Bezwaarschrift WOZ

Aan de gemeente Hoogeveen
Postbus 20000
7900 PA Hoogeveen
Hoofd belastingen
Bezwaarschrift
Betreft: WOZ-beschikking 2010
Dagtekening:-2011
Nummer: ……..
Betreft: object …………….

Geachte heer, mevrouw,
Ik ontving van u bovengenoemde WOZ-beschikking 2010. Ik ben het niet eens met de daarin genoemde waarde (van EUR ……) voor mijn woning/ onroerende zaak. Naar mijn mening heeft u deze te hoog vastgesteld en wel om de volgende reden(en): (zelf kiezen).
– Mijn woning/ de onroerende zaak wijkt af van het/ de genoemde referentiepand(en): (zelf kiezen)
o het betreft een ander soort woning/ tussenwoning
o het is minder groot/ heeft minder kamers
o er is geen/ een kleinere garage/ tuin o de binnenkant wijkt af/ is minder luxe
o de staat van onderhoud is (minder dan) of de ligging is (minder gunstig dan)
o De perceelsoppervlakte wijkt af van de aanslag nl…………….
o De woning was 1 januari 2010 niet mijn eigendom
o De waarde van de woning,ten opzichte van de vorige beschikking, is met % gestegen.Dat vind ik exorbitant
o ………………..
o ……………….
o ……….

– Er is geen/ te weinig rekening gehouden met: (zelf kiezen)
o overlast van verkeer/ bedrijven/ afvalstortplaats
o aanwezigheid van asbest/ vervuilde grond
o (toekomstige) toename vliegverkeer, nieuwe spoorlijn
o een ernstig defect aan… (bijv. de riolering)
o overlast door ontbreken van bestrating (in nieuwbouwwijk)
o overlast door grote bomen
o de wijk die minder geliefd is geworden door
o (het feit) dat vergelijkbare woningen rond {waardepeildatum WOZ} minder hebben opgebracht
o Vervuilde grond
o ………..
o ………
o ……………

– Het pand is verkeerd afgebakend (bijvoorbeeld de garage hoort er niet bij)
– De waarde volgens mijn eigen taxatie rond 1 januari 2010 was lager omdat……………………………..
Naar mijn mening zou de waarde per {waardepeildatum WOZ}vastgesteld moeten worden op EUR ……
Tot dat mijn bezwaar is afgehandeld verzoek ik ook om uitstel van betaling.
Ik wil gehoord worden door de bezwaarschriftencommissie als u besluit de waarde hoger vast te stellen dan hierboven door mij genoemd.
Hoogachtend,

error: Sorry..