Vliegveld Hoogeveen.

Elim 28 februari 2010.

Van: Commissie Behoud Vliegveld Hoogeveen.
Betreft: opgeloste donkere wolken boven vliegveld Hoogeveen.

Zeer geachte leden en andere belangstellenden,

Zoals u wellicht al heeft vernomen zijn er definitieve resultaten geboekt betreffende vliegveld Hoogeveen, een en ander in samenspraak met de Provincie Drenthe en betrokkenen.

Onze Commissie heeft zich ruim 13 jaar actief bezig gehouden met het wel en wee van het enige vliegveld van Nederland met de langste graslandingsbaan gelegen in Hoogeveen.

Aanleiding voor de actieve bemoeienis van onze commissie ( gevormd de geledingen van gemeentebelangen Hoogeveen ) start 1997, waren gelegen in de omstandigheid dat er gewerkt werd aan een toekomstvisie voor onze gemeente tot en met 2015 en met een doorkijk naar 2030.
Daarbij was het van meet af aan belangrijk, duidelijkheid te verkrijgen over de toekomst van het vliegveld.

Diverse malen heeft onze commissie, met voorzitter Be Okken, zich laten vergezellen van extern deskundigen en bezoeken afgelegd aan zowel de ministeries van verkeer en waterstaat en ministerie van VROM, om inzichtelijk te krijgen wat de juiste status was, is en kon blijven voor vliegveld Hoogeveen.
Van meet af aan waren en zijn wij bevestigd in onze doelstellingen voor het behoud van het vliegveld.

Mede gelet op de aankomende wetswijzigingen ( bevoegdheden ) van rijk naar provincie is ons altijd verzekerd dat een toekomst voor vliegveld Hoogeveen zeker tot de mogelijkheden zou behoren, zie daarvoor ook de rapportages van Witteveen + Bos 14 -10 2002.
Gelet op bedoelde gesprekken en onderzoeken stond vast dat bij de behandeling van de structuurvisie in 2003, het vliegveld moest worden ingepast, ook met een doorkijk naar 2030.

De structuurvisie is dan ook destijds aangenomen met instemming van partijen als VVD en PVDA.
Tot onze grote verbazing kwam plots de VVD, met in haar kielzog ( een deel van ) de PVDA
Op andere gedachten en lieten zij een aantal tot dan toe bekende belemmeringen profileren boven die van het door de bevolking ruim gedragen aanwezigheid van het vliegveld. ( 2008 ).

Deze ommezwaai in denken maakte onze Commissie Behoud Vliegveld Hoogeveen weer actief en sindsdien heeft voorzitter Be Okken met andere commissieleden wederom vele gesprekken gevoerd met belanghebbenden,
Omwonenden en zelfs een website enquête om de meningen van onze inwoners te vernemen.
De resultaten daarvan waren als volgt, 2470 stemmers. Geen mening 21, vliegveld verplaatsen binnen de gemeente 71, vliegveld behouden indien verplaatsen niet haalbaar is 296, vliegveld sluiten 479, vliegveld op huidige locatie handhaven 1593 voorstanders.
Met deze peiling waren de gevoelens bij onze inwoners genoegzaam duidelijk.

De vele vragen die door raadslid Be Okken zijn afgevuurd op de voorstanders van het sluiten van Vliegveld Hoogeveen tijdens die discussies konden niet worden beantwoord door de VVD, met als resultaat een kruiwagen vol toezeggingen om alsnog te komen met antwoorden.
Toen het de VVD zelf na lang wikken en wegen is gebleken dat men speelde met een proefballon ( wat bekend staat als kwetsbaar ) trok men het slecht voorbereide voorstel terug.

De VVD had veel onrust veroorzaakt, een verdeelde PVDA achter gelaten, en de gemeenteraad en ambtelijke organisatie met onnodig veel werk opgezadeld.
Immers was het onze commissie van meet af aan duidelijk dat het uiteindelijk de provincie zou zijn die de doorslag van betekenis zou vormen voor wat betreft de geluid contouren en mogelijkheden tot inperking van belemmeringen, allemaal even voorspelbaar als de gedachte gang van het ministerie van verkeer en waterstaat en ministerie van VROM bevestigd vanaf 1997.

Onze complimenten gaan dan ook in de richting van onze gemeentelijke en provinciale ambtelijke organisatie die met veel inzet en nuchter boeren verstand tot een wel overwogen besluit zijn gekomen.
Een en ander zal nog wel door provinciale staten van Drenthe moeten worden bekrachtigd maar met de ministeriele onderlegger vormt dat in onze beleving geen belemmeringen meer, eveneens als de erfpachtcanon die nog onderwerp van discussie zou kunnen worden is een te verwaarlozen discussie, zo denkt voorzitter en raadslid Be Okken, te bedenken dat wanneer wij als gemeente met de vereniging/stichting Vliegveld Hoogeveen om gaan als met iedere andere vereniging/gebruiker van gemeentelijke gronden, vormt dat ook geen belemmeringen meer.

Samenvattend kunnen we concluderen dat hier sprake is van een win-win situatie voor zowel de plannenmakers in onze gemeente Hoogeveen ( opheffing Belemmeringen ), gebruikers Vliegveld Hoogeveen, en de duizenden toeristische bezoekers van het Vliegveld.

Tot op heden kunnen wij concluderen dat de zorgvuldig gekozen naam, “ Commissie Behoud Vliegveld Hoogeveen “, bewaarheid gaat worden, en zo over niet al te lange tijd onze werkzaamheden kunnen beëindigen omdat onze doelen lijken bereikt.

Namens de commissie “ Behoud Vliegveld Hoogeveen”

Voor deze,

Met vriendelijke groet, Be Okken Raadslid Gemeentebelangen Hoogeveen.

error: Sorry..