Op 1 november 2011 heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o de Volgende vragen over de verkoop van het pand aan De Vos van Steenwijklaan gesteld:

Betreft: verkoop perceel met opstallen De Vos van Steenwijklaan 75. Elim 01-11-2011.

Doel: schriftelijke vragen: Conform reglement van orde van de raad.

Geacht College,

In verband met een vraag aan ondergetekende, van een inwoner inzake planschade, naar aanleiding van bovengenoemde verkoop, deed onze fractie navraag naar de rechtmatige eigenaar van voornoemd pand.

Daaruit is ons gebleken dat e.e.a. middels een z.g.n. A-B-C- acte is verleden, echter de B-C akte was wel gedeponeerd in de openbare registers van het Kadaster, de A-B akte daarentegen ( nog ) niet.

De inhoud van de B-C akte, in relatie tot onze kennis van de verkoop van bovengenoemd pand, brengt ons tot een aantal nadere vragen inzake die verkoop.

Alvorens in detail te treden wil ik u het begrip marktwaarde toelichten:

Marktwaarde: het geschatte bedrag waartegen vastgoed, tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper, na behoorlijke marketing, in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waarde peildatum.

Hierbij hebben de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang gehandeld.

Wij komen tot de navolgende vragen;

  • Wie heeft bepaald welke partij op uitnodiging wordt benaderd voor aankoop?
  • Bent u bereidt om alsnog het volledige dossier inclusief genoemde A-B akte voor ons ter inzage te leggen?
  • In het voorjaar 2008 is er een opdracht tot verkoop verstrekt. Waarom is het pand toen niet openbaar ter verkoop aangeboden in de daarvoor bestemde vastgoed bestanden.
  • De juiste marktwaarde wordt verkregen bij openbare aanbieding en na behoorlijke marketing. Waarom is het object nooit vrij ter verkoop aangeboden op de markt maar slechts ter verhuur?
  • Het verkochte object, is binnen enkele minuten onder dezelfde voorwaarden, doorverkocht voor €1.850.000,00 kk. Was de koopsom van € 1.500.000,00, die de gemeente heeft ontvangen, niet te laag? Wij vragen dit ook omdat tijdens de onderhandeling/overeenkomst de bestemming is gewijzigd/toegevoegd in hotelbestemming?
  • Waaruit blijkt dat de bank van de koper slechts bereidt was om tot een bedrag tot € 1.500.000,00 te financieren? Zie B&W voorstel ( 10-1003-pub. 2 Sept.2010 )
  • De koper, Slotzijl Investments B.V, zou niet meer kunnen financieren dan 1,5 miljoen, en zou zelf € 50,000,00 privé hebben moeten bijdragen. Is dit niet vreemd omdat Slotzijl Investments B.V bij doorverkoop de nieuwe eigenaar, W.J. De Vries Holding B.V wel € 969,539.48 kon lenen in de vorm van een schuld. Hoe verhoudt zich dat met voorgaande vraag 6? Graag toelichting!
  • Hoe zijn de kosten per jaar opgebouwd, ad. € 436.000,00 ,uitgaande van een marktwaarde van € 1.850.000,00 ad.6% of te wel € 111.000,00 rentelasten. Waar wordt het restant aan uitgegeven?
  • De opmerking in uw voorstel, ” koopprijs is goed, vooral gezien de markt”, roept bij ons de vraag op wie zo capabel was om dit te kunnen beoordelen.

Korte nadere toelichting;

Stuitend vinden wij het dat er een pand ter verhuur wordt aangeboden, daarna wordt verkocht, (zonder dat het object vrij op de markt ter verkoop is aangeboden) onder het mom van dat er te weinig animo voor het pand bestond.

Een wetenswaardigheid is dat het pand nu op diverse sites wordt aangeboden, incl. hotel/congresbestemming voor slechts € 2.495.000,00.

Dat is een miljoen meer dan de gemeente er voor ontvangen heeft.

Wij wachten met belangstelling uw beantwoording op onze vragen af.

Met Vriendelijke Groet, namens de fractie Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

Voordeze, Raadslid Be Okken.

error: Sorry..