WMO.(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Bijdrage tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 23-10 door Jan Stoefzand

WMO.(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Meneer de voorzitter,
Gemeente belangen heeft met veel interesse de stukken doorgenomen.
Er is ontzettend veel werk aan de winkel, om deze winkel ook werkelijk zo in te richten dat deze met ingang van 1 januari 2015 functioneert en nog belangrijker dat na 2015, het overgangsjaar, het voortbestaan zo is ingericht dat zowel client als de uitvoering hun weg weten te vinden en dat de tevredenheid op een heel hoog peil komt te liggen.

De fractie GB wil de personen die zich inzetten en tot dusver hebben ingezet tot wat er nu voor ons ligt, bedanken voor hun inzet.

De fractie GB heeft waardering voor het hetgeen tot stand is gebracht, althans aan het papier is toevertrouwt.

Van groot belang is de betrokkenheid de deskundigheid en de controle op alles wat er plaatsvindt. Belangrijk hier is dat controles uitgevoerd worden door onafhankelijke instanties. Een slager die zijn eigen vlees keurt geeft vroeg of laat problemen. Hoe is dit geregeld?

Na controle moeten de bevindingen ook gestalte krijgen, dus er zal bijsturing plaats moeten kunnen vinden als dit aan de orde komt. Wordt de raad de komende tijd, het overgangsjaar goed op de hoogte gehouden?
De gemeente staat de eerste jaren aan het stuur, zie blz 6 en 16, maar hoe zien de jaren erna eruit?

Blz 9. Voor elk plan geldt dat er een doelstelling moet zijn. Een plan heeft een doel, GB mist in het stuk de doelstelling, waar staan we over 2 jaar?
Het is lang niet altijd vanzelfsprekend dat er in onze samenleving activiteiten worden uitgevoerd die bijdragen aan het welzijn van het individu.

Blz 12. De gemeente kan dit stimuleren. Maar uiteindelijk gaat om de daadwerkelijke steun.
Daar moet het oog opgericht zijn dat uiteindelijk de steun er is die nodig is.
Is het college dit met ons eens?

Blz 14. Hoe is de stand van zaken als het om de sociale wijk / werk teams gaat, zijn deze op sterkte?l

Blz 19. Deskundigheid ,professionaliteit zijn van enorm belang, zowel bij als in de hulp maar ook bij / in de tafelgesprekken. Er moet ook gevoel zijn in dat gesprek, met andere woorden er moet een passend gesprek gevoerd kunnen worden, en dat vereist speciale aangeboren bekwaamheid. Daar is geen opleiding voor dat is een gevoel dat moet klikken tussen de partijen.
Een vraag hierbij is: wat als er een indicatie uitkomt die meer vraag geeft dan dat de client had in het huidige beleid?
GB vraagt hier aandacht voor?

Blz 20 Aandacht. Aandacht vraagt tijd, dit is een veel gehoorde klacht.
GB vraagt hiervoor aandacht en dan niet om een stuk gezelligheid voor de client te bewerken ( ook belangrijk )maar om signalen van de client voor het voetlicht te krijgen. GB voegt hier aan toe dat de huisarts de wijkverpleegkundige en de sociale werkomgeving belangrijke bronnen voor signalering kunnen zijn.

Blz 21.niet alles kan binnen de gemeente geregeld, cq uitgevoerd worden.
Regionale samenwerking is dan ook van groot belang.
In Drenthe was dit altijd al aanwezig, dus kan hierop voortgeborduurd worden.
Duidelijke afspraken, verantwoordelijkheden, ook financieel zijn punten van aandacht.

Blz25/ 27 klachten.
Klachten moeten makkelijk kunnen worden ingediend. Ook de formulieren die hier standaard voor zijn opgemaakt moeten voor de client eenduidig en eenvoudig zijn ingericht. Met andere woorden het moet gebruiksvriendelijk zijn.
deelt het college de mening van G B?

GB wil naast deze opmerkingen en vragen nog even bij een aantal onderwerpen stilstaan.
Communicatie staat en valt bij deze, we leven in een digitaal tijdperk maar lang niet ieder persoon is hiermee bezig, dikwijls is zelfs een papieren versie niet voldoende om duidelijk te maken wat er moet gebeuren, mondelinge toelichting is vaak nog nodig om helder te krijgen wat er nu eigenlijk staat en bedoeld wordt.
GB vraagt hier aandacht voor?

In een aantal voorvallen zal een cursus uitkomst of een goed middel zijn om preventief erger te voorkomen.
GB denkt hierbij aan bv. Financiële zaken, maar ook verzorging, vervoer en onderhoud .

Vervoer is een belang aspect. Contacten onderhouden betekent dikwijls dat je er op uit moet. GB vraagt dan ook dat er voor cliënten die zelf de mogelijkheid niet hebben, ook niet van de omgeving, dat dit mogelijk blijft. Waarbij collectief gebruik best een mogelijkheid is.

Ook de inrichting van straten en gebouwen is een aandachtspunt. Bereikbaarheid is voor velen een punt of men de straat op gaat of juist niet. Ook in het kader van de dagbesteding vraagt GB deze voorziening in stand te houden of naar behoefte mogelijk te maken.

De vrijwillige ouderen adviseur kan veel betekenen. GB wil dan ook graag deze groep adviseurs een hart onder de riem steken.

Kwaliteit. Kwaliteit is heel belangrijk, deze moet bewaakt worden en daar waar gebreken geconstateerd worden, moet worden ingegrepen, sancties zijn daarin niet uitgesloten.

Efficiëntie, dit doel mag niet leiden naar verschraling. Het is in de huidige tijd een woord dat veel gebruikt wordt. En het streven moet ook altijd zijn doelmatig, zuinig en correct te werken. Daarin past efficiënt te werk te gaan.

Nu er veel veranderd door de decentralisatie zullen zich nieuwe spelers melden.
Gaat de gemeente in gesprek met deze spelers, wij denken hierbij aan het initiatief uit Hollandscheveld.

Als laatste wil de fractie GB graag weten of de budgetten geoormerkt zijn?

error: Sorry..