogelijk was.
De VVD-fractie stelt dat ‘het vliegveld de ontwikkeling van Hoogeveen sterk beperkt’, maar zij onderbouwt dit evenwel niet. Dezelfde afwezigheid van onderbouwing geldt ook voor haar stelling dat ‘het terrein van het vliegveld na opheffing daarvan, kansen biedt voor ontwikkeling als bijvoorbeeld bedrijventerrein’. Voorts is de VVD-fractie van mening dat eerst nog nadere studie moet worden verricht om te bepalen wat de geschiktste invulling voor het gebied is, maar stelt alvast wel gemakshalve dat ‘er ook op dit vlak kansen zijn om vele malen meer werkgelegenheid te creëren dan nu met het vliegveld wordt bereikt’. En wederom wordt deze stelling niet met feiten onderbouwd.
Sterker nog, de fractie stelt eerst een studie voor naar de geschiktste invulling voor het gebied. Het is toch zeker wijs om eerst actueel onderzoek te doen en dan pas een ingrijpend besluit tot opheffen van het vliegveld in overweging te nemen. Stel dat het vliegveld gesloten wordt met een grote kapitaalvernietiging tot gevolg, en dat daarna uit onderzoek naar voren komt dat de locatie van het vliegveld helemaal geen evident betere, meer geschikte invulling kan krijgen.
Is er behoefte aan meer bedrijventerrein op de onderhavige locatie? Ja, zegt de VVD-fractie zonder nader onderzoek. Maar is het niet zo dat andere bedrijvenlocaties binnen de gemeente Hoogeveen redelijk onbezet blijven? Het is dus nog maar de vraag of die behoefte wel bestaat.

Ad 5.3 De (on)mogelijkheden van verplaatsing van het vliegveld.
Het is verbazingwekkend dat de VVD bij deze aspecten teruggrijpt op feiten en uitspraken uit 2003. Daar waar het de VVD-fractie goed uitkomt, verwijst zij voor het aspect van verplaatsing naar 2003, het jaar waarin de raad nota bene heeft besloten plannen te ontwikkelen onder aanwezigheid van het vliegveld.
Het moet van tweeën een zijn: of de fractie respecteert de uitgangspunten uit 2003, namelijk behouden vliegveld en geen verplaatsing, of er moet nieuw onderzoek komen naar sluiten en/of verplaatsen.
Argumenten tegen verplaatsen zijn volgens de VVD-fractie nog even actueel. De argumenten voor behoud van het vliegveld kennelijk niet meer. De in het voorliggende raadsvoorstel aangedragen argumenten voor opheffing worden nog steeds niet begeleid met feiten, alleen met stellingen.

Ad 5.4 Juridische gevolgen van het niet verlengen van de erfpachtovereenkomst.
Anders dan de VVD stelt, is de gemeente wel degelijk schadeplichtig indien niet wordt overgegaan tot verlenging van de erfpacht. Het is niet redelijk en niet billijk om de erfpachter en ondererfpachters af te schepen met de opbrengst van een openbare verkoop van de aanwezige gebouwen. De VVD-fractie moet beseffen dat deze opbrengst nagenoeg nihil zal zijn. Wie wil er nu gebouwen die gesloopt moeten worden omdat de erfpacht ten einde is. Indien de raad het raadsvoorstel van de VVD-fractie steunt en te zijner tijd niet overgaat tot schadevergoeding, is een lange en kostbare juridische procedure op initiatief van de huidige eigenaren van de opstallen te verwachten. Overigens gelden voor parallel lopende erfpachtcontracten tussen de gemeente Hoogeveen en de Stichting Vliegveld Hoogeveen andere bepalingen.

Ad 5.5 Een beschrijving van de toeristisch-recreatieve ‘plus’ van Vliegveld Hoogeveen.
Ook hier beroept de VVD zich op het onderzoek uit 2003. Maar het is toch niet realistisch conclusies te trekken uit en besluiten te nemen op basis van feiten uit een onderzoek dat inmiddels meer dan vijf jaar oud is.

Tot slot.
Ook uw raad besloot op 30 januari 2003 dat, indien zich nieuwe omstandigheden zouden voordoen, er ruimte moest zijn om in goed overleg te komen tot een beoordeling van de opties die passen in de dan aan de orde zijnde situaties.
Dat is gebeurd toen onlangs door het gemeentebestuur medewerking werd gevraagd en hij deze van de stichting heeft gekregen voor de aanleg van een rotonde en een verdiepte weg langs en ten zuiden van het vliegveld. Overigens, toen is over opheffen van het vliegveld niet gesproken, integendeel.
Thans is de vraag aan de orde of er wederom nieuwe omstandigheden zijn. Volgens ons bestuur niet. Maar mocht u daar anders over denken, bent u dan van mening dat in dit geval sprake is van in goed overleg komen tot een beoordeling van de opties?
De inhoud van het door de raad in 2003 genomen besluit houdt meer in dan het op een niet onderbouwd raadsvoorstel besluiten tot het opheffen van het vliegveld door te zijner tijd de pachtovereenkomst niet te verlengen.

Samenvattend.
Het voorstel van de VVD-fractie behelst slechts stellingen die in het geheel niet worden onderbouwd, of als dat wel het geval lijkt, teruggrijpen naar argumenten uit een rapportage van 2003. Ik herhaal nog maar een keer dat onder andere die rapportage juist leidde tot behoud van het vliegveld. Het gaat naar de mening van de stichting niet aan deze argumenten nu ineens te gebruiken om tot sluiting van het vliegveld te geraken. De Stichting Vliegveld Hoogeveen, namens wie ik hier het woord tot u heb gericht, vertrouwt erop dat uw raad het raadsvoorstel van de VVD-fractie, dat niet met feiten en met een gedateerde rapportage is onderbouwd, verwerpt en voortgaat op het in 2003 ingezette beleid om het vliegveld te handhaven. Een niet-consistent beleid stimuleert stichting, gebruikers en financiers niet om verder te investeren in de toekomst van een luchtsportcentrum van nationale en internationale betekenis. Anders gezegd: een dergelijk beleid maakt verdere ontwikkeling van Vliegveld Hoogeveen vleugellam, om maar eens in vliegtermen te spreken.
De stichting hoopt met u verder te werken aan de toekomst van het vliegveld in plaats van het einde van het Vliegveld Hoogeveen in te luiden. Het vertrouwen van velen is gericht op uw politieke wijsheid.
Namens het bestuur van de stichting dank ik u voor de toegestane spreektijd.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor het stellen van vragen.

Loof (PvdA) stelt een vraag over de juridische consequenties van het niet verlengen van de erfpachtovereenkomst. Van Koot zegt dat de gemeente wel degelijk schadeplichtig is en dat er procedures zullen volgen. Doen partijen dat omdat zij het er niet mee eens zijn of bestaat er een juridische grond voor een procedure?

Van Koot zegt deze reactie te hebben gegeven naar aanleiding van de stelling van de VVD dat de overeenkomst zonder juridische gevolgen kan worden ontbonden, behalve dan dat een deel van de opbrengst van de verkoop van de opstallen beschikbaar komt. De erfpachtovereenkomst is 25 jaar geleden gesloten. Het door de overheid vooral in 2003 gewekte vertrouwen heeft geleid tot de ontwikkeling van opstallen. Dat is een basis voor een juridische procedure, maar het zal een zaak van juristen worden. In eerste instantie is dit de mening van de stichting.

Van de Belt (GroenLinks) zegt dat de VVD in haar stuk spreekt over de groeibriljant die het vliegveld zou worden maar niet is geworden. Van Koot spreekt nu over nationale en internationale allure. Spreker vraagt of hier al langer sprake van is of dat dit onlangs is opgekomen. Wanneer wil de stichting dit realiseren?

Van Koot antwoordt dat het begrip ‘groeibriljant’ nog nooit is gedefinieerd. Spreker kan er daarom moeilijk op reageren. De stichting vindt dat het vliegveld een goede toekomst heeft als er gezamenlijk wordt geïnvesteerd en er steun van de gemeente komt voor vooral de gebruikers. De stichting werkt slechts facilitair; de gebruikers investeren namens twintig verenigingen en bedrijven. Hoogeveen krijgt extra kansen omdat de kleine recreatieve luchtvaart uit Lelystad naar Hoogeveen komt.

Van der Laan (ChristenUnie) stelt een vraag over de zonering. De nieuwe norm Lden biedt meer ruimte volgens Van Koot. Heeft de stichting concrete ideeën hierover of denkt zij alleen in termen van meer ruimte?

Van Koot antwoordt dat door de invoering van de Lden-contour de beperkingen steeds minder zullen worden. Dat biedt meer ruimte voor ontwikkelingen. En binnen één tot anderhalf jaar zal duidelijk worden hoe de zonering er concreet uit zal zien.

Reinders (CDA) stelt een vraag over de verschillende erfpachtconstructies. De VVD wil de erfpachtovereenkomst opzeggen en de gebouwen verkopen. Zowel de VVD als Van Koot spreekt daarnaast over andere erfpachtconstructies. Welke afspraken bestaan binnen die erfpachtconstructies?

Van Koot kent de precieze teksten niet, maar er staan andere bepalingen in dan het verkopen van opstallen en het verdelen van de opbrengsten onder de eigenaren na aftrek van de kosten.

Steenbergen (Gemeentebelangen) vraagt hoe het kan dat de VVD zegt dat pas over een vijftal jaren duidelijk is hoe de zonering eruitziet, terwijl Van Koot zegt dat er binnen anderhalf jaar duidelijkheid is.

Van Koot antwoordt dat het toch sneller gaat dan de VVD veronderstelt omdat de nieuwe Luchtvaartwet op 22 december 2008 in werking is getreden. Iets waar de VVD niet op had gerekend.

Okken (Gemeentebelangen) vraagt of er andere overeenkomsten zijn afgesloten en of deze voor of na 2003 zijn afgesloten.

Van Koot kan geen antwoord op deze vraag geven.

Sloover (GroenLinks) stelt vragen over de vliegtuigen die van Lelystad naar Hoogeveen komen. Is de informatie hierover van recente datum?

Van Koot antwoordt dat al langer bekend is dat het vooral om historische vliegtuigen gaat.

Sloover vraagt om hoeveel vliegbewegingen het gaat.

Van Koot antwoordt dat de Lden-norm niet wordt overschreden.

Sloover vraagt welk percentage vliegbewegingen die historische vliegtuigen uitmaken van het huidige aantal vliegbewegingen.

Van Koot weet dit niet en een schatting van hem is een slag in de lucht.

De voorzitter geeft het woord aan de tweede inspreker, de heer Dick Kemp.

Kemp spreekt in namens de Vliegclub Hoogeveen. De reactie wordt hieronder samengevat weergegeven.

Kemp bedankt de ambtenaren voor het beantwoorden van de vragen en het toezenden van informatie. Op de site van de gemeente Hoogeveen heeft spreker de historische bezienswaardigheden van Hoogeveen gevonden, waaronder het vliegveld. Hij vindt dat de stad er zuinig op moet zijn.
De vliegclub kan moeilijk op het initiatiefvoorstel reageren vanwege de vele niet-onderbouwde argumenten. De VVD heeft helaas pas vandaag gereageerd op vragen die al begin december waren gesteld. Spreker heeft moeite met het gekleurde beeld dat de VVD schetst. De fractie heeft geen aandacht voor de gebruikers en voor de nieuwe geluidcontouren, en ook niet voor de steeds stiller wordende vliegtuigen. De techniek gaat steeds verder: er bestaan al zelfstartende zweefvliegtuigen met elektromotor.
De VVD stelt dat de recreatieve en toeristische meerwaarde van het vliegveld niet is gebleken. Spreker wijst erop dat het aantal bezoekers flink is gestegen: het aantal is hoger dan de tienduizend uit het rapport van Witteveen+Bos uit 2002. Ook het aantal leden van de verenigingen daalt al jaren niet, dankzij de laagdrempeligheid en de goede pr.
De VVD gaf als fractie geen antwoord op de vraag aan welke voorwaarden de gebruikers moeten voldoen om het vliegveld open te houden.
De VVD doet alsof geen toezeggingen zijn gedaan of besluiten zijn genomen in het kader van de verlenging van de erfpachtovereenkomst. Spreker herinnert de VVD aan de brief van het college van 14 december 2007 waarin dit antwoordt op vragen van de VVD in een brief van 7 september 2007. De VVD vroeg daarbij onder andere of het college vond dat de periode tot aan 1 januari 2012 moest worden afgewacht in verband met het aangeven of de erfpachtovereenkomst zou worden verlengd; dit omdat dan in die periode kosten zouden worden gemaakt. Het college antwoordt op 14 december 2007 en het antwoord is een duidelijk nee. Daarnaast is in het kader van de discussie over de structuurvisie 2005-2013 over de toekomst van het vliegveld gesproken en is op 31 januari 2003 een motie van onder andere de VVD aangenomen om de erfpachtovereenkomst per 1 januari 2014 te verlengen.
De vliegclub rekent erop dat de gemeente de afspraken nakomt en kan zich niet voorstellen dat de raad het eerder genomen besluit zal terugdraaien. Als het vliegveld eenmaal weg is, zal het voor Hoogeveen voor altijd verloren zijn. Spreker eindigt met een uitspraak van de burgemeester in het kader van het project Ja Hoogeveen: “Wat we beogen is toch vooral de goede dingen te zien en te koesteren.”

De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor het stellen van vragen.

Okken vraagt hoeveel leden de vliegclub telt.

Kemp antwoordt dat de club 135 leden heeft.

Snippe (PvdA) vraagt wat volgens de heer Kemp het correcte aantal bezoekers per jaar is.

Kemp licht toe waarom het aantal bezoekers boven de tienduizend ligt. De evenementen Wings and Wheels en parachutespringen trekken al heel veel bezoekers. Daarnaast komen tweeduizend mensen per vliegtuig. Spreker kan niet exact zeggen of het aantal bezoekers 15.000, 16.000 of 20.000 is.

Siebering (PvdA) vraagt naar de nieuwe technische ontwikkelingen, waaronder de zelfstartende zweefvliegtuigen. Zijn deze al in Hoogeveen te vinden en zo niet, wanneer kunnen deze worden verwacht?

Kemp denkt niet dat dit op korte termijn kan worden verwacht. Het is erg duur. Er is wel veel aandacht voor. Er vindt onderzoek naar stillere en zuinige vliegtuigen plaats omdat er vraag naar is. De accu moet verder worden ontwikkeld.

De voorzitter sluit het agendapunt af.

2. Initiatiefvoorstel VVD-fractie aangaande opzegging pachtovereenkomst vliegveld
De voorzitter geeft het woord aan Klok.

Klok (VVD) geeft uitleg over het initiatiefvoorstel van de fractie. De fractie wil hiermee duidelijkheid scheppen en tevens de gevolgen aangeven van het blijven voortbestaan van het vliegveld.
Spreker geeft uitleg aan de hand van de presentatie met als titel ‘Met beide benen op de grond’.
Eerst de vraag ‘Waarom nu?’:
• door politieke lef te tonen met een besluit over het voortbestaan van het vliegveld en zo duidelijkheid te scheppen voor alle partijen;
• verder: anticiperen met planontwikkeling op de toekomstige situatie.
De volgende onderwerpen stelt spreker vanavond aan de orde:
• De milieuwetgeving.
• De belemmeringen van de zonering.
• De ontwikkelingsmogelijkheden van de vrijkomende ruimte.
• De erfpachtovereenkomst.
• De toeristisch-recreatieve aspecten.
• Is een te nemen besluit onomkeerbaar?
• De conclusies en het standpunt van de VVD-fractie.
Klok bedankt het gemeentelijk apparaat voor de gegeven ondersteuning. Het voorstel is en blijft de mening van de VVD-fractie en is niet de mening van de betrokken ambtenaar, Erwin Kuipers.
De milieuwetgeving:
• Spreker geeft uitleg over de verschillende regelingen.
• Op 23 december 2008 is de Regeling burger- en militaire luchthavens (RBML) in de Staatscourant gepubliceerd.
• De provincie krijgt de bevoegdheid aanvullend op het Rijk te besluiten over de zonering; het Rijk stelt randvoorwaarden op milieugebied en op het terrein van de externe veiligheid, de zogenaamde ondergrens. Naast een geluidcontour is er een risicocontour.
• De zonering kan dus per provincie verschillen.
• De RBML stelt dat de omzetting van de Bkl naar de Lden beleidsneutraal moet gebeuren. Er zijn daarom geen grote wijzigingen te verwachten.
• De rol van de provincie: die heeft vijf jaar de tijd om beleid te ontwikkelen. Er is dus waarschijnlijk geen duidelijkheid over de zonering voor 1 januari 2012.
• De door de provincie vast te stellen zonering zal niet erg afwijken van de huidige zonering. Ook komt er een risicozone bij.
• Conclusie: voor 1 januari 2012 bestaat geen precieze duidelijkheid. De toekomstige zonering blijft een sterke belemmering voor de ontwikkeling van Hoogeveen. Daarom is het verantwoord en noodzakelijk bij de huidige besluitvorming uit te gaan van de bestaande kaders.
De belemmeringen van de zonering:
• Het beleid van het college is inbreiding in de kern met beheerste groei.
• Het vliegveld belemmert de beleidsdoelen door het uitsluiten van gewenste ontwikkelingen. Als voorbeeld noemt Klok het Bentinckspark, de Kanalenzone, de Groene Ketting, de woningbouw op de kop van de Brinkstraat en de woningbouw op de locatie van Moes Bouwgroep bij het station.
• Klok licht de voorbeelden Bentinckspark en Moes Bouwgroep aan de hand van de kaart toe. De Kanaalzone en de Groene Ketting liggen deels binnen de zone.
De ontwikkelingsmogelijkheden van de vrijkomende ruimte:
• Naast opheffing van de zonering komt na opzegging van de overeenkomst ongeveer 25 ha terrein vrij voor ontwikkeling.
• Ontwikkeling door de gemeente is een goede optie.
De erfpachtovereenkomst:
• Klok citeert het besluit uit 2003, waaruit blijkt dat de gemeente in de toekomst de mogelijkheid heeft de erfpachtovereenkomst wel of niet te verlengen of te wijzigen.
• Daarna werd door de raad in 2003 een motie aangenomen. Spreker citeert de motie, waarin het college wordt verzocht het vliegveld op te nemen in de structuurvisie en in de onderhandelingen verlenging van de erfpachtovereenkomst als uitgangspunt te hanteren.

Steenbergen (Gemeentebelangen) interrumpeert en zegt het niet met Klok eens te zijn: de motie staat geheel op zichzelf en is geen aanvulling op het besluit.

De voorzitter voegt hier het volgende aan toe. Spreker verzoekt Klok ‘het besluit’ uit 2003 in het vervolg ‘het voorstel’ te noemen. Daarna kwam de motie, terwijl vervolgens sprake was van een besluit.

Klok vraagt Erwin Kuipers een en ander toe te lichten.

Kuipers (ambtenaar) zegt dat als de motie en het besluit worden bezien, niet is vast te stellen dat de een het ander uitsluit. Er kan niet worden geconstateerd dat de motie het besluit vervangt. Uit de tekst blijkt alleen dat de motie hoogstens een aanvulling is op het besluit.

Hiemstra (CDA) merkt op dat verschillende partijen de tekst in het oorspronkelijke voorstel niet ver genoeg vonden gaan. Vandaar dat de motie werd ingediend, vooral om onduidelijkheid te voorkomen. De tekst diende als uitgangspunt voor de vaststelling van de structuurvisie.

Klok vervolgt de presentatie, onderdeel erfpachtovereenkomst.
• Conclusie erfpachtovereenkomst: uit het raadsbesluit kan niet worden geconcludeerd dat verlenging van de erfpachtovereenkomst en het voortbestaan van het vliegveld een feit zijn. Er is ruimte voor nieuwe politieke afwegingen.
• Daarnaast: het raadsbesluit kan volgens jurisprudentie niet worden gezien als een overheidstoezegging waaraan de gemeente op straffe van schadevergoeding gebonden is. Volgens diezelfde jurisprudentie – spreker noemt het zaaknummer van de rechtbank Zwolle – is het zeer aannemelijk dat tot een schadevrije opzegging van de erfpachtovereenkomst kan worden gekomen.
Toeristisch-recreatieve aspecten:
• De VVD vindt dat het vliegveld een beperkte regionale uitstraling heeft en te kleinschalig is om als echte trekpleister voor Hoogeveen te functioneren.
• Het rapport van Witteveen+Bos zegt dat 95% van het Hoogeveense bedrijfsleven geen belang hecht aan de aanwezigheid van het vliegveld.
Is een nu te nemen besluit onomkeerbaar?
• In principe is een besluit van de gemeente omkeerbaar. Een eenmaal opgezegde erfpachtovereenkomst kan opnieuw worden aangegaan.
• Als dit gebeurt, kleven er wel de nodige gevolgen aan.
• Een nadeel is een mogelijk recht op schadevergoeding aan ondernemers verbonden aan het vliegveld.
• Een ander nadeel betreft de projecten die in gang worden gezet met het oog op het aflopen van de erfpachtovereenkomst. Hiermee kunnen schadeclaims gepaard gaan.
Conclusie en standpunt van de VVD-fractie:
• De VVD respecteert en waardeert de organisaties en verenigingen op het vliegveld.
• De fractie is zich bewust van de gevolgen van de opzegging van de erfpachtovereenkomst voor diezelfde organisaties en verenigingen en heeft die gevolgen meegewogen in haar standpunt.
• De VVD wil geen zachte heelmeester zijn. Er moet duidelijkheid worden geboden en er moeten heldere keuzes worden gemaakt op basis van feiten en argumenten in plaats van op emotie.
• Conclusie: de instandhouding van het Vliegveld Hoogeveen weegt niet op tegen de nadelen. De opzegging van de erfpachtovereenkomst is vanwege het algemeen belang van Hoogeveen een noodzaak.

De voorzitter geeft het woord aan de andere fracties voor het stellen van vragen.

Loof complimenteert de VVD-fractie ermee dit gevoelige onderwerp in de raad te bespreken. Spreker stelt vragen over de rol van de provincie. De VVD suggereert dat de provincie op een bepaalde manier zal gaan reageren. Heeft de fractie contact met de provincie gehad?

Klok antwoordt bevestigend. Zelfs vandaag vond nog overleg plaats. In het rapport van Witteveen+Bos staat op de pagina’s 59 en 60 het standpunt van de provincie, namelijk dat de beperking van de geluidcontour eraf zou moeten. Op een vraag van Loof antwoordt Klok dat dit standpunt waarschijnlijk een aanvulling is op wat in het rapport uit 2002 staat. Het standpunt is sindsdien echter niet gewijzigd.

Loof vraagt of ook contacten met provinciebestuurders hebben plaatsgevonden.

Klok zegt dat dit het geval is geweest.

Okken vraagt of met Gedeputeerde Staten contact is geweest en of de VVD het standpunt van de leden daarvan weergeeft.

Klok zegt dat er inderdaad contact met GS is geweest en dat het standpunt van GS is gevraagd. De VVD had gehoopt het standpunt van GS vandaag te ontvangen, maar dat lukte helaas niet.

Okken vraagt of het standpunt van GS aan de fracties kan worden toegezonden.

De voorzitter stelt voor straks bij de conclusies ook de afspraken te formuleren.

Siebering (PvdA) vraagt Klok of ook met GS over de nieuwe normering is gesproken.

Klok antwoordt dat dit niet is gebeurd.

Siebering vraagt of de door Klok genoemde termijn van vijf jaar een vermoeden van de VVD is of dat het echt zo lang gaat duren.

Klok zegt dat het geen slag in de lucht is. De provincie heeft volgens de wet vijf jaar de tijd.

Siebering brengt hiertegen in dat het sneller kan dan vijf jaar.

Klok antwoordt dat dit niet de verwachting is.

Reinders (CDA) heeft de opvattingen van de VVD gehoord. Spreker kan zich voorstellen dat de gemeente de provincie vraagt aan welke minimumvoorwaarden het vliegveld qua geluid en risico moet voldoen; dit om de overlast zo gering mogelijk te laten zijn. Het CDA heeft een motie opgesteld waarin het provinciebestuur wordt gevraagd op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te geven, in ieder geval voor 1 januari 2012.

Klok zegt dat de verwachting is dat de tijd ontbreekt om het voor 1 januari 2012 af te ronden.

Okken heeft moeite met de woorden van Klok: is dit de verwachting van de VVD of van het provinciebestuur?

Klok zegt dat het verwachtingen zijn die ook door de provincie zijn geuit.

Hiemstra zegt dat ‘de provincie’ niet spreekt. Met wie heeft de VVD bij de provincie gesproken? Met de eigen gedeputeerden of met alle?

Klok antwoordt dat de fractie GS heeft opgebeld en schriftelijk vragen heeft gesteld.

Hiemstra vraagt of er dan een GS-besluit ligt.

Klok zegt dat dit niet zo is. De VVD had verwachtingen en wilde daar informatie over.

Hiemstra herhaalt wat Reinders zei, namelijk aan de provincie vragen zo snel mogelijk helderheid te geven. Volgens de VVD zou die helderheid er morgen al kunnen zijn.

Klok zegt dat Hiemstra dat verkeerd heeft begrepen.

Okken zegt dat Gemeentebelangen het verzoek van het CDA ondersteunt.

De voorzitter geeft het woord aan Loof voor zijn andere vragen.

Loof stelt zijn tweede vraag, over de juridische gevolgen. De VVD ging in op de jurisprudentie en kijkt daar anders tegen aan dan de gebruikers en Van Koot. De PvdA wil deze onzekerheid opheffen en verzoekt de VVD meer informatie over het zaaknummer te geven en de achterliggende argumenten. Dit in relatie tot wat nu wordt besproken.

Klok zegt toe de betreffende onderdelen in het zaaknummer aan de PvdA en de andere fracties te zullen sturen.

Steenbergen (Gemeentebelangen) vraagt of het zaaknummer niet over een ander soort erfpacht gaat dan wat in de erfpachtovereenkomst met de gemeente staat over het vliegveld.

De voorzitter stelt voor deze vraag te bespreken als de fracties over de teksten uit het zaaknummer beschikken.

Loof stelt zijn derde vraag, over de contourenregeling. Ook hierover zijn vanavond twee verschillende uitleggen gegeven. De wettelijke regeling is recent in de Staatscourant gepubliceerd, en het Besluit burgerluchthavens moet nog komen. Hoe verloopt de procedure verder?

Klok zegt dat de wettelijke regeling naar de Eerste Kamer gaat en vervolgens naar de provincie, die beslissingsbevoegd is.

De voorzitter zegt dat Loof vraagt wanneer de AMvB voor burgerluchthavens verschijnt.

Klok begrijpt van Kuipers dat dit niet bekend is.

De voorzitter geeft het woord aan Reinders voor het stellen van zijn vragen.

Reinders constateert dat de VVD niet ontkent dat een volgende raad een ander standpunt in kan nemen. Hij vraagt waarom de VVD nu over dit onderwerp wil spreken gezien de komende verkiezingen in 2010 en de kennis die voortschrijdt.

Klok zegt dat nu duidelijkheid nodig is, zowel voor de ontwikkelaars, de bewoners als voor het vliegveld. Onderdelen van de structuurvisie kunnen worden opgepakt, zoals de Kanalenzone. Het is nu het moment dat te doen.

Okken vindt dat het verhaal aan alle kanten rammelt. De VVD is enkele jaren geleden akkoord gegaan met de structuurvisie inclusief het onderdeel vliegveld. Nu zegt Klok eigenlijk dat hij delen van de structuurvisie weer overboord wil gooien.

Klok ontkent dit. Er moet nu duidelijkheid over de erfpachtovereenkomst komen. De raad moet niet wachten tot 2012. De VVD redeneert vanuit de structuurvisie. Ooit stelde de PvdA voor twee structuurvisies op te stellen, een met en een zonder vliegveld. Achteraf gezien een slim idee. De VVD was ervoor de structuurvisie inclusief vliegveld vast te stellen. De uitgangspunten in de structuurvisie bevatten tegenstrijdigheden: de gemeente is voor inbreiding, maar dat kan niet vanwege de geluidcontour.

Okken is het hier niet mee eens. Het klopt dat er van een beperking sprake is, maar bij de vaststelling van de structuurvisie was de geluidcontour bekend. De VVD zou nu blijk moeten geven van voortschrijdend inzicht en moeten zeggen dat het idee van de PvdA en ChristenUnie voor twee structuurvisies geen slecht idee was.

Klok antwoordt dat hij dat eigenlijk al heeft gezegd.

Hiemstra wil de cruciale vraag aan de orde stellen waarom de VVD de erfpachtovereenkomst niet per 1 januari 2010 wil beëindigen. Nu zegt de VVD dat een volgende raad opnieuw een standpunt kan bepalen, met alle financiële gevolgen van dien. Volgens spreker wil de VVD lef tonen, en dat kan door niet te wachten tot 1 januari 2012 met het opzeggen van de erfpachtovereenkomst.

Klok antwoordt dat de erfpachtovereenkomst tot 2014 loopt en dat er uiterlijk op 1 januari 2012 een besluit moet worden genomen. De VVD stelt voor nu een besluit te nemen zodat de projectontwikkelaars en het college verder kunnen met de plannen.

Hiemstra vraagt waarom niet kan worden gewacht. Als nu een ander besluit zou worden genomen dan in 2003 en een nieuwe raad draait dit weer terug, is pas echt sprake van een jojobeleid.

Reinders vraagt op welk moment en om welke reden de VVD van standpunt is veranderd.

Klok zegt dat de VVD ooit de idee van de groeibriljant heeft ondersteund. Er is echter te weinig uitgekomen, zeker toeristisch gezien.

Okken vraagt Klok om te onderbouwen dat er niet uitkomt wat er uit zou moeten komen. Hij verwijst naar de aantallen bezoekers waarvan de VVD in 2003 zei dat Witteveen+Bos een verkeerde schatting maakte met het aantal van ruim 11.000. De VVD zei toen dat het 30.000 bezoekers waren.

Klok antwoordt dat er sinds 2003 weinig is veranderd. Alleen Whings and Wheels is erbij gekomen.

Okken maakt daaruit op dat de VVD nog steeds uitgaat van 30.000 bezoekers. Dat is vreemd omdat de VVD nu wel refereert aan de 11.340 bezoekers die Witteveen+Bos noemt. Spreker stelt nogmaals de vraag of de VVD kan onderbouwen dat er niet is uitgekomen wat er uit zou moeten komen.

Berkenbosch (VVD) zegt dat als de groeibriljant zich volgens verwachting had ontwikkeld, er mogelijk sprake had kunnen zijn van een groei van 11.000 naar 30.000 bezoekers.

Okken zegt te spreken over de opvatting van de VVD over de bezoekersaantallen in 2003.

Reinders vraagt Klok of hij vindt dat de vorige VVD-fractie een aantal fouten heeft gemaakt. Spreker vindt wel dat die indruk wordt gewekt.

Klok zegt dat als hij die indruk heeft gewekt, dat niet zo is bedoeld.

De voorzitter vindt het onheus als aan de hand van een nieuw standpunt van een fractie zou worden geconcludeerd dat het vorige standpunt fout was.

Okken vraagt de voorzitter of deze hem kan helpen een antwoord op zijn vraag te krijgen.

De voorzitter zegt alleen over het gebruik van het woord ‘fout’ te hebben gesproken en niet over de opmerking dat de standpunten zijn veranderd. De voorzitter constateert dat Klok niet ingaat op de vraag van Okken.

Reinders stelt een volgende vraag. De groeibriljant is niet gekomen, zegt de VVD. Heeft de VVD ooit overwogen hierover met het vliegveldbestuur te spreken? Spreker suggereert dat een dergelijk gesprek nog steeds zou kunnen, namelijk om te bekijken aan welke verwachtingen niet is voldaan en hoe er wel aan kan worden voldaan. Dat is eigenlijk ook de oproep van de insprekers.

Klok zegt dat die oproep de VVD heeft verbaasd, want de voltallige fractie is bij het vliegveldbestuur geweest.

Reinders vraagt of toen is gezegd dat het niet goed zou komen.

Klok antwoordt dat een uitvoerige discussie heeft plaatsgevonden en dat dit punt ook is besproken.

Berkenbosch vult aan dat de eerste opmerkingen van de VVD de aanleiding voor het vliegveldbestuur waren de fractie uit te nodigen. De fractie is op die uitnodiging ingegaan.

Reinders begrijpt daaruit dat de opstelling van de VVD niet als een donderslag bij heldere hemel is gekomen, zoals een inspreker suggereert.
De volgende vraag gaat over de onderbouwing: wat is de onderbouwing van de bewering dat de gemeente de vrijkomende 25 ha en de overige gronden kan benutten? Heeft de stad die gronden wel nodig? Spreker wijst op andere in ontwikkeling zijnde locaties voor woningen en bedrijven.

Klok zegt dat die hectares vrijvallen als de erfpachtovereenkomst wordt beëindigd.

Reinders vindt dat logisch, maar vraagt of die wel nodig zijn om de gewenste groei in Hoogeveen te realiseren.

Klok zegt dat het om de geluidcontour gaat. Als deze precies boven het vliegveld zou hangen, had de VVD geen problemen. De VVD is niet tegen het vliegveld.

Reinders zegt dat de VVD dus alle kanten op kan gaan. Spreker heeft nog geen antwoord op zijn vraag over de cijfermatige onderbouwing van de noodzaak van die extra hectares. Is die industriegrond nodig? Misschien is het mogelijk de gewenste beperkte groei van het aantal woningen op andere locaties te realiseren.

Klok zegt toe het antwoord voor meningvormen aan Reinders te zullen toesturen.

Van der Laan (ChristenUnie) gaat in op de economische waarde van het vliegveld. Als de erfpachtovereenkomst wordt opgezegd, zullen arbeidsplaatsen verdwijnen. Spreker heeft de VVD daar niet over gehoord. Spreker ziet niet hoe de arbeidsplaatsen zullen terugkomen bij nieuwe ontwikkelingen. Hoe denkt de VVD hierover?

Klok zegt dat de fractieleden denken dat er arbeidsplaatsen terugkomen door meer bouwactiviteit.

Van der Laan wijst Klok op het gebruik van het woord ‘denken’.

Klok zegt dat niet te hebben bedoeld; het gaat om een feit.

Van der Laan zegt dat dit niet klopt, want het is niet onderbouwd.

Okken verzoekt de VVD dit punt voor meningvormen te onderbouwen.

Klok zegt toe ook dit punt te zullen onderbouwen.

De voorzitter geeft het woord aan Okken voor het stellen van vragen.

Okken vraagt hoe de VVD bij de stelling in het raadsvoorstel komt dat de raad ooit heeft ingestemd met de onmogelijkheid het vliegveld te verplaatsen. Een andere vraag is of de VVD in het gesprek met het vliegveldbestuur heeft gesproken over de opzegging van de erfpachtovereenkomst.

Klok kan niet direct antwoord geven. Hij heeft het wel ergens gelezen.

Okken wil het antwoord wel geven en zegt dat het college bij de discussie in 2003 een notitie met twee uitgangspunten heeft opgesteld, namelijk over verplaatsen en over sluiten. Na een aanpassing en met een toezegging van de wethouder werd vervolgens de motie door de raad aangenomen, waarmee de notitie van het college verviel.

Klok vraagt of Okken mogelijkheden voor verplaatsing ziet.

Okken kan die vraag niet beantwoorden, omdat dit niet is onderzocht. Feit is dat het tegendeel ook niet kan worden beweerd, zoals de VVD wel doet.
Spreker komt terug op zijn eerdere punt: het klopt niet dat de raad ooit heeft ingestemd met de onmogelijkheid het vliegveld te verplaatsen, zoals de VVD beweert in het raadsvoorstel. Het college heeft de motie overgenomen en het eigen collegevoorstel is niet in stemming gebracht. Deze stelling zal uit het raadsvoorstel moeten; die is niet aan de orde.

Loof wijst erop dat Gemeentebelangen ooit wel afscheid heeft genomen van de mogelijkheid om te verplaatsen. Spreker verwijst naar het verslag  waarin Steenbergen zegt van verplaatsing te willen afzien.

Steenbergen (Gemeentebelangen) reageert en legt uit dat Gemeentebelangen van deze mogelijkheid afzag omdat de meerderheid van de raad er niet voor was.

De voorzitter stelt vast dat de zin in het raadsvoorstel dat de raad ooit heeft ingestemd met de onmogelijkheid van verplaatsing juist is.

Steenbergen (Gemeentebelangen) zegt dat dit pertinent onjuist is, omdat er niet meer in de raad is gesproken over verplaatsen. Een meerderheid van de raad wilde het vliegveld handhaven en daarom heeft Gemeentebelangen verplaatsing niet aan de orde gesteld.

Okken vult aan en citeert uit het verslag van de vergadering van 30 januari 2003, waarin de voorzitter constateert dat door aanneming van de tweede motie een stemming over het collegevoorstel niet meer nodig is.

Okken heeft een punt van orde en vraagt Klok de bewuste passage uit het raadsvoorstel te schrappen. Het verslag van 30 januari 2003 is door de raad unaniem vastgesteld.

Klok zegt dit eerst goed te willen uitzoeken. Spreker zal erop terugkomen.

Okken zegt erop te staan dat dit punt uit het raadsvoorstel wordt gehaald en spreker stelt voor dat Klok daar voor meningvormen op terug kan komen.

Klok zegt het punt nu niet uit het raadsvoorstel te willen halen.

Okken zegt dat er opnieuw een punt van discussie is als Klok het tegendeel kan aantonen.

Klok gaat hiermee akkoord.

De voorzitter geeft voor een reactie het woord aan beide insprekers.

Van Koot gaat in op de vraag of er in het gesprek van het vliegveldbestuur met de VVD-fractie gesproken is over het voornemen tot sluiting van het vliegveld. Spreker zegt dat niet expliciet over het voornemen tot sluiting is gesproken. Hij was zelf niet aanwezig bij het gesprek maar wel de havenmeester, die nu in de zaal aanwezig is.

Kemp heeft nog geen antwoord van de VVD gekregen op zijn vraag over de groeibriljant die het volgens de VVD niet is geworden. Aan welke voorwaarden hadden de gebruikers moeten voldoen om het vliegveld open te houden? Dit blijft onduidelijk en spreker ontvangt graag een antwoord.

Klok zegt toe dat er een antwoord zal komen.

Kemp geeft aan dat de VVD eerst onderzoek had moeten verrichten voordat een dergelijk voorstel wordt gelanceerd.

Reinders merkt voor de duidelijkheid op dat het CDA voornemens is een motie in te dienen waarin de provincie wordt opgeroepen snel duidelijkheid te geven. Spreker verneemt graag de mening van de andere fracties.

De voorzitter stelt vast dat geen informatieve vragen meer worden gesteld. Hij vat de discussie als volgt samen:
• Klok heeft een aantal toezeggingen gedaan over het verstrekken van aanvullende feitelijke informatie. Die toezeggingen worden in het verslag opgenomen.
• Daarnaast zijn er vier onderwerpen waarbij behoefte bestaat aan nadere onderbouwende informatie.
• Ten eerste: er bestaat onduidelijkheid over de feitelijke ruimte bij de toekomstige Lden-norm. Ook is er onduidelijk over wanneer hierover helderheid komt.
• Ten tweede: er bestaat onduidelijkheid over de effecten van de eisen op het gebied van externe veiligheid in de nieuwe AMvB. Wat betekent dit voor de feitelijke ruimte?
• Ten derde: er bestaat onduidelijkheid over de precieze strekking van het besluit van de raad in 2003. De opmerking van Okken en de plaats van de motie en het collegevoorstel komen hierbij aan de orde.
• Ten vierde: er bestaat onduidelijkheid over de mogelijke juridische consequenties van de ontbinding van de erfpachtovereenkomsten en over de vraag over welke erfpachtovereenkomst het gaat in verband met de uitspraak van de rechtbank in Zwolle.

Okken zegt dat het belangrijk is of het contracten van voor of na de discussie in 2003 zijn.

De voorzitter bevestigt dit punt; zo moet zijn vierde punt worden begrepen.

Loof zegt dat nog een punt moet worden toegevoegd, namelijk de rol van de provincie als het nieuwe bevoegde gezag.

De voorzitter zegt dat dit valt onder de toezeggingen van Klok. Klok wacht op antwoord van de provincie en dat wordt aan de raad toegestuurd.

Hiemstra zegt dat de motie van het CDA juist vraagt om zo spoedig mogelijk helderheid te krijgen vanuit de provincie.

De voorzitter geeft aan dat Klok heeft gezegd een gesprek met het provinciebestuur te hebben gehad. De door het provinciebestuur te verstrekken schriftelijke informatie wordt ook aan de raad toegezonden.

Hiemstra vraagt zich af of er een standpunt van het college van GS bij zit.

De voorzitter zegt enkel de toezegging van Klok te hebben weergegeven; die komt op papier naar de raad.

Loof vraagt zich af of dit toereikend is voor de raad.

Hiemstra geeft uitleg over de motie van het CDA. De tekst wordt geprojecteerd op het scherm. De provincie wordt gevraagd alvast te anticiperen op de nieuwe regelgeving en aan te geven hoe de nieuwe contouren eruit gaan zien. Dat is een andere inhoud dan waar de VVD-fractie met het provinciebestuur over sprak.

Loof zegt dat hiermee de vier vragen van de voorzitter niet worden opgelost. Die vragen blijven bestaan en zullen vanuit het college moeten worden opgepakt en beantwoord.

Hiemstra is het daarmee eens.

De voorzitter vindt eigenlijk dat als uitvoering aan de motie wordt gegeven, de provincie zicht moet hebben op het standpunt van de gemeenteraad. Anders wordt het erg lastig voor de provincie.

Hiemstra geeft aan dat het CDA het liefst in 2012 een besluit neemt met alle dan aanwezige kennis en informatie. Essentieel daarbij is te weten hoe de contouren eruitzien. Als deze erg streng zijn, dus veel ruimte vergen en de gemeente onwelgevallig zijn, moet dat worden meegewogen en kan het de beslissende factor zijn om het vliegveld te sluiten. De VVD gaat ervan uit dat die duidelijkheid er in 2012 niet zal zijn en wil daarom nu een beslissing nemen. Het CDA wil met deze motie bevorderen dat alle informatie in 2012 wel beschikbaar is.
Het CDA is voornemens de motie vanavond in besluiten in te dienen, afhankelijk van de mening van de andere fracties.

De voorzitter zegt dat er nog veel informatie moet komen. Als deze er is, kan het onderwerp opnieuw in informeren worden behandeld. In de vier door spreker geformuleerde vragen zit de vraag aan de provincie om duidelijkheid over de nieuwe contouren te scheppen en aan te geven wanneer dit bekend is. Het college stuurt de informatie naar aanleiding van de vier vragen naar de raad, waarna het CDA kan besluiten de motie in te dienen.

Hiemstra zegt het betoog van de voorzitter niet goed te kunnen volgen. Het CDA zit echt niet te wachten op een briefje van GS waarin staat dat de huidige contouren worden gehandhaafd in afwachting van de procedure voor de opstelling van de nieuwe normen.

De voorzitter zegt dat de motie een dergelijk antwoord zou kunnen uitlokken.

Hiemstra zegt dat dit zeker niet de intentie van de motie is. Het gaat niet om een snel antwoord maar om de juiste informatie te verkrijgen waarna een goede afweging kan worden gemaakt. De lijn van het CDA is dat GS een echt ter zake doend antwoord geven, met als hoofddoel dat de nieuwe contouren voor 2012 worden vastgesteld.

Loof zegt dat de PvdA de afweging wil maken met medeneming van de andere door de voorzitter genoemde vraagpunten en de informatie daarover. Spreker sluit zich aan bij het vorige betoog van de voorzitter.

Van de Belt legt de vraag aan de raad voor of het nu het geschikte moment is hierover een mening te bepalen en eventueel een besluit te nemen. Zijn alle fracties daartoe bereid? Of moet een besluit aan de nieuwe raad worden overgelaten? GroenLinks is ervoor de tijd tot de nieuwe raad er is te benutten om de onduidelijkheden op te lossen en alle benodigde informatie te verkrijgen. Dan komen de goede argumenten op tafel en zou in 2011 een besluit kunnen worden genomen. Hoe denken de andere fracties hierover?

Reinders is het ermee eens om in meningvormen van gedachten te wisselen over de door Van de Belt naar voren gebrachte optie.

Okken zegt dat Gemeentebelangen zich hierbij volledig aansluit.

Loof geeft aan dat de PvdA het hier niet mee eens is; de fractie wil de discussie graag voortzetten.

De voorzitter formuleert een tussenvoorstel. Allereerst wordt nadere informatie verkregen vanwege de toezeggingen van Klok en de reactie van het college op de vier vragen. In de loop van 2009 kan de raad in een extra informerende bijeenkomst op basis van de dan beschikbare informatie afwegen om een besluit voor of na de verkiezingen te nemen.

Reinders zegt dat de kwaliteit van de informatie vooropstaat en dat het tijdstip van bespreken daarvan afhankelijk moet zijn.
 
De voorzitter constateert dat het grootste deel van de raad zich kan vinden in het willen beantwoorden van de vraag over het wel of niet sluiten van het vliegveld.

Klok begrijpt dat als het zover is dat alle gevraagde informatie beschikbaar is, het presidium de verdere procedure aangaande het initiatiefvoorstel van de VVD behandelt.

Loof vindt het gewenst dat het extra informerende blok voor de zomer plaatsvindt en dat dan tegelijk de raad het besluit neemt om wel of niet verder te gaan.

De voorzitter concludeert dat het college in staat is de half april beschikbare feitelijke informatie op basis van de vier door spreker genoemde vragen voor 1 mei 2009 naar de raad te sturen. Het presidium kan dan begin mei het initiatiefvoorstel opnieuw voor de zomer voor informeren agenderen. Daarnaast ontvangt de raad nadere informatie van Klok.
De voorzitter stelt vast dat de raad zich hierin kan vinden.

Kemp krijgt de mogelijkheid voor een korte opmerking. Spreker begrijpt dat de raad dus bereid is terug te komen op een eerder genomen besluit.

De voorzitter onderbreekt Kemp en zegt dat de raad bereid is hierover te praten en zelf beslist of dit wel of niet zal worden gedaan.

Toezeggingen van Klok:
De VVD zal de schriftelijke reactie van het provinciebestuur op door de fractie gestelde vragen doorsturen naar de raad.
De VVD zegt toe de voor de discussie van belang zijnde onderdelen in het zaaknummer van de rechtbank te Zwolle aan de PvdA en de andere fracties te zullen sturen.
De VVD zegt toe de onderbouwing van de noodzaak van extra hectares voor industriegrond en woningbouw aan de raad te zullen toesturen.
De VVD zegt toe te zullen onderbouwen dat er met het verdwijnen van het vliegveld nieuwe arbeidsplaatsen zullen terugkomen door vooral bouwactiviteit.
De VVD zoekt uit of de passage in het raadsvoorstel klopt dat de raad ooit heeft besloten over de onmogelijkheid van het verplaatsen van het vliegveld.

Toezeggingen van het college:
Het college beantwoordt voor 1 mei 2009 de vier door de voorzitter geformuleerde vraagpunten, op basis van de half april beschikbare feitelijke informatie. De raad ontvangt de reactie van het college voor 1 mei 2009, waarna het presidium het initiatiefvoorstel van de VVD voor de zomer opnieuw agendeert voor het informerende blok.

3. Vaststellen werkelijke uitgaven en inkomsten openbaar speciaal- en basisonderwijs 2004 en 2005 alsmede de overschrijdingsregeling 2001 tot en met 2005
De voorzitter stelt vast dat geen informatieve vragen worden gesteld en dat het agendapunt in besluiten kan worden behandeld.

4. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Zuid Herziening 2008
De voorzitter stelt vast dat geen informatieve vragen worden gesteld en dat het agendapunt in besluiten kan worden behandeld.

5. Rondvraag
Er wordt geen gebruikgemaakt van de rondvraag.

De voorzitter sluit het blok informeren.
 

error: Sorry..