Rendo

Wanneer was u als aandeelhouder op de hoogte en wanneer was het RvC op de hoogte?
Welke besluiten zijn er genomen om deze omvangrijke fraude mogelijk te maken?
Hoe kan een directeur van Rendo mede eigenaar zijn van een partner van Rendo, in dit geval de energiecentrale in Steenwijk?
Was bij het RVC bekend dat de directeur mede eigenaar was van de energiecentrale?
Hoe groot is de schade?
Hebben we Rendo energie in het verleden wel voor de goede prijs verkocht of is verkoop achteraf een totaal verkeerde zet geweest?
Is de toezichthoudende rol van de RvC afdoende of had door beter toezicht dit voorkomen kunnen worden?

Wolfsbos

Gemeentebelangen heeft met stijgende verbijstering de discussie via de pers tussen college en Wolfsbos college gevolgd.
Ons rezen de haren ten berge over deze communicatie via pers en sociale media. Wij vonden dat allemaal niet van veel respect getuigen.
Onze verbazing bereikte echter gisteren het kookpunt toen we op tv Drenthe uit de mond van Burgemeester Loohuis hoorden dat het Wolfsbos college voor slechts 1/6 deel van de leerlingen naar het Bentinckspark moet om te sporten/gymen.
Waarom heeft het college daar niet eerder klare wijn over geschonken want iedereen,ook de inspraakreacties bij de begroting, en de politieke partijen, waren in de veronderstelling dat het Wolfsbos volledig verbannen werd uit de Valkenlaan?
Waarom heeft het college deze discussie zo hoog op laten lopen?
Was een zwaar middel van een extra persconferentie nu echt het enige middel?
En wat gaan we nu doen om de relatie tussen Wolfsbos en de gemeente weer zuiver te krijgen?

Structuurvisie 2.0

Waterneutraal bouwen.
Met andere woorden: de extra aanvoer van afvalwater als gevolg van een uitbreidingsplan wordt gecompenseerd door extra hemelwater af te koppelen in bestaand stedelijk gebied. Hierdoor blijft de totale aan te voeren hoeveelheid afvalwater naar de Rioolzuivering gelijk.

Aanleiding voor actualisatie structuurvisie zijn wettelijke eisen. Wij vragen ons echter af of door de blijvend veranderde wereld( want wij zijn er van overtuigd dat we niet terug keren naar de wereld van voor de crises) we de structuurvisie realistischer met minder ambities (ook financieel past ons dat beter)onder het vergrootglas hadden moeten houden.
Want bepaalde visies die we nu nastreven kunnen er voor zorgen dat nu door inwoners gewenste ontwikkelingen niet kunnen omdat er een ambitie ligt die niet realistisch meer is. Vb De fietsbrug.

Wel zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen en trends mee genomen. En dat heeft op sommige terreinnen tot bijstelling geleid in structuurvisie 2.0. Natuurlijk gebaseerd op verwachtingen voor de toekomst. Daarbij blijft de kern van oorspronkelijke structuurvisie in tact duurzame kwaliteit.

Bij sommige verwachtingen vraagt GB zich af of ze niet te positief zijn. Inwonertal is bijgesteld van 59000 naar 58000 de laatste verwachtingen van de provincie tussen de 56000 en 57000 liggen.
Ook vragen wij ons af of de woningbouwplannen nog wel realistisch zijn. Inkomens zullen niet meer stijgen, bevolking zal nauwelijks groeien en tekst zegt dat er behoefte is aan goedkope kwalitatief goede woningen.
GB vraagt zich af of grote kavels,landgoederen en landelijk wonen nog wel toekomst heeft. Wij realiseren ons dat dit bij vaststellen bestemmingsplannen aan orde komt maar geven nu al dudelijk signaal af dat grote uitbreidingsplannen met grote kavels niet bij voorbaat onze steun zullen krijgen.
Wij denken dat de bouwvisie voor ZW Drenthe gevolgen zal moeten hebben voor de ambities van Hoogeveen. Ons gevoel is dat Hoogeveen alle woontypen in eigen huis wil houden maar dat kan toch niet als er een gezamelijke visie is voor ZW Drenthe?

Wij missen in 2.0 ook een accent op woon werk locaties wat gezien de ontwikkeling van het aantal zzp ers ,meer dan 50% is eenmansbedrijf.

Er wordt ook gesproken over is stand houden van een goed koopcentrum in Hoogeveen. Moeten we dan de regels voor het bestemmingsplan niet wat verruimen zodat ook aanverwante bedrijven zich in het koopcentrum kunnen vestigen.

De trend die wordt genoemd dat is er een switch is van autonome dorpen naar woondorpen onderschijven wij voor de gemeente Hoogeveen beslist niet. Bij plannen moeten we blijvend rekening houden met goede sociale voorzieningen in de dorpen zonder dat wij verwachten dat verdwenen voorzieningen terug komen. Elk dorp moet een ontmoetingsruimte hebben zonder drempels.
Concluderend:de plannen vinden wij bijzonder ambitieus maar jaarlijks zullen bij vjn en begroting gaan bekijken wat mogelijk is. We zullen de vinger uitdrukkelijk aan de pols houden. Ook bij bestemmingsplannen.

Begraaftarieven

Vorig jaar hadden we een amendement ingediend om de begraaftarieven te staffelen. Daarbij zouden de kosten per jaar dalen als men voor langere termijn graf kocht. Ambtelijk is dit doorgerekend. Het blijkt dat de formule niet helemaal klopt. We hadden met name geen rekening gehouden met inflatie. We komen dus dit jaar niet nieuw amemdement. Komend jaar gaan we doorrekenen hoe we dit alsnog kunnen realiseren.
Afvalstoffenheffing
De tarieven blijven gelijk. Daar willen we toch kanttekeningen bij plaatsen. Er is afgelopen jaar door Area maar half miljoen dividend uitgekeerd omdat Area meer vlees op de botten moet hebben. De solvabiliteit was al voldoende dus vinden wij dat onzin. Daarnaast wordt er dit jaar foor Area fors in de bedrijfskosten gesneden. Een tariefsverlaging was op zijn plaats geweest. Volgend jaar rekenen we op een forse verlaging van de afvalstoffenheffing want anders zullen wij dan de tarieven niet goed keuren.

Jan Steenbergen
Gemeentebelangen Hoogeveen.

error: Sorry..