Geacht college,

In onze gemeente hebben we een groot net van fietspaden liggen.

In de “Mobiliteitsvisie Hoogeveen 2008-2020” worden de hoofdlijnen voor het fietsbeleid aangegeven op het gebied van o.a. verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Op 7 juli 2011 heeft de gemeenteraad de fietsnota 2011 vastgesteld. Hierin zijn bovengenoemde hoofdlijnen opgenomen. Een van de maatregelen die in de nota wordt genoemd is het vervangen van tegels in fietspaden door asfalt of betonverharding.

Ook wordt aangegeven, dat grote hoogteverschillen moeten worden vermeden en dat er gezorgd moet worden voor vloeiende overgangen tussen rijbaan en fietspad.

Naar aanleiding van vragen van actieve/opmerkzame inwoners hebben we de laatste weken veel (van de genoemde) fietspaden onder de loep genomen.

Naast het gegeven dat er al wel verbeteringen zichtbaar zijn, moeten we toch ook op veel plaatsen constateren dat het fietsen ons, op veel plaatsen, behoorlijk wat zadelpijn heeft opgeleverd.

Op een aantal plaatsen hebben we helaas geconstateerd dat er veel fietspaden liggen die niet voldoen aan het gestelde in de fietsnota. Dit geldt vooral voor grote hoogteverschillen en vloeiende overgangen. Ook komt het veelvuldig voor dat door wortelopdruk van bomen er gevaarlijke situaties ontstaan.

Naar aanleiding van onze recente fietservaringen hebben we de behoefte om u enkele vragen te stellen.

Daarnaast is er nog een aantal zaken waarvoor we graag uw aandacht willen vragen. Deze aandachtspunten vindt u in bijlage 3.

Vragen:

 

1. Bent u voornemens ervoor te zorgen dat alle fietspaden, conform het gestelde in de fietsnota (dus zonder grote hoogteverschillen en met vloeiende overgangen), worden aangepast, zodat men zich comfortabel en veilig kan verplaatsen?

1.a Hoe gaat u dit aanpakken en wat is de planning hiervoor?

 

2. Bent u voornemens iets te doen aan de toenemende wortelopdruk veroorzaakt door bomen op veel fietspaden, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan?

2.a Hoe gaat u dit aanpakken en wat is de planning hiervoor?

 

Een aantal gemeenten, waaronder Amersfoort, is er al toe over gegaan om een groot aantal rood-witte paaltjes die her en daar in fietspaden staan te verwijderen.

Ook in onze gemeente staan op sommige plaatsen rood-witte paaltjes in fietspaden.

3. Bent u het met ons eens dat deze soms meer gevaar opleveren, dan dat ze daar staan voor het doel waarvoor ze geplaatst zijn, namelijk het belemmeren van de doorgang voor auto’s?

3.a Bent u bereid om zo veel mogelijk van deze paaltjes te verwijderen?

3.b               Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken en wat is de planning hiervoor?

3.c               Zo nee, waarom niet?

 

Er zijn veel inwoners die gebruik maken van de fietspaden in onze gemeente. Zij zijn daarmee ervaringsdeskundigen.

4.              Bent u voornemens de ervaringen van onze inwoners op te halen en als input te

gebruiken voor het verbeteren van onze fietspaden?

4.a Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken?

4.b               Zo nee, waarom niet?

 

Met vriendelijke groet namens de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.,

Jan Giethoorn.

Jan Knol.

 

Bijlagen:

1. Fietsnota 2011, via onderstaande link

https://www.hoogeveen.nl/bis/dsresource?objectid=54ec8cc1-1160-          4d40-994b-          204031944d2d

2. Foto’s van goede en slechte situaties, aandachtspunten en suggesties, als bijlage via deze link schriftelijke-vragen-fietspaden-gb-sept-20162

 

 

error: Sorry..